Search result for

be born

(48 entries)
(0.0214 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be born-, *be born*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be borne away[PHRV] ตื่นเต้นยินดี, Syn. carry away

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I didn't ask to be born!คุณคิดว่าฉันเกิดมาเพราะฉันอยากเกิดหรอ Scandal Makers (2008)
Can any of you imagine what it is like to be born a black man in this world?พวกคุณนึกถึงอะไรที่เหมือนกับ การเกิดเป็นคนดำในโลกนี้ได้มั้ย The Bank Job (2008)
I've been told it was an especially good night to be born.มีคนบอกผมว่ามันเป็นคืนที่ดีเป็นพิเศษ ที่จะเกิดมา The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I'd give it to orphans like these, who did nothing bad, ever, except to be born in the wrong time, in the wrong place, when a disease can take your parents just like this.ผมจะให้เงินกับเด็กกำพร้าพวกนี้ ใครอยากจะเป็นคนไม่ดี ยกเว้นเกิดมาผิดเวลา ผิดสถาณที่อีก ยามเจ็บไข้ได้ป่วย ดูแลพ่อแม่ได้เช่นนี้ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
And that, basically, in order to survive in our environment, the being had to be born here, in its human form.เพื่อจะอยู่รอดในสภาวะแวดล้อม ของโลกเรา สิ่งมีชีวิตนี้ต้องเกิดที่นี่ ในรูปแบบของมนุษย์ เมื่ออดีตพวกมันต้อง The Day the Earth Stood Still (2008)
But what you have to understand is, he has to die in order for a new Charlie to be born.แต่นายต้องเข้าใจนะว่า\ เขาต้องตาย เพื่อให้ชาร์ลีคนใหม่ได้เกิด Sir Lancelot's Litter Box (2009)
The children were starting to be born deformed.ปริมาณสารปรอทในอาหารทะเลของญี่ปุ่น ที่แนะนำคือ 0.4 ส่วนต่อล้านส่วน The Cove (2009)
He will be born as soon as possibleแม่จะคลอดมันออกมาให้เร็วที่สุด Dogtooth (2009)
There is an appointed time for everything, and a time for every affair under the heavens... a time to be born...มันมีเวลากำหนดไว้สำหรับทุกสิ่ง และ เวลาสำหรับทุกเรื่อง ภายใต้สรวงสววรค์ Good Mourning (2009)
Abide by my exhortations to joie de vivre, that you may be borne aloft on the trembling wings of giggling angels.ถือหลักตามคำแนะนำของผม ลองชิม จัวร์ เดอ วีเวอร์ ซึ่งคุณจะต้องนึกไปถึง การขยับปีกของเหล่านางฟ้าเลยทีเดียว The Dwarf in the Dirt (2009)
The baby was never meant to be born.เด็กทารก ไม่สมควรจะเกิดมา Legion (2010)
The machines send Schwarzenegger back to kill Sarah Connor so that John Connor could never be born.The machines send Schwarzenegger back to kill Sarah Connor so that John Connor could never be bornHot Tub Time Machine (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be bornGenius must be born, and never can be taught.
be bornHow can a man be born when he is old? Nicodemus asked.
be bornIf I were to be born again, I would be a musician.
be bornSomething else to be borne in mind here is the rapidity with which the virus can reproduce.
be bornSurely he can not enter a second time into his mother's womb to be born!
be bornYou should not be surprised at my saying, 'You must be born again.'

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกิด[V] be born, See also: take birth, Syn. คลอด, กำเนิด, Ant. ตาย, Example: ตลอดเวลาที่เด็กอยู่ในท้องแม่นานถึง 9 เดือนจนกระทั่งเกิด เด็กต้องการความเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิต
อุบัติ[V] be born, Syn. เกิด, Example: ผู้มีบุญมาอุบัติในโลก
เสวยพระชาติ[V] be born, See also: come into the world, Syn. เกิด, Example: ในพระปริตรบทหนึ่ง กล่าวถึงตอนที่พระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นนกคุ่ม, Thai definition: เกิด (ใช้แก่พระพุทธเจ้าเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์)
ปฏิสนธิ[V] be born, See also: take birth, Syn. เกิด, กำเนิด, ถือกำเนิด, Ant. แท้ง, ตาย, ล้มหายตายจาก, จากไป, ล้มตาย, Example: ตัวอ่อนปฏิสนธิในรังไข่
ประสูติ[V] be born, See also: beget, give birth, deliver, Syn. เกิด, กำเนิด, คลอด, Ant. ตาย, Example: พระพุทธเจ้าประสูติในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 6, Notes: (ราชา)
ชาตะ[V] be born, Syn. ชาต, เกิด, กำเนิด, Ant. มรณะ, Notes: (บาลี)
กำเนิด[V] be born, See also: give birth to, bear, bring froth, Syn. เกิด, Example: พระพุทธเจ้าได้ทรงกำเนิดในช่วงที่มีการแบ่งแยกเป็นชนชั้นวรรณะต่างๆ, Thai definition: มีขึ้น, เป็นขึ้น
คลอด[V] be born, See also: give birth, Syn. เกิด
ตกฟาก[V] be born, See also: come into the world, give birth (to), Syn. เกิด, คลอด, กำเนิด, Example: แม่บอกว่าเขาตกฟากเวลา 10.10 น., Thai definition: เรียกเวลาที่เด็กออกพ้นครรภ์มารดาว่า เวลาตกฟาก (โบราณพื้นเรือนโดยมากเป็นฟาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาต[v.] (chāta = chāt) EN: be born   
กำเนิด[v.] (kamnoēt) EN: originate ; be born   FR: provenir ; naître
คลอด[v. exp.] (khløt) EN: give birth (to) ; bear (a child) ; be born   FR: donner naissance (à) ; accoucher ; enfanter
เกิด[v.] (koēt) EN: be born   FR: naître ; venir au monde ; voir le jour
เกิดเมื่อ ค.ศ. ...[v. exp.] (koēt meūa khø.sø. ...) EN: be born in ... (+ year)   FR: naître en ... (+ année) ; être né en ... (+ année)
ประสูติ[v.] (prasūt) EN: beget ; give birth to ; be born   FR: naître ; donner naissance
เสวยพระชาติ[v.] (sawoēiphrachāt) EN: be born ; come into the world   FR: venir au monde
ถือกำเนิด[v.] (theūkamnoēt) EN: be born into/at/in ; originate ; spring from   FR: naître
ตกฟาก[v.] (tokfāk) EN: be delivered ; be born ; see daylight ; come into the world ; give birth (to)   FR: naître ; venir au monde

Japanese-English: EDICT Dictionary
産す[さんす, sansu] (v5s,vi,vt) (1) (See 産する) to bear (a child); to be born; (2) to produce; to yield; to be produced; to be yielded [Add to Longdo]
産する[さんする, sansuru] (vs-s,vi,vt) (1) to bear (a child); to be born; (2) to produce; to yield; to be produced; to be yielded [Add to Longdo]
生まれつく;生まれ付く;生れ付く[うまれつく, umaretsuku] (v5k,vi) (See 生まれつき) to be born (with); to be born (to be); to be destined [Add to Longdo]
生まれる(P);産まれる;生れる;産れる[うまれる, umareru] (v1,vi) to be born; (P) [Add to Longdo]
生まれ育つ(P);生れ育つ[うまれそだつ, umaresodatsu] (v5t) to be born and raised (in one particular place); (P) [Add to Longdo]
生まれ合わせる[うまれあわせる, umareawaseru] (v1) to happen to be born [Add to Longdo]
生まれ変わる[うまれかわる, umarekawaru] (v5r) to be born again; to make a fresh start in life [Add to Longdo]
生まれ落ちる[うまれおちる, umareochiru] (v1) to be born [Add to Longdo]
生を受ける;生を享ける[せいをうける, seiwoukeru] (exp,v1) to live; to be born; to come into this world [Add to Longdo]
鳶が鷹を生む[とんびがたかをうむ;とびがたかをうむ, tonbigatakawoumu ; tobigatakawoumu] (exp,v5m) Even plain parents can produce a genius child; A great person may be born of perfectly ordinary parents [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 be born
   v 1: come into existence through birth; "She was born on a farm"
      [ant: {buy the farm}, {cash in one's chips}, {choke},
      {conk}, {croak}, {decease}, {die}, {drop dead}, {exit},
      {expire}, {give-up the ghost}, {go}, {kick the bucket},
      {pass}, {pass away}, {perish}, {pop off}, {snuff it}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top