Search result for

be afraid

(52 entries)
(0.0174 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be afraid-, *be afraid*, be afrai
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There is nothing to be afraid of. Please, Arthur. I have seen terrible things.ไม่มีอะไรต้องกลัว ได้โปรด อาเธอร์ ข้าเห็นสิ่งที่น่ากลัว Le Morte d'Arthur (2008)
He must be afraid that this incident was caused by the men who took the Sa Yin Sword.เขาจะต้องเกรงกลัวกับการเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น จากการที่มีคนเข้าไปนำดาบซายินมา แต่เราไม่เคยทิ้งหลักฐานไว้เบื้องหลัง Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Because he's a symbol that we don't have to be afraid of scum like you.เพราะเขาคือสัญลักษณ์ที่เรานั้น ไม่ต้องกลัวอาชญากรอย่างแก The Dark Knight (2008)
Look. Now don't be afraid to mix and mash.ดูนะ ตอนนี้ ต้องไม่กลัวจะผสมผสาน Made of Honor (2008)
Please don't be afraid of my appearance.เห็นสภาพชั้นแล้ว นายอย่ากลัวไปเลยน่า Cyborg Girl (2008)
# Don't be afraid Afraid to fallอย่ากลัว กลัวที่จะล้มลง High School Musical 3: Senior Year (2008)
Don't be afraid, I can handle this.ไม่ต้องกลัวไปหรอก ฉันจัดการเอง I Love You, Beth Cooper (2009)
Ha! Gotcha! Don't be afraid, little snipe.ได้ตัวแล้ว ไม่ต้องกลัวเจ้านกน้อย Up (2009)
Come on. Come on. Don't be afraid, little snipe.มาสิ ไม่ต้องกลัว Up (2009)
We don't have to be afraid, Angela.เราไม่ต้องกลัวอีกต่อไปแล้ว แองแจลลา Chapter Ten '1961' (2009)
They're right to be afraid of us.พวกเราทำถูกที่เกรงกลัวการกระทำของเรา Chapter Ten '1961' (2009)
No. Don't be afraid, huh?อย่ากลัวไปเลยนะ Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be afraidDon't be afraid.
be afraidDon't be afraid of barking dogs.
be afraidDon't be afraid of making mistake.
be afraidDon't be afraid of making mistakes.
be afraidDon't be afraid of making mistakes in speaking English.
be afraidDon't be afraid of making mistakes when speak English.
be afraidDon't be afraid of making mistakes when speaking English.
be afraidDon't be afraid of making mistakes when you speak English.
be afraidDon't be afraid of seeing the doctor.
be afraidDon't be afraid of speaking in public.
be afraidDon't be afraid to ask questions.
be afraidDon't be afraid to show yourself through speech and take every opportunity to speak to others in English and soon you will feel right at home in informal conversational situations.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวั่นวิตก[V] be afraid, See also: fear, be anxious, be worried, Syn. วิตกกังวล, Example: เขาหวั่นวิตกไปว่ารถจะเสียลงกลางทาง
ยำเกรง[V] respect, See also: be afraid of, be in awe of, Syn. ยำเยง, เคารพนับถือ, นับถือ, เคารพยำเกรง, เคารพยกย่อง, เคารพ, Example: สำนักสงฆ์แห่งนี้มิใช่เป็นที่ชาวบ้านยำเกรงเท่านั้นแม้แต่ทางราชการก็ไม่อยากเข้าไปแตะต้องวุ่นวายด้วย, Thai definition: เกรงด้วยความเคารพนับถือ
หวั่น[V] be afraid of, See also: be frightened, fear, Syn. หวาดหวั่น, ประหวั่น, พรั่น, พรั่นพรึง, หวั่นหวาด, พรั่นกลัว, เกรง, กริ่งเกรง, ครั่นคร้าม, Ant. กล้า, กล้าหาญ, เก่งกล้า, Example: หลายฝ่ายพากันหวั่นว่า นโยบายชาตินิยมของรัฐบาลจะกระทบความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน, Thai definition: มีอาการกริ่งเกรงไป
เกรง[V] fear, See also: be afraid of, be in awe of, dread, Syn. กลัว, หวั่น, Ant. กล้า, Example: บรรดาผู้บริการเกรงว่า การนำรถหุ่นยนต์มาใช้งานจะทำให้คนงานไม่พอใจ, Thai definition: นึกกลัวไปเอง, นึกวิตกไปเอง
เกรงกลัว[V] revere, See also: be afraid of, scare, fear, Syn. กลัว, หวาดกลัว, หวาดหวั่น, Ant. กล้า, กล้าหาญ, Example: กลุ่มต่อต้านเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยไม่เกรงกลัวอุปสรรคใดๆ ทั้งสิ้น
เกลือก[V] be afraid of, See also: scare, fear, be terrified, Syn. กลัว, เกรง, Example: ข้าต้องรีบไปแล้วล่ะ เกลือกมันจะตื่นขึ้นมา
เข็ดเขี้ยว[V] be afraid to do something again, Syn. หวั่นเกรง, กลัว, เข็ด, เข็ดขยาด, เข็ดหลาบ, Example: อุบัติเหตุทางรถยนต์ทำให้เธอเข็ดเขี้ยวไม่ยอมเดินทางโดยรถยนต์ไปอีกนาน, Thai definition: กลัวเพราะเคยรู้ฤทธิ์มาแล้ว, เข็ดเพราะเคยได้รับผลร้ายมาแล้ว
เข็ดข้อ[V] be afraid to fight again, Syn. เกรงกลัว, เข็ด, เข็ดข้อเข็ดลำ, เข็ดขยาด, Example: ผมเข็ดข้อที่จะต่อปากต่อคำกับแกแล้ว, Thai definition: ไม่กล้าสู้เพราะกลัวกำลังชั้นเชิงกัน
เข็ดขยาด[V] be afraid of doing something, Syn. เข็ดหลาบ, เข็ด, กลัว, หลาบจำ, ครั่นคร้าม, Example: พวกมิจฉาชีพคงจะเข็ดขยาดกับวิธีการใหม่ของตำรวจไปอีกนาน, Thai definition: กลัวเพราะเคยรู้ฤทธิ์มาแล้ว, เข็ดเพราะเคยได้รับผลร้ายมาแล้ว
เข็ด[V] be afraid, See also: be scared, fear, Syn. เข็ดหลาบ, หลาบ, คร้าม, กลัว, หลาบจำ, เข็ดขยาด, Example: แกยังไม่เข็ดอีกหรือไง คราวที่แล้วโดนเขาชกซะหงายเลย, Thai definition: กลัวจนไม่กล้าทำอีก เพราะเคยได้ผลร้ายมาแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขาม[v.] (khām) EN: be afraid of ; fear   FR: craindre ; avoir peur (de)
ขยาด[v.] (khayāt) EN: fear ; quail ; recoil ; be afraid   FR: craindre ; être craintif ; se méfier ; être méfiant
เข็ด[v.] (khet) EN: be afraid ; be scared ; fear   FR: craindre ; appréhender ; redouter
เข็ดขยาด[v. exp.] (khet khayāt) EN: be afraid of doing something   
เข็ดเขี้ยว[v.] (khetkhīo) EN: be afraid to do something again   
เข็ดข้อ[v.] (khetkhø) EN: be afraid to fight again   
เข็ดหลาบ[v. exp.] (khet lāp) EN: be afraid of doing something again   FR: avoir compris la leçon
คร้าม[v.] (khrām) EN: be afraid ; scare ; fear ; dread ; be awed by ; have due respect for   FR: être intimidé ; être impressionné ; craindre
เกลือก[v.] (kleūak) EN: be afraid of ; scare ; fear ; be terrified   FR: craindre
กลัว[v.] (klūa) EN: be afraid ; fear ; be frightened ; be scared ; dread ; be apprehensive   FR: avoir peur ; être effrayé ; s'effrayer ; s'alarmer ; craindre ; redouter ; appréhender

Japanese-English: EDICT Dictionary
危ながる[あぶながる, abunagaru] (v5r,vi) to be afraid of; to feel uneasy about; to shrink from [Add to Longdo]
恐れる(P);畏れる;怖れる;懼れる;惧れる(oK)[おそれる, osoreru] (v1,vt) to fear; to be afraid of; (P) [Add to Longdo]
赤信号皆で渡れば怖くない[あかしんごうみんなでわたればこわくない, akashingouminnadewatarebakowakunai] (exp) "If everyone crosses against the red light, then there's nothing to be afraid of" [Add to Longdo]
怖がる(P);恐がる[こわがる, kowagaru] (v5r,vi) to be afraid of; to fear; to dread; to be nervous (about); to be shy (of); (P) [Add to Longdo]
怖じける[おじける, ojikeru] (v1) to be afraid (of); to be frightened (of) [Add to Longdo]
怖る[おそる, osoru] (v5r) to fear; to be afraid [Add to Longdo]
憚る[はばかる, habakaru] (v5r,vi) (1) to hesitate; to have scruples; to be afraid of what others may think; (2) to lord it over; to have great influence [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
忌惮[jì dàn, ㄐㄧˋ ㄉㄢˋ, / ] be afraid of; fear, #35,325 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top