Search result for

be affected

(30 entries)
(0.0179 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be affected-, *be affected*, be affect, be affecte
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The rhythm of production will be affected.สายพานการผลิต อาจถูกขัดจังหวะ The Great Dictator (1940)
The most important is that Fletcher cannot be affected by this.ที่สำคัญ.. ต้องไม่กระทบกับเฟลทเชอร์ The Bodyguard (1992)
Yes, it's interesting actually, because the passenger trains seem to be affected by the flooding, but the coal trains are running as normal.ใช่ มันน่าสนใจมากทีเดียว รถไฟโดยสารดูเหมือนจะเจอน้ำท่วม แต่รถไฟขนถ่านหินวิ่งไปปกติ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
I hope your plans in favour of Meryton will not be affectedฉันหวังจะไม่กระทบกับ แผนที่คุณจะอยู่ในแมรี่ตันนะคะ Pride & Prejudice (2005)
I met a boy who doesn't seem to be affected by the virus.ผมเจอเด็กคนหนึ่ง ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ติดเชื้อไวรัส Death Note: L Change the World (2008)
Since every aspect of everyday life, from shopping to taking care of business will be affected by this attack, it seems certain that punishment will be unavoidable even if it was only a pleasure crime.ตอนนี้บริการทุกด้านของชีวิต ตั้งแต่การชอปปิ้งตลอดไปจนถึงการบริหารธุรกิจ ได้รับผลกระทบจากการโจมตีครั้งนี้ สงสัยว่า คงจะหลีกเลี่ยงความผิดไม่ได้แล้วนะครับ ถึงจะเพราะแค่คึกคะนองก็เถอะ Summer Wars (2009)
And you know as well as I do that it won't be affected by the machine.และคุณก็รู้ เท่ากับที่ผมรู้ ว่าสิ่งนี้จะไม่ได้รับ ผลกระทบจากเครื่องสแกนนั่น Grey Matters (2009)
She was one of the last to be affected.เธอเป็นคนสุดท้ายที่จะได้รับผลกระทบ The Fires of Idirsholas (2009)
Dr Boll has stated that only droids will be affected by the bomb's electron field.ดร.โบลระบุว่ามีเพียงดรอยด์เท่านั้นที่จะได้รับ ผลกระทบจากสนามอิเล็กตรอนของระเบิด The Zillo Beast (2010)
So you're saying he might not be affected by what he saw?ดังนั้นคุณว่าเขาอาจจะไม่ได้รับผลกระทบจากสิ่งที่เขาเห็น? Practically Perfect (2010)
Your results won't be affected even if you don't listen to this lecture.เกรดคุณจะไม่ได ถ้าคุณเอาแต่ไม่ยอมเข้าเรียน Episode #1.5 (2010)
This whole town is drying up, and the Mayor is the only one who don't seem to be affected.โชคชะตารอเธออยู่ คุณแรงโก้ Rango (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be affectedIf this proposal is put into practice, the business world will be affected to a significant degree.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีจริต[V] be affected, See also: put on an act, be artificial, Syn. มีจริตจะก้าน, Thai definition: มีกิริยาที่ปรุงแต่งให้น่าดู
มีจริต[V] be affected, See also: put on an act, be artificial, Syn. มีจริตจะก้าน, Thai definition: มีกิริยาที่ปรุงแต่งให้น่าดู
แดะ[V] reform one's conduct, See also: be affected, feign or pretend in manner, be brassy enough to, dare, be unshamed, Syn. กระแดะ, ดัดจริต, Example: ผู้หญิงคนท่าทางกระแดะมากจนคนหมั่นไส้
กระเทือนใจ[V] be affected, See also: be touched, be moved, strike one's mind, be hurt, Syn. สะเทือนใจ, กระทบกระเทือนใจ, Example: ทุกครั้งที่มีเรื่องทำให้กระเทือนใจหล่อนต้องร้องไห้, Thai definition: มีจิตใจหวั่นไหวอย่างรุนแรง เพราะมีสิ่งอื่นมากระทบจิตใจ
กระแดะ[V] be affected, See also: be unnatural, be artificial, be insincere, Syn. ดัดจริต, กระแดะกระแด๋, Example: ผู้หญิงคนนี้กระแดะเหลือเกิน
เหียนราก[V] feel like vomiting, See also: be affected with nausea, be nauseated, Syn. คลื่นเหียน, คลื่นไส้, Example: เธอตื่นเช้ามาเหียนรากทุกเช้า, Thai definition: ทำอาการจะอาเจียน
ดีดดิ้น[V] to be artificial, See also: be affected, be boastful, be impudent, seeking or asking no favours, play hard to get, Syn. สะบัดสะบิ้ง, เล่นตัว, ดุ้งดิ้ง, ตุ้งติ้ง, Ant. งอนง้อ, อ้อนวอน, Example: หล่อนดีดดิ้นจนเขารู้สึกรำคาญ, Thai definition: สะบัดสะบิ้ง, เล่นตัว
เมา[V] be affected by motion sickness, See also: have motion sickness (e.g. car sick, sea sick etc.), Example: หากรู้สึกเมาคลื่น ให้มองออกไปไกลๆ สุดสายตา อย่ามองคลื่น, Thai definition: มีอาการคลื่นเหียน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดัดจริต[v.] (datjarit) EN: be affected   FR: être maniéré ; affecter
เหียน[v.] (hīen) EN: feel nauseous ; feel sick ; be affected with nausea ; be nauseated ; feel like vomiting   FR: avoir des nausées ; se sentir nauséeux
กระเทือนใจ[v.] (kratheūoenjai) EN: be affected ; be touched ; be moved ; strike one's mind ; be hurt   
กระตุก[v.] (kratuk) EN: be affected by spasms   
วางท่า[v.] (wāngthā) EN: put on airs ; swagger ; act big ; be affected ; be pompous ; pose   FR: frimer ; prendre de grands airs

Japanese-English: EDICT Dictionary
すかす[, sukasu] (v5s) to pose; to be affected; to put on an air [Add to Longdo]
係わる(P);関わる(P);拘わる;係る;関る;拘る[かかわる, kakawaru] (v5r,vi) (1) to be affected; to be influenced; (2) to be concerned with; to have to do with; (3) to stick to (opinions); (P) [Add to Longdo]
痛痒を感じない[つうようをかんじない, tsuuyouwokanjinai] (exp) to neither itch nor feel pain; to not be affected by something; to not feel the effects of something [Add to Longdo]
当てられる[あてられる, aterareru] (v1) (1) to be affected by (e.g. heat); to suffer from; (2) to be embarrassed; to be annoyed [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top