Search result for

bbs

(23 entries)
(0.0331 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bbs-, *bbs*, bb
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bbs(บีบีเอส) ย่อมาจาก bulletin board system หรือที่แปลว่า ระบบแผงข่าว เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ทำหน้าที่เก็บรายการ หัวข้อ หรือข้อมูลที่เป็นที่สนใจ ผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเหล่านี้ อาจจะโทรศัพท์ผ่านเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อขอคัดลอกแฟ้มข้อมูล หรือสอบถามข้อความ ก็ได้ เช่น บีบีเอสของมหาวิทยาลัยก็อาจมีประกาศต่าง ๆ เช่น ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าเรียนในระดับต่าง ๆ ปฏิทินการศึกษา รายการกีฬา ฯ ผู้ใช้บริการจะต้องมีคอมพิวเตอร์และโมเด็มพร้อมกับโปรแกรมที่จำเป็น ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญในทางธุรกิจ จะมีการเรียกเก็บค่าบริการด้วย (มีใช้เฉพาะในระบบเครือข่าย)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
BBS (bulletin board system)บีบีเอส (ระบบกระดานข่าว) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
BBS (bulletin board system)บีบีเอส (ระบบกระดานข่าว) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
bbs.flyine.net donatino.skygate.cnไดโนเสาว์ทะลุมิติ Episode #2.1 (2008)
Primeval Season 2 Episode 2 bbs. flyine. net donatino. skygate. cnไดโนเสาร์ทะลุโลกปี 2 ตอน 2 Episode #2.2 (2008)
Primeval Series 2 Episode 4 bbs.flyine.net donatino.skygate.cnไดโนเสาร์ทะลุโลก ปี 2 ตอน 4 Episode #2.4 (2008)
Secondly, there are 82 hotels, motels, inns, and BBs in the area that are female managed or owned.สอง มี 82 แห่งที่เป็นโรงแรม โมเต็ล ห้องเช่า และห้องพักพร้อมมื้อเช้า ในบริเวณนั้น ที่มีผู้หญิงเป็นผู้จัดการหรือเป็นเจ้าของ Alchemy (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์[n. exp.] (kradān khāo ilekthrønik) EN: Bulletin Board System (BBS)   

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schwarzes-Brett-System, Mailbox-SystemBBS : Bulletin Board System [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
BBS[ビービーエス, bi-bi-esu] (n) bulletin board system; BBS [Add to Longdo]
カキコ(P);かきこ[, kakiko (P); kakiko] (n) (abbr) (sl) (See 書き込み) post (to a BBS); comment (on a blog); (P) [Add to Longdo]
ギブスサンプリング[, gibususanpuringu] (n) {comp} Gibbs sampling [Add to Longdo]
ワロス[, warosu] (exp) (sl) laughing (used on BBS, etc.); laughable; LOL [Add to Longdo]
横レス[よこレス, yoko resu] (n) (sl) message butting in (to a conversation between two other people on a BBS, etc.) [Add to Longdo]
掲示板[けいじばん, keijiban] (n) bulletin board; display board; notice board; electronic bulletin board; BBS; (P) [Add to Longdo]
掲示板システム[けいじばんシステム, keijiban shisutemu] (n) bulletin board system; BBS [Add to Longdo]
仁丹[じんたん, jintan] (n) Jintan (brand-name breath mint marketed as having various medicinal properties); refreshing candies resembling BBs or metallic dragees [Add to Longdo]
[ちゅう, chuu] (n) (abbr) (sl) (See 厨房・2) someone who makes childish posts (on a BBS, etc.) [Add to Longdo]
厨房;廚房[ちゅうぼう, chuubou] (n) (1) kitchen; galley; (2) (sl) (See 中坊) someone who makes childish posts (on a BBS, etc.) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ビービーエス[びーびーえす, bi-bi-esu] BBS [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bbs
   n 1: a computer that is running software that allows users to
      leave messages and access information of general interest
      [syn: {bulletin board system}, {bulletin board},
      {electronic bulletin board}, {bbs}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 BBS
  /B?B?S/, n.
 
   [common; abbreviation, ?Bulletin Board System?] An electronic bulletin
   board system; that is, a message database where people can log in and leave
   broadcast messages for others grouped (typically) into {topic group}s. The
   term was especially applied to the thousands of local BBS systems that
   operated during the pre-Internet microcomputer era of roughly 1980 to 1995,
   typically run by amateurs for fun out of their homes on MS-DOS boxes with a
   single modem line each. Fans of Usenet and Internet or the big commercial
   timesharing bboards such as CompuServe and GEnie tended to consider local
   BBSes the low-rent district of the hacker culture, but they served a
   valuable function by knitting together lots of hackers and users in the
   personal-micro world who would otherwise have been unable to exchange code
   at all. Post-Internet, BBSs are likely to be local newsgroups on an ISP;
   efficiency has increased but a certain flavor has been lost. See also
   {bboard}.
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 BBS
     Bulletin Board System (telecommunication)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top