Search result for

bawl

(56 entries)
(0.0137 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bawl-, *bawl*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bawl[VT] ตะโกนหรือร้องเสียงดัง, See also: ตะคอก, ตวาด, Syn. shout, yell, Ant. whisper
bawl[N] ตะโกนหรือร้องเสียงดัง, See also: ตะคอก, ตวาด, Syn. yell
bawl out[PHRV] ตะโกนใส่, See also: ร้องใส่, ร้องออกมา
bawl out[PHRV] ดุด่า (คำไม่เป็นทางการ), See also: ด่าว่า, ว่ากล่าว, Syn. tell off

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bawl(บอล) vt.,vi. ตะโกน,ตะคอก,ตวาด,ร้องเสียงดัง n. เสียงตะโกน, Syn. roar,bellow

English-Thai: Nontri Dictionary
bawl(n) เสียงอึกทึก,เสียงตะโกน,เสียงตวาด
bawl(vi) ส่งเสียงอึกทึก,ตะโกน,ตะคอก,ตวาด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I nearly bawled. Just...ฉันเกือบ bawled เพียงแค่ ... 12 Angry Men (1957)
Look at me, the big old bawl-bag.มองดูฉันสิ / คนแก่ที่ยืนร้องตะโกน The Notebook (2004)
So... was Riley bawling like a newborn when she said yes?เพราะงั้น... ... ไรลีย์ตะโกนเป็นเด็กแรกเกิดเลยหรือเปล่าตอนเธอตอบ"ตกลง"นะ? Pilot (2009)
As soon as the guy sees me, he starts bawling like a little girl.พอเห็นฉันเท่านั้นล่ะ หมอนี่ก็เริ่มร้องให้ดังอย่างกับเด็ก Repo Men (2010)
"Three little kittens started to bawl,แมวน้อยสามตัวเริ่มร้องไห้ Despicable Me (2010)
That poor girl, Lillian, who we're all here for, is in the bathroom probably bawling her fucking eyes out.สาวน้อยผู้น่าสงสาร, Lilian,\ คนที่เรามาอยู่ที่นี่เพื่อเธอ หล่อนอยู่ในห้องน้ำ\ อาจตะโกนใส่เธอ\ ถลึงตาออกมา Bridesmaids (2011)
Surely you're used to getting bawled out by now.ตอนนี้เธอคงจะชินกับการตะโกนระบายแล้วสินะ Paradise Kiss (2011)
But why is it the more I get bawled out, the more I want to hang with them?แต่ทำไม... ...ยิ่งฉันพยายามจะหนี ฉันก็จะยิ่งต้องการอยู่กับพวกเขาล่ะ? Paradise Kiss (2011)
An' babbits bawling', wind biting' the bone.full оf vоісеѕ. Cloud Atlas (2012)
Bawling all the time, never sleeping.ถ้าข้าไม่ฆ่าพวกมัน พวกคนเหนือจะคิดว่าข้าอ่อนแอ เจ้ามันอ่อนแอ แถมโง่อีกด้วย The Prince of Winterfell (2012)
The first period, and I'm ready to bawl my eyes out.นี่มันคาบแรก และฉันก็พร้อมที่จะร้องไห้โฮ The Rager (2012)
That baby bawls all night. Drives us crazy.เจ้าหนูมันร้องกวนตลอดทั้งคืนเลย ทำเอาเราแทบจะเป็นบ้า De Marathon (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bawlThe angry father bawled "Go to bed." to his son.
bawl"Asami was bawling that you had kissed Sanada so" "I didn't bawl!"
bawlHe is always bawling at his children.
bawlJiro who had never cried in front of anyone before started bawling.
bawlThe boss bawled me out.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะคั้นตะคอก[V] bellow, See also: bawl, shout at, yell at, reprove loudly, Syn. ขู่ตะคอก, ตะคอก, Example: พ่อแม่ที่ใช้คำพูดที่รุนแรงกับเด็กหรือตะคั้นตะคอกใส่เด็กอยู่บ่อยๆ มักจะทำให้เด็กมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าว
กระชากเสียง[V] shout, See also: bawl, holler, yell, bellow, roar, Syn. พูดกระโชกโฮกฮาก, กระแทกเสียง, Example: แกเป็นใครจึงมากระชากเสียงกับฉัน, Thai definition: พูดกระตุกเสียงดังห้วนๆ
พูดใส่หน้า[V] bawl, Example: เธอมาพูดใส่หน้าฉันเหมือนกับว่าฉันไม่ใช่เพื่อนเธออย่างนั้นแหละ, Thai definition: พูดว่ากล่าวซึ่งๆ หน้าให้เจ็บใจ
แว้ด[V] bawl, See also: shout, yell, bellow, Syn. ตะโกน, ตวาด, Example: นายกรัฐมนตรีถูกนักข่าวถามสะกิดนิดสะกิดหน่อยเป็นไม่ได้ ต้องแว้ดใส่ทุกที
เอะอะโวยวาย[V] bawl, See also: shout, raise a hullabaloo, Syn. เอะอะ, Example: พวกฮินดูชอบดื่มน้ำเมาชนิดหนึ่ง ซึ่งทำให้เมาแล้วเอะอะโวยวาย และส่งเสียงเอ็ดอึง
ตะคอก[V] bawl, See also: browbeat, bellow, reprove loudly, shout, yell, reproach, Syn. ตวาด, ขู่, Example: ตำรวจบางนายตะคอกข่มขู่ราษฎรเพราะเห็นว่าตนมีอำนาจมากกว่า
ตะโกน[V] shout, See also: bawl, holler, roar, call out, cry out, yell, exclaim, scream, bellow, Syn. ตะเบ็ง, ร้อง, เปล่งเสียง, แผดเสียง, Example: เสียงดนตรีหรือร้องดังจนเกินไปจึงทำให้แขกในงานต้องตะโกนคุยกันแข่งกับเสียงดนตรี, Thai definition: ออกเสียงดังกว่าปกติเพื่อให้ได้ยิน
ตวาด[V] yell, See also: bawl, bellow, shout, bluster, threaten, Syn. ตะคอก, ขู่, แผดเสียง, ตะเพิด, ดุ, เอ็ด, คำราม, ขึ้นเสียง, Example: แม่ค้าตวาดลูกค้าที่ทำผลไม้ตกพื้น, Thai definition: ขู่เต็มเสียง, คุกคามด้วยแผดเสียง, พูดเสียงดังด้วยความโกรธ
กระโชก[V] shout, See also: bawl, intimidate, threaten, speak in harsh tone, frighten, Syn. ขู่กระโชก, กรรโชก, Example: คนร้ายขู่กระโชกเอาทรัพย์สิน, Thai definition: ทำให้กลัว, ทำให้ตกใจ
ร้อง[V] cry out, See also: bawl, bellow, shriek, Syn. กรีดร้อง, Example: เธอร้องออกมาด้วยความตกใจสุดขีด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ่ง[v.] (beng) EN: raise ; bawl ; press ; inflate ; bulge ; put out ; puff of   FR: gonfler ; grossir ; bomber
แหกปาก[v. exp.] (haēkpāk) EN: shout ; yell ; bawl   FR: hurler ; brailler ; beugler
ร้อง[v.] (røng) EN: cry out ; bawl ; bellow ; shriek   FR: crier ; pousser un cri
สำราก[v.] (samrāk) EN: bawl out ; bellow ; spit out   
ส่งเสียง[v.] (songsīeng) EN: cry out ; raise one's voice ; roar ; yell ; shout ; howl ; bawl   
ตะโกน[v.] (takōn) EN: shout ; bawl ; holler ; roar ; call out ; cry out ; yell ; exclaim ; scream ; bellow   FR: crier ; s'écrier
ตวาด[v.] (tawāt) EN: bawl out ; yell out ; shout ; bellow in reprimand   FR: menacer de la voix ; déclamer contre (litt.)

CMU English Pronouncing Dictionary
BAWL    B AO1 L
BAWLED    B AO1 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bawl    (v) (b oo1 l)
bawls    (v) (b oo1 l z)
bawled    (v) (b oo1 l d)
bawling    (v) (b oo1 l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
おんおん[, on'on] (adv-to,adv) (obsc) bawling; crying [Add to Longdo]
がなる[, ganaru] (v5r) (onom. が plus 鳴る) to yell; to shout; to scream; to bawl [Add to Longdo]
ボウリング(P);ボーリング(P)[, bouringu (P); bo-ringu (P)] (n,vs) (1) bowling; (2) boring; drilling; (3) (obsc) bawling; (P) [Add to Longdo]
喚き立てる[わめきたてる, wamekitateru] (v1) to yell; to bawl out [Add to Longdo]
泣き喚く;泣きわめく;泣喚く[なきわめく, nakiwameku] (v5k) to bawl; to cry; to scream [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bawl \Bawl\, v. t.
   To proclaim with a loud voice, or by outcry, as a hawker or
   town-crier does. --Swift.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bawl \Bawl\, n.
   A loud, prolonged cry; an outcry.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bawl \Bawl\ (b[add]l), v. i. [imp. & p. p. {Bawled} (b[add]ld);
   p. pr. & vb. n. {Bawling}.] [Icel. baula to low, bellow, as a
   cow; akin to Sw. b["o]la; cf. AS bellan, G. bellen to bark,
   E. bellow, bull.]
   1. To cry out with a loud, full sound; to cry with vehemence,
    as in calling or exultation; to shout; to vociferate.
    [1913 Webster]
 
   2. To cry loudly, as a child from pain or vexation.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bawl
   v 1: shout loudly and without restraint [syn: {bawl}, {bellow}]
   2: make a raucous noise [syn: {yawp}, {bawl}]
   3: cry loudly; "Don't bawl in public!"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top