Search result for

battery

(98 entries)
(0.021 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -battery-, *battery*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
battery[N] แบตเตอรี่, See also: ที่กำเนิดไฟฟ้า
battery[N] การทำร้ายร่างกาย, See also: การโจมตี, การต่อสู้
battery[N] กลุ่มคน, See also: ฝูงชน, Syn. horde
battery[N] กลุ่มของอาวุธยุทธภัณฑ์, Syn. armory
battery farm[N] ฟาร์มที่เลี้ยงสัตว์จำนวนไว้ในกรงหรือเลี้ยงอย่างแออัด, Syn. factory farm

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
battery(แบท'เทอรี) n. แบตเตอรี่,หม้อกำเนิดไฟฟ้า,กองร้อยทหารปืนใหญ่,ชุดปืนเรือ,กลุ่มอาวุธยุทธภัณฑ์,การทุบตี,การทำโจมตี, Syn. troop
battery backupแบตเตอรี่สำรอง <คำแปล>หมายถึง แบตเตอรี่ที่มีสำรองเอาไว้ให้ใช้ได้ทันทีที่ไฟฟ้าดับ เพื่อว่าข้อมูลจะได้ไม่หายไป
voltaic batteryแบตเตอรี่ไฟฟ้าที่ประกอบด้วยเซลล์ไฟฟ้าหลายตัวต่อเนื่องกัน., Syn. galvanic battery

English-Thai: Nontri Dictionary
battery(n) กองปืนใหญ่,แบตเตอรี,หม้อกำเนิดไฟฟ้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
batteryแบตเตอรี่ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
batteryการทำร้ายร่างกาย [ดู assault] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
batteryแบตเตอรี่ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
battery cellเซลล์ในแบตเตอรี่ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
battery chargerเครื่องประจุแบตเตอรี่ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
battery chargerเครื่องประจุแบตเตอรี่ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
battery chargingการประจุแบตเตอรี่, การอัดแบตเตอรี่ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
battery chargingการประจุแบตเตอรี่, การอัดแบตเตอรี่ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
battery element; elementชุดแผ่นธาตุ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
battery element; elementชุดแผ่นธาตุ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Batteryแบตเตอรี่
อุปกรณ์อย่างหนึ่งที่ใช้เก็บพลังงาน และนำมาใช้ได้ในรูปของไฟฟ้า แบตเตอรี่นั้นประกอบด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าเคมี เช่น เซลล์กัลวานิก หรือเซลล์เชื้อเพลิง อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Batteryแบตเตอรี่ [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Battery แบตเตอรี่
ถ่านที่ใช้กับรถยนต์ วิทยุ หรือนาฬิกา มีโลหะหนักหลายชนิดที่เป็นพิษปนอยู่ด้วย การทิ้งแบตเตอรี่จึงต้องมีความระมัดระวังอย่างเป็นพิเศษ และทิ้งให้ถูกต้อง [สิ่งแวดล้อม]
Batteryแอนติเจนเป็นชุด,แบทเตอรี่ [การแพทย์]
batteryแบตเตอรี่, เซลล์ไฟฟ้าตั้งแต่ 2 เซลล์ ขึ้นไปนำมาต่อรวมเข้าเป็นหน่วยเดียวกัน โดยต่อแบบอนุกรมหรือแบบขนาน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Battery industryอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ [TU Subject Heading]
Battery, Melleroidถ่านไฟพิเศษ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The battery!แบตเตอรี่! Akira (1988)
The battery!แบตเตอรี่! Akira (1988)
The battery?แบตเตอรี่? Akira (1988)
Tell me when it's on. Hold the battery.บอกฉันเมื่อมันอยู่ใน ถือแบตเตอรี่ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
No visible cause, no sign of battery or sexual assault. All we have is this.(เสียงผู้ชาย) พวกเราคาดว่าตายมาแล้ว ประมาณ 8-12 ชั่วโมง Deep Throat (1993)
- Maybe his battery's dead.- อาจตายแบตเตอรี่ของเขา Dante's Peak (1997)
They love to disconnect the battery, too.พวกเขาชอบถอดแบตโทรศัพท์ด้วย Never Been Kissed (1999)
Is the battery charged?แบตเตอรี่ชาร์จยังอ่ะ ? Visitor Q (2001)
That Yatou His opponent is, Oh, like a lot of batteryThat Yatou โอ้ ฉันจะหมดแรง Sex Is Zero (2002)
I need to recharge my battery.ฉันทำงานมาทั้งคืน โอเค? ฉันต้องชาร์จแบ็ตเตอรี่ Inspector Gadget 2 (2003)
You haven't gotten your battery yet?คุณยังไม่มีแบตเตอรี่ใช่ไหม? Uninvited (2003)
Here's your darn battery, finallyนี่ไงแบตเตอรี่บ้าๆของคุณ อันสุดท้าย Uninvited (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
batteryA battery of aluminum pots and pans.
batteryA whole battery of arguments.
batteryHe was charged with assault and battery.
batteryHow long will this battery last?
batteryI got a new battery put my watch yesterday.
batteryI have to charge the battery of my car.
batteryI hope for a solar battery car.
batteryMy car battery is dead.
batteryTake the battery off the machine.
batteryThe battery died.
batteryThe battery gave out.
batteryThe battery ran down.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การทำร้ายร่างกาย[N] battery, Example: มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กพบว่าการทำร้ายร่างกายเพิ่มสูงขึ้นพอๆ กับการล่วงเกินทางเพศ, Thai definition: การทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บทางร่างกายโดยเจตนา
แบตเตอรี[N] battery, Example: ห้องนอนไม่ควรอยู่เหนืออู่รถ เนื่องจากกลิ่นของสารแคดเมี่ยมในแบตเตอรี่อาจระเหยเข้าสู่ร่างกายขณะนอนหลับได้, Thai definition: หมู่ของเซลล์ไฟฟ้า ซึ่งต่อกันอยู่อย่างอนุกรม หรืออย่างขนาน หรือทั้ง 2 อย่าง, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบตเตอรี่[n.] (baettoērī) EN: battery ; accumulator   FR: batterie (électrique) [f] ; pile [f]
กองร้อยปืนใหญ่[n. exp.] (køngrøi peūnyai) EN: battery of artillery   
ถ่านไฟฉาย[n.] (thānfaichāi) EN: dry battery ; dry cell   FR: pile électrique [f] ; pile sèche [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BATTERY    B AE1 T ER0 IY0
BATTERYMARCH    B AH0 T EH1 R IY0 M AA0 R CH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
battery    (n) (b a1 t @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Batterie {f} | Batterien {pl} | wiederaufladbare Batteriebattery | batteries | rechargeable battery [Add to Longdo]
Batterieaufladezeit {f}battery recharge time [Add to Longdo]
Batterie-Empfänger {m}battery receiver [Add to Longdo]
Batteriegerät {n}battery set [Add to Longdo]
Batteriehauptschalter {m}battery switch [Add to Longdo]
Batterieklemme {f}battery terminal [Add to Longdo]
Batteriekontrolle {f}battery check [Add to Longdo]
Batterieladestation {f}battery charging station [Add to Longdo]
Batterieladung {f}battery level; battery charge [Add to Longdo]
Batteriesäure {f}battery acid [Add to Longdo]
Batteriespannung {f} [electr.]battery voltage; battery charge [Add to Longdo]
Batteriezündung {f}battery ignition [Add to Longdo]
Huckepack-Stromversorgung ohne eigene Stromquelle [electr.]battery eliminated circuit [Add to Longdo]
Legebatterie {f}battery farm [Add to Longdo]
Notstromversorgung {f} mit Batterienbattery backup [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルカリ乾電池[アルカリかんでんち, arukari kandenchi] (n) alkaline battery [Add to Longdo]
アルカリ電池[アルカリでんち, arukari denchi] (n) alkali battery [Add to Longdo]
セカンドバッテリ[, sekandobatteri] (n) {comp} second battery [Add to Longdo]
ソーラーセル[, so-ra-seru] (n) (See 太陽電池) solar cell; solar battery [Add to Longdo]
ニッカドバッテリ[, nikkadobatteri] (n) {comp} nickel-cadmium battery [Add to Longdo]
ニッカド電池[ニッカドでんち, nikkado denchi] (n) {comp} NiCad battery [Add to Longdo]
ニッケルカドミウムバッテリ[, nikkerukadomiumubatteri] (n) {comp} (See ニッケルカドミウム電池) nickel-cadmium battery [Add to Longdo]
ニッケルカドミウム電池[ニッケルカドミウムでんち, nikkerukadomiumu denchi] (n) nickel-cadmium battery [Add to Longdo]
ニッケル水素バッテリ[ニッケルすいそバッテリ, nikkeru suiso batteri] (n) {comp} nickel metal hydride battery [Add to Longdo]
ニッケル水素電池[ニッケルすいそでんち, nikkeru suisodenchi] (n) {comp} Nickel-Metal Hydride battery (NiMH battery) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
充电器[chōng diàn qì, ㄔㄨㄥ ㄉㄧㄢˋ ㄑㄧˋ, / ] battery charger [Add to Longdo]
炮台[pào tái, ㄆㄠˋ ㄊㄞˊ, / ] battery [Add to Longdo]
电池[diàn chí, ㄉㄧㄢˋ ㄔˊ, / ] battery [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ニッカド電池[ニッカドでんち, nikkado denchi] NiCad battery [Add to Longdo]
バッテリ[ばってり, batteri] battery [Add to Longdo]
バッテリゲージ[ばってりげーじ, batterige-ji] battery gauge [Add to Longdo]
バッテリパック[ばってりぱっく, batteripakku] battery pack [Add to Longdo]
バッテリ駆動[バッテリくどう, batteri kudou] battery-powered (a-no) [Add to Longdo]
ローバッテリ[ろーばってり, ro-batteri] low battery [Add to Longdo]
交直両用式計算器[こうちょくりょうようしきけいさんき, kouchokuryouyoushikikeisanki] mains, battery powered calculator [Add to Longdo]
電池[でんち, denchi] battery [Add to Longdo]
電池式計算器[でんちしきけいさんき, denchishikikeisanki] battery-powered calculator [Add to Longdo]
補助バッテリ[ほじょバッテリ, hojo batteri] auxiliary battery [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Battery \Bat"ter*y\, n.; pl. {Batteries}. [F. batterie, fr.
   battre. See {Batter}, v. t.]
   1. The act of battering or beating.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) The unlawful beating of another. It includes every
    willful, angry and violent, or negligent touching of
    another's person or clothes, or anything attached to his
    person or held by him.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mil.)
    (a) Any place where cannon or mortars are mounted, for
      attack or defense.
    (b) Two or more pieces of artillery in the field.
    (c) A company or division of artillery, including the
      gunners, guns, horses, and all equipments. In the
      United States, a battery of flying artillery consists
      usually of six guns.
      [1913 Webster]
 
   {Barbette battery}. See {Barbette}.
 
   {Battery d'enfilade}, or {Enfilading battery}, one that
    sweeps the whole length of a line of troops or part of a
    work.
 
   {Battery en ['e]charpe}, one that plays obliquely.
 
   {Battery gun}, a gun capable of firing a number of shots
    simultaneously or successively without stopping to load.
    
 
   {Battery wagon}, a wagon employed to transport the tools and
    materials for repair of the carriages, etc., of the
    battery.
 
   {In battery}, projecting, as a gun, into an embrasure or over
    a parapet in readiness for firing.
 
   {Masked battery}, a battery artificially concealed until
    required to open upon the enemy.
 
   {Out of battery}, or {From battery}, withdrawn, as a gun, to
    a position for loading.
    [1913 Webster]
 
   4. (Elec.)
    (a) A number of coated jars (Leyden jars) so connected
      that they may be charged and discharged
      simultaneously.
    (b) An apparatus for generating voltaic electricity.
      [1913 Webster]
 
   Note: In the {trough battery}, copper and zinc plates,
      connected in pairs, divide the trough into cells, which
      are filled with an acid or oxidizing liquid; the effect
      is exhibited when wires connected with the two
      end-plates are brought together. In {Daniell's
      battery}, the metals are zinc and copper, the former in
      dilute sulphuric acid, or a solution of sulphate of
      zinc, the latter in a saturated solution of sulphate of
      copper. A modification of this is the common {gravity
      battery}, so called from the automatic action of the
      two fluids, which are separated by their specific
      gravities. In {Grove's battery}, platinum is the metal
      used with zinc; two fluids are used, one of them in a
      porous cell surrounded by the other. In {Bunsen's} or
      the {carbon battery}, the carbon of gas coke is
      substituted for the platinum of Grove's. In
      {Leclanch['e]'s battery}, the elements are zinc in a
      solution of ammonium chloride, and gas carbon
      surrounded with manganese dioxide in a porous cell. A
      {secondary battery} is a battery which usually has the
      two plates of the same kind, generally of lead, in
      dilute sulphuric acid, and which, when traversed by an
      electric current, becomes charged, and is then capable
      of giving a current of itself for a time, owing to
      chemical changes produced by the charging current. A
      {storage battery} is a kind of secondary battery used
      for accumulating and storing the energy of electrical
      charges or currents, usually by means of chemical work
      done by them; an accumulator.
      [1913 Webster]
 
   5. A number of similar machines or devices in position; an
    apparatus consisting of a set of similar parts; as, a
    battery of boilers, of retorts, condensers, etc.
    [1913 Webster]
 
   6. (Metallurgy) A series of stamps operated by one motive
    power, for crushing ores containing the precious metals.
    --Knight.
    [1913 Webster]
 
   7. The box in which the stamps for crushing ore play up and
    down.
    [1913 Webster]
 
   8. (Baseball) The pitcher and catcher together.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 battery
   n 1: group of guns or missile launchers operated together at one
      place
   2: a device that produces electricity; may have several primary
     or secondary cells arranged in parallel or series [syn:
     {battery}, {electric battery}]
   3: a collection of related things intended for use together;
     "took a battery of achievement tests"
   4: a unit composed of the pitcher and catcher
   5: a series of stamps operated in one mortar for crushing ores
     [syn: {battery}, {stamp battery}]
   6: the heavy fire of artillery to saturate an area rather than
     hit a specific target; "they laid down a barrage in front of
     the advancing troops"; "the shelling went on for hours
     without pausing" [syn: {barrage}, {barrage fire}, {battery},
     {bombardment}, {shelling}]
   7: an assault in which the assailant makes physical contact
     [syn: {battery}, {assault and battery}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top