Search result for

bats

(49 entries)
(0.8412 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bats-, *bats*, bat
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bats[ADJ] เพี้ยน (คำไม่เป็นทางการ), See also: ติ๊งต๊อง, Syn. insane, crazy
batsman[N] ผู้ตีลูกบอล (กีฬาเบสบอล), See also: คนตีลูก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bats(แบทซฺ) adj. บ้า,สติฟั่นเฟือน,จิตไม่ปกติ
batsman(แบท'สเมิน) n. ผู้ตีด้วยไม้., See also: batsmanship n. ดูbatsman
dingbats(ดิงแบตส์) เป็นชื่อแบบอักษร (font) ที่มีลักษณะเป็นภาพแทนที่จะเป็นตัวอักษรหรือตัวเลข แบบตัวอักษรที่มีลักษณะเป็นภาพนี้มีหลายชื่อ นอกจาก Zapf Dingbats ในแมคอินทอชแล้ว ในพีซีก็มี Wingdings (ภาพเหล่านี้จะขยาย/ลดขนาดได้เหมือนตัวอักษร)
zapf dingbatsแซพฟ ดิงแบตส์ <คำอ่าน>เป็นชื่อแบบอักษร (font) ที่มีลักษณะเป็นภาพแทนที่จะเป็นตัวอักษรหรือตัวเลข แบบตัวอักษรที่มีลักษณะเป็นภาพนี้มีหลายชื่อ นอกจากชื่อนี้ที่ใช้กับเครื่องแมคอินทอชแล้ว ในพีซีก็มี Wingdings, Webdings (ภาพเหล่านี้จะขยาย/ลดขนาดได้เหมือนตัวอักษร) บางทีเรียกสั้น ๆ ว่า Dingbats

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Batsค้างคาว [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah, well, nobody bats a thousand.เออ ของมันพลาดกันได้ว่ะ The Rapture (2009)
- She's gone, like, totally batshit. - What the devil...?หล่อนเป็นบ้าไปแล้ว เกิดอะไรขึ้น... New World in My View (2009)
Senator melinda batson.วุฒิสมาชิก เมลินดา แบทสัน The Scarlet Letter (2009)
Anything to the rumor that kristin was having an affair with batson's husband?แล้วข่าวลือที่ว่าคริสตินมีอะไร กับสามีวุฒิฯหละ The Scarlet Letter (2009)
Elliott batson-- he's melinda's chief of staff.อีเลียต แบทสัน เขาเป็นหัวหน้าทีมของเมลินดา The Scarlet Letter (2009)
Melinda batson.เมลินดา แบทสันคะ The Scarlet Letter (2009)
What was your relationship to kristin,mr. Batson?ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคริสตินหละ คุณเบนสัน The Scarlet Letter (2009)
I asked him down. Uh,walter crew, melinda batson's dad.ผมชวนเขามาเอง นี่วอเตอร์ พ่อของเมลินดา The Scarlet Letter (2009)
Oh,and,uh,how did the batson interview go?แล้วไปพบพวกแบทสัน เป็นไงบ้าง The Scarlet Letter (2009)
Elliott batson's alibi checked out, and there's no sign she was seeing someone else.อีเลียตพูดความจริง ดูเหมือนว่าเธอจะไม่ได้คบหากับคนอื่น The Scarlet Letter (2009)
- Elliott. - Depends,mr. Batson.อีเลียต ขึ้นอยู่กับ ว่าคุณรู้อะไรบ้าง The Scarlet Letter (2009)
Batson,we had a deal.แบทสัน เราตกลงกันแล้ว The Scarlet Letter (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
batsBats are mammals, just like us.
batsBats usually fly in the dark.
batsTom bats clean up in our team.
batsNo wonder we associate bats with dark places.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กาก[n.] (kāk) EN: refuse ; garbage ; rubbish ; offal ; trash ; waste ; residue   FR: déchets [mpl] ; ordures [fpl] ; détritus [mpl] ; abats [mpl] ; résidus [mpl] ; lie [f]
พุง[n.] (phung) EN: viscera ; offal ; tripes   FR: viscères [fpl] ; tripes [fpl] ; abats [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
BATS    B AE1 T S
BATSON    B AE1 T S AH0 N
BATSON'S    B AE1 T S AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bats    (v) (b a1 t s)
batsman    (n) (b a1 t s m @ n)
batsmen    (n) (b a1 t s m @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness [Add to Longdo]
○×テスト[まるばつテスト, marubatsu tesuto] (n) true-false test; yes-no test [Add to Longdo]
ばつ[, batsu] (n,adj-no) (1) (See ばつが悪い) one's circumstances or condition, esp. compared to that of another; (2) coherence (e.g. of a conversation) [Add to Longdo]
ばついち;バツイチ[, batsuichi ; batsuichi] (n) divorced (once) (lit [Add to Longdo]
ばつが悪い;バツが悪い[ばつがわるい(ばつが悪い);バツがわるい(バツが悪い), batsugawarui ( batsuga warui ); batsu gawarui ( batsu ga warui )] (exp,adj-i) (See バツの悪い) awkward; uncomfortable; embarrassing [Add to Longdo]
ばつを合わせる[ばつをあわせる, batsuwoawaseru] (exp,v1) (See 辻褄を合わせる) to make one's story to seem coherent; to adjust one's story to fit the situation [Add to Longdo]
アクロバットチーム[, akurobattochi-mu] (n) (always refers to aircraft, not human acrobats) aerobatic team; acrobatic team [Add to Longdo]
ジャバツー[, jabatsu-] (n) {comp} Java2 [Add to Longdo]
バツの悪い;ばつの悪い[バツのわるい(バツの悪い);ばつのわるい(ばつの悪い), batsu nowarui ( batsu no warui ); batsunowarui ( batsuno warui )] (adj-i) (See バツが悪い) awkward; uncomfortable; embarrassing [Add to Longdo]
ファイバツーザカーブ[, faibatsu-zaka-bu] (n) {comp} fiber to the curb; FTTC [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ジャバツー[じゃばつー, jabatsu-] Java2 [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ばつ, batsu] ANGREIFEN, NIEDERHAUEN [Add to Longdo]
抜群[ばつぐん, batsugun] hervorragend, ausgezeichnet [Add to Longdo]
[ばつ, batsu] (Gottes) Strafe [Add to Longdo]
[ばつ, batsu] STRAFE, BESTRAFUNG [Add to Longdo]
[ばつ, batsu] CLIQUE, CLAN, PARTEI [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 bats \bats\ (b[a^]ts), a.
   Crazy; insane; loony; demented; batty.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bats
   adj 1: informal or slang terms for mentally irregular; "it used
       to drive my husband balmy" [syn: {balmy}, {barmy},
       {bats}, {batty}, {bonkers}, {buggy}, {cracked},
       {crackers}, {daft}, {dotty}, {fruity}, {haywire},
       {kooky}, {kookie}, {loco}, {loony}, {loopy}, {nuts},
       {nutty}, {round the bend}, {around the bend}, {wacky},
       {whacky}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top