Search result for

basis

(93 entries)
(0.0042 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -basis-, *basis*, basi
English-Thai: Longdo Dictionary
accrual basis(n) (ในแง่การบัญชี)เกณฑ์คงค้าง, เกณฑ์สิทธิ์, เกณฑ์พึงรับพึงจ่าย, เกณฑ์ในการวัดผลการดำเนินงานสำหรับแต่ละงวดบัญชี ที่ใช้ในการคำนวณหาผลการดำเนินงานของธุรกิจ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
basis[N] รากฐาน, See also: หลักพื้นฐาน, หลัก, Syn. foundation
basis[N] จุดเริ่มต้น
basis[N] ส่วนประกอบหลัก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
basis(เบ'ซิส) n. พื้นฐาน,รากฐาน,หลักสำคัญ,ส่วนสำคัญ,หลักเกณฑ์,มาตรฐาน,ฐานปฏิบัติการ, Syn. base -pl. bases
anabasis(อะแนบ' บะซิสป n., (pl. -ses) การเดินแถวจากฝั่งเข้าสูบริเวณบนบกที่ลึกเข้าไป, การเคลื่อนพล (march into the interior)
catabasis(คะแทบ'บะซิส) n. การเดินขบวนสู่ฝั่งทะเล,การถอนทัพ -pl. catabases

English-Thai: Nontri Dictionary
basis(n) มูลฐาน,หลักฐาน,รากฐาน,ส่วนสำคัญ,กฎเกณฑ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
basisฐานหลัก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
basis of valuationเกณฑ์ตีมูลค่าประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
basis rateอัตราพื้นฐาน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
basiscopicสู่ส่วนโคน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Basisตัวยาหลัก [การแพทย์]
Basis (Futures trading)ราคามาตรฐาน (การซื้อขายล่วงหน้า) [TU Subject Heading]
Basis of accountingเกณฑ์ทางการบัญชี [การบัญชี]
Basis swapการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
basispoint[เบ'สิส พ้อยท์] หลังจุด ทศนิยม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Got to bring back the tourists that'll put all your businesses on a paying basis.ต้องเรียกนักท่องเที่ยวกลับมา ให้ร้านรวงมีรายได้อยางที่ควรจะเป็น Jaws (1975)
But then, that would form the basis of our report.แต่เราก็คงจะต้องรายงานลงไป Oh, God! (1977)
On the basis of our common experience here today I can see why you first claimed, and later maintained that you had seen, and been in the actual presence of God.ตามประสบการณ์ทั่วๆ ไปในวันนี้ ผมเห็นแล้วว่า ทำไมในตอนแรกคุณถึงบอกว่า และต่อมาก็ยืนยันว่า... Oh, God! (1977)
Now, if, as you also claim it is God's opinion that we should all make our own decisions and abide by them accordingly then I must also rule that on the basis of the evidence...และถ้า... ถ้าคุณบอกด้วยว่า เป็นความเห็นของพระเจ้า ว่าเราควรจะตัดสินใจกันเอง Oh, God! (1977)
And that's the basis of this declaration of independence?แล้วนั่นเป็นพื้นฐาน ของการประกาศเอกราชรึไง Gandhi (1982)
On a scientific basis.บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ Idemo dalje (1982)
that information is on a need-to-know basis. at this particular time, you do not need to know.คุณจะได้รับข้อมูลเมื่อถึงที่หมาย ตอนนี้ยังไม่จำเป็นต้องรู้ Spies Like Us (1985)
I wonder what your basis for comparison is.สงสัยว่า เธอใช้อะไร เป็นบรรทัดฐานวัดแน่ Labyrinth (1986)
She was refused admittance to this hospital on the basis of her race.รพ.ปฏิเสธที่จะรับเมียฉันไว้ โดยเหตุผลทางผิว Casualties of War (1989)
Rachel runs a very informal household. We're on a first-name basis.ราเชลเขาเป็นคนง่ายๆ น่ะ The Bodyguard (1992)
What we've just witnessed, what we've read in your field reports, the scientific basis and credibility just seem wholly unsupportable.ไม่ต้องกลัว Billy พวกเราอยู่ที่นี่ เพื่อช่วยคุณ เราเพิ่งเป็นพยานการพบเห็นอะไร อะไร ในรายงานการลงพื้นที่ ที่เราอ่าน Deep Throat (1993)
At least, I was in my old life. I'd like to be again on a limited basis.อย่างน้อยผมอยู่ในชีวิตของฉันอายุ ฉันต้องการที่จะเป็นอีกครั้งบนพื้นฐานที่ จำกัด The Shawshank Redemption (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
basisFood, clothing and shelter are the basis of life.
basisWe determine our attitude on the basis of the of other party.
basisAlthough astrology has no scientific basis, it's very popular and it seems that many people believe in it.
basisFor delayed flights, seasonal adjustments are made on the basis of the original flight date and so refunds of air-mile difference will not be made.
basisIt is important to strengthen the basis.
basisThe basis of this system is that the students must take turns in teaching, they have to help each other.
basisInvesting abroad on your national currency basis will not always be profitable.
basisThe weather is forecast, using the past data as a basis.
basisFor rock it's hard to know on what basis you should call something 'hi-fi'.
basisThis idea is the basis of my argument.
basisA theory founded on a scientific basis.
basisAlthough we may intend to judge a person on the basis of his or her personal qualities, they are not visible at first sight.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขั้นพื้นฐาน[ADJ] foundation, See also: basis, primary, Syn. พื้นฐาน, ขั้นต้น, ขั้นแรก, Example: การศึกษาระดับประถมศึกษาเป็นการศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน และสามารถอ่านออกเขียนได้
มูลฐาน[N] basis, See also: base, foundation, Syn. พื้นฐาน, Example: ภาษามักใช้เป็นเครื่องมือในการวัดภูมิภาคนิยม และเป็นมูลฐานในการกำหนดขอบเขตของภูมิภาค
มูลบท[N] basis, See also: grounds, origin, fundamental, Example: ศาสนาของทางตะวันตกนั้นมีมูลบทของตนอยู่ที่ศรัทธาหรือความเชื่อในสิ่งนอกธรรมชาติ
หัวใจสำคัญ[N] heart (e.g. of the matter), See also: basis, Example: หัวใจสำคัญที่อยู่เบื้องหลังวิวัฒนาการของการสื่อสารก็คือคอมพิวเตอร์
หัวใจสำคัญ[N] heart (e.g. of the matter), See also: basis, Example: หัวใจสำคัญที่อยู่เบื้องหลังวิวัฒนาการของการสื่อสารก็คือคอมพิวเตอร์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉัน[X] (chan) EN: equivalent to ; like ; as ; as if ; on the basis of   
หัวใจสำคัญ [n. exp.] (hūajai samkhan) EN: heart ; basis   FR: coeur [m] ; centre [m]
อิทธิบาท[n.] (itthibāt) EN: Four Rddhippada ; four foundations for accomplishment ; effective means to attain successes ; basis for success   FR: base d'accomplissement [f] ; chemin vers le pouvoir [m]
เกณฑ์[n.] (kēn) EN: unit ; standard ; basis ; norm ; criterion ; criteria ; measure ; evaluation principle   FR: standard [m] ; critère [m]
ขั้นพื้นฐาน[n.] (khanpheūnthān) EN: elementary level ; foundation ; basis   
โครงสร้างพื้นฐาน[n. exp.] (khrōngsāng pheūnthān) EN: infrastructure ; basic structure ; substructure ; foundation ; basis   FR: infrastructure [f] ; structure de base [f]
กินเส้น[v. exp.] (kin sen) EN: talk about everything on a friendly, goodwill basis   
หลัก[n.] (lak) EN: principle ; tenet ; basis ; foundation ; ground   FR: base [f] ; fondement [m] ; principe [m] ; pilier [m] (fig.)
หลักฐาน[n. exp.] (lakthān) EN: foundation ; ground ; basis   
มาตรฐาน[n.] (māttrathān) EN: standard ; criterion ; grade ; reference ; datum ; basis ; norm ; level ; yardstick   FR: standard [m] ; étalon [m] ; norme [f] ; niveau [m] ; échelon [m] ; référence [f] ; critère [m] ; normale [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BASIS    B EY1 S IH2 S
BASISTA    B AH0 S IH1 S T AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
basis    (n) (b ei1 s i s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
基準[きじゅん, kijun] Thai: บรรทัดฐาน English: basis

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Basis {f}; Unterlage {f}; Stützpunkt {m}; Grundzahl {f} | Basen {pl}; Unterbauten {pl}base | bases [Add to Longdo]
Basis {f} [math.] | zulässige Basisbasis | admissible basis [Add to Longdo]
Basis {f}foot [Add to Longdo]
Basis-Inflationsrate {f} [fin.]underlying rate of inflation [Add to Longdo]
Basisregister {n}; Basisadressregister {n} [comp.]memory pointer [Add to Longdo]
Basisadresse {f} [comp.]base address [Add to Longdo]
Basisadresse {f} [comp.]basicaddress [Add to Longdo]
Basisadressierung {f} [comp.]base addressing [Add to Longdo]
Basisadressverschiebung {f} [comp.]base relocation [Add to Longdo]
Basisband {n}baseband [Add to Longdo]
Basisdemokratie {f}grassroots democracy [Add to Longdo]
Basisdotierung {f}base doping [Add to Longdo]
Basisfläche (Grundfläche) {f}footpoint [Add to Longdo]
Basisfunktion {f} [math.]basis function [Add to Longdo]
Basisinstrument {n}underlying asset [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
からすると[, karasuruto] (n) judging from; on the basis of; from the point of view of [Add to Longdo]
に基づいて[にもとづいて, nimotoduite] (exp) based on; on the basis of [Add to Longdo]
の下に;の許に[のもとに, nomotoni] (exp) (1) (uk) under the supervision of; (2) underneath; (3) on the basis of [Add to Longdo]
ドル建て[ドルだて, doru date] (n) dollar basis; quotation in dollars [Add to Longdo]
ベースとする[, be-su tosuru] (exp,vs-i) to base something on; to make something the basis [Add to Longdo]
[いん, in] (n) (1) cause; factor; (2) {Buddh} (See 縁・えん・5) hetu (direct cause, esp. as opposed to indirect conditions); (3) (See 因明) the basis of one's argument (in hetuvidya); (P) [Add to Longdo]
延べ払い輸出[のべばらいゆしゅつ, nobebaraiyushutsu] (n) exporting on a deferred-payment basis [Add to Longdo]
確かなものにする;確かな物にする[たしかなものにする, tashikanamononisuru] (exp,vs-i) to strengthen; to beef up; to put on a firm basis; to ensure; to secure [Add to Longdo]
学歴による差別[がくれきによるさべつ, gakurekiniyorusabetsu] (n) discrimination on the basis of educational level (background) [Add to Longdo]
[もとい, motoi] (n) (1) (arch) basis; foundation; (2) cause [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
基地[きち, kichi] Basis, Stuetzpunkt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Basis \Ba"sis\ (b[=a]"s[i^]s), n.; pl. {Bases} (b[=a]"s[=e]z).
   [L. basis, Gr. ba`sis. See {Base}, n.]
   1. The foundation of anything; that on which a thing rests.
    --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. The pedestal of a column, pillar, or statue. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       If no basis bear my rising name.   --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. The groundwork; the first or fundamental principle; that
    which supports.
    [1913 Webster]
 
       The basis of public credit is good faith. --A.
                          Hamilton.
    [1913 Webster]
 
   4. The principal component part of a thing.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 basis
   n 1: a relation that provides the foundation for something;
      "they were on a friendly footing"; "he worked on an interim
      basis" [syn: {footing}, {basis}, {ground}]
   2: the fundamental assumptions from which something is begun or
     developed or calculated or explained; "the whole argument
     rested on a basis of conjecture" [syn: {basis}, {base},
     {foundation}, {fundament}, {groundwork}, {cornerstone}]
   3: the most important or necessary part of something; "the basis
     of this drink is orange juice" [syn: {basis}, {base}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Basis [baːzis] (n) , s.(f )
   base; basis; foot
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 basis [bazəs]
   base; basis
   element; foundation
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 basis‐
   basic
 

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 basis
   base; basis
 

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 basis
   element; foundation
   pedestal
   supporting base
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top