Search result for

barters

(118 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -barters-, *barters*, barter
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา barters มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *barters*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barter[N] การแลกเปลี่ยนสินค้า, See also: แลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของ, Syn. trade
barter[VI] เจรจาต่อรอง, See also: ต่อรองการค้า, Syn. trade
barter for[PHRV] แลกเปลี่ยน
barter for[PHRV] พยายามตกลงในเรื่อง, See also: ทำสัญญาเรื่อง
barter away[PHRV] ต่อรองราคา, See also: ตกลงกันเรื่องราคา, Syn. bargain away
barter with[PHRV] ยอมแลกเปลี่ยน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
barter(บาร์'เทอะ) {bartered,bartering,barters} vi.,vt.,n. (การ) แลกเปลี่ยนสินค้า,แลกเปลี่ยน,ขาย, See also: barterer n., Syn. exchange

English-Thai: Nontri Dictionary
barter(n) การแลกเปลี่ยนสินค้า,การค้าขาย,การแลกเปลี่ยน
barter(vt) แลก,ขาย,แลกเปลี่ยน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
barterการแลกเปลี่ยนสินค้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
barterการแลกเปลี่ยน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Barterการแลกเปลี่ยนทรัพย์สิน [เศรษฐศาสตร์]
Barterการแลกเปลี่ยน [TU Subject Heading]
Barterการแลกเปลี่ยน [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's not destiny if you have to barter your way in.มันไม่ใช่โชคชะตาถ้าเธอต้องมีการแลกเปลี่ยนเพื่อเข้าร่วม The Lost Boy (2009)
We have a barter system.เราแลกกันใส่ Sherlock Holmes (2009)
Senator Burtoni, the Kaminoans might have bartered their creation of the clones into a seat in the Galactic Senate.วุฒิฯเบอโทนี ชาวคามิโนอาจจะต่อรองแลกเปลี่ยนการสร้าง ทหารโคลนกับที่นั่งในสภากาแลกติก Senate Murders (2010)
Of course, Eva, if you want more, I'm open to barter.แน่นอนอีวา ถ้าเธออยากได้มากว่านี้ ฉันพร้อมบริการ The Divide (2011)
Bartering must be popular in a cash-strapped area like this.การแลกเปลี่ยนน่าจะเป็นที่นิยม ในพื้นที่ที่ขาดเงินหมุนเวียนอย่างนี้ Coda (2011)
Yeah, we'll just travel around the country and learn about each other and barter for things and food and not fill our lives with possessions fill our van with love.เราจะเดินทางทั่วประเทศ รู้จักกับคนอื่น เอาของแลกกับอาหาร อยู่โดยไม่มีทรัพย์สิน Spring Cleaning (2011)
It was a barter transaction.แลกเปลี่ยนสินค้ากันนิดหน่อย Pilot (2011)
For days, they have been bartering their wares with the townsfolk in return for the safety of their hearths.ที่ทุกวัน เขาแลกเปลี่ยนสินค้าพวกเขา กับชาวเมืองด้วยความปลอดภัยเป็นหัวใจหลัก The Darkest Hour: Part Two (2011)
Barter'll be startin' soon. Yeah. You must go find your ma.Wеlсоmе tо Ρара Ѕоng'ѕ. Cloud Atlas (2012)
Prescients come barterin' twice a year.Αftеr drеѕѕіng, wе fіlе іntо thе dіnеry. Cloud Atlas (2012)
Stump is, who's gonna mind your ma at the barter?Αftеr thе fіnаl сlеаnіng, Cloud Atlas (2012)
I'm not much for bartering.ข้าไม่เก่งเรื่องเจรจา The Crocodile (2012)
Neolithic barter systems.ระบบการแลกเปลี่ยนของยุคนีโอะลีธอิค Fire: Part 1 (2013)
Uh... people are already bartering around town.เอ่อ ผู้คนค้าขายกัน Let the Games Begin (2013)
We're setting up irrigation for crops, bartering systems.เราสร้างระบบชลประทานเพื่อพืชผล ระบบการซื้อขายแลกเปลี่ยน Speak of the Devil (2013)
Suppose we do a little barter.ผมว่าเราน่าจะมีอะไรแลกเปลี่ยนกันหน่อยนะ Cat's Cradle (2013)
You bartered our brother.พี่แลกพี่ชายของเรา House of the Rising Son (2013)
You act like I'm some precious thing to be bartered or put on display or possessed.คุณทำเหมือนฉันเป็นของมีค่าที่ใช้แลกเปลี่ยน หรือจับมาแสดง หรือครอบครอง Stonehearst Asylum (2014)
What choice did we have but to barter our birthright for blankets ... and food.สำหรับผ้าห่มและอาหาร ช่วยชีวิตในอนาคตของเรา, การเจรจาต่อรองเสรีภาพของเรา The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014)
Papa, no. You will not barter.ไม่ พ่อจะไม่ต่อราคานะ The Hundred-Foot Journey (2014)
Well, clemency is the least you can offer her... after bartering her daughter to the Lycans.ก็ผ่อนผันเป็นอย่างน้อยที่คุณ สามารถนำเสนอของเธอ หลังจากธนาณัติลูกสาวของเธอ กับ ไลเคน Underworld: Blood Wars (2016)
You mean to barter for your life.เจ้าหวังต่อรองขอชีวิตงั้นสิ Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)
Two or three cigarettes are bartered for a bowl of soup.บุหรี่สองสามมวน แลกซุปหนึ่งถ้วยได้ Night and Fog (1956)
But it's outside the ghetto, so you can barter for extra goods-- for eggs, I don't know what you need-- with the Polish workers.แต่ตั้งอยู่นอกเขตควบคุม ออกไปแลกของที่จำเป็นได้ Schindler's List (1993)
I must beg your forgiveness Nobu-san. I was foolish to think you would barter me away.ฉันโง่เองที่คิดว่าคุณอยากจะเอาตัวฉันต่อรองกับเขา Memoirs of a Geisha (2005)
The compass you bartered from me, it cannot lead you to this?เข็มทิศที่นายแลกไปจากฉันไง ใช้หาไอ้นี่ไม่ได้หรือ.. Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Hopefully they will change their minds, now that i have two american agents to barter with.หวังว่าพวกเขาจะเปลี่ยนใจ เพราะฉันมีสายลับไอ้กัน 2 คนไว้ต่อรอง Chuck Versus the Sizzling Shrimp (2007)
Barter for it, you know.เป็นการแลกเปลี่ยน เธอรู้ใช่ไหม Stardust (2007)
Me run Bartertown!Ich regiere Bartertown. Mad Max Beyond Thunderdome (1985)
Who run Bartertown?Wer regieren Bartertown? Mad Max Beyond Thunderdome (1985)
Who run Bartertown?Wer regieren Bartertown? Mad Max Beyond Thunderdome (1985)
Who run Bartertown?Wer regieren Bartertown? Mad Max Beyond Thunderdome (1985)
MasterBlaster runs Bartertown.MasterBlaster regiert Bartertown. Mad Max Beyond Thunderdome (1985)
MasterBlaster runs Bartertown.MasterBlaster regiert Bartertown. Mad Max Beyond Thunderdome (1985)
Bartertown's learned.Bartertown hat gelernt. Mad Max Beyond Thunderdome (1985)
You run Bartertown.Du regieren Bartertown. Mad Max Beyond Thunderdome (1985)
The first place you'll find is a sleaze-pit called Bartertown.Das erste Ort, den ihr findet, heißt Bartertown. Mad Max Beyond Thunderdome (1985)
No. Bartertown.Nein, Bartertown. Mad Max Beyond Thunderdome (1985)
It's Bartertown.In Bartertown. Mad Max Beyond Thunderdome (1985)
Bartertown!Bartertown! Mad Max Beyond Thunderdome (1985)
Bartertown will live!Bartertown wird leben! Mad Max Beyond Thunderdome (1985)
The junction... a microscopic gap, actually, of two neighboring neurons or nerve cells.Die Verbindung, vielmehr eine mikroskopische Lücke... zweier benachbarter Neuronen oder Nervenzellen. Life's a Beach (1989)
He's a fellow resident here at Oswald.Er ist ein benachbarter Insasse hier in Oswald. Laws of Gravity (2002)
If you're using Barter Party to sell something online, don't invite a stranger to your home, especially if you're alone.Wenn Sie mit Barter Party etwas zu verkaufen online, lade nicht ein Fremder zu Ihnen nach Hause, vor allem wenn Sie alleine sind. About Face (2011)
the Barter Killer.der Barter Killer. About Face (2011)
So, I heard our victim let the Barter Killer right into her home.Also hörte ich unsere Opfer lassen Sie die Barter Killer rechts in die sie nach Hause. About Face (2011)
But the real problems started when she discovered Barter Party.Aber die wirklichen Probleme gestartet Als sie entdeckt Barter Partei. About Face (2011)
Barter Party.Barter Partei. About Face (2011)
What did you say the victim was selling on Barter Party?Was sagst du das Opfer wurde am Barter Party verkaufen? About Face (2011)
I saw her ad on Barter Party.Ich sah sie Anzeige auf Barter Partei. About Face (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
barterBarter, however, was a very unsatisfactory system because people's needs seldom matched exactly.
barterIn primitive societies barter was used.
barterThe colonists bartered with the natives for fur.
barterThe explorer bartered with the natives for food.
barterThey bartered guns for furs.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แลก[V] exchange, See also: change, swap, switch, interchange, barter, trade, Syn. เปลี่ยน, แลกเปลี่ยน, Example: คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าเงินบาทมีเสถียรภาพจึงนำดอลลาร์ไปแลกเป็นเงินบาท, Thai definition: เอาสิ่งหนึ่งให้ไปเพื่อได้สิ่งหนึ่งที่ต้องการมา
การซื้อขาย[N] trading, See also: buy and sell, barter, dealing, transaction, Syn. การค้าขาย, Example: ตลาดหุ้นโตเกียวอยู่ในสภาวะที่การซื้อขายค่อนข้างเบาบางเนื่องจากนักลงทุนต่างก็ไม่มั่นใจในทิศทางเศรษฐกิจ
ขายตัว[V] sell oneself, See also: barter away one's honour for somebody's patronage, Example: เขาขายตัวให้กับบริษัทชื่อดัง เพื่อแลกกับเงินก้อนโต, Thai definition: เอาตัวแลกเงิน, เอาชื่อเสียงแลกเงิน
ค้าขาย[V] trade, See also: buy and sell, do business, deal, transact, barter, vend, commerce, exchange, Syn. ค้า, ขาย, จำหน่าย, ซื้อขาย, แลกเปลี่ยน, ทำการค้า, Example: คนจีนแล่นเรือสำเภาบรรทุกสินค้าจากกรุงเทพฯ มาจอดที่หมู่บ้านสมอเรียงเพื่อค้าขายและซื้อไม้มะค่าบรรทุกกลับกรุงเทพฯ, Thai definition: ทำมาหากินในทางซื้อขาย
ค้า[V] trade, See also: buy and sell, do business, deal, transact, barter, vend, commerce, exchange, traffic in, t, Syn. ขาย, จำหน่าย, ซื้อขาย, แลกเปลี่ยน, ค้าขาย, ทำการค้า, Example: เมื่อฝรั่งชาติอื่นเห็นพ่อค้าชาวอังกฤษร่ำรวยเพราะการค้าฝิ่นก็หันมาค้าด้วย
ทำการค้า[V] trade, See also: buy and sell, do business, deal, transact, barter, vend, commerce, exchange, Syn. ค้าขาย, Example: สวนจตุจักรเปิดให้ประชาชนจับจองพื้นที่ของตลาดนัดเพื่อทำการค้าแล้ว, Thai definition: ดำเนินกิจการการค้าขาย
แลกเปลี่ยน[V] trade, See also: buy and sell, do business, deal, transact, barter, exchange, Syn. ค้าขาย, ซื้อขาย, Example: คนจีนในสมัยก่อนเป็นพวกพ่อค้าที่นำสินค้าจากเมืองไปแลกเปลี่ยนกับสินค้าทางเกษตรกับสินค้าป่าจากชาวบ้านในถิ่นต่างๆ, Thai definition: เอาของต่อของแลกกัน
แลกเปลี่ยน[V] exchange, See also: barter, swap, switch, interchange, Syn. แลก, เปลี่ยน, Example: ที่ประชุมกลุ่มเปิดโอกาสให้ทุกคนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
ข้อแลกเปลี่ยน[N] exchange, See also: barter, trade, Syn. สิ่งแลกเปลี่ยน, Example: ประเทศเกาหลีกำลังเริ่งรีบเจรจาหาข้อแลกเปลี่ยนและข้อตกลงให้ไทยสามารถส่งออกไก่เนื้อเข้าเกาหลีได้
ขายตัว[V] prostitute oneself, See also: barter away one's honour for someone's patronage, sell oneself, Example: หล่อนเต็มใจขายตัวเพราะอยากได้เงินไปให้ครอบครัว, Thai definition: หากินโดยเป็นโสเภณี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การแลกเปลี่ยนสินค้าต่อสินค้า[n. exp.] (kān laēkplīen sinkhā tø sinkhā) EN: barter transaction ; barter ; offsetting transaction   
ค้า[v.] (khā) EN: trade ; do business ; buy and sell ; deal ; transact ; barter ; vend ; commerce ; exchange ; traffic in   FR: commercer ; négocier ; faire des affaires
ค้าขาย[v.] (khākhāi) EN: trade ; buy and sell ; do business ; deal ; transact ; barter ; vend ; commerce ; exchange   FR: commercer ; faire des affaires
แลก[v.] (laēk) EN: exchange ; change ; swap ; switch ; interchange ; barter ; trade   FR: changer ; échanger ; convertir ; faire le change
แลกเปลี่ยน[v.] (laēkplīen) EN: exchange ; interchange ; change ; barter ; swap   FR: changer ; échanger ; troquer ; faire le change
แลกเปลี่ยนสินค้าต่อสินค้า[v. exp.] (laēkplīen sinkhā tø sinkhā) EN: barter   
ระบบการแลกเปลี่ยนสินค้าต่อสินค้า[n. exp.] (rabop kān laēkplīen sinkhā tø sinkhā) EN: barter system   
ทำการค้า[v. exp.] (thamkānkhā) EN: trade ; buy and sell ; do business ; deal ; transact ; barter ; vend ; commerce ; exchange   FR: commercer

CMU English Pronouncing Dictionary
BARTER    B AA1 R T ER0
BARTERED    B AA1 R T ER0 D
BARTERING    B AA1 R T ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
barter    (v) (b aa1 t @ r)
barters    (v) (b aa1 t @ z)
bartered    (v) (b aa1 t @ d)
barterer    (n) (b aa1 t @ r @ r)
barterers    (n) (b aa1 t @ r @ z)
bartering    (v) (b aa1 t @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kompensationsabkommen {n}barter arrangement [Add to Longdo]
Kompensationsgeschäft {n}barter transaction [Add to Longdo]
Tauschgeschäft {n} | Tauschgeschäfte {pl}barter; exchange deal | barters [Add to Longdo]
Tauschhändler {m} | Tauschhändler {pl}barterer | barterers [Add to Longdo]
Tauschhandel {m} | Tauschhandel treibenbarter; bartering | to barter; to trade by barter [Add to Longdo]
Tauschobjekt {n}object of bartering [Add to Longdo]
angrenzend; benachbart; anliegend; anschließend {adj} | angrenzendes Feld; nachfolgendes Feld | benachbarte Kanten | benachbarter Kanaladjacent | adjacent cell | adjacent edges | adjacent channel [Add to Longdo]
getauschtbartered [Add to Longdo]
tauschen | tauschend | tauschtto barter | bartering | barters [Add to Longdo]
verschachern | verschachernd | verschachert | er/sie verschachert | ich/er/sie verschacherte | er/sie hat/hatte verschachertto barter away | bartering away | bartered away | he/she barters away | I/he/she bartered away | he/she has/had bartered away [Add to Longdo]
Rostbarteremit {m} [ornith.]Broad-tipped Hermit [Add to Longdo]
Weißbarteremit {m} [ornith.]White-bearded Hermit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バーター[, ba-ta-] (n) barter; (P) [Add to Longdo]
バーターシステム[, ba-ta-shisutemu] (n) barter system [Add to Longdo]
ヤングラ市場[ヤングラいちば, yangura ichiba] (n) young underground market (the underground economy in goods and services, involving lots of barter and buying and selling of secondhand goods) [Add to Longdo]
交換[こうかん, koukan] (n,vs) exchange; interchange; switching; reciprocity; barter; substitution; replacement; clearing (of checks, cheques); (P) [Add to Longdo]
交換品[こうかんひん, koukanhin] (n) thing bartered; trade-in [Add to Longdo]
交換貿易制[こうかんぼうえきせい, koukanbouekisei] (n) barter system [Add to Longdo]
物々交換;物物交換[ぶつぶつこうかん, butsubutsukoukan] (n) bartering [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自然经济[zì rán jīng jì, ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ, / ] natural economy (exchange of goods by bartering not involving money) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
交換[こうかん, koukan] replacement (vs), exchange, interchange, barter, substitution, switching [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top