หรือคุณหมายถึง barrenneß?
Search result for

barrenness

(7 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -barrenness-, *barrenness*, barrennes
English-Thai: Nontri Dictionary
barrenness(n) ความแห้งแล้ง,ความขาดแคลน,ความเป็นหมัน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การทำหมัน[N] sterilization, See also: barrenness, Thai definition: การคุมกำเนิดโดยกรรมวิธีที่จะไม่ให้ชายหรือหญิงสามารถมีลูกอีกต่อไป

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
barrenness    (n) - (b a1 r @ n - n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
不妊(P);不姙(oK)[ふにん, funin] (n,adj-no) infertility; sterility; barrenness; (P) [Add to Longdo]
不妊症[ふにんしょう, funinshou] (n) infertility; sterility; barrenness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Barrenness \Bar"ren*ness\, n.
   The condition of being barren; sterility; unproductiveness.
   [1913 Webster]
 
      A total barrenness of invention.     --Dryden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 barrenness
   n 1: the state (usually of a woman) of having no children or
      being unable to have children
   2: the quality of yielding nothing of value [syn:
     {fruitlessness}, {aridity}, {barrenness}] [ant: {fecundity},
     {fruitfulness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top