Search result for

barn

(106 entries)
(0.021 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -barn-, *barn*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barn[N] ยุ้งฉาง, See also: ฉาง, ยุ้งข้าว, โรงนา, Syn. barnyard
barn[N] ตึกขนาดใหญ่
barn[N] โรงเก็บยานพาหนะ
barney[N] เสียงทะเลาะ (คำไม่เป็นทางการ), See also: เสียงโต้เถียงกัน
barney[SL] การทะเลาะ
barnacle[N] เพรียงที่เกาะตามวัตถุใต้น้ำ
barnyard[N] บริเวณที่เก็บยุ้งข้าว, Syn. barn
barnstorm[VI] ตระเวณไปที่ต่างๆ เพื่อแสดงละครหรือแสดงสุนทรพจน์
barn dance[N] การเต้นรำหมู่ในโรงนา, Syn. square dance, country dance
barnet fair[SL] ผม, See also: เส้นผม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
barn(บาร์น) n. ยุ้งข้าว
barnacle(บาร์'นะเคิล) n. เพรียงที่เกาะอยู่ใต้ท้องเรือและหิน,สิ่งที่เกาะติด,คนที่ยากที่จะสลัดให้หลุดหรือหนีได้
barnyard(บาร์น'ยาร์ด) n. ลานยุ้งข้าว

English-Thai: Nontri Dictionary
barn(n) ยุ้งข้าว,ยุ้งฉาง,โรงนา
barnacle(n) เพรียง
barnyard(n) ลานหน้าโรงนา,ลานยุ้งข้าว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Barn Wastewater น้ำเสียคอกสัตว์ [สิ่งแวดล้อม]
Barn, bบาร์น, หน่วยพื้นที่ภาคตัดขวางของอะตอม นิวเคลียส อิเล็กตรอน และอนุภาคอื่นๆ ที่แสดงโอกาสในการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ 1 บาร์น มีค่าเท่ากับ 10–24 ตารางเซนติเมตร (ดู cross section ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Barnsโรงนา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Barn!BarnThe Family (2013)
Barneys and bendel's are coming tomorrow.ตัวแทนของห้างบาร์นี่ย์กับเบนเดลล์จะมาพรุ่งนี้ Pret-a-Poor-J (2008)
You expect me to reschedule barneys and bendel's?เธอหวังจะให้ฉันเลื่อนนัดตัวแทนจากบาร์นี่ย์และเบนเดลงั้นเหรอ Pret-a-Poor-J (2008)
With the buyers from bendel's and barneys today.จากผู้ซื้อของ เบนเดล และ บารนีย์ วันนี้ Pret-a-Poor-J (2008)
Barn, tiger, car, hammer, tree, building, cup, phone, toaster, house, doll, football, book, umbrella, bench, paper clip.โรงนา เสือ รถ ฆ้อน ต้นไม้ ตึก ถ้วย โทรศัพท์ เครื่องปิ้งขนมปัง บ้าน ตุ๊กตา ฟุตบอล หนังสือ ร่ม กิ่งไม้ คลิปหนีบกระดาษ Odyssey (2008)
Meditation books and magazines about restoring barns.และนิตยสารเกี่ยวกับการซ่อมโรงนา Not Cancer (2008)
-Thomas Barnes.- นั่น โธมัส บาร์นส์ นี่ Vantage Point (2008)
All of them. It was a total hero piece, Barnes wanted nothing to do with it.ทุกคนนั่นแหละขอเผยนาทีวีรบุรุษ บาร์นส์ไม่เล่นข่าวนี้เลยอด Vantage Point (2008)
Jesus, Barnes!พระเจ้า บาร์นส์! Vantage Point (2008)
Barnes!บาร์นส์! Vantage Point (2008)
Barnes!บาร์นส์! Vantage Point (2008)
Barnes!บาร์นส์! Vantage Point (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
barnWe stored the hay in the barn.
barnWe took refuge from the storm in a nearby barn.
barnAll of a sudden, the barn went up in flames.
barnThe farmer keeps his tractor in the barn.
barnFarmhouses have barns.
barnIt's too late to shut the barn door after the horse is stolen. [Proverb]
barnDon't keep the car in the barn.
barnThe barn door had been carelessly left unlatched.
barnDon't keep the bicycle in the barn.
barnOn entering the barn, he found a missing bike.
barnThe barn was small but it was strong.
barnWe'll carry it to the barn.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยุ้งข้าว[N] barn, See also: granary, Syn. ยุ้ง, Example: เรือนไทยในภาคอีสานแต่ละหลังจะมียุ้งข้าวของตนเองห่างจากตัวเรือนประมาณ 1-4 เมตร, Count unit: หลัง, Thai definition: สิ่งปลูกสร้างสำหรับเก็บข้าวเปลือก
ตะเกียงรั้ว[N] barn lantern, See also: storm lantern, blow torch, Syn. ตะเกียงโป๊ะ, Example: เวลาที่บ้านของเขาจัดงานเขาจะเกณฑ์คนให้มาช่วยกันแขวนตะเกียงรั้วรอบบ้าน, Count unit: ดวง, Thai definition: ตะเกียงหิ้วที่มีลวดพันรอบครอบแก้วซึ่งครอบดวงไฟ
ฉาง[N] barn, See also: granary, storehouse, silo, bin, Syn. ยุ้ง, ยุ้งฉาง, Example: หลังคาของฉางจะต้องไม่รั่วและสามารถกันน้ำฝนไม่ให้หยดลงไปได้, Count unit: หลัง, Thai definition: ยุ้งขนาดใหญ่สำหรับเก็บข้าวหรือเกลือเป็นต้น
ธัญโกศ[N] granary, See also: barn, silo, storehouse, store of grain or cereals in quantity, Syn. ฉางข้าว, ยุ้งข้าว, Count unit: หลัง, Notes: (บาลี, สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉาง[n.] (chāng) EN: barn ; granary ; silo ; storehouse ; bin   FR: grange [f] ; grenier [m] ; silo [m] ; entrepôt [m]
ฉางข้าว[n. exp.] (chāng khāo) EN: barn ; granary   
ฮูก[n.] (hūk) EN: owl ; barn owl   FR: hibou [m] ; petit-duc [m]
นกนางแอ่นบ้าน[n. exp.] (nok nāng-aen bān) EN: Barn Swallow   FR: Hirondelle rustique [f] ; Hirondelle de cheminée [f] ; Hirondelle des granges [f]
นกแสก[n. exp.] (nok saēk) EN: Barn Owl   FR: Effraie des clochers [f] ; Chouette effraie [f] ; Effraye commune [f] ; Effraye vulgaire [f] ; Chat-huant moucheté [m] ; Chouette des clochers [f] ; Frésaie
เพรียง[n.] (phrīeng) EN: shipworms ; teredos ; barnacles   FR: anatife [m]
ปุ๋ยคอก[n.] (pui khøk) EN: barnyard manure ; stable mabure   
ตะเกียงรั้ว[n.] (takīengrūa) EN: barn lantern ; storm lantern ; blow torch   
ยุ้งฉาง[n.] (yung) EN: barn ; silo ; storehouse   FR: grange [f]
ยุ้ง[n.] (yung) EN: barn ; silo ; storehouse   

CMU English Pronouncing Dictionary
BARN    B AA1 R N
BARNS    B AA1 R N Z
BARNY    B AA1 R N IY0
BARNO    B AA1 R N OW0
BARNA    B AA1 R N AH0
BARNER    B AA1 R N ER0
BARNEY    B AA1 R N IY0
BARNET    B AA1 R N EH0 T
BARNAS    B AA1 R N AH0 Z
BARNES    B AA1 R N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
barn    (n) (b aa1 n)
barns    (n) (b aa1 n z)
Barnet    (n) (b aa1 n i t)
Barnsley    (n) (b aa1 n z l ii)
barnacle    (n) (b aa1 n @ k l)
barnyard    (n) (b aa1 n y aa d)
barn-door    (n) - (b aa1 n - d oo1 r)
barnacles    (n) (b aa1 n @ k l z)
barnstorm    (v) (b aa1 n s t oo m)
barnyards    (n) (b aa1 n y aa d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Scheune {f} | Scheunen {pl} | offene Scheunebarn | barns | Dutch barn [Br.] [Add to Longdo]
Scheunentor {n} | Scheunentore {pl}barn door | barn doors [Add to Longdo]
Schleiereule {f} [ornith.] | Schleiereulen {pl}barn owl | barn owls [Add to Longdo]
Tenne {f} | Tennen {pl}barn floor | barn floors [Add to Longdo]
Rauchschwalbe {f} [ornith.]Barn Swallow (Hirundo rustica) [Add to Longdo]
Schleiereule {f} [ornith.]Barn Owl (Tyto alba) [Add to Longdo]
Barnardsittich {m} [ornith.]Mallee Ringneck Parrot [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バーン[, ba-n] (n) (1) barn; (2) bahn (ger [Add to Longdo]
烏帽子貝[えぼしがい, eboshigai] (n) goose barnacle [Add to Longdo]
厩;廐;馬屋;廏[うまや, umaya] (n) stable; barn [Add to Longdo]
厩舎;廐舎(oK);廏舎;きゅう舎[きゅうしゃ, kyuusha] (n) barn; stable [Add to Longdo]
[つばめ(P);つばくらめ(ok);つばくら(ok);つばくろ(ok);ツバメ(P), tsubame (P); tsubakurame (ok); tsubakura (ok); tsubakuro (ok); tsubame (P)] (n) (1) (uk) swallow (bird of the Hirundinidae family); martin; (2) barn swallow (Hirundo rustica); (3) (See 若い燕) younger man involved with an older woman; (P) [Add to Longdo]
海茸貝;海筍貝;海笋貝[うみたけがい;ウミタケガイ, umitakegai ; umitakegai] (n) (uk) dilate piddock (Barnea dilatata) [Add to Longdo]
亀の手;龜の手(oK)[かめのて, kamenote] (n) barnacle [Add to Longdo]
牛舎[ぎゅうしゃ, gyuusha] (n) cow shed; cattle barn; (P) [Add to Longdo]
牛小屋[うしごや, ushigoya] (n) cow shed; cattle barn [Add to Longdo]
袋虫[ふくろむし;フクロムシ, fukuromushi ; fukuromushi] (n) (uk) rhizocephala (parasitic barnacles) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cāng, ㄘㄤ, / ] barn; granary; storehouse; cabin; hold (in ship), #2,464 [Add to Longdo]
[bài, ㄅㄞˋ, ] barnyard millet (Echinochloa crus-galli); Panicum crus-galli, #61,159 [Add to Longdo]
谷仓[gǔ cāng, ㄍㄨˇ ㄘㄤ, / ] barn, #72,246 [Add to Longdo]
家燕[jiā yàn, ㄐㄧㄚ ㄧㄢˋ, ] barn swallow, #98,437 [Add to Longdo]
草鴞[cǎo xiāo, ㄘㄠˇ ㄒㄧㄠ, ] barn owl (Tyto capensis) [Add to Longdo]
马厩[mǎ jiù, ㄇㄚˇ ㄐㄧㄡˋ, / ] barn [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Barn \Barn\ (b[aum]rn), n. [OE. bern, AS. berern, bern; bere
   barley + ern, [ae]rn, a close place. [root]92. See {Barley}.]
   A covered building used chiefly for storing grain, hay, and
   other productions of a farm. In the United States a part of
   the barn is often used for stables.
   [1913 Webster]
 
   {Barn owl} (Zool.), an owl of Europe and America ({Aluco
    flammeus}, or {Strix flammea}), which frequents barns and
    other buildings.
 
   {Barn swallow} (Zool.), the common American swallow ({Hirundo
    horreorum}), which attaches its nest of mud to the beams
    and rafters of barns.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Barn \Barn\, v. t.
   To lay up in a barn. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Men . . . often barn up the chaff, and burn up the
      grain.                  --Fuller.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Barn \Barn\, n.
   A child. See {Bairn}. [Obs.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 barn
   n 1: an outlying farm building for storing grain or animal feed
      and housing farm animals
   2: (physics) a unit of nuclear cross section; the effective
     circular area that one particle presents to another as a
     target for an encounter [syn: {barn}, {b}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 barn
  n.
 
   [uncommon; prob. from the nuclear military] An unexpectedly large quantity
   of something: a unit of measurement. ?Why is /var/adm taking up so much
   space?? ?The logs have grown to several barns.? The source of this is
   clear: when physicists were first studying nuclear interactions, the
   probability was thought to be proportional to the cross-sectional area of
   the nucleus (this probability is still called the cross-section). Upon
   experimenting, they discovered the interactions were far more probable than
   expected; the nuclei were ?as big as a barn?. The units for cross-sections
   were christened Barns, (10^-24 cm^2) and the book containing cross-sections
   has a picture of a barn on the cover.
 

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 barn
   child; offspring; young
   bairn; child; infant
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top