Search result for

barking

(45 entries)
(0.0099 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -barking-, *barking*, bark
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barking[ADJ] บ้ามากๆ (คำไม่เป็นทางการ), See also: เพี้ยนมาก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There was a man there, a queer sort of person. Jasper kept barking at him.มีผู้ชายอยู่ที่นั่นท่าทางแปลกๆ เเจสเปอร์เอาแต่เห่าใส่เขา Rebecca (1940)
Or perhaps of those driven to the camps at gunpoint amid the barking dogs and glaring searchlights, with the flames of the crematorium in the distance, in one of those night scenes so dear to a Nazi's heart.หรือศพของผู้ที่ถูกยิง ขณะเดินเท้าไปยังแคมป์ทรมาน ที่ปักหลักท่ามกลางเสียงสุนัขเห่า และแสงไฟสาดส่อง อีกทั้ง มีเปลวไฟจากปล่องเผาศพ อยู่ลิบตา Night and Fog (1956)
Absolutely barking.เห่าอย่างแน่นอน The Russia House (1990)
[ Dog Barking ][สุนัขเห่า] Pulp Fiction (1994)
- [ Paddlefoot Barking ]- [Paddlefoot เห่า] Pulp Fiction (1994)
- [ Siren Wailing ln Distance ] - [ Dog Barking ]- [ไซเรนร่ำไห้ ln ระยะทาง] - [สุนัขเห่า] Pulp Fiction (1994)
- [ Girl Talking ] - [ Dog Barking ]- [สาวพูดคุย] - [สุนัขเห่า] Pulp Fiction (1994)
I just don't like people barking' orders at me.ฉันไม่ชอบคนประสานเสียง 'คำสั่งซื้อมาที่ฉัน Pulp Fiction (1994)
You can't come barking threats at me.แกจะมาเห่าหอน/ใส่ฉันไม่ได้ American History X (1998)
(dogs barking)ต่อยพ่อ Fight Club (1999)
The dogs were barking... woke us up. Are you hurt?หมามันเห่าปลุกพวกเรา เจ็บตรงไหนรึเปล่า Signs (2002)
Don't do that. (Dog barking in distance) Right.อย่าทำอย่างนี้ จะกลับมาบ่ายสาม ซื้อของขวัญคริสต์มาส ไม่ง่ายเลย ไม่รู้จะถูกใจหรือเปล่า Love Actually (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
barkingA dog is barking.
barkingAll of a sudden a dog began barking.
barkingBarking at strangers is a habit common to many dogs.
barkingBarking dogs don't always bite.
barkingBarking dogs seldom bite.
barkingBetween the traffic and the dog's barking, he couldn't sleep.
barkingDon't be afraid of barking dogs.
barkingHe gave the barking dog a vicious kick.
barkingHe heard the dog barking.
barkingHis vain efforts to seduce her showed he was barking up the wrong tree; she was a mother of two tots.
barkingIf we let our reasoning power be overshadowed by our emotions, we would be barking up the wrong tree all the time.
barkingI gave the dog a bone, stopping its barking..

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เก้ง[N] barking deer, Syn. อีเก้ง, ฟาน, กวางจุก, Example: นักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปสัมผัสธรรมชาติบนเขาใหญ่ จะได้เห็นเก้ง กวาง ออกมาปรากฏตัวหากินเป็นฝูงๆ, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์เคี้ยวเอื้องในวงศ์ Cervidae ตัวเล็ก ขนสีน้ำตาลจนถึงน้ำตาลเข้ม หน้าผากเป็นสันเห็นได้ชัดเจน ตัวผู้มีเขาและเขี้ยว ในประเทศไทยมี 2 ชนิด ที่รู้จักกันทั่วไปคือ อีเก้ง หรือ ฟาน (Muntiacus muntjak) อีกชนิดหนึ่งคือ เก้งหม้อ หรือ เก้งดำ (M. feae)
อีเก้ง[N] barking deer, See also: Muliacus muntjak, Syn. เก้ง, Example: อีเก้งผัวเมียคู่หนึ่งกำลังเดินหาลูกมะขามป้อมกินอยู่แถวชายทุ่ง, Count unit: ตัว, ฝูง, Thai definition: ชื่อสัตว์เคี้ยวเอื้องในวงศ์ Cervidae ตัวเล็ก ขนสีน้ำตาลจนถึงน้ำตาลเข้ม หน้าผากเป็นสันเห็นได้ชัดเจน ตัวผู้มีเขาและเขี้ยว ในประเทศไทยมี 2 ชนิด ที่รู้จักกันทั่วไปคือ อีเก้ง หรือฟาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อีเก้ง[n.] (īkēng) EN: barking deer ; muntjac   FR: muntjac [m]
เก้ง[n.] (kēng) EN: muntjac ; barking deer   FR: muntjac [m]
กระบก[n.] (krabok) EN: Barking Deer's Mango   

CMU English Pronouncing Dictionary
BARKING    B AA1 R K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Barking    (n) (b aa1 k i ng)
barking    (v) (b aa1 k i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kläfferkauz {m} [ornith.]Barking Owl [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キョン;きょん[, kyon ; kyon] (n) Chinese muntjac (species of barking deer, Muntiacus reevesi) [Add to Longdo]
ワンワン;わんわん[, wanwan ; wanwan] (adv-to,adv) (1) (on-mim) bow-wow (barking sound); arf arf; woof; bark; (2) (on-mim) waah-waah (crying sound); (3) (on-mim) clamouring; clamoring; echoing; (n) (4) (chn) a bow-wow (i.e. a dog); doggy [Add to Longdo]
御門違い;お門違い[おかどちがい, okadochigai] (exp) (See 門違い) barking up the wrong tree; calling at the wrong house [Add to Longdo]
四つ目鹿[よつめじか;ヨツメジカ, yotsumejika ; yotsumejika] (n) (uk) (obsc) (See キョン) Chinese muntjac (species of barking deer, Muntiacus reevesi) [Add to Longdo]
乗降[じょうこう, joukou] (n,vs) getting on and off; embarking and disembarking; (P) [Add to Longdo]
乗船;上船[じょうせん, jousen] (n,vs) embarking; embarkation; boarding [Add to Longdo]
赤手空拳[せきしゅくうけん, sekishukuuken] (n) barehanded; having no wealth or position to rely on (aside from one's own resourcefulness) (when embarking on something) [Add to Longdo]
能無し犬の高吠え;能なし犬の高吠え[のうなしいぬのたかぼえ, nounashiinunotakaboe] (exp) (id) (obsc) a barking dog seldom bites (meaning those who make the most noise have the least talent) [Add to Longdo]
菩薩揚げ;媽姐揚げ;菩薩揚;媽姐揚[ぼさあげ, bosaage] (n) (obsc) ceremony performed by Chinese merchants disembarking in Nagasaki (Edo period) [Add to Longdo]
吠鹿[ほえじか;ホエジカ, hoejika ; hoejika] (n) (uk) common muntjac (species of barking deer, Muntiacus muntjak); Indian muntjac [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bark \Bark\, v. t. [imp. & p. p. {Barked} (?); p. pr. & vb. n.
   {Barking}.]
   1. To strip the bark from; to peel.
    [1913 Webster]
 
   2. To abrade or rub off any outer covering from; as to bark
    one's heel.
    [1913 Webster]
 
   3. To girdle. See {Girdle}, v. t., 3.
    [1913 Webster]
 
   4. To cover or inclose with bark, or as with bark; as, to
    bark the roof of a hut.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top