Search result for

barge

(76 entries)
(1.7436 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -barge-, *barge*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barge[N] เรือบรรทุก, See also: เรือบรรทุกลำเลียงขนส่ง, เรือท้องแบน, เรือกัญญา, Syn. freight boat, canal boat
barge[N] เรือที่ใช้ในพิธีการต่างๆ, See also: เรือที่ใช้ในราชพิธี
barge[VT] เร่งรีบ
barge[VI] ผลักดันอย่างแรง
barge[VT] ขนส่งทางเรือ
bargee[N] คนพายเรือ barge, Syn. bargeman
barge in[PHRV] โผล่พรวด (คำไม่เป็นทางการ), See also: พรวดพราดเข้ามา
barge in[PHRV] ขัดจังหวะอย่างไม่สุภาพ (คำไม่เป็นทางการ)
bargeman[N] คนพายเรือ barge, Syn. bargee
bargepole[N] เสายาวใช้จูงหรือดุนให้เรือแล่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
barge(บาร์จฺ) n. เรือท้องแบน,เรือบรรทุก vt. ใช้เรือบรรทุกหรือขนส่ง vi. เคลื่อนไปอย่างช้า ๆ ชนกัน,ถลา,โผล่พรวดเข้าไป, Syn. boat

English-Thai: Nontri Dictionary
barge(n) เรือ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bargeแท่นเจาะในทะเล
มีลักษณะเป็นเรือท้องแบน อุปกรณ์การเจาะติดตั้งอยู่บนตัวเรือ เดิมพัฒนาเพื่อใช้ในการเจาะบริเวณชายฝั่ง น้ำตื้น และบริเวณทะเลสาบ [ปิโตรเลี่ยม]
Barges เรือท้องแบน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sorry to barge in like this... butโทษที ที่บุกรุกเข้ามาอย่างนี้ แต่ว่า Shrek 2 (2004)
No, she barged in.เปล่า เธอมาหาผมเอง Just Like Heaven (2005)
But Daesung just barged in at the end.แต่แดซุงจะเป็นทีมสุดท้าย The Host (2006)
How dare you barge in here.คุณถือวิสาสะเข้ามาได้ยังไง Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
Several men barged into Fu's house and killed without mercy.ผู้ชายหลายๆคนที่ถูกบรรทุกในเรือขนสินค้าของบ้านตระกูลฟุ ฆ่าอย่างไม่ปราณี Confession of Pain (2006)
Yes, I'm terribly sorry to barge in like this, but we need your husband to come down to the morgue.ผมเสียใจที่ต้องเข้ามาขัดจังหวะ แต่เราต้องการให้สามีคุณไปที่ห้องชันสูตร It Takes Two (2006)
But the pollution in your lake, it's dissolving our barge.แต่ มลภาวะที่ทะเลสาบจะท่วมเวทีอยู่แล้ว The Simpsons Movie (2007)
Okay, look, I am terribly sorry to barge in like this but I have decided I cannot take no for an answer.โอเค คือ ผมขอโทษจริงๆ ที่โผล่เข้ามาแบบนี้ แต่ว่าผมตัดสินใจแล้ว ผมไม่สาสมารถตอบปฏิเสธได้ Music and Lyrics (2007)
And former criminal prosecutor Barge Michaelson.และอดีตอัยการคดีอาชญากรรม บาร์จ ไมเคิลสัน The Ten (2007)
Sorry to barge in.ขอโทษที่เสียงดังใส่เธอ . The Machine Girl (2008)
- before you barge in on them?- ก่อนที่แกจะโทษคนอื่น? The Fourth Man in the Fire (2008)
- The barge will dock in 14 minutes.อีก 14 นาทีเรือจะเข้าเทียบท่า Eagle Eye (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bargeA young man barged in unexpectedly.
bargeTo our great annoyance, he barged in on our party.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โป๊ะ[N] barge, See also: lighter, boat, Syn. เรือโป๊ะจ้าย, โป๊ะจ้าย, Example: ทุกคนต้องห่อข้าวไปเองในการออกเรือไปในทะเลโดยใช้เรือโป๊ะไปเที่ยวกันจนถึงเกาะสิงห์โต, Count unit: ลำ, Thai definition: เรือลำเลียงหรือบรรทุกของชนิดหนึ่ง เป็นเรือขนาดใหญ่ ต่ออย่างแบบตะวันตก แต่มีเสาเพลาใบเป็นอย่างสำเภา
ถ่อ[N] pole, See also: barge pole, punt-pole, Syn. ไม้ถ่อ, ไม้ค้ำ, Example: น้ำมากอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ถ่อ เพียงใบพายธรรมดาก็พาให้เรือแล่นไปได้เร็วกว่าเกวียนหลายเท่า, Thai definition: ไม้สำหรับยันแล้วดันให้เรือเดิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขบวนพยุหยาตรา[n. exp.] (khabūan phayuhayāttrā) EN: royal barge procession   
กระบวนพยุหยาตราชลมารค[n. prop.] (Krabūan Phayuhayāttrā Chonlamāk) EN: Royal Barge Procession   
นกชายเลนปากแอ่น[n. exp.] (nok chāilēn pāk aēn) EN: Terek Sandpiper   FR: Chevalier bargette [m] ; Bargette du (de) Térek [f] ; Chevalier du Térek [m]
นกปากแอ่นหางดำ[n. exp.] (nok pāk aen hāng dam) EN: Black-tailed Godwit   FR: Barge à queue noire [f] ; Barge égocéphale [f] ; Grande Barge [f] ; Barge commune [f]
นกปากแอ่นหางลาย[n. exp.] (nok pāk aen hāng lāi) EN: Bar-tailed Godwit   FR: Barge rousse [f] ; Barge de Laponie [f] ; Barge à queue barrée [f] ; Barge moyenne [f]
โป๊ะ[n.] (po) EN: barge ; lighter; boat   
เรือ[n.] (reūa) EN: boat ; ship ; barge ; barque ; bark ; craft ; vessel   FR: bateau [m] ; navire [m] ; embarcation [f] ; barque [f] ; pirogue [f]
เรือพ่วง[n.] (reūaphūang) EN: tugboat ; barge   FR: remorqueur [m]
เรือท้องแบน[n.] (reūa thøng baēn) EN: pontoon ; barge   FR: barge [f]
ยื่นมือ[v. exp.] (yeūnmeū) EN: interfere ; intervene ; barge in   FR: interférer

CMU English Pronouncing Dictionary
BARGE    B AA1 R JH
BARGED    B AA1 R JH D
BARGER    B AA1 R JH ER0
BARGES    B AA1 R JH AH0 Z
BARGERON    B AA1 R G ER0 AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
barge    (v) (b aa1 jh)
barged    (v) (b aa1 jh d)
bargee    (n) (b aa1 jh ii1)
barges    (v) (b aa1 jh i z)
bargees    (n) (b aa1 jh ii1 z)
bargepole    (n) (b aa1 jh p ou l)
bargepoles    (n) (b aa1 jh p ou l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bargeld {n} | Bargeld einnehmencash | to take in cash [Add to Longdo]
Bargeld {n}hardcash [Add to Longdo]
Bargeldumstellung {f}conversion of notes and coins [Add to Longdo]
Bargeschäft {n}spot business [Add to Longdo]
Kahn {m}; Schute {f} | Kähne {pl}; Schuten {pl}barge | barges [Add to Longdo]
bargeldloscashless [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
荷足り船[にたりぶね, nitaribune] (n) a barge; a lighter [Add to Longdo]
似たり;荷足り[にたり, nitari] (n) (1) (似たり only) fake; copy; (2) barge; lighter [Add to Longdo]
達磨船[だるません, darumasen] (n) barge; lighter [Add to Longdo]
茶船[ちゃぶね, chabune] (n) (1) (See 瀬取り船) small boat used for transport on rivers (Edo period); barge; boat used for unloading goods from a large anchored boat; (2) boat with a roof used for boating on a river; (3) (arch) small boat selling food and drinks on a river [Add to Longdo]
通船[つうせん, tsuusen] (n) ferry boat; barge [Add to Longdo]
乱入[らんにゅう, rannyuu] (n) (1) trespassing; intrusion; (vs) (2) to barge into; to burst into; to trespass [Add to Longdo]
[はしけ, hashike] (n) barge [Add to Longdo]
艀船[はしけぶね;ふせん, hashikebune ; fusen] (n) (See 艀) barge [Add to Longdo]
鐺;璫;木尻;小尻[こじり, kojiri] (n) (1) (鐺, 璫, 小尻 only) (ornamental) tip of a scabbard; (2) (鐺, 璫, 木尻 only) bottom of a bargeboard or cantilever [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拖驳[tuō bó, ㄊㄨㄛ ㄅㄛˊ, / ] barge; lighter (pulled by a tugboat) [Add to Longdo]
[gě, ㄍㄜˇ, ] barge [Add to Longdo]
游艇[yóu tǐng, ㄧㄡˊ ㄊㄧㄥˇ, / ] barge; yacht [Add to Longdo]
驳船[bó chuán, ㄅㄛˊ ㄔㄨㄢˊ, / ] barge; lighter [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
即金[そっきん, sokkin] Bargeld, Barzahlung [Add to Longdo]
現金[げんきん, genkin] Bargeld [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Barge \Barge\, n. [OF. barge, F. berge, fr. LL. barca, for
   barica (not found), prob. fr. L. baris an Egyptian rowboat,
   fr. Gr. ?, prob. fr. Egyptian: cf. Coptic bari a boat. Cf.
   {Bark} a vessel.]
   1. A pleasure boat; a vessel or boat of state, elegantly
    furnished and decorated.
    [1913 Webster]
 
   2. A large, roomy boat for the conveyance of passengers or
    goods; as, a ship's barge; a charcoal barge.
    [1913 Webster]
 
   3. A large boat used by flag officers.
    [1913 Webster]
 
   4. A double-decked passenger or freight vessel, towed by a
    steamboat. [U.S.]
    [1913 Webster]
 
   5. A large omnibus used for excursions. [Local, U.S.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 barge
   n 1: a flatbottom boat for carrying heavy loads (especially on
      canals) [syn: {barge}, {flatboat}, {hoy}, {lighter}]
   v 1: push one's way; "she barged into the meeting room" [syn:
      {barge}, {thrust ahead}, {push forward}]
   2: transport by barge on a body of water

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 barge [barʒ]
   barge
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top