Search result for

barbed

(33 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -barbed-, *barbed*, barb, barbe
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barbed[ADJ] (ตะขอหรือลูกศร) ที่มีเงี่ยงโค้งออก, See also: (ตะขอหรือลูกศร) ที่มีลวดโค้งออก, Syn. spiked, hooked, Ant. blunt

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
barbedมีขนรูปตะขอ, มีหนามรูปตะขอ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
barbed drainage patternแบบรูปทางน้ำย้อนแนว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Barbed Broachedเครื่องมือขยายคลองรากฟัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I saw military personnel in the barbed wire, in the fence.ผมเห็นทหารในลวดหนาม ในรั้ว The Happening (2008)
I'm gonna get the barbed wire.ฉันจะไปเอา แซ่ ก่อน Cook (2009)
Meaning it's not miles of ocean or barbed wire.หมายถึงไกลออกไปไม่กี่ไมล์คงเป็น มหาสมุทรหรือไม่รั้วหลวดหนาม The Edge (2010)
Last one to the barbed wire is a wuss.ปล่อยให้ไอ้ขี้แพ้อยู่ใน ลวดหนามนั่นแหละ Goodbye Yellow Brick Road (2010)
You know they got the world's largest ball of barbed wire?เค้ามีลูกบอลสานที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะ Hick (2011)
Did you know that a cat's penis is sharply barbed along its shaft?นายรู้มั้ย ว่าไอ้นั่นของแมวน่ะ มันจะโค้งเป็นตะขอ ตลอดทั้งอันเลยนะ? Reading is Fundamental (2012)
Move them to damp cells surrounded by barbed wire?จะให้ย้ายพวกเขาไปห้องขังชื้นๆ แล้วล้อมด้วยลวดหนามอ่ะนะ? Made to Suffer (2012)
So why would you climb a barbed wire fence when can just hang a right and hop a train outta here?ทำไมต้องปีนรั้วเหล็กทั้งที่ เฝ้ารออยู่เงียบๆ แล้ว โดดรถไฟหนีไปก็ได้นี่ Headhunters (2012)
That's what barbed wire means.นั่นคือสิ่งที่รั้วลวดหนามหมายถึง Proceed with Caution (2012)
Impales mice and lizards on thorny branches and barbed wire.แม้แต่กิ้งก่าบนพืชหรือลวดมีหนามก็เสร็จมัน Apéritif (2013)
You think that's from barbed wire?คุณคิดว่านั่นมาจากรั้วลวดหนามหรอ? We Are Family (2013)
The vines are growing on the barbed wire.องุ่นโตบนรั้วลวดหนาม We Are Family (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลวดหนาม[N] barbed wire, See also: barbwire, Example: โรงงานนรกแห่งนี้ได้สร้างกำแพงปูนซีเมนต์สูงท่วมหัว และตรึงส่วนบนขอบรั้วด้วยลวดหนามที่แหลมคม เพื่อป้องกันการหลบหนีของคนงาน, Count unit: เส้น, Thai definition: ลวดที่ขมวดเป็นปมเป็นระยะๆ แต่ละปมมีปลายแหลมคม ใช้ทำรั้วหรือเครื่องกีดขวาง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ็ด[n.] (bet) EN: fishhook ; hook ; barbed hook   FR: hameçon [m]
ลวดหนาม[n.] (lūatnām) EN: barbed wire ; barbwire   FR: fil de fer barbelé [m] ; barbelé [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BARBED    B AA1 R B D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
barbed    (j) (b aa1 b d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stacheldraht {m}; Drahtverhau {m}barbed wire [Add to Longdo]
Widerhaken {m}barbed hook [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
タケノコ継手;タケノコ継ぎ手;竹の子継手;竹の子継ぎ手[タケノコつぎて(タケノコ継手);たけのこつぎて(竹の子継手;竹の子継ぎ手), takenoko tsugite ( takenoko kei te ); takenokotsugite ( takenoko kei te ; takenoko ] (n) barb fitting; barbed tubing connection [Add to Longdo]
磯撫で[いそなで, isonade] (n) mythical shark-like demon sea monster with barbed tail fin, said to live off the coast of Matsuura and other places in Western Japan; Beach Stroker [Add to Longdo]
荊棘線[ばらせん, barasen] (n) (See 有刺鉄線) barbed wire [Add to Longdo]
刺の有る言葉;刺のある言葉[とげのあることば, togenoarukotoba] (n) stinging (barbed) words; harsh language [Add to Longdo]
鉄条網[てつじょうもう, tetsujoumou] (n) (barbed) wire entanglements [Add to Longdo]
有刺鉄線[ゆうしてっせん, yuushitessen] (n) (See 荊棘線) barbed wire [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Barb \Barb\, v. t. [imp. & p. p. {Barbed} (b[aum]rbd); p. pr. &
   vb. n. {Barbing}.]
   1. To shave or dress the beard of. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. To clip; to mow. [Obs.] --Marston.
    [1913 Webster]
 
   3. To furnish with barbs, or with that which will hold or
    hurt like barbs, as an arrow, fishhook, spear, etc.
    [1913 Webster]
 
       But rattling storm of arrows barbed with fire.
                          --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Barbed \Barbed\, a.
   Furnished with a barb or barbs; as, a barbed arrow; barbed
   wire.
   [1913 Webster]
 
   {Barbed wire}, a wire, or a strand of twisted wires, armed
    with barbs or sharp points. It is used for fences.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Barbed \Barbed\ (b[aum]rbd or b[aum]rb"[e^]d), a. [See 4th
   {Barb}.]
   Accoutered with defensive armor; -- said of a horse. See
   {Barded} (which is the proper form.) --Sir W. Raleigh.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 barbed
   adj 1: capable of wounding; "a barbed compliment"; "a biting
       aphorism"; "pungent satire" [syn: {barbed}, {biting},
       {nipping}, {pungent}, {mordacious}]
   2: having or covered with protective barbs or quills or spines
     or thorns or setae etc.; "a horse with a short bristly mane";
     "bristly shrubs"; "burred fruits"; "setaceous whiskers" [syn:
     {barbed}, {barbellate}, {briary}, {briery}, {bristled},
     {bristly}, {burred}, {burry}, {prickly}, {setose},
     {setaceous}, {spiny}, {thorny}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top