Search result for

bar code

(34 entries)
(0.0243 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bar code-, *bar code*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bar code[N] แถบบาร์โค้ดบรรจุข้อมูลที่คอมพิวเตอร์อ่านได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bar codeรหัสแท่ง <คำแปล>หมายถึง รหัสที่ประกอบด้วยเส้นหลายเส้นที่มีขนาดความกว้างต่าง ๆ กัน มักจะมีอยู่บนสินค้านานาชนิด นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน เครื่องอ่านรหัสแท่งจะอ่านได้ด้วยการปล่อยให้แสงผ่าน แล้วนำรหัสเหล่านี้มาแยกออกว่า เป็นรหัสของสินค้าอะไร ราคาเท่าใด บางบริษัทอาจจะใช้เป็นตัวควบคุมบัญชีพัสดุได้ด้วย
bar code optical scannerเครื่องกราดตรวจรหัสแท่งด้วยแสง <คำแปล>เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายปากกาแสง (light pen) ใช้ฉายแสงลงไปที่รหัสแท่งที่ต้องการอ่าน เครื่องจะรายงานบนจอภาพในขณะเดียวกันก็ส่งข้อมูลนั้นไปบันทึกในหน่วยความจำ การทำงานจะอยุ่ในราว 100 ตัวอักษรต่อวินาที หรืออาจเร็วกว่านั้น
optical bar code readerเครื่องอ่านรหัสแท่งด้วยแสงหมายถึง เครื่องมือที่ใช้แสงผ่านตัวรหัสแท่ง แล้วสามารถนำรหัสเหล่านี้มาแยกออกว่า เป็นรหัสของสินค้าอะไร ราคาเท่าใด บางบริษัทอาจจะใช้เป็นตัวควบคุมบัญชีพัสดุได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bar codeรหัสแท่ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bar codeรหัสแท่ง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bar codeรหัสแท่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But insanely the bar codes are on the individual cups.แต่บ้าที่... บาร์โค๊ดติดแต่ล่ะถ้วย Punch-Drunk Love (2002)
There's plenty lying around at work, but they're all bar coded.ของพวกนี้ที่ทำงานเรามีเยอะแยะ แต่มันแปะบาร์โค้ดไว้หมดแล้ว Primer (2004)
- I think-- her name was Sherry-- she actually said that this half is okay because the bar code is on it.เธอบอกผมว่ามีครึ่งเดียวก็ไม่เป็นไร เพราะบาร์โค้ดยังอยู่ Map 1213 (2006)
-Gun? -Uh-huh. And it beeps when you scan the bar codes.พอสแกนจะดังบี๊บ Chuck Versus the Helicopter (2007)
Every case has a bar Code.ทุกกล่องมีบาร์โค๊ด Air: Part 1 (2009)
All right, anyone find a bar Code reader?เอาละมีใครเจอรายการของบาร์โค๊ดรึปล่าว Air: Part 1 (2009)
You got to stop nicking these bar codes, Jake!นายต้องเลิกทำบาร์โค้ดเป็นรอยนะเจค Repo Men (2010)
You screwed that up when you pulled your little stunt with the bar codes!ตอนที่นายพยายามจะมั่วกับบาร์โค้ดนั่นไง Repo Men (2010)
You screwed that up when you pulled your little stunt with the bar codes!ตอนที่นายพยายามจะมั่วกับบาร์โค้ดนั่นไง Repo Men (2010)
No prescription sticker, but there's a bar code.ไม่ติดสติ๊กเกอร์ แต่มีบาร์โค็ต Kick the Ballistics (2011)
The bar code on the inhaler that we found in Jane's bag?บาร์โค๊ตบนยาพ่นที่เราพบในกระเป๋าของเจน Kick the Ballistics (2011)
This is a postal bar code.นี่มันบาร์โค้ตไปรษณีย์ Cuffed (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บาร์โค้ด[N] bar code, See also: bar-code, barcode, Example: บาร์โคดเป็นรหัสสินค้าเพื่อให้การซื้อ-ขายเร็วขึ้น, Count unit: อัน, Thai definition: รหัสที่สามารถอ่านเป็นตัวเลขและข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาร์โค้ด[n. exp.] (bākhōt) EN: bar code ; barcode   FR: code à barres [m]
รหัสแท่ง[n. exp.] (rahat thaeng) EN: bar code   FR: code à barres [m]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Streifenkodeabtaster {m}bar code scanner [Add to Longdo]
Streifenetikett {n}; Strichetikett {n}bar code label [Add to Longdo]
Strichcodedichte {f}bar code density [Add to Longdo]
Strichcodeleser {m}; Strichcode-Lesegerät {n}; Bar-Code-Leser {m}bar code reader [Add to Longdo]
Strichcodesymbol {n}bar code symbol [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ICタグ[アイシータグ, aishi-tagu] (n) IC tag (integrated circuit tag, used as an alternative to bar codes) [Add to Longdo]
QRコード[キューアールコード;キューアーコード, kyu-a-ruko-do ; kyu-a-ko-do] (n) quick response code (2-dimensional bar code commonly used by Japanese mobile phones to link to URLs); QR code [Add to Longdo]
バーコード[, ba-ko-do] (n) bar code; (P) [Add to Longdo]
バーコードスキャナー[, ba-ko-dosukyana-] (n) bar code scanner [Add to Longdo]
バーコードリーダー[, ba-ko-dori-da-] (n) {comp} bar code reader [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
バーコード[ばーこーど, ba-ko-do] bar code [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bar code
   n 1: code consisting of a series of vertical bars of variable
      width that are scanned by a laser; printed on consumer
      product packages to identify the item for a computer that
      provides the price and registers inventory information
      [syn: {bar code}, {Universal Product Code}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top