Search result for

baptism

(45 entries)
(0.0118 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -baptism-, *baptism*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
baptism[N] พีธีล้างบาปในศาสนาคริสต์, Syn. immersion
baptismal[N] เกี่ยวกับพิธีล้างบาปในศาสนาคริสต์
baptism of fire[IDM] ประสบการณ์ครั้งแรก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
baptism(แบพ'ทิสซีม) n. วิธีจุ่มหรือพรมน้ำเพื่อล้างบาปในศาสนาคริสเตียน, See also: baptismal adj.
baptismal namen. ดูChristian name

English-Thai: Nontri Dictionary
baptism(n) พิธีศีลจุ่ม,การล้างบาป
baptismal(adj) เกี่ยวกับพิธีศีลจุ่ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
baptismพิธีรับเข้าเป็นคริสต์ศาสนิกชน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
baptism slipใบรับรองความเป็นคริสต์ศาสนิกชน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Baptismการล้างบาป [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Usually you don't get something like this except at baptisms and weddings.โดยปกติแล้ว คุณไม่ได้รับ บาง สิ่งบางอย่าง เช่นนี้ ยกเว้น ที่ ศีล และงานแต่งงาน I Spit on Your Grave (2010)
I've dropped more than one person in a full-immersion baptism...ผมไม่ได้จมน้ำคนเดียว การเข้าพิธีล้า่งบาป.. Revelation Zero: Part 1 (2010)
But before your baptism, understand that you are not drawn here to my flame on instinct.ก่อนข้าจะล้างบาปให้ เจ้า.. ไม่ได้พลัดหลงมาหาข้า Immortals (2011)
My sister told me that there was a western machine that will solve the computation and that I will receive it upon baptism.น้องสาวข้าบอกข้าว่า มีเครื่องมือตะวันตกที่จะคำนวณการแก้ปัญหานั้นได้ และข้าจะได้รับมันถ้าข้าเข้าทำพิธีรับศิลจุ่ม Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
The reason for my baptism...เหตุผลที่ข้ามารับศิลเพราะไอ้นี่... Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
Play some ball, put the grill on, have a little beach barbecue baptism.เล่นปาบอล ปิ้งย่างอาหาร บาร์บีคิวแบ๊บติสต์ริมหาด Smokey and the Bandit (2011)
- Baptism? - Yeah.- แบ๊บติสต์งั้นเหรอ? Smokey and the Bandit (2011)
Witnesses said Jake Shepherd, the first victim, was out on the lake for a baptism, right?พยานบอกว่าเจค เชพเพิร์ด เหยื่อรายแรก ลงไปในทะเสาบ เพื่อทำพิธีล้างบาปใช่ไหม Epilogue (2011)
Well, those water burials can be seen as a form of baptism, too.การฝังศพในน้ำ ก็มองได้ว่า เป็นพิธีล้างบาปได้เหมือนกัน Epilogue (2011)
We can, however, provide you with a baptism for your generosity.เราสามารถ ช่วยคุณ ด้วยการล้างบาปสำหนับความใจกว้างของคุณ Fae-nted Love (2012)
Well, forgive my cynicism, miss MacMillan, but babysitting a Libyan office clerk who wants a council house on the South Coast is hardly a baptism of fire for you.คือขออภัยกับความคิดเห็นของผมด้วย คุณแมคมิลแลน แต่นั่งเป็นพี่เลี้ยงเด็กในออฟฟิตของลีเบียน ใครจะต้องการสภาที่ปรึกษา ชายฝั่งทางใต้ Vengeance, Part 1 (2012)
It is believed that original sin can only be cleansed by the waters of baptism.มันเป็นบาปที่ติดตัวมาแต่กำเนิด สามารถชำระออกได้ด้วยน้ำจากพิธีล้างบาปเท่านั้น Sin (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
BAPTISM    B AE1 P T IH2 Z AH0 M
BAPTISMS    B AE1 P T IH2 Z AH0 M Z
BAPTISMAL    B AE0 P T IH1 Z M AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
baptism    (n) (b a1 p t i z @ m)
baptisms    (n) (b a1 p t i z @ m z)
baptismal    (j) (b a1 p t i1 z m @ l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Feuertaufe {f}baptism of fire [Add to Longdo]
Taufe {f} | christliche Taufe {f}baptism | christening [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バプティズム[, baputeizumu] (n) baptism [Add to Longdo]
バプテスマ[, baputesuma] (n) baptism [Add to Longdo]
再受浸[さいじゅしん, saijushin] (n) rebaptism by immersion [Add to Longdo]
再浸礼[さいしんれい, saishinrei] (n) rebaptism by immersion [Add to Longdo]
再洗礼[さいせんれい, saisenrei] (n) baptism by sprinkling [Add to Longdo]
受洗[じゅせん, jusen] (n,vs) (See 洗礼) being baptized; undergoing baptism [Add to Longdo]
浸礼[しんれい, shinrei] (n) baptism by immersion [Add to Longdo]
洗礼[せんれい, senrei] (n,adj-no) baptism; (P) [Add to Longdo]
洗礼式[せんれいしき, senreishiki] (n) baptismal ceremony; baptism [Add to Longdo]
洗礼名[せんれいめい, senreimei] (n) Christian or baptismal name [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
洗礼[xǐ lǐ, ㄒㄧˇ ㄌㄧˇ, / ] baptism [Add to Longdo]
圣洗[shèng xǐ, ㄕㄥˋ ㄒㄧˇ, / ] baptism (Christian ceremony) [Add to Longdo]
领洗[lǐng xǐ, ㄌㄧㄥˇ ㄒㄧˇ, / ] baptism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Baptism \Bap"tism\, n. [OE. baptim, baptem, OF. baptesme,
   batisme, F. bapt[^e]me, L. baptisma, fr. Gr. ba`ptisma, fr.
   bapti`zein to baptize, fr. ba`ptein to dip in water, akin to
   baqy`s deep, Skr. g[=a]h to dip, bathe, v. i.]
   The act of baptizing; the application of water to a person,
   as a sacrament or religious ceremony, by which he is
   initiated into the visible church of Christ. This is
   performed by immersion, sprinkling, or pouring.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 baptism
   n 1: a Christian sacrament signifying spiritual cleansing and
      rebirth; "most churches baptize infants but some insist on
      adult baptism"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top