Search result for

bane

(56 entries)
(0.0328 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bane-, *bane*
Possible hiragana form: ばね
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bane[N] สิ่งที่ก่อให้เกิดความตายหรือความเสียหาย, Syn. bugaboo, nuisance
baneful[ADJ] ก่อความเสียหาย, Syn. pernicious, destructive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bane(เบน) n. บุคคลหรือสิ่งที่ทำลาย,ของที่มีพิษ,ความตาย,ความหายนะ,การทำลาย, Syn. harm ###A. good
baneful(เบน'ฟูล) adj. ซึ่งทำลาย,เป็นพิษ,นำความหายนะ, Syn. deadly
bugbane(บัก'เบน) n. พืชจำพวก Cimicifuga
cowbane(คาว'เบน) n. พืชที่เป็นพิษต่อวัวควาย
habanera(ฮาบะแน'ระ) n. ระบำชนิดหนึ่งของคิวบา,ดนตรีประกอบการระบำดังกล่าว
inurbane(อินเออเบน') adj. ไม่มีมารยาท,หยาบคาย,ไม่ได้รับการอบรม., See also: inurbanity n.
lebanese(เลบบะนีซ') adj.,n. (เกี่ยวกับ) เลบานอนหรือชาวเลบานอน pl. Labanese
ratsbane(แรทซฺ'เบน) n. ยาเบื่อหนู
urbane(เออเบน') adj. มีลักษณะของชาวนคร,สุภาพ,มีมารยาท,เก๋,เป็นผู้ดี., See also: urbanely adv. urbaneness n. urbanity n.

English-Thai: Nontri Dictionary
bane(n) สิ่งอันตราย,สารพิษ,ความหายนะ
baneful(adj) มีอันตราย,มีผลร้าย,เป็นพิษ
urbane(adj) สุภาพ,เป็นผู้ดี,อ่อนโยน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He and Mr. Banes will meet you downtown. Good luck.เขากับคุณเบนส์จะไปพบกับคุณที่ชานเมือง โชคดี Junior (1994)
I'm sorry. Noah Banes is on one. He says it's important.ขอโทษค่ะ โนอา เบนส์ที่สายหนึ่ง เขาบอกว่าสำคัญ Junior (1994)
Banes. I'm on my way.เบนส์ Junior (1994)
Banes. I'm on my way.ผมจะไปเดี๋ยวนี้ Junior (1994)
Banes. What's going on?เบนส์ เกิดอะไรขึ้น Junior (1994)
- Please, Banes.- ได้โปรด เบนส์ Junior (1994)
- Banes!- เบนส์ Junior (1994)
- Banes. What are you doing here?- เบนส์ คุณมาทำอะไรที่นี่ Junior (1994)
Banes is sniffing' around... and your hormone surges are gettin' out of control.เบนส์ตายังกับสับปะรด และฮอร์โมนนายก็ดูจะควบคุมไม่อยู่แล้ว Junior (1994)
Banes. Forgotten, but not gone.เบนส์เกือบลืมไปแล้วนะเนี่ย Junior (1994)
Look, Banes, I'm speaking English.เบนส์ เราคุยกันภาษาเดียวกันนะ Junior (1994)
Banes. Damn it! Can you get rid of 'em?เบนส์เอ๊ย ไล่ไปได้มั้ย Junior (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
baneHe derived great baneful from the book.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระท่อม[n.] (krathǿm) EN: cabin ; hut ; cottage   FR: cabane [f] ; hutte [f]
สารหนู[n.] (sānnū) EN: ratsbane ; white arsenic ; arsenious acid   FR: mort-aux-rats [f] ; arsenic blanc [m] ; anhydride arsénieux [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BANE    B EY1 N
BANES    B EY1 N Z
BANET    B AE1 N IH2 T
BANEY    B EY1 N IY0
BANEGAS    B AE1 N IH0 G AH0 Z
BANESTO    B AH0 N EH1 S T OW0
BANERJEE    B AH0 N ER1 JH IY0
BANESTO'S    B AH0 N EH1 S T OW0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bane    (n) (b ei1 n)
baneful    (j) (b ei1 n f @ l)
banefully    (a) (b ei1 n f @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fluch {m} | der Fluch seines Lebensbane | the bane of his life [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぜんまい仕掛け;ばね仕掛け;発条仕掛け[ぜんまいじかけ(ぜんまい仕掛け;発条仕掛け);ばねじかけ(ばね仕掛け;発条仕掛け), zenmaijikake ( zenmai shikake ; hatsujou shikake ); banejikake ( bane shikake ; hat] (n,adj-no) clockwork (motor, etc.); spring action [Add to Longdo]
ばね指;発条指[ばねゆび, baneyubi] (n) trigger finger; flexor tendinitis [Add to Longdo]
アーベイン[, a-bein] (adj-no) urbane [Add to Longdo]
インバネス[, inbanesu] (n) Inverness (e.g. coat, cape) [Add to Longdo]
ガラパゴス小羽鵜[ガラパゴスこばねう, garapagosu kobaneu] (n) flightless cormorant; Galapagos cormorant [Add to Longdo]
クレバネット[, kurebanetto] (n) cravenette [Add to Longdo]
サイバネ[, saibane] (n) (abbr) cybernation [Add to Longdo]
サイバネーション[, saibane-shon] (n) cybernation [Add to Longdo]
サイバネティックス;サイバネティクス;サイベネティックス[, saibaneteikkusu ; saibaneteikusu ; saibeneteikkusu] (n) {comp} cybernetics [Add to Longdo]
ハイバネーション[, haibane-shon] (n) {comp} hibernation [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
业根[yè gēn, ㄧㄝˋ ㄍㄣ, / ] bane (Buddh.); the root cause (of evil) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サイバネティクス[さいばねていくす, saibaneteikusu] cybernetics [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bane \Bane\ (b[=a]n), n. [OE. bane destruction, AS. bana
   murderer; akin to Icel. bani death, murderer, OHG. bana
   murder, bano murderer, Goth. banja stroke, wound, Gr. foney`s
   murderer, fo`nos murder, OIr. bath death, benim I strike.
   [root]31.]
   1. That which destroys life, esp. poison of a deadly quality.
    [Obs. except in combination, as in ratsbane, henbane,
    etc.]
    [1913 Webster]
 
   2. Destruction; death. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The cup of deception spiced and tempered to their
       bane.                 --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Any cause of ruin, or lasting injury; harm; woe.
    [1913 Webster]
 
       Money, thou bane of bliss, and source of woe.
                          --Herbert.
    [1913 Webster]
 
   4. A disease in sheep, commonly termed the {rot}.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Poison; ruin; destruction; injury; pest.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bane \Bane\, v. t.
   To be the bane of; to ruin. [Obs.] --Fuller.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bane
   n 1: something causing misery or death; "the bane of my life"
      [syn: {bane}, {curse}, {scourge}, {nemesis}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top