Search result for

balk

(74 entries)
(0.0169 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -balk-, *balk*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
balk[VI] หยุดอย่างกระทันหัน, See also: ชะงัก, Syn. hesitate
balk[VI] ขัดขวาง, See also: คัดค้าน, ต้านทาน, หยุดยั้ง, Syn. refuse
balk[N] การหยุดยั้ง, Syn. bond
balk[N] ความผิดหวัง, See also: ความพ่ายแพ้
balky[ADJ] ที่เป็นอุปสรรค, Syn. contrary
balk at[PHRV] คัดค้าน, See also: ไม่เห็นด้วย, Syn. bail at, burke at, jib at

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
balk(บอล์ค) vi.,vt. หยุด,ชะงัก,ขัดขวาง,คัดค้าน n. การหยุดยั้ง,ความพ่ายแพ้,ความผิดหวัง,ที่ดินที่ไม่ได้ไถ,ไม้ขนาดใหญ่สำหรับก่อสร้าง, See also: balker n. ดูbalk, Syn. frustrate
balkan(บอล'เคิน) adj. เกี่ยวกับแหลมบอลข่าน (ประชาชน,เทือกเขา,ภาษาและอื่น ๆ) -Phr. (the Balkans ประเทศต่าง ๆ ของแหลมบอลข่าน), See also: balkanite adj.
balky(บอค'คี) adj. ดื้อรั้น,หยุด,ตรงข้าม

English-Thai: Nontri Dictionary
balk(n) การหยุดชะงัก,การหยุดยั้ง,การชะงักงัน
balk(vi,vt) หยุดชะงัก,หยุดนิ่ง
balky(adj) ซึ่งหยุดชะงัก,ซึ่งชะงักงัน,ซึ่งหยุดนิ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
balk ring; baulk ringแหวนช่วยการเข้าเกียร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Balkan Endemic Nephropathyโรคไตอักเสบบริเวณคาบสมุทรบาลข่าน [การแพทย์]
Balkan Frameโครงติดเตียงสำหรับดึงแขวนกระดูก [การแพทย์]
Balkan Peninsulaคาบสมุทรบอลข่าน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We're taking you off the Balkans desk.เราถอดคุณออกจากแผนกบอลข่านแล้ว Burn After Reading (2008)
A forest in the Balkans which is not there anymore.และให้ฉันเดานะ เขาชอบเคี้ยวแฟนๆของเค้า Fallen Idols (2009)
He is the Balki Bartokomous of heaven.เขาก็พลาดได้นี่! The Man Who Would Be King (2011)
I'm from the Balkans.ผมมาจากบอลข่าน Custody Law and Eastern European Diplomacy (2011)
Uh, how about the genocide in the Balkans?แล้วถ้าเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ในคาบสมุทรบอลข่านล่ะ? Custody Law and Eastern European Diplomacy (2011)
If I ever go to the Balkans,ถ้าผมต้องไปแถวบอลข่าน Custody Law and Eastern European Diplomacy (2011)
She wanted 30, but the owner balked.เธออยากได้สามหมื่น แต่เจ้าของร้านไม่ยอม Coda (2011)
So, for your information, it was the Balkans, not Bolivia.ดังนั้น,บอกให้รู้ไว้ มันคือบอลข่าน,ไม่ใช่โบลิเวีย Kite Strings (2012)
Something tells me you're the type who might balk at a tax bill that big.บางอย่างบอกฉัน คุณจะต้องแย่แน่ สำหรับภาษีขนาดนั้น What's Up, Tiger Mommy? (2012)
Iraq. Afghanistan. The Balkans.อิรัก อัฟกานิสถาน คาบสมุทร บอลข่าน มันชื่อคุณ. Jack Reacher (2012)
Kind of got into a spot of trouble on a story we were both covering in the Balkans, and he put the rivalry aside and spent three days helping me out of a bad situation.เริ่มมันเริ่มตรงนี้แหละ เราแข่งกันทำข่าวเรื่องปัญหาคาบสมุทรบอลข่าน แต่แล้วจู่ๆเขาก็ทิ้งเรื่องแข่งขัน ใช้เวลา 3 วัน Event Horizon (2013)
If Bryson balks, we must let him go.หากไบรสันคัดค้าน พวกเราจะต้องปล่อยเขาไป IV. (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
balkThe vampire legend flourishes in the Balkans.
balkThe Balkan Mountain range runs across Bulgaria from west to east.
balkThe police balked the criminal's escape.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กันท่า[V] interpose, See also: balk another's way or plan, Example: เขากันท่าผมอยู่ตลอดเวลา, Thai definition: แสดงกิริยาอาการขัดขวางไม่ให้ผู้อื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งได้สะดวก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะงัก[v.] (cha-ngak) EN: come to a sudden stop ; stop short ; balk ; be halted ; interrupt ; stop ; halte ; pause ; break off   FR: s'arrêter brutalement ; s'interrompre ; stopper ; s'arrêter ; être enrayé
กันท่า[v.] (kanthā) EN: interpose ; balk another's way/plan ; block another's way/plan ; be an obstructionist   FR: faire de l'obstruction

CMU English Pronouncing Dictionary
BALK    B AO1 K
BALK    B AA1 L K
BALKE    B EY1 L K
BALKY    B AO1 K IY0
BALKO    B AE1 L K OW0
BALKS    B AO1 K S
BALKAN    B AO1 L K AH0 N
BALKED    B AO1 K T
BALKIN    B AE1 L K IH2 N
BALKANS    B AO1 L K AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
balk    (v) (b oo1 k)
balks    (v) (b oo1 k s)
balked    (v) (b oo1 k t)
balking    (v) (b oo1 k i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
Balkon(n) |der, pl. Balkone/Balkons| เฉลียงหรือระเบียงบ้านที่อยู่นอกตัวบ้านและมีรั้วรอบขอบชิด โดยมากอยู่ชั้นบนของตัวอาคาร เช่น Gehen wir uns auf den Balkon setzen? เราไปนั่งบนระเบียงกันไหม , See also: Related: Terrasse

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Balkanisierung {f}balkanization [Add to Longdo]
Balken {m}; Träger {m} | Balken {pl}; Träger {pl} | beidseitig gelenkig gelagerter Balken | einseitig eingespannter Balkenbeam | beams | simple beam | cantilever beam [Add to Longdo]
Balken {m}joist [Add to Longdo]
Balken {m}timber [Add to Longdo]
Balken {m}; Holm {m}; Dorn {m}arbor [Add to Longdo]
Balken {m}; Hauptbalken {m}balk [Am.]; baulk [Br.] [Add to Longdo]
Balkenanzeige {f}bargraph [Add to Longdo]
Balkendiagramm {n}bar chart [Add to Longdo]
Balkon {m}; Galerie {f} | Balkone {pl}balcony | balconies [Add to Longdo]
Hindernis {n}; Hemmnis {n}balk [Am.]; baulk [Br.] [Add to Longdo]
Balkan {m}; Balkanstaaten {pl}the Balkans [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バルカン戦争[バルカンせんそう, barukan sensou] (n) Balkan Wars (1912, 1913) [Add to Longdo]
ボーク[, bo-ku] (n) balk; (P) [Add to Longdo]
渋る[しぶる, shiburu] (v5r) (1) to hesitate; to hold back; to balk; to falter; (2) to be reluctant; to be unwilling; to begrudge; (3) to have loose painful bowel movement; to suffer from tenesmus; (P) [Add to Longdo]
反則[はんそく, hansoku] (n,vs) foul play (sport); transgression; default; balk; irregularity; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巴尔干[Bā ěr gān, ㄅㄚ ㄦˇ ㄍㄢ, / ] Balkan, #56,249 [Add to Longdo]
巴尔干半岛[Bā ěr gān Bàn dǎo, ㄅㄚ ㄦˇ ㄍㄢ ㄅㄢˋ ㄉㄠˇ, / ] Balkan Peninsula, #72,957 [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
鳥居[とりい, torii] balkenfoermiges_Schreintor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Balk \Balk\ (b[add]k), n. [AS. balca beam, ridge; akin to Icel.
   b[=a]lkr partition, bj[=a]lki beam, OS. balko, G. balken; cf.
   Gael. balc ridge of earth between two furrows. Cf. {Balcony},
   {Balk}, v. t., 3d {Bulk}.]
   1. A ridge of land left unplowed between furrows, or at the
    end of a field; a piece missed by the plow slipping aside.
    [1913 Webster]
 
       Bad plowmen made balks of such ground. --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   2. A great beam, rafter, or timber; esp., the tie-beam of a
    house. The loft above was called "the balks."
    [1913 Webster]
 
       Tubs hanging in the balks.      --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mil.) One of the beams connecting the successive supports
    of a trestle bridge or bateau bridge.
    [1913 Webster]
 
   4. A hindrance or disappointment; a check.
    [1913 Webster]
 
       A balk to the confidence of the bold undertaker.
                          --South.
    [1913 Webster]
 
   5. A sudden and obstinate stop; a failure.
    [1913 Webster]
 
   6. (Baseball) A deceptive gesture of the pitcher, as if to
    deliver the ball. It is illegal and is penalized by
    allowing the runners on base to advance one base.
    [1913 Webster]
 
   {Balk line} (Billiards), a line across a billiard table near
    one end, marking a limit within which the cue balls are
    placed in beginning a game; also, a line around the table,
    parallel to the sides, used in playing a particular game,
    called the balk line game.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Balk \Balk\, v. i.
   1. To engage in contradiction; to be in opposition. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       In strifeful terms with him to balk. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To stop abruptly and stand still obstinately; to jib; to
    stop short; to swerve; as, the horse balks.
    [1913 Webster]
 
   Note: This has been regarded as an Americanism, but it occurs
      in Spenser's "Fa["e]rie Queene," Book IV., 10, xxv.
      [1913 Webster]
 
         Ne ever ought but of their true loves talkt,
         Ne ever for rebuke or blame of any balkt.
      [1913 Webster]
 
   3. (Baseball) to commit a balk[6]; -- of a pitcher.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Balk \Balk\, v. t. [imp. & p. p. {Balked} (b[add]kt); p. pr. &
   vb. n. {Balking}.] [From {Balk} a beam; orig. to put a balk
   or beam in one's way, in order to stop or hinder. Cf., for
   sense 2, AS. on balcan legan to lay in heaps.]
   [1913 Webster]
   1. To leave or make balks in. [Obs.] --Gower.
    [1913 Webster]
 
   2. To leave heaped up; to heap up in piles. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Ten thousand bold Scots, two and twenty knights,
       Balk'd in their own blood did Sir Walter see.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To omit, miss, or overlook by chance. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   4. To miss intentionally; to avoid; to shun; to refuse; to
    let go by; to shirk. [Obs. or Obsolescent]
    [1913 Webster]
 
       By reason of the contagion then in London, we balked
       the inns.               --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
       Sick he is, and keeps his bed, and balks his meat.
                          --Bp. Hall.
    [1913 Webster]
 
       Nor doth he any creature balk,
       But lays on all he meeteth.      --Drayton.
    [1913 Webster]
 
   5. To disappoint; to frustrate; to foil; to baffle; to
    thwart; as, to balk expectation.
    [1913 Webster]
 
       They shall not balk my entrance.   --Byron.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Balk \Balk\, v. i. [Prob. from D. balken to bray, bawl.]
   To indicate to fishermen, by shouts or signals from shore,
   the direction taken by the shoals of herring.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 balk
   n 1: the area on a billiard table behind the balkline; "a player
      with ball in hand must play from the balk" [syn: {balk},
      {baulk}]
   2: something immaterial that interferes with or delays action or
     progress [syn: {hindrance}, {hinderance}, {deterrent},
     {impediment}, {balk}, {baulk}, {check}, {handicap}]
   3: one of several parallel sloping beams that support a roof
     [syn: {rafter}, {balk}, {baulk}]
   4: an illegal pitching motion while runners are on base
   v 1: refuse to comply [syn: {resist}, {balk}, {baulk}, {jib}]

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 balk
   beam; girder
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 balk [bɑlk]
   beam; girder
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top