Search result for

bale

(72 entries)
(0.0154 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bale-, *bale*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Bale[N] เมืองเบล (ประเทศสวิตเซอร์แลนด์)
bale[N] หีบห่อ, See also: บรรจุภัณฑ์, Syn. package
bale[VT] บรรจุหีบห่อ, Syn. bundle
bale[VI] บรรจุหีบห่อ
baler[N] เครื่องที่ใช้บรรจุหีบห่อ
baleful[ADJ] มุ่งร้ายหรือร้ายกาจ, See also: ทำให้เกิดอันตราย, Syn. baleful, baneful, harmful
bale out[PHRV] กระโดดร่มหนี, Syn. bail out

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bale(เบล) n. ห่อใหญ่,มัดใหญ่,ม้วนใหญ่,ความชั่ว,ความหายนะ,ความเคราะห์ร้าย,ความทุกข์ทรมาน,ความเสียใจ vt. บรรจุหีบห่อ, See also: baler,n.
balefire(เบล'ไฟเออ) n. กองไฟขนาดใหญ่,สัญญาณไฟ,กองไฟสัญญาณ
baleful(เบล'ฟูล) adj. มุ่งร้าย,ร้ายกาจ,ชั่วร้าย, Syn. evil,sinister ###A. good

English-Thai: Nontri Dictionary
bale(n) มัด,ห่อ,ม้วน,ก้อน
bale(vt) ทำให้เป็นมัด,ทำให้เป็นก้อน,บรรจุห่อ
baleful(adj) ร้ายแรง,ชั่วร้าย,ร้ายกาจ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
WELCOME. WILL HARRIS. STEVE BALEMAN.แต่ชารอน แฟนผม, เธอ เอ่อ ยอดมาก Soul Mates (2009)
NO, STEVEN BALEMAN IS NOT JUST YOUR NEIGHBOR. AND YOU KNOW THIS HOW?แล้วทั้งหมดทั้งปวง คุณก็แค่ได้รู้ว่าเพื่อนบ้านผมเป็นใคร เหมือนกันเป็นชัยชนะเล็กๆ Soul Mates (2009)
SO STEVEN BALEMAN HAS A COUPLE OF COMMERCIAL PROPERTIES,ผมไม่อยากเชื่อว่ามันยอมเสียลูกสาวเพื่อปกป้องคู่หูของมัน มันปกป้องตัวเองต่างหาก Soul Mates (2009)
Do not worry, the police show ② Baleไม่ต้องกลัว พวกตำรีวจชอบโชวเพาน่ะ Ip Man 2 (2010)
This is a bale.ฟังทางนี้ Iwo Jima (2010)
And he thinks he's christian bale.เขาคิดว่าเขาเป็น Christian Bale ซะแล้ว Communication Studies (2010)
And for the cover of the book, I see you in an evening gown, sitting on a bale of hay, ringing a dinner bell.และสำหรับปกหนังสือ ผมเห็นคุณในชุดเสื้อคลุม นั่งอยู่บนกองฟาง สั่นกระดิ่ง We All Deserve to Die (2010)
Throw yourself on the floor cos he's gonna go like fucking Christian Bale.หมอบลงกับพื้นเพราะเขาจะ_BAR_ เข้าไปแบบคริสเตียน เบล A Lonely Place to Die (2011)
There's a big trophy and hay bales and I hear there's gonna be punch made with name-brand pop.เขามีรางวัลและหญ้าฟาง และหนูได้ยินมาว่า จะมีพันซ์มียี่ห้อด้วย Super Sunday (2011)
And Balerion the dread Whose fire forged the Seven Kingdoms into one.และเบเลเรียนที่น่าสะพรีงกลัว ที่ซึ่งไฟของมัน รวมเจ็ดอาณาจักร Cripples, Bastards, and Broken Things (2011)
You heard the name Roger Bale?นายเคยได้ยินชื่อนี้ไหม โรเจอร์ เบล ดี ... Chuck Versus the Zoom (2011)
I did, but Bale has falsified records, saying he lost the money in normal trading and he's broke, but he keeps buying property in St. Martin.ฉันไปแล้ว แต่เบลมีหลักฐานปลอม พูดได้ว่าเขาสูญเสียเงินจำนวนมากในการซื้อขายธรรมดา Chuck Versus the Zoom (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตูม[N] bale-fruit, See also: Aegle marmelos, Syn. มะตูม, Example: น้ำมะตูมถือเป็นยาสมุนไพรชนิดหนึ่ง, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นชนิดหนึ่ง ต้นและกิ่งมีหนาม ใบเป็นใบประกอบ มีใบย่อย 3 ใบ นิยมใช้ในการมงคล ผลกลมทุย รสหวานเจือเผ็ด ใช้ทำยาได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาเซิ่ล[TM] (Bāsoēl) EN: Basel   FR: Bâle
ฉาบ[n.] (chāp) EN: cymbals   FR: cymbale [f]
ฉิ่ง[n.] (ching) EN: small cymbals ; small cup-shaped cymbals ; alto-cymbals   FR: petite cymbale [f]
โดยวาจา[adv.] (dōi wājā) EN: verbally ; orally ; by word of mouth   FR: verbalement ; de vive voix
ห่อ[v.] (hø) EN: package ; wrap ; envelope ; cover ; bind up ; bale ; roll up   FR: empaqueter ; paqueter ; emballer ; enrouler ; recouvrir
จอก[n.] (jøk) EN: drinking cup ; tumbler ; brass cup ; metal drinking cup   FR: gobelet [m] ; timbale [f] ; petit bol [m]
คำดูถูก[n.] (kham dū thūk) EN: insult (spoken ~)   FR: insulte (verbale) [f]
ความต้องการทั่วโลก[n. exp.] (khwām tǿngkān thūa lōk) EN: global demand   FR: demande globale [f]
ล่ำ[adj.] (lam) EN: muscular ; stout ; stalwart ; sturdy ; robust ; brawny ; athletic ; strong   FR: corpulent ; robuste ; fort ; musclé ; mastoc (fam.) ; baléze = balaise (fam.)
มะตูม[n.] (matūm) EN: bael fruit = bale fruit   

CMU English Pronouncing Dictionary
BALE    B EY1 L
BALES    B EY1 L Z
BALEY    B EY1 L IY0
BALEEN    B AH0 L IY1 N
BALEFUL    B EY1 L F AH0 L
BALESTRA    B AH0 L EH1 S T R AH0
BALENTINE    B AA0 L EH0 N T IY1 N IY0
BALESTRIERI    B AA0 L EH0 S T R IH1 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bale    (v) (b ei1 l)
baled    (v) (b ei1 l d)
bales    (v) (b ei1 l z)
baleful    (j) (b ei1 l f @ l)
balefully    (a) (b ei1 l f @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ballenreißer {m}bale shredder [Add to Longdo]
Ballenumreifung {f}bale strapping [Add to Longdo]
Strohballen {m} [agro.]bale of straw; straw bale [Add to Longdo]
Balearensturmtaucher {m} [ornith.]Balearic Shearwater (Puffinus mauretanicus) [Add to Longdo]
Balearen-Sturmtaucher {m} [ornith.]Balearic Shearwater [Add to Longdo]
Balearen {pl} [geogr.]Balearics; the Balearic Islands [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
角俵[かどだわら, kadodawara] (n) bales forming the outer rim of the sumo ring [Add to Longdo]
鯨鬚[くじらひげ;げいしゅ;げいす, kujirahige ; geishu ; geisu] (n) (uk) whalebone; baleen [Add to Longdo]
口上書;口上書き[こうじょうしょ(口上書);こうじょうがき, koujousho ( koujousho ); koujougaki] (n) verbal note (notes verbale); written statement [Add to Longdo]
[こり, kori] (n) wrapped package; bale [Add to Longdo]
勝負俵[しょうぶだわら, shoubudawara] (n) bales forming the edge of the sumo ring [Add to Longdo]
上げ俵[あげだわら, agedawara] (n) 4 corner bales on the outer rim of the sumo ring [Add to Longdo]
踏み俵[ふみだわら, fumidawara] (n) bales forming the steps to climb onto the ring [Add to Longdo]
徳俵[とくだわら, tokudawara] (n) 4 bales on the edge of the sumo ring set slightly back [Add to Longdo]
内俵[うちだわら, uchidawara] (n) bales forming the edge of the sumo ring [Add to Longdo]
[たわら(P);ひょう, tawara (P); hyou] (n) (1) straw bag; bale; sack; (suf,ctr) (2) (ひょう only) (sometimes pronounced びょう, ぴょう) counter for sacks; counter for bales; counter for bags; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shà, ㄕㄚˋ, ] baleful; bring to a stop; very, #7,470 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bale \Bale\ (b[=a]l), n. [OE. bale, OF. bale, F. balle, LL.
   bala, fr. OHG. balla, palla, pallo, G. ball, balle, ballen,
   ball, round pack; cf. D. baal. Cf. {Ball} a round body.]
   A bundle or package of goods in a cloth cover, and corded for
   storage or transportation; also, a bundle of straw, hay,
   etc., put up compactly for transportation.
   [1913 Webster]
 
   {Bale of dice}, a pair of dice. [Obs.] --B. Jonson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bale \Bale\, v. t. [imp. & p. p. {Baled} (b[=a]ld); p. pr. & vb.
   n. {Baling}.]
   To make up in a bale. --Goldsmith.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bale \Bale\, v. t.
   See {Bail}, v. t., to lade.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bale \Bale\ (b[=a]l), n. [AS. bealo, bealu, balu; akin to OS.
   balu, OHG. balo, Icel. b["o]l, Goth. balweins.]
   1. Misery; calamity; misfortune; sorrow.
    [1913 Webster]
 
       Let now your bliss be turned into bale. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. Evil; an evil, pernicious influence; something causing
    great injury. [Now chiefly poetic]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bale
   n 1: a large bundle bound for storage or transport
   2: a city in northwestern Switzerland [syn: {Basel}, {Basle},
     {Bale}]
   v 1: make into a bale; "bale hay"

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 ballet
 
 1. bale, danslı oyun
 2. bale trupu.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top