Search result for

balance sheet

(29 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -balance sheet-, *balance sheet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
balance sheet[N] ใบรายการแจ้งยอดรับและจ่ายเงิน, Syn. statement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
balance sheetn. บัญชีงบดุล
proforma balance sheetn. งบดุลตามแบบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
balance sheetงบดุล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Balance sheetงบดุล [การบัญชี]
Balance Sheetงบดุล [การแพทย์]
Balance sheet accountบัญชีงบดุล [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The situation looked dire, but I knew that Timothy Cavendish's capital in this town could not be defined by an accountant's balance sheet.іΙf my tоnguе'd bееn mоrе bоld,/і ісоuld Ι hаvе ѕtорреd аll thаt dіrеѕоmе'ѕ аbоut tо hарреn? /і Cloud Atlas (2012)
Wouldn't the board know as soon as they saw the balance sheets today?ที่ประชุมจะไม่รู้ จนกว่าพวกเขาจะเห็นยอดวันนี้ใช่มั้ย? Resurrection (2012)
Morgan fails, all our accounts go on their balance sheet.มอร์แกนล้มเหลวบัญชีทั้งหมด ของเราไปใน The Big Short (2015)
Not this balance sheet.ไม่ใช่ใบรายการพวกนี้ The Joy Luck Club (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
balance sheetWhat's included in the balance sheet?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งบดุล[N] balance sheet, See also: statement, record, Example: งบต่างๆ ที่อาจจะให้คอมพิวเตอร์ทำให้คือ งบรายได้ งบดุล แผนกำไร และรายงายด้านการเงินอื่นๆ, Thai definition: รายการแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เพื่อให้รู้ฐานะการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัญชีงบดุล[n. exp.] (banchī ngopdun) EN: balance sheet   FR: bilan [m]
งบดุล[n.] (ngopdun) EN: balance sheet ; statement ; record   FR: bilan [m] ; balance [f]
ทำงบดุล[v. exp.] (tham ngopdun) EN: draw up a balance sheet   

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bilanzsumme {f}balance sheet total [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バランスシート[, baransushi-to] (n) balance sheet; (P) [Add to Longdo]
繰り越す;繰越す[くりこす, kurikosu] (v5s,vt) to carry forward (i.e. on a balance sheet); to transfer [Add to Longdo]
決算[けっさん, kessan] (n,adj-no) balance sheet; settlement of accounts; reporting (of accounts); (P) [Add to Longdo]
試算表[しさんひょう, shisanhyou] (n) trial balance sheet [Add to Longdo]
貸借対照表[たいしゃくたいしょうひょう, taishakutaishouhyou] (n) balance sheet [Add to Longdo]
単独決算[たんどくけっさん, tandokukessan] (n) unconsolidated balance sheet; single-company balance sheet [Add to Longdo]
帳尻[ちょうじり, choujiri] (n) closing part of a balance sheet; balance of accounts [Add to Longdo]
日計表[にっけいひょう, nikkeihyou] (n) daily trial balance sheet [Add to Longdo]
連結決算[れんけつけっさん, renketsukessan] (n) consolidated balance sheet [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
资产负债表[zī chǎn fù zhài biǎo, ㄗ ㄔㄢˇ ㄈㄨˋ ㄓㄞˋ ㄅㄧㄠˇ, / ] balance sheet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Balance \Bal"ance\ (b[a^]l"ans), n. [OE. balaunce, F. balance,
   fr. L. bilanx, bilancis, having two scales; bis twice (akin
   to E. two) + lanx plate, scale.]
   1. An apparatus for weighing.
    [1913 Webster]
 
   Note: In its simplest form, a balance consists of a beam or
      lever supported exactly in the middle, having two
      scales or basins of equal weight suspended from its
      extremities. Another form is that of the Roman balance,
      our steelyard, consisting of a lever or beam, suspended
      near one of its extremities, on the longer arm of which
      a counterpoise slides. The name is also given to other
      forms of apparatus for weighing bodies, as to the
      combinations of levers making up platform scales; and
      even to devices for weighing by the elasticity of a
      spring.
      [1913 Webster]
 
   2. Act of weighing mentally; comparison; estimate.
    [1913 Webster]
 
       A fair balance of the advantages on either side.
                          --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
   3. Equipoise between the weights in opposite scales.
    [1913 Webster]
 
   4. The state of being in equipoise; equilibrium; even
    adjustment; steadiness.
    [1913 Webster]
 
       And hung a bottle on each side
       To make his balance true.       --Cowper.
    [1913 Webster]
 
       The order and balance of the country were destroyed.
                          --Buckle.
    [1913 Webster]
 
       English workmen completely lose their balance. --J.
                          S. Mill.
    [1913 Webster]
 
   5. An equality between the sums total of the two sides of an
    account; as, to bring one's accounts to a balance; --
    also, the excess on either side; as, the balance of an
    account. "A balance at the banker's." --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
       I still think the balance of probabilities leans
       towards the account given in the text. --J. Peile.
    [1913 Webster]
 
   6. (Horol.) A balance wheel, as of a watch, or clock. See
    {Balance wheel} (in the Vocabulary).
    [1913 Webster]
 
   7. (Astron.)
    (a) The constellation Libra.
    (b) The seventh sign in the Zodiac, called Libra, which
      the sun enters at the equinox in September.
      [1913 Webster]
 
   8. A movement in dancing. See {Balance}, v. t., 8.
    [1913 Webster]
 
   {Balance electrometer}, a kind of balance, with a poised
    beam, which indicates, by weights suspended from one arm,
    the mutual attraction of oppositely electrified surfaces.
    --Knight.
 
   {Balance fish}. (Zool.) See {Hammerhead}.
 
   {Balance knife}, a carving or table knife the handle of which
    overbalances the blade, and so keeps it from contact with
    the table.
 
   {Balance of power} (Politics), such an adjustment of power
    among sovereign states that no one state is in a position
    to interfere with the independence of the others;
    international equilibrium; also, the ability (of a state
    or a third party within a state) to control the relations
    between sovereign states or between dominant parties in a
    state.
 
   {Balance sheet} (Bookkeeping), a paper showing the balances
    of the open accounts of a business, the debit and credit
    balances footing up equally, if the system of accounts be
    complete and the balances correctly taken.
 
   {Balance thermometer}, a thermometer mounted as a balance so
    that the movement of the mercurial column changes the
    inclination of the tube. With the aid of electrical or
    mechanical devices adapted to it, it is used for the
    automatic regulation of the temperature of rooms warmed
    artificially, and as a fire alarm.
 
   {Balance of torsion}. See {Torsion Balance}.
 
   {Balance of trade} (Pol. Econ.), an equilibrium between the
    money values of the exports and imports of a country; or
    more commonly, the amount required on one side or the
    other to make such an equilibrium.
 
   {Balance valve}, a valve whose surfaces are so arranged that
    the fluid pressure tending to seat, and that tending to
    unseat, the valve, are nearly in equilibrium; esp., a
    puppet valve which is made to operate easily by the
    admission of steam to both sides. See {Puppet valve}.
 
   {Hydrostatic balance}. See under {Hydrostatic}.
 
   {To lay in balance}, to put up as a pledge or security.
    [Obs.] --Chaucer.
 
   {To strike a balance}, to find out the difference between the
    debit and credit sides of an account.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 balance sheet
   n 1: a record of the financial situation of an institution on a
      particular date by listing its assets and the claims
      against those assets

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top