Search result for

baffle

(42 entries)
(0.051 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -baffle-, *baffle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
baffle[VT] ทำให้งุนงง, See also: ทำให้สับสน, Syn. confuse, perplex, Ant. clear
baffle[VT] แทรกเข้ามาควบคุม (การไหลของก๊าซ, การส่งคลื่นเสียงหรือแสง)
bafflement[N] ความสับสน, See also: ความงุนงง, Syn. confusion, puzzlement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
baffle(แบฟ'เฟิล) vt.,n. (การ,สิ่งที่) ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้งงงัน,หยุดยั้ง vi. ดิ้นรนเหนื่อยเปล่า ๆ, See also: bafflement n. ดูbaffle baffler n. ดูbaffle baffling adj. ดูbaffle, Syn. defeat

English-Thai: Nontri Dictionary
baffle(vt) ทำให้งงงัน,ทำให้ยุ่งเหยิง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
baffleแผ่นกั้น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
baffle; baffle plateแผ่นปะทะ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Baffleแผ่นกั้น [การแพทย์]
bafflebaffle, แผงปะทะน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
baffle pierbaffle pier, ฟันตะเข้ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Baffle Systemระบบกระบัง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We've lost the starboard baffle. The hull's been breached!-ยานเรารั่วแล้ว Event Horizon (1997)
- We have a major situation here, sir. We've lost the starboard baffle, and the hull's been breached. The safety circuits, they have failed.เกิดเรื่องใหญ่ ตัวยานเกิดการกระแทก ระบบยังชีพก็ถูกทำลายไปด้วย Event Horizon (1997)
But he came across this old math book, and from the simple text, he was able to extrapolate theories... that had baffled mathematicians for years.จากตรงนั้นเขาได้พลิกประวัติศาสตร์ จนนักคณิตศาสตร์ไม่ยอมรับอยู่ ตั้งหลายปี Good Will Hunting (1997)
- You fuckin' people baffle me.คนอย่างพวกคุณทำให้ผมบ้า Good Will Hunting (1997)
He continues to baffle police...เขายังคงทำให้ตำรวจสงสัยอยู่... Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
Federal officials are still baffled by the massive blackout that darkened the entire eastern half of the country early this morning.It's aII right. It's okay. It's okay. Deja Vu (2006)
Completely baffled.พากันงุนงง Chapter One 'The Second Coming' (2008)
No, Paul, i'm baffled.ไม่ พอล ฉันงง 52 Pickup (2008)
And was met by a mixture of bafflement and smirks by most of your staff, until David Hodges took pity on me and informed me that Hank was your dogและได้พบกับความงุนงงและการยิ้มเยาะ\ ที่ได้จากเพื่อนร่วมงานส่วนใหญ่ของคุณ จนกระทั่งเดวิด ฮอดจ์ สงสารฉัน แล้วบอกฉันว่าแฮงค์เป็นสุนัขของคุณ Art Imitates Life (2008)
Let's just say the doctors are baffled.เอาเป็นว่า เล่นเอาหมออึ้งไปเลย Good God, Y'All (2009)
This movie baffles me every time we watch it.หนังเรื่องนี้ทำให้ฉันสับสนทุกทีที่ดู The Pirate Solution (2009)
But once again, law enforcement is baffled, leaving everyone to wonder, who is this mysterious hero?อีกครั้งที่ทุกคนต้องแปลกใจ ว่าใครคือฮีโร่คนนี้ Despicable Me (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
baffleThe thick walls baffle outside noises.
baffleThis problem baffles me.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉงน[v.] (cha-ngon) EN: be in doubt ; be uncertain ; feel puzzled ; be perplexed ; be baffled ; be bewildered ; have doubts   FR: être perplexe ; être déconcerté ; être dérouté ; avoir des doutes
จนด้วยเกล้า[X] (jon dūay klāo) EN: be baffled   
ลำโพง[n.] (lamphōng) EN: speakers ; loudspeaker ; megaphone   FR: haut-parleur [m] ; enceinte acoustique [f] ; baffle [m]
งง[v.] (ngong) EN: get confused ; be perplexed ; be puzzed ; be baffled ; get into a muddle ; be mystified ; be bewildered ; confuse ; blur ; obscure ; perplex ; bewilder   FR: être perplexe ; être déconcerté ; être stupéfait

CMU English Pronouncing Dictionary
BAFFLE    B AE1 F AH0 L
BAFFLED    B AE1 F AH0 L D
BAFFLES    B AE1 F AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
baffle    (v) (b a1 f l)
baffled    (v) (b a1 f l d)
baffles    (v) (b a1 f l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prallblech {n}; Prallplatte {f}baffle plate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
当惑気味[とうわくぎみ, touwakugimi] (n,adj-na,adj-no) being somewhat puzzled; looking somewhat baffled [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dǐ, ㄉㄧˇ, ] baffle (pier); whetstone [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Baffle \Baf"fle\, v. i.
   1. To practice deceit. [Obs.] --Barrow.
    [1913 Webster]
 
   2. To struggle against in vain; as, a ship baffles with the
    winds. [R.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Baffle \Baf"fle\, n.
   1. A defeat by artifice, shifts, and turns; discomfiture.
    [R.] "A baffle to philosophy." --South.
    [1913 Webster]
 
   2. (Engin.)
    (a) A deflector, as a plate or wall, so arranged across a
      furnace or boiler flue as to mingle the hot gases and
      deflect them against the substance to be heated.
    (b) A grating or plate across a channel or pipe conveying
      water, gas, or the like, by which the flow is rendered
      more uniform in different parts of the cross section
      of the stream; -- used in measuring the rate of flow,
      as by means of a weir.
      [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. (Coal Mining) A lever for operating the throttle valve of
    a winding engine. [Local, U. S.]
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Baffle \Baf"fle\ (b[a^]f"f'l), v. t. [imp. & p. p. {Baffled}
   (-f'ld); p. pr. & vb. n. {Baffling} (-fl[i^]ng).] [Cf.
   Lowland Scotch bauchle to treat contemptuously, bauch
   tasteless, abashed, jaded, Icel. b[=a]gr uneasy, poor, or
   b[=a]gr, n., struggle, b[ae]gja to push, treat harshly, OF.
   beffler, beffer, to mock, deceive, dial. G. b[aum]ppe mouth,
   beffen to bark, chide.]
   [1913 Webster]
   1. To cause to undergo a disgraceful punishment, as a
    recreant knight. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He by the heels him hung upon a tree,
       And baffled so, that all which passed by
       The picture of his punishment might see. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To check by shifts and turns; to elude; to foil.
    [1913 Webster]
 
       The art that baffles time's tyrannic claim.
                          --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   3. To check by perplexing; to disconcert, frustrate, or
    defeat; to thwart. "A baffled purpose." --De Quincey.
    [1913 Webster]
 
       A suitable scripture ready to repel and baffle them
       all.                 --South.
    [1913 Webster]
 
       Calculations so difficult as to have baffled, until
       within a . . . recent period, the most enlightened
       nations.               --Prescott.
    [1913 Webster]
 
       The mere intricacy of a question should not baffle
       us.                  --Locke.
    [1913 Webster]
 
   {Baffling wind} (Naut.), one that frequently shifts from one
    point to another.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To balk; thwart; foil; frustrate; defeat.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 baffle
   n 1: a flat plate that controls or directs the flow of fluid or
      energy [syn: {baffle}, {baffle board}]
   v 1: be a mystery or bewildering to; "This beats me!"; "Got me--
      I don't know the answer!"; "a vexing problem"; "This
      question really stuck me" [syn: {perplex}, {vex}, {stick},
      {get}, {puzzle}, {mystify}, {baffle}, {beat}, {pose},
      {bewilder}, {flummox}, {stupefy}, {nonplus}, {gravel},
      {amaze}, {dumbfound}]
   2: hinder or prevent (the efforts, plans, or desires) of; "What
     ultimately frustrated every challenger was Ruth's amazing
     September surge"; "foil your opponent" [syn: {thwart},
     {queer}, {spoil}, {scotch}, {foil}, {cross}, {frustrate},
     {baffle}, {bilk}]
   3: check the emission of (sound) [syn: {baffle}, {regulate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top