Search result for

bad luck

(51 entries)
(0.0353 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bad luck-, *bad luck*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That's bad luck for me, and bad luck for you if you don't make that deal.นั่นเป็นโชคร้ายสำหรับฉันและโชคไม่ดีสำหรับคุณถ้าคุณไม่ได้ทำข้อตกลงว่า The Godfather (1972)
Bad luck isn't brought by broken mirrors, but by broken minds.ความโชคร้ายไม่ได้เกิดจากกระจกแตก แต่เกิดจากจิตที่สติแตก. Suspiria (1977)
You brought nothing but bad luck with you.คุณ นำ อะไร แต่ โชค ไม่ดี กับ คุณ I Spit on Your Grave (1978)
Bad luck!โชคร้าย ! I Spit on Your Grave (1978)
Yes. Bad luck that motorist arrived at that moment.ใช่ โชคไม่ดีที่คนขับรถมาถึงในตอนนั้น Clue (1985)
Bad luckโชคร้าย Labyrinth (1986)
It's bad luck. Harold wanted to keep it that way for the effect.- มันเป็นลางไม่ดี + ฮาร์โรลอยากให้มันเป็นแบบนี้เพื่อใช้ทำเอฟเฟ็ค The Joy Luck Club (1993)
She says, "Ai-ya, a mirror there is bad luck.เธอก็พูดว่า "ไอ๊หย๋า วางกระจกไว้ตรงนั้นเป็นลางไม่ดี The Joy Luck Club (1993)
"Nobody saves babies with such bad luck.ไม่มีใครจะมาช่วยเด็กที่อยู่กับลางไม่ดีแบบนั้น The Joy Luck Club (1993)
"Very bad luck. Very."เป็นลางไม่ดี ไม่ดีมาก" The Joy Luck Club (1993)
So much bad luck.ลางไม่ดีมากเหลือเกิน The Joy Luck Club (1993)
Bad luck, I guess.โชคไม่ดีผมคิดว่า The Shawshank Redemption (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bad luckAfter a streak of bad luck a persistent gambler will be forced to play for high stakes.
bad luckDon't set your failure down to bad luck.
bad luckHaving hit a streak of bad luck, my fortune had gone to pot in no time.
bad luckHe ascribes his failure to bad luck.
bad luckHe ascribes his poverty to bad luck.
bad luckHe attributed his failure to bad luck.
bad luckHe recently had the bad luck to incur his boss' wrath and got sent out to work in the boondocks.
bad luckHis old company gave him the shaft. But I admire the way he turned bad luck into good and did even better with his own business.
bad luckIs his failure ascribable to incompetence or to bad luck?
bad luckIt's bad luck to say that.
bad luckShe ascribed her failure to bad luck.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คราวเคราะห์[N] misfortune, See also: bad luck, adversity, hard luck, ill luck, infelicity, Syn. คราวซวย, คราวร้าย, Ant. คราวดี, Example: อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันนั้นเป็นคราวเคราะห์ของผู้ประสบซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้, Thai definition: คราวที่โชคร้าย
คราวร้าย[N] misfortune, See also: bad luck, adversity, hard luck, ill luck, infelicity, Syn. คราวเคราะห์, คราวซวย, Ant. คราวดี, Thai definition: คราวที่โชคร้าย
บาปเคราะห์[N] misfortune, See also: bad luck, adversity, Syn. โชคร้าย, เคราะห์, เคราะห์กรรม, เคราะห์ร้าย, Ant. โชคดี, เคราะห์ดี, Example: นึกไม่ถึงว่าบ้านเมืองจะถึงคราวที่ต้องประสบบาปเคราะห์ร้ายแรงเช่นนี้, Thai definition: สิ่งร้ายที่นำผลมาให้โดยมิได้คาดหมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาปเคราะห์[n.] (bāpkhrǿ) EN: misfortune ; bad luck ; adversity   FR: malchance [f]
ชะตาร้าย[n. exp.] (chatā rāi) EN: bad luck   FR: malheur [m]
โชคไม่ดี[v. exp.] (chōk mai dī) EN: have no luck ; have bad luck ; be unlucky ; have misfortune ; be unfortunate ; be luckless ; be ill-fated   FR: être malchanceux ; jouer de malchance
โชคร้าย[n.] (chōkrāi) EN: bad luck ; misfortune   FR: malchance [f] ; infortune [f] ; mauvaise fortune [f] ; déveine [f] (fam.) ; poisse [f] (fam.) ; guigne [f] (fam.) ; guignon [m] (fam. - vx) ; cerise [f] (arg.)
ดวงจู๋[v.] (dūang jū) EN: have bad luck ; down on one's luck   FR: manquer de chance
ฟาดเคราะห์[v. exp.] (fāt khrǿ) EN: drive off bad luck ; dispel misfortune   
เหี้ย[n.] (hīa) EN: damn ; goddamn ; bad person ; bad guy ; great villain ; jinx ; scoundrel ; person who brings bad luck, ; thoroughly bad character   FR: vilaine personne [f] ; scélérat [m] ; fripouille [f] ; personne qui porte la guigne [f]
กาลกิณี[n.] (kālakinī) EN: dark hour ; evil times ; bad luck ; ill fortune ; evil aspect ; misfortune ; misery ; ill-lucks ; adversity ; mischance ; unfortunate   FR: heures sombres [fpl]
เคราะห์ร้าย[n.] (khrǿrāi) EN: misfortune ; unfortunate ; adversity ; bad luck ; misadventure ; mischance   FR: malheur [m] ; malchance [f]
ประสบเคราะห์กรรม[v. exp.] (prasop khrǿ kam) EN: meet with misfortune ; suffer misfortune ; suffer bad luck   

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
残念[ざんねん, zannen] Thai: โชคไม่ดี English: bad luck

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pech {n}; Unglück {n} | Pech haben (mit; bei); Unglück haben | vom Pech verfolgt; vom unglück verfolgtbad luck | to be unlucky (with) | ill-starred [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
けち[, kechi] (n,adj-na) (1) (also 吝嗇) stinginess; miserliness; penny-pinching; cheesparing; miser; pinchpenny; skinflint; cheapskate; tightwad; niggard; (2) shabby; cheap; mangy; poor; (3) petty; narrow-minded; quibbling; mean-spirited; (4) bad luck; ill omen; glitch [Add to Longdo]
けちのつき始め[けちのつきはじめ, kechinotsukihajime] (exp) (See けちをつける) the first sign of bad luck; the first bad omen [Add to Longdo]
悪運[あくうん, akuun] (n) bad luck [Add to Longdo]
悪妻は百年の不作[あくさいはひゃくねんのふさく, akusaihahyakunennofusaku] (exp) a bad wife spells the ruin of her husband; a bad wife means a hundred years of bad luck to her husband [Add to Longdo]
凶;兇[きょう, kyou] (n) (1) bad luck; bad fortune; (2) evil; wickedness [Add to Longdo]
凶相[きょうそう, kyousou] (n) (1) (See 人相占い) bad luck (result from fortune telling); (2) evil countenance [Add to Longdo]
口裏;口占;口うら[くちうら, kuchiura] (n) (1) (esp. 口裏) determining a speaker's true or hidden meaning; determining a speaker's intentions from his manner of speech; (2) (arch) (esp. 口占) divining good or bad luck from listening to someone [Add to Longdo]
残念[ざんねん, zannen] (adj-na,n) deplorable; bad luck; regret; disappointment; (P) [Add to Longdo]
不運[ふうん, fuun] (adj-na,n,adj-no) unlucky; misfortune; bad luck; fate; (P) [Add to Longdo]
不吉[ふきつ, fukitsu] (adj-na,n) ominous; sinister; bad luck; ill omen; inauspiciousness; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恶运[è yùn, ㄜˋ ㄩㄣˋ, / ] bad luck [Add to Longdo]
逆运[nì yùn, ㄋㄧˋ ㄩㄣˋ, / ] bad luck; unlucky fate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bad luck
   n 1: an unfortunate state resulting from unfavorable outcomes
      [syn: {misfortune}, {bad luck}, {tough luck}, {ill luck}]
      [ant: {good fortune}, {good luck}, {luckiness}]
   2: an unpredictable outcome that is unfortunate; "if I didn't
     have bad luck I wouldn't have any luck at all" [syn: {bad
     luck}, {mischance}, {mishap}]
   3: unnecessary and unforeseen trouble resulting from an
     unfortunate event [syn: {misfortune}, {bad luck}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top