Search result for

backyard

(29 entries)
(0.0384 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -backyard-, *backyard*, backyar
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
backyard[N] สวนหลังบ้าน, See also: สวนหลังบ้าน, พื้นที่หลังบ้าน, Syn. yard, courtyard

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
backyard(แบค'เยิร์ด) n. สนามหลังบ้าน,ลานบ้าน,ด้านหลัง,ความไม่โสมมข้างใน

English-Thai: Nontri Dictionary
backyard(n) ความเป็นศัตรู,ความเกลียดชัง,ความไม่เป็นมิตร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hey, how do you know a Frenchman's been in your backyard?เฮ้ นายจะรู้ได้ไง ถ้ามีคนฝรั่งเศส อยู่หลังบ้านนาย Stand by Me (1986)
He's in the backyard, taking out the trash.อยู่ข้างหลังน่ะ เอาขยะออกไป... The Jackal (1997)
You know, you could have some fun backyard get-togethers out here.คุณจะสนุกกับการออกมานั่งเล่นที่หลังบ้านนี่ American Beauty (1999)
Check out in the backyard by the pool.ไปดูในสวนข้างสระน้ำสิ Swimming Pool (2003)
I mean keep in mind there are things going on right in our backyards for god sake.ใครจะมานั่งคิดว่า เรื่องพวกนี้ เกิดขึ้นหลังบ้านเรา The Corporation (2003)
That's our backyard.นั้นมันพื้นที่เรา Pilot (2004)
We're going to push right through our front lines into the Japs' backyard and rescue 500 American prisoners of war.เราจะทำการรุกขยายแนวหน้าของเรา เข้าไปยังพื่นที่ของพวกยุ่น.. และทำการช่วยเหลือเชลยศึก.. ชาวอเมริกัน 500 คน The Great Raid (2005)
Or better yet, pick up all the dog shit in the backyard.ให้ดีกว่านั้น เก็บอึ๊น้องหมาที่สนามด้วย Alpha Dog (2006)
And, obviously, it will be chained up in the backyard when it's not doing chores.และแน่นอน มันต้องถูกล่ามโซ่ไว้ ในสวนหลังบ้าน เมื่อมันเสร็จงานบ้านแล้ว Fido (2006)
Is that okay if we use your backyard?เธอจะว่าอะไรมั๊ย ถ้าเรา ใช้สวนหลังบ้านของเธอ Listen to the Rain on the Roof (2006)
One thing you learn when you're walking the steps is that you never outsource a blame that belongs in your own backyard.อย่างนึงที่คุณจะได้เรียนรู้ เมื่อคุณก้าวเดิน นั่นคือคุณ ไม่สามารถโทษคนอื่น ที่อยู่ ร่วมกับคุณ Manhunt (2006)
In the backyard of Jang Deuk Palace,ตรงข้างหลังวังJang Deuk น่ะ Princess Hours (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
backyardI put up a small hut in the backyard.
backyardMy backyard can hold more than ten people.
backyardMy grandmother was pulling up weeds in her backyard.
backyardThe children were playing in the backyard.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พืชผักสวนครัว[N] backyard garden, See also: home-grown vegetable, Syn. ผักสวนครัว, Example: บ้านคนไทยนิยมปลูกพืชผักสวนครัวไว้หลังบ้าน ช่วยให้มีอาหารรับประทานสะดวกและเป็นการประหยัด, Count unit: ชนิด, Thai definition: พืชที่สามารถนำมาประกอบอาหารได้
หลังบ้าน[N] backyard, See also: behind the house, Syn. ข้างหลังบ้าน, Ant. หน้าบ้าน, Example: เขาขวนขวายจนเรียนจบปริญญาเอก หลังจากนั้นก็ปักหลักปักฐานอยู่กับหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อเสียงฉบับหนึ่ง, Thai definition: พื้นที่บริเวณด้านหลังของตัวบ้าน
ท้ายเรือน[N] backyard, Syn. หลังบ้าน, Example: ในตอนบ่าย ปู่มักชอบนอนอยู่ท้ายเรือน เพราะลมเย็นดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้านหลัง[n.] (dān lang) EN: backside ; backyard ; rear ; behind   FR: derrière [m] ; envers [m] ; verso [m]
พืชผักสวนครัว[n. exp.] (pheūtphak sūankhrūa) EN: backyard garden ; home-grown vegetable   FR: plante potagère [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BACKYARD    B AE1 K Y AA2 R D
BACKYARDS    B AE1 K Y AA2 R D Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
バックヤード[, bakkuya-do] (n) (1) backyard; (2) background [Add to Longdo]
自宅裏[じたくうら, jitakuura] (n) behind one's home; one's backyard [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  backyard
      n 1: the grounds in back of a house

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top