Search result for

backup

(57 entries)
(0.0375 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -backup-, *backup*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
backup    [N] สนับสนุน, See also: ตัวแทน, ผู้สนับสนุน, ผู้ช่วย, Syn. reinforcement, support
backup    [ADJ] สำรอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
backup๑. สำรอง๒. การสำรอง๓. สิ่งสำรอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
backup๑. สำรอง๒. การสำรอง๓. สิ่งสำรอง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
backup light; reversing lightไฟถอยหลัง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
backup storageหน่วยเก็บสำรอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Backup systemระบบจัดการการสำรองข้อมูล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
backupWe frequently carry out manual simulation of backups and restorations but there is nothing so boring, tiring and liable to mistakes.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
backup(แบค'อัพ) n. ผู้สนับสนุน,สิ่งค้ำจุน,การท่วมหรือสะสมเพราะอุดตัน,ตัวสำรอง,ตัวแทน
backup storageหน่วยเก็บสำรอง <คำแปล>หมายถึง หน่วยเก็บข้อมูลที่ใช้เป็นที่เก็บหนุน หรือเก็บข้อมูลสำรองไว้ ในกรณีที่หน่วยเก็บที่ใช้งานอยู่เกิดขัดข้อง หรือเสียหาย ก็อาจใช้หน่วยเก็บสำรองแทนได้ โดยทั่วไปก็จะหมายถึงหน่วยความจำอื่น ๆ นอกไปจากหน่วยความจำหลัก (main memory) เป็นต้นว่าสื่อต่าง ๆ เช่น แถบบันทึก (tape) หรือจานบันทึก (disk) มีความหมายเหมือน auxiliary storage หรือ backing store
battery backupแบตเตอรี่สำรอง <คำแปล>หมายถึง แบตเตอรี่ที่มีสำรองเอาไว้ให้ใช้ได้ทันทีที่ไฟฟ้าดับ เพื่อว่าข้อมูลจะได้ไม่หายไป

English-Thai: Nontri Dictionary
backup(n) ผู้สนับสนุน,การค้ำจุน,การสะสม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน่วยความจำสำรอง    [N] backup memory, Syn. หน่วยความจำเสริม, หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง, Example: ข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ในหน่วยความจำสำรอง จะถูกเรียกเข้าไปในซีพียู เพื่อทำการประมวลผล, Count unit: หน่วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การสำรอง[n.] (kān samrøng) EN: backup ; reservation   FR: sauvegarde [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BACKUP    B AE1 K AH2 P
BACKUPS    B AE1 K AH2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
backup    (n) (b a1 k uh p)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Redundanz...backup ...; stand-by ... [Add to Longdo]
Ersatzspur {f}backup track [Add to Longdo]
Sicherungswert {m}backup value [Add to Longdo]
Sicherungskopie {f}backup copy; archival backup copy [Add to Longdo]
Sicherungsprogramm {n}backup service [Add to Longdo]
Sicherungsverfahren {n}backup procedure [Add to Longdo]
Sicherungsbit {n} [comp.]backup bit [Add to Longdo]
Sicherungsdatei {f} [comp.]backup file [Add to Longdo]
Sicherungsaktion {f} [comp.]backup operation [Add to Longdo]
Sicherungsdiskette {f} [comp.]backup diskette [Add to Longdo]
Bereitschaftssystem {n} (bei Ausfall)backup system [Add to Longdo]
Ersatzrechner {m}; Reserverechner {m}backup computer [Add to Longdo]
Sicherungs-Dateiverzeichnis {n} [comp.]backup directory [Add to Longdo]
Sicherung {f} [comp.] | Sicherungen {pl}backup | backups [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インクリメンタルバックアップ[, inkurimentarubakkuappu] (n) {comp} incremental backup [Add to Longdo]
オンラインバックアップ[, onrainbakkuappu] (n) {comp} online backup [Add to Longdo]
ジョブ回復制御ファイル[ジョブかいふくせいぎょファイル, jobu kaifukuseigyo fairu] (n) {comp} backup file; job-recovery control file [Add to Longdo]
テープバックアップ[, te-pubakkuappu] (n) {comp} tape backup [Add to Longdo]
バックアップ[, bakkuappu] (n,vs) {comp} backup; (P) [Add to Longdo]
バックアップコピー[, bakkuappukopi-] (n) {comp} backup copy [Add to Longdo]
バックアップシステム[, bakkuappushisutemu] (n) backup system [Add to Longdo]
バックアップスナップショット[, bakkuappusunappushotto] (n) {comp} backup snapshot [Add to Longdo]
バックアップセットカタログ[, bakkuappusettokatarogu] (n) {comp} backup set catalog [Add to Longdo]
バックアップディスケット[, bakkuappudeisuketto] (n) {comp} backup diskette [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倒灌[dào guàn, ㄉㄠˋ ㄍㄨㄢˋ, ] backup; reverse flow; waterway backs up from downstream to upstream (because of blockage, tide, wind, earthquake etc) [Add to Longdo]
备份[bèi fèn, ㄅㄟˋ ㄈㄣˋ, / ] backup [Add to Longdo]
备用二级头呼吸器[bèi yòng èr jí tóu hū xī qì, ㄅㄟˋ ㄩㄥˋ ㄦˋ ㄐㄧˊ ㄊㄡˊ ㄏㄨ ㄒㄧ ㄑㄧˋ, / ] backup regulator; octopus (diving) [Add to Longdo]
备用环[bèi yòng huán, ㄅㄟˋ ㄩㄥˋ ㄏㄨㄢˊ, / ] backup ring [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インクリメンタルバックアップ[いんくりめんたるばっくあっぷ, inkurimentarubakkuappu] incremental backup [Add to Longdo]
ジョブ回復制御ファイル[じょぶかいふくせいぎょファイル, jobukaifukuseigyo fairu] backup file, job-recovery control file [Add to Longdo]
テープバックアップ[てーぷばっくあっぷ, te-pubakkuappu] tape backup [Add to Longdo]
バックアップ[ばっくあっぷ, bakkuappu] backup [Add to Longdo]
バックアップディスケット[ばっくあっぷでいすけっと, bakkuappudeisuketto] backup diskette [Add to Longdo]
バックアップファイル[ばっくあっぷふぁいる, bakkuappufairu] backup file, job-recovery control file [Add to Longdo]
バックアップルート[ばっくあっぷるーと, bakkuappuru-to] backup route [Add to Longdo]
ファイルバックアップ[ふぁいるばっくあっぷ, fairubakkuappu] file backup [Add to Longdo]
フルバックアップ[ふるばっくあっぷ, furubakkuappu] full backup [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 backup \back"up\, n.
   1. anything kept in reserve to serve as a substitute in case
    of failure or unavailability of the normal or primary
    object; -- used for devices, plans, people, etc. Also used
    attributively; as, there was no backup for the electrical
    supply; a backup motor; a backup generator.
    [PJC]
 
   2. (Music) a musician or group of musicians accompanying a
    soloist, whether vocalists or instrumentalists.
 
   Syn: accompaniment. [PJC]
 
   3. a person or group of persons serving as reinforcement for
    another or others; as, the policeman called for backup
    when he was fired on.
    [PJC]
 
   4. an accumulation, overflow, or reverse flow (in traffic or
    a liquid flow system) caused by a stoppage or other
    malfunction.
    [PJC]
 
   5. (Computers) A copy of a program or data from a computer
    onto a data-storage medium, usually one that may be
    removed to safe storage at a distance from the computer;
    it is used to preserve data for use in the contingency
    that the original data on the computer may be lost or
    become unusable. A backup that is removed from the
    building housing the computer system (to provide
    protection against loss of data in a disastrous event such
    as a fire) is called off-site backup. Also used
    attributively; as, backup copy.
    [PJC]
 
   6. (Computers) The act or process of creating a backup[5];
    as, they performed a full system backup every weekend.
    [PJC] Backward

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 backup
   n 1: an accumulation caused by clogging or a stoppage; "a
      traffic backup on the main street"; "he discovered a backup
      in the toilet"
   2: someone who takes the place of another (as when things get
     dangerous or difficult); "the star had a stand-in for
     dangerous scenes"; "we need extra employees for summer fill-
     ins" [syn: {stand-in}, {substitute}, {relief}, {reliever},
     {backup}, {backup man}, {fill-in}]
   3: a musical part (vocal or instrumental) that supports or
     provides background for other musical parts [syn:
     {accompaniment}, {musical accompaniment}, {backup},
     {support}]
   4: (computer science) a copy of a file or directory on a
     separate storage device; "he made a backup in case the
     original was accidentally damaged or erased" [syn: {backup},
     {computer backup}]
   5: the act of providing approval and support; "his vigorous
     backing of the conservatives got him in trouble with
     progressives" [syn: {backing}, {backup}, {championship},
     {patronage}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 backup [bɑkɵp]
   backup
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top