Search result for

backbone

(60 entries)
(0.0373 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -backbone-, *backbone*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
backbone[N] กระดูกสันหลัง, See also: สิ่งที่เหมือนกระดูกสันหลัง, Syn. spine
backbone[N] ความกล้า, See also: ความตั้งใจ, ความเข้มแข็ง, Syn. firmness, fortitude

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
backbone(แบค'โบน) n. กระดูกสันหลัง, Syn. vertebrate,spine
backbone network(แบค' โบน เนทเวิร์ค) n. ส่วนของเครือข่ายอันกว้างใหญ่ที่เชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายท้องถิ่น

English-Thai: Nontri Dictionary
backbone(n) กระดูกสันหลัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
backboneแกนหลัก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
backboneแกนหลัก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
backbone; vertebraกระดูกสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
BackboneBackbone, เส้นทางหลักของสายสัญญาณของเครือข่าย ที่เชื่อมโยงอุปกรณ์การสื่อสาร และเครื่องคอมพิวเตอร์หลักเข้าไว้ด้วยกัน สายสัญญาณที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นเส้นใยแก้วนำแสง (Fiber Optics) [คอมพิวเตอร์]
Backboneกระดูกสันหลัง [การแพทย์]
Backboneโครงข่ายการสื่อสาร
โครงข่ายการสื่อสารที่เป็นเส้นทางหลักสำหรับการรับส่งข้อมูลจำนวนมากด้วยความเร็วสูงมีหน้าที่เชื่อมต่อโครงข่ายต่างพื้นที่หรือโครงข่ายขนาดเล็กเข้าด้วยกัน [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Let him jump so that he will fill the sacs along his backbone with air... ... and then he cannot go deep to die. "ปล่อยให้เขากระโดดเพื่อที่เขา จะเติมถุง พร้อมแกนนำของเขากับอากาศ และแล้วเขาก็ไม่สามารถไปลึก ที่จะตาย The Old Man and the Sea (1958)
One of them looked down, and among the empty beer cans... ... and dead barracuda, she saw the long backbone of the great fish... ... that was now just garbage waiting to go out with the tide.หนึ่งของพวกเขามองลงไปที่น้ำ และในหมู่กระป๋องเบียร์เปล่า และคนตาย บาราคูดา เธอเห็นกระดูกสัน หลังยาว The Old Man and the Sea (1958)
More myself was the backbone, of course.เพิ่มเติมตัวเองเป็นแกนหลัก ของหลักสูตร ของคืนที่มืดมากของเจ้าหน้าที่ ของเรา How I Won the War (1967)
You were the backbone... the nerve centre of a great rhythm-and-blues band.คุณเป็นเหมือนกระดูกสันหลัง ศูนย์รวมสำคัญของวง ริดึมและบลูส The Blues Brothers (1980)
Come on, show a little backbone, will you!ไม่เอาน่า! แสดงความกล้าหน่อย, ได้มัย? Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Still, a man ought to know what his single tastes like, seeing as how it's the backbone of the whiskey and all.อืม ชายคนนี้อยากรู้ว่า ซิงเกิ้ลของเขารสชาติเป็นอย่างไร ดูซิว่า แก่นของวิสกี้ทั้งหมดนี้ เป็นอย่างไร The Education of Little Tree (1997)
They can buy anything, but they can't buy backbone.พวกเขาซื้ออะไรก็ได้ แต่ซื้อความกล้าไม่ได้ Rushmore (1998)
Justice is the backbone to every peaceful society.ความยุติธรรม... ...คือเสาหลัก ที่ทำให้เกิดความสงบสุขในสังคม Saw V (2008)
It's sad. The first time you've shown any backbone and it's such a waste.มันน่าเศร้า, ครั้งแรกที่เจ้าแสดงผีมือ. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
If a country opens up gambling to foreigners, it will become a source of major profit and backbone to the country.ถ้าประเทศเปิดการพนันขึ้นกับคนต่างชาติ, มันจะกลายเป็นแหล่งกำเนิดของรายได้หลัก และกระดูกสันหลังของประเทศ Episode #1.9 (2008)
Backbone?กระดูกสันหลัง? Episode #1.9 (2008)
But I have the backbone not to run away from my responsibilities.แต่ฉันมีกระดูกสันหลังจะไม่วิ่งหนีออกไปจากความรับผิดชอบของฉัน Revolutionary Road (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
backboneHe is an American to the backbone.
backboneWill he have the backbone to speak out against the bill?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แกนนำ[N] mainstay, See also: backbone, Example: การนัดพบหรือหารือกันลับๆ ของแกนนำกลุ่มนี้ มีขึ้นที่ห้องทำงานของหัวหน้าพรรค, Thai definition: ตัวหลักสำคัญในการเคลื่อนไหวในกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะในทางการเมือง
สันหลัง[N] spine, See also: backbone, Syn. กระดูกสันหลัง, Example: เขาโดนไฟลวกบริเวณสันหลังเป็นแผลยาวเหวอะหวะ, Thai definition: ส่วนของร่างกายด้านหลัง ซึ่งมีกระดูกเป็นแนวนูนลงมาตลอดหลัง
กระดูกสันหลัง[N] backbone, See also: spine, vertebral column, spinal column, Example: การนวดจากต้นคอลงมาถึงบั้นเอวช่วยให้การไหลเวียนของเลือดบริเวณกระดูกสันหลังดีขึ้น, Thai definition: กระดูกที่อยู่ในแนวกึ่งกลางทางด้านหลังของลำตัว เป็นแกนของร่างกาย มีลักษณะเป็นข้อๆ ต่อกันเป็นแนวตั้งแต่บริเวณคอจนถึงบริเวณด้านหลังของทวารหนัก
เสาหลัก[N] pillar, See also: backbone, mainstay, Syn. ที่พึ่ง, เครื่องยึดเหนี่ยว, หลัก, ที่ปรึกษา, Example: เขามีประสบการณ์ทางการเมืองมาอย่างโชกโชน จนมีผู้ยกย่องว่าเป็นเสาหลักของประชาธิปไตย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แกนนำ[n.] (kaēnnam) EN: mainstay ; backbone   FR: pilier [m]
กระดูกสันหลัง[n.] (kradūk sanlang) EN: spine ; backbone ; vertebral column ; spinal column ; vertebrae [pl]   FR: épine dorsale [f] ; colonne vertébrale [f] ; vertèbres [fpl]
สัน[n.] (san) EN: edge ; back ; backbone ; back edge ; spine ; ridge ; crest   FR: crête [f] ; arête [f]
สันหลัง[n.] (sanlang) EN: spine ; backbone ; spinal column   FR: colonne vertébrale [f] ; échine [f] ; épine dorsale [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BACKBONE    B AE1 K B OW2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
backbone    (n) (b a1 k b ou n)
backbones    (n) (b a1 k b ou n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Backbone {n}backbone [Add to Longdo]
Rückgrat {n} | Rückgrate {pl}backbone | backbones [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャンパスバックボーン[, kyanpasubakkubo-n] (n) {comp} campus backbone [Add to Longdo]
バックボーン[, bakkubo-n] (n) {comp} backbone (e.g. of a network); (P) [Add to Longdo]
バックボーンネットワーク[, bakkubo-nnettowa-ku] (n) {comp} backbone network [Add to Longdo]
マルチキャストバックボーン[, maruchikyasutobakkubo-n] (n) {comp} multicast backbone (Mbone) [Add to Longdo]
意気地[いくじ(P);いきじ, ikuji (P); ikiji] (n) self-respect; self-confidence; guts; backbone; (P) [Add to Longdo]
意気地のない[いくじのない, ikujinonai] (adj-i) spineless; backboneless; timid; cowardly; weak-kneed [Add to Longdo]
意地[いじ, iji] (n) disposition; spirit; willpower; obstinacy; backbone; appetite; (P) [Add to Longdo]
[みき(P);かん, miki (P); kan] (n) (tree) trunk; (arrow) shaft; (tool) handle; backbone; base; (P) [Add to Longdo]
気概(P);気慨(iK)[きがい, kigai] (n) strong spirit; mettle; backbone; guts; fighting spirit; (P) [Add to Longdo]
気骨[きぼね, kibone] (n) (moral) backbone; spirit; soul; grit [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
主干线[zhǔ gàn xiàn, ㄓㄨˇ ㄍㄢˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] backbone (cable) [Add to Longdo]
脊梁[jǐ liang, ㄐㄧˇ ㄌㄧㄤ˙, / ] backbone; spine [Add to Longdo]
脊梁骨[jǐ liang gǔ, ㄐㄧˇ ㄌㄧㄤ˙ ㄍㄨˇ, / ] backbone [Add to Longdo]
脊骨[jí gǔ, ㄐㄧˊ ㄍㄨˇ, ] backbone [Add to Longdo]
[lǚ, ㄌㄩˇ, ] backbone; strength [Add to Longdo]
骨干[gǔ gàn, ㄍㄨˇ ㄍㄢˋ, / ] backbone; diaphysis [Add to Longdo]
骨干网路[gǔ gàn wǎng lù, ㄍㄨˇ ㄍㄢˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, / ] backbone network [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キャンパスバックボーン[きゃんぱすばっくぼーん, kyanpasubakkubo-n] campus backbone [Add to Longdo]
バックボーン[ばっくぼーん, bakkubo-n] backbone (of a network) [Add to Longdo]
バックボーンネットワーク[ばっくぼーんねっとわーく, bakkubo-nnettowa-ku] backbone network [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Backbone \Back"bone"\ (b[a^]k"b[=o]n`), n. [2d back, n. + bone.]
   [1913 Webster]
   1. The column of bones in the back which sustains and gives
    firmness to the frame; the spine; the vertebral or spinal
    column.
    [1913 Webster]
 
   2. Anything like, or serving the purpose of, a backbone.
    [1913 Webster]
 
       The lofty mountains on the north side compose the
       granitic axis, or backbone of the country. --Darwin.
    [1913 Webster]
 
       We have now come to the backbone of our subject.
                          --Earle.
    [1913 Webster]
 
   3. Firmness; moral principle; steadfastness.
    [1913 Webster]
 
       Shelley's thought never had any backbone. --Shairp.
    [1913 Webster]
 
   {To the backbone}, through and through; thoroughly; entirely.
    "Staunch to the backbone." --Lord Lytton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 backbone
   n 1: a central cohesive source of support and stability; "faith
      is his anchor"; "the keystone of campaign reform was the
      ban on soft money"; "he is the linchpin of this firm" [syn:
      {anchor}, {mainstay}, {keystone}, {backbone}, {linchpin},
      {lynchpin}]
   2: fortitude and determination; "he didn't have the guts to try
     it" [syn: {backbone}, {grit}, {guts}, {moxie}, {sand},
     {gumption}]
   3: the series of vertebrae forming the axis of the skeleton and
     protecting the spinal cord; "the fall broke his back" [syn:
     {spinal column}, {vertebral column}, {spine}, {backbone},
     {back}, {rachis}]
   4: the part of a book's cover that encloses the inner side of
     the book's pages and that faces outward when the book is
     shelved; "the title and author were printed on the spine of
     the book" [syn: {spine}, {backbone}]
   5: the part of a network that connects other networks together;
     "the backbone is the part of a communication network that
     carries the heaviest traffic"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top