Search result for

babe

(46 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -babe-, *babe*
Possible hiragana form: ばべ
English-Thai: Longdo Dictionary
babe(n) คนที่เป็นสุดที่รัก (ปกติหมายถึง เด็กทารกหรือคนที่ไร้เดียงสา), S. darling, dear, sweetheart

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
babe[N] เด็กทารก, See also: เด็กไร้เดียงสา, Syn. baby, infant, newborn
babe[N] เด็กสาวมีเสน่ห์ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. girl, suckling, wench
babel[N] เสียงคุยจ้อกแจ้กจอแจ, See also: เสียงคุยกันอึกทึก, Syn. noise, racket
babe in arms[IDM] ผู้บริสุทธิ์, See also: ผู้ไร้เดียงสา
babe in the woods[IDM] ผู้บริสุทธิ์, See also: คนซื่อ, คนไม่มีประสบการณ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
babe(เบบ) n. ทารก,เด็กเล็ก ๆ ,ผู้ไร้เดียงสา,หญิงมีเสน่ห์, Syn. baby
babel(เบ'เบิล,แบบ'เบิล) n. หอสูงสู่สวรรค์ที่สร้างไม่สำเร็จ (ตามพระคัมภีร์คริสเตียน) ,เสียงสับสน,ความสับสน, See also: babelic adj. ดูBabel, Syn. confusion ###A. order

English-Thai: Nontri Dictionary
babe(n) ทารก,เด็กอ่อน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Baber's Poleเครื่องหมายของร้านตัดผม [การแพทย์]
Babesiosisบาเบซิโอซิส,โรคเกิดจากบาบีเซีย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I love "the tudors." henry cavill is a total babe.ฉันรัก The tudors. Henry Cavill น่ะฮอทมากๆ New Haven Can Wait (2008)
I'll bet that really impresses the babes.เด็กประทับใจฉันเสมอ Adverse Events (2008)
I didn't do it to get the babes.ฉันไม่ได้ทำมัน\ เพื่อการมีลูก Adverse Events (2008)
That was beautiful, babe.นั่นทำได้เยี่ยมมากเลย ไอ้หนู Pilot (2008)
Babes, babes...you can't talk someone down off the moon, all right?ที่รักๆ คุณไม่สามารถพูดให้คนบางคนหายบ้าได้ Episode #1.5 (2008)
What do you think, babe?คิดว่าไงล่ะ ที่รัก Episode #1.5 (2008)
Look babe, tonight...เอ่อ คือ วันนี้น่ะ ... Scandal Makers (2008)
Give her a snogging (kiss), babe.จูบกับเธอหน่อย เจ้าบ่าว The Bank Job (2008)
You okay? Babe? Let go.เป็นอะไรไหม ที่รัก ปล่อยเถอะ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Okay, Saul, nice work. Let's find some mustard next time. Okay, babe?ดีมากซูล คราวหน้าหามัสตาร์ดมานะ โอเค? Bolt (2008)
I may not see in color babe, but I sure can feel blue.ถึงแม้ว่าฉันจะแยกแยะสีไม่ออก แต่ฉันมั่นใจว่าสัมผัสของสีฟ้ามันเป็นยังไง Bolt (2008)
Hey, babe.เฮ้ สาวน้อย Superhero Movie (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
babeI can't believe you're so clueless. You're like a babe in the woods.
babeThe babe kept quite.
babeThe cradle is as brand new as the born babe lying in it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เด็กแรกเกิด[N] newborn baby, See also: babe, Syn. ทารก, เด็กแดง, เด็กทารก, เด็กอ่อน
เด็กอ่อน[N] new-born baby, See also: babe, infant, child, Syn. เด็กทารก, เด็กแดง, ทารก, เด็กแรกเกิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด็กแรกเกิด[n. exp.] (dek raēkkoēt) EN: newborn baby ; babe   FR: nouvean-né [m] ; nouveau-née [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BABE    B EY1 B
BABEL    B AE1 B AH0 L
BABER    B EY1 B ER0
BABES    B EY1 B Z
BABERS    B EY1 B ER0 Z
BABETTE    B AH0 B EH1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
babe    (n) (b ei1 b)
babel    (n) (b ei1 b l)
babes    (n) (b ei1 b z)
babels    (n) (b ei1 b l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
イベコン[, ibekon] (n) (abbr) (See イベントコンパニオン) promotional model (e.g. at a trade show); booth babe [Add to Longdo]
コンパニオン[, konpanion] (n) (1) promotional model (at a trade show, etc.); female guide (at a convention); booth babe; (2) hostess (of a party, banquet, etc.); (3) (orig. meaning) companion; (P) [Add to Longdo]
チャールズバベイジ[, cha-ruzubabeiji] (n) {comp} Charles Babbage [Add to Longdo]
バベルの塔[バベルのとう, baberu notou] (n) Tower of Babel; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巴贝西亚原虫病[bā bèi xī yà yuán chóng bìng, ㄅㄚ ㄅㄟˋ ㄒㄧ ㄧㄚˋ ㄩㄢˊ ㄔㄨㄥˊ ㄅㄧㄥˋ, 西 / 西] babesiosis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Babe \Babe\, n. [Cf. Ir. bab, baban, W. baban, maban.]
   [1913 Webster]
   1. An infant; a young child of either sex; a baby.
    [1913 Webster]
 
   2. A doll for children. --Spenser.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 babe
   n 1: a very young child (birth to 1 year) who has not yet begun
      to walk or talk; "the baby began to cry again"; "she held
      the baby in her arms"; "it sounds simple, but when you have
      your own baby it is all so different" [syn: {baby}, {babe},
      {infant}]
   2: (slang) sometimes used as a term of address for attractive
     young women [syn: {baby}, {babe}, {sister}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top