Search result for

bête

(54 entries)
(0.013 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bête-, *bête*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
betel[N] ใบพลู, See also: ใบพลู

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
betel(เบ'เทิล) n. ใบพลู (Piper betel), Syn. betel pepper
betel nutn. หมาก
betel palmn. ต้นหมาก (Areca catechu)
diabetes(ไดอะบี'ทิส) n. โรคเบาหวาน (diabetes mellitus) ,โรคเบาจืด (diabetes insipidus)
diabetes insipidusโรคเบาจืด

English-Thai: Nontri Dictionary
betel(n) พลู
BETEL betel nut(n) หมาก
BETEL betel palm(n) ต้นหมาก
diabetes(n) โรคเบาหวาน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Betel nutหมาก [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พลู[N] betel, See also: betel-vine, Piper betel, Syn. ต้นพลู, ใบพลู, Example: ข้างตัวเขามีเถาว์พลูใบเขียวเข้มเป็นมันเลื่อมซ้อนกันแน่นเป็นพุ่มทึบห่อเสา, Count unit: ต้น, ใบ, Thai definition: ชื่อไม้เถาชนิด Piper betel Linn. ในวงศ์ Piperaceae ใบมีรสเผ็ดร้อนใช้กินกับหมากและทำยาได้
หย่อง[N] betel-nut tray, Example: ชาวหล่มสักรับประทานอาหารจากหย่องกันปกติที่บ้าน, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: เครื่องรองรับ, สิ่งสำหรับใส่หมาก พลู มีรูปเหมือนถ้วยมีตีน โดยมากทำด้วยทองเหลือง
ใบพลู[N] betel leaf, Example: ย่าหยิบใบพลูป้ายปูนพับเล็กๆ ใส่ลงในตะบันตำถี่ๆ เป็นภาพที่ชินตาข้าพเจ้าอยู่ทุกวัน, Count unit: ใบ, Thai definition: ใบของต้นพลู
เชี่ยน[N] receptacle for betel, See also: betel box, betel-contained tray, Syn. เชี่ยนหมาก, Example: ยายเก็บเศษสตางค์ไว้ในเชี่ยน, Thai definition: ภาชนะสำหรับใส่เครื่องหมากพลู
เชี่ยนหมาก[N] receptacle for betel, See also: betel box, betel-contained tray, Syn. เชี่ยน, Example: เชี่ยนหมากจะวางไว้อยู่ใกล้ๆ คุณยายเสมอไม่ค่อยห่างตัว, Count unit: ใบ, สำรับ, Thai definition: ภาชนะสำหรับใส่เครื่องหมากพลู
ต้นหมาก[N] betel palm, Example: ถ้าไม่มีไม้ไผ่ เขาก็ใช้ต้นหมากมาผ่าเป็นชิ้นเล็กๆ แทนไม้ไผ่ก็ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบพลู [n. exp.] (bai phlū) EN: betel leaf   FR: feuille de bétel [f]
ด้วงมะพร้าว[n.] (duang maphrāo) EN: Rhinoceros Beetle ; Coconut rhinoceros beetle ; Asiatic rhinoceros beetle ; black beetle, coconut black beetle ; coconut palm rhinoceros beetle ; coconut rhinoceros beetle ; date palm beetle ; dung beetle   FR: scarabée rhinocéros [m] ; Rhinocéros du cocotier [m] ; scarabée rhinocéros du cocotier [m] ; scarabée du cocotier [m] ; oryctes du cocotier [m] ; Bébête coco [f] (rég. - La Réun.]
จังงัง[adj.] (jang-ngang) EN: dazed ; stunned ; stock-still   FR: hébété ; abasourdi ; assomé (fig.)
จีบพลู [v. exp.] (jīp phlū) EN: roll a betel leave   FR: rouler une feuille de bétel
ขมิ้นกะปูน[n. exp.] (khamin ka pūn) EN: lime mixed with turmeric for spreading over betel leaves before chewing   
ขมิ้นกับปูน[n. exp.] (khamin kap pūn) EN: lime mixed with turmeric for spreading over betel leaves before chewing   
ความลำบาก[n.] (khwām lambāk) EN: difficulty ; hardship ; rigor ; vicissitude   FR: difficulté [f] ; problème [m] ; contrarieté [f] ; tracas [m] ; épreuve [f] ; vicissitudes [fpl] (litt.) ; emmerdements [mpl] (fam.) ; emmerdes [fpl] (fam.) ; embêtements [mpl] (fam.)
กินหมาก[v. exp.] (kin māk) EN: chew betel   FR: chiquer du bétel
กวนใจ[v.] (kūanjai) EN: disturb ; bother ; annoy ; harass ; vex ; irritate ; agitate   FR: gêner ; déranger ; ennuyer ; agacer ; embêter
ลูกหมาก[n. exp.] (lūk māk) EN: betel nut ; areca nut   FR: noix de bétel [f] ; noix d'arec [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BETEL    B EH1 T AH0 L
BETETA    B EH0 T EY1 T AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
betel    (n) (b ii1 t l)
betels    (n) (b ii1 t l z)
betel-nut    (n) - (b ii1 t l - n uh t)
betel-nuts    (n) - (b ii1 t l - n uh t s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Abgabetermin(n) |der, pl. Abgabetermine| กำหนดส่ง(งานหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง) เช่น Wann ist der Abgabetermin von dem Bericht? กำหนดส่งรายงานชิ้นนี้เมื่อไหร่นะ , See also: S. Einsendeschluss,
sich beteiligen(vt) |beteiligte sich, hat sich beteiligt, an + D| เข้าร่วม, มีส่วนร่วมใน เช่น Er hat sich an der Demonstration beteiligt., See also: S. teilnehmen,

French-Thai: Longdo Dictionary
bête(n) la, = สิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่คน, สัตว์ ex; la belle et la bête = โฉมงามกับอสูร (การ์ตูนของวอลท์ดีสนีย์)

Japanese-English: EDICT Dictionary
くつわを並べて[くつわをならべて, kutsuwawonarabete] (exp) (See 轡・くつわ) together; abreast; side-by-side [Add to Longdo]
と比べて[とくらべて, tokurabete] (exp) compared with [Add to Longdo]
インターネットのベテランユーザ[, inta-netto no beteranyu-za] (n) {comp} Internet veteran [Add to Longdo]
ベテラン(P);ベデラン;ヴェテラン[, beteran (P); bederan ; veteran] (n,adj-no) person with a lot of experience; old hand; veteran (in a particular field); (P) [Add to Longdo]
ベテルギウス[, beterugiusu] (n) Betelgeuse; α Orionis [Add to Longdo]
押し並べて[おしなべて, oshinabete] (adv) (uk) in general; on the whole; for the most part; by and large; almost all [Add to Longdo]
晒し首;曝し首;晒首;曝首[さらしくび, sarashikubi] (n) displaying a gibbeted head; gibbeted head [Add to Longdo]
若年型糖尿病[じゃくねんがたとうにょうびょう, jakunengatatounyoubyou] (n) juvenile onset diabetes [Add to Longdo]
終わり良ければ総て良し[おわりよければすべてよし, owariyokerebasubeteyoshi] (exp) (id) All is well that ends well [Add to Longdo]
全て(P);総て;総べて;凡て[すべて, subete] (adj-no,n-adv,n) all; the whole; entirely; in general; wholly; overall; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bīng, ㄅㄧㄥ, / ] betel palm (Areca catechu); betel nut; Taiwan pr. bin1 [Add to Longdo]
槟榔[bīng lang, ㄅㄧㄥ ㄌㄤ˙, / ] betel palm (Areca catechu); betel nut [Add to Longdo]
[bá, ㄅㄚˊ, ] betel [Add to Longdo]
萎叶[wěi yè, ㄨㄟˇ ㄧㄝˋ, / ] betel [Add to Longdo]
[jǔ, ㄐㄩˇ, ] betel [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
祈る[いのる, inoru] beten [Add to Longdo]
関与[かんよ, kanyo] Beteiligung, Teilnahme [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  bête [bɛt]
     animal; beast
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top