Search result for

axon

(43 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -axon-, *axon*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
axonemeเส้นกลางของ chromosome

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
axon(แอค' ซอน) n. แกนของเซลล์ประสาท เป็นที่นำส่งกระแสประสาท. -axonal adj., Syn. neurite)
anglo-saxon(แอง' โกล' แซคเซิน) n. คนที่มีภาษาแม่เป็น อังกฤษ, คนอังกฤษสมัยก่อนที่ชาวนอร์มันเข้าครอบครอง, คนชาวอังกฤษ,คนที่มีบรรพบุรุษ เป็นอังกฤษ, ภาษาอังกฤษง่าย -adj. เปิดเผย, ตรงไปตรงมา, ทื่อ
saxon(แซค'เซิน) n.,adj. ชาวอังกฤษ,ชาวแองโกล-แซกซอน,ภาษาอังกฤษโบราณ
taxonomy(แทคซอน'นะมี) n. วิทยาศาสตร์หรือเทคนิคเกี่ยวกับการแบ่งประเภท,การจัดแบ่งสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ, See also: taxonomic adj. taxonomical adj. taxonomist n. taxonomer n.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
axon๑. แกนร่างกาย๒. แกนประสาท, แกนประสาทนำออก๓. ลำกระดูกสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
axonopathyโรคแกนประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
axonotmesis; neurapraxia; neurotmesisภาวะเส้นประสาทรอบนอกถูกตัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
axonแอกซอน, ใยประสาทชนิดหนึ่ง ทำหน้าที่นำกระแสประสาทคำสั่งออกจากตัวเซลล์ประสาท [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Axon Degenerationความเสื่อมของแอคซอน [การแพทย์]
Axon Hillockแอกซอนฮิลลอค [การแพทย์]
Axon Hypothesisการเปลี่ยนแปลงของแอคซอน [การแพทย์]
Axon Reflexแอกซอนรีเฟลกซ์, ปฏิกิริยาแอกซอน [การแพทย์]
Axon Reflexes, Localแอ็กซอนรีเฟลกซ์เฉพาะที่ [การแพทย์]
Axon Regenerationการงอกของเส้นประสาท [การแพทย์]
Axonotamesisแอกซอนได้รับบาดเจ็บแต่ไม่ขาดออกจากกัน [การแพทย์]
Axonotmesisการขาดเฉพาะเนื้อใยประสาท [การแพทย์]
Axonsแอ็กซอน; แอกซอน, ประสาท; ใยประสาท; เอ็กซอน; เส้นประสาทใหม่; แอกซอน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
These are all the axons and dendrites that represent the connections between the cells.ที่เราใช้ในการบันทึกจากและกระตุ้น เซลล์ เหล่านี้ล้วนเป็นซอนและประสาท ที่แสดงถึงการเชื่อมต่อระหว่างเซลล์ Is There Life After Death? (2011)
Well, this is gonna singe your axons.ดี นี่จะทำให้แกนประสาทของนายไหม้ Heartache (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุกรมวิธานสัตว์[n. exp.] (anukrom withān sat) EN: taxonomy   FR: taxinomie animale [m] ; taxonomie animale [f]
บีบแตร[v. exp.] (bīp traē) EN: sound the horn ; honk ; honk a horn ; blow a horn ; hoot   FR: klaxonner
น้ำมันหมู[n.] (nāmman mū) EN: lard   FR: lard [m] ; graisse de porc [m] ; saindoux [m] ; axonge [f]
แตร[n.] (traē) EN: horn   FR: klaxon [m] ; avertisseur [m]
แตรรถ[n.] (traē rot) EN: horn (of a vehicle)   FR: klaxon [m] ; avertisseur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
AXON    AE1 K S AA2 N
AXONS    AE1 K S AA2 N Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
アングロサクソン;アングロ・サクソン[, angurosakuson ; anguro . sakuson] (n,adj-no) Anglo-Saxon [Add to Longdo]
カメムシ目;椿象目[カメムシもく(カメムシ目);かめむしもく(椿象目), kamemushi moku ( kamemushi me ); kamemushimoku ( tsubaki zou me )] (n) Hemiptera (taxonomic order comprising the true bugs) [Add to Longdo]
クラクション[, kurakushon] (n) Klaxon; car horn; (P) [Add to Longdo]
ザクソンインターネット[, zakuson'inta-netto] (n) {comp} XAXON Internet [Add to Longdo]
シブリー・アールキスト鳥類分類[シブリー・アールキストちょるいぶんるい, shiburi-. a-rukisuto choruibunrui] (n) Sibley-Ahlquist taxonomy of birds [Add to Longdo]
ミエリン鞘[ミエリンしょう, mierin shou] (n) (obsc) (See 髄鞘) myelin sheath (around the axon of a neuron) [Add to Longdo]
ワスプ[, wasupu] (n) (1) wasp; (2) White Anglo-Saxon Protestant; WASP [Add to Longdo]
亜族[あぞく, azoku] (n) (1) subgroup (of the periodic table); (2) (taxonomical) subtribe [Add to Longdo]
亜連[あれん, aren] (n) (taxonomical) subtribe [Add to Longdo]
[か, ka] (n,n-suf) (1) department; section; (2) (taxonomical) family; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
轴突[zhóu tū, ㄓㄡˊ ㄊㄨ, / ] axon [Add to Longdo]
轴突运输[zhóu tú yùn shū, ㄓㄡˊ ㄊㄨˊ ㄩㄣˋ ㄕㄨ, / ] axonal transport [Add to Longdo]
轴索[zhóu suǒ, ㄓㄡˊ ㄙㄨㄛˇ, / ] axon (long thin axis of nerve cell) [Add to Longdo]
轴丝[zhóu sī, ㄓㄡˊ ㄙ, / ] axoneme (long thread of nerve cell) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ザクソンインターネット[ざくそん'いんたーねっと, zakuson ' inta-netto] XAXON Internet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  axon
      n 1: long nerve fiber that conducts away from the cell body of
           the neuron [syn: {axon}, {axone}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top