Search result for

axi-

(39 entries)
(0.4827 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: axi, -axi-, *axi*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
air taxiเครื่องบินขนาดเล็กสำหรับโดยสาร, ขนสินค้าและไปรษณีย์อากาศ
taxi(แทค'ซี) n. รถแท็กซี่. vt.,vi. เดินทางโดยรถแท็กซี่,ทำให้ (เครื่องบิน) เคลื่อนไปตามลานบินหรือบนน้ำ pl. taxis,taxies

English-Thai: Nontri Dictionary
taxi(n) รถยนต์รับจ้าง,รถยนต์เช่า,รถแท็กซี่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Our axis of advance is headed right for that camp.ตอนแรกเราจะเดินทัพไปเอง ด้วยเส้นทางเหล่านี้.. The Great Raid (2005)
Three Bees, KDH, Dypraxa. What's the story on that axis of evil?3Bs, KDH, ไดแพรกซา เรื่องชั่วๆของพวกนี้มันเป็นยังไง? The Constant Gardener (2005)
See, the Taj was designed using axial force, a series of internal forces along a longitudinal axis.ดูนั่นซิครับ ทัชมาฮาล ถูกออกแบบโดยใช้แกนบังคับ ชิ้นส่วนภายนอกขนานไปตามยาวกับแกน English, Fitz or Percy (2005)
Because Mercury is the only planet that does not rotate on its axis.เพราะว่าดาวพุธ เป็นดาวเคราะห์ เพียงดวงเดียว ที่ไม่ได้หมุนรอบแกนมันเอง Charlie Bartlett (2007)
- It's the axiom of treasure hunting.- ไม่งั้นจะเรียก ล่าขุมทรัพย์ ได้ไง. National Treasure: Book of Secrets (2007)
Do you mind if we view the axial images?ขอดูภาพหน่อย The Ghost Network (2008)
you know, if this person has an axis-1 condition, her release wouldn't be as important as whether or not she keeps to her medications.รู้มั้ย ถ้าผู้หญิงคนนี้มีอาการอะไร อาการของเธออาจไม่สำคัญเท่าการที่เธอกินยาหรือไม่ได้กิน The Instincts (2008)
Either the reason is predicated on a series of sub-reasons leading to an infinite regression, or it tracks back to arbitrary axiomatic statements, or it's ultimately circular, i.e.I'm moving out because I'm moving out.หรืออีกอย่างเหตุผลที่เป็นนัยบนลำดับภายใต้เหตุผลรองที่นำไปสู้การเสื่อมถอยแบบไม่สิ้นสุด หรือ การกลับสู่การยอมรับในตัวมันเอง หรือ มันเป็นวงกลมไม่สิ้นสุด The Bad Fish Paradigm (2008)
Well, using the hotel and the body dump as axis points, we're looking at about a 50-mile radius.เริ่มจากโรงแรม, และจุดทิ้งศพเป็นที่สุดท้าย เรากำลังมองหาอยู่ในรัศมี ประมาณ 50 ไมล์ Bone Voyage (2009)
This is the left hook that floored Captain Axis, remember?ฮุกซ้ายนี้น็อกกัปตันเอซิสมาแล้ว จำได้ไหม? Watchmen (2009)
Yeah, I think that losing Allison has spun you off your axis a little.ใช่,ผมคิดว่าการสูญเสียอลิสัน ทำให้คุณเสียหลัก. Knowing (2009)
I can't believe they didn't give you something for the axiety.ฉันไม่อยากเชื่อ เขาไม่ได้สร้างความกังวลให้คุณ Surrogates (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
axiThe hand on its axis turns at 10 revolutions per hour.
axiThe earth revolves on its axis.
axiHe played an important part like an axis.
axiYou stand the axis on the base and then proceed to stack up each part, staggering their position.
axiIt's common knowledge that the earth turns on its axis.
axiThe Earth rotates on its axis.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เรือจ้าง[n. prop.] (reūa jāng) EN: taxi-boat ; ferry ; ferry boat ; water taxi   FR: bateau-taxi [m] ; ferry-boat [m] ; ferry [m]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Axialgebläse {n}axial fan [Add to Longdo]
Axiallager {n} [techn.]axial bearing [Add to Longdo]
Axial-Rillenkugellager {n} [techn.]deep groove ball thrust bearing [Add to Longdo]
Axialschub {m}axial thrust [Add to Longdo]
Axialverdichter {m}axial compressor [Add to Longdo]
Axiomatik {f}axiomatics [Add to Longdo]
Axiom {n} [math.] | Axiome {pl}axiom | axioms [Add to Longdo]
axial {adj}; Achsen... | auf einer Achse liegenaxial | to be axial to each other [Add to Longdo]
axiomatisch {adj}axiomatic [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
chauffeur de taxi(n) พนักงานขับรถแท็กซี่

Japanese-English: EDICT Dictionary
タキシー[, takishi-] (n) taxi [Add to Longdo]
タクる[, taku ru] (v5r) (sl) (See タクシー) to catch a taxi; to take a taxi [Add to Longdo]
タクシーに乗る[タクシーにのる, takushi-ninoru] (exp,v5r) to take a taxi [Add to Longdo]
個人タクシー[こじんタクシー, kojin takushi-] (n) privately owned taxi [Add to Longdo]
初乗り料金[はつのりりょうきん, hatsunoriryoukin] (n) base fare for a bus or train or taxi [Add to Longdo]
乗り付け[のりつけ, noritsuke] (n) one's regular taxi [Add to Longdo]
乗車拒否[じょうしゃきょひ, joushakyohi] (n) refusing to allow a passenger on board a train or into a bus or taxi [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top