Search result for

axe

(82 entries)
(1.2234 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -axe-, *axe*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
axe[N] ขวาน, Syn. ax
axe[VT] ฟันหรือตัดด้วยขวาน, See also: สับด้วยขวาน, จามด้วยขวาน, Syn. ax
axe[SL] กีต้าร์
axe wound[SL] ช่องคลอด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
axe(แอคซฺ) n., (pl. axes) ขวาน,การตัด,การตัดให้น้อยลง. -vt. ตัดด้วยขวาน,ตัด,แยก, ทอน,ไล่ออก,ทำลายอย่างทารุณ
axenic(เอเซน'นิค) adj. ไร้เชื้อโรค, ไม่มีสิ่งอื่นเจือปน (germfree, uncontaminated)
axes(แอค' เซซ) พหูพจน์ของ axis หรือ axe
broadaxen. ขวานตัดไม้ซุง
flaxen(แฟลค'เซิน) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายป่าน,เกี่ยวกับสีเหลืองอ่อนของป่ายหรือปอ., Syn. flaxy
poleaxe(โพล'แอคซฺ) n. ขวานด้ามยาวที่ใช้เป็นอาวุธในยุคกลาง. vt. ฟันหรือฆ่าด้วยขวานดังกล่าว pl. poleaxes

English-Thai: Nontri Dictionary
axe(n) ขวาน
flaxen(adj) ทำด้วยฝ้าย,ทำด้วยผ้าลินิน
waxen(adj) ทำด้วยขี้ผึ้ง,เหมือนขี้ผึ้ง,ซีดเหมือนผีตาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
axenicปลอดเชื้ออื่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
axes of coordinatesแกนพิกัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
axes of reference; reference axesแกนอ้างอิง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Axerolอะซีรอล [การแพทย์]
Axerophthalอะซีรอฟธอล, อะเซียรอฟธอล [การแพทย์]
Axerophthalmiaวิตะมินเอ [การแพทย์]
Axesขวาน [TU Subject Heading]
Axesแกน [การแพทย์]
Axes, Hard, Primitiveขวานกำปั้นแบบเริ่มแรก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Axe.แอคส. Lone Survivor (2013)
Call Dave Axelrod in New York and tell him he owes me a favor.โทรหาเดฟ เอ็กเชลร้อดในนิวยอร์ค เเล้วบอกเขาว่าติดหนี้บุญคุณผมอยู่ Jaws (1975)
We'll take these axes.พวกเราจะได้รับขวานเหล่านี้ The Blues Brothers (1980)
He had a tin leg made, but then a witch enchanted his axe, and he kept on cutting off the other parts of his body until he was all made of tin.เขาเลยต้องทำขาด้วยสังกระสี แต่แม่มดใส่อาถันที่ขวานของเขา และเขาตัดส่วนต่างๆ ของร่างกาย จนกลายเป็นสังกระสีทั้งหมด Return to Oz (1985)
They wear black robes and carry axes to chop the wood to burn us.พวกมันใส่เสื้อคลุมสีดำและ ถือขวานตัดไม้เอาไว้เผาพวกเรา. Hocus Pocus (1993)
Grab the axe off the wall. Over there. Go!เอาขวานที่กำแพงตรงนั้นมา เร็ว Léon: The Professional (1994)
Only if you count axes.อย่าลืมนับไอ้มือขวานด้วยล่ะ In the Mouth of Madness (1994)
I need a wrench, an axe, anything.ฉันต้องการคีม ขวาน อะไรก็ได้ Anastasia (1997)
- He axed the gas station guy.- เขาฆ่าพนักงานในปั้ม High Tension (2003)
We'd try to stop you, doing that by knocking down the door with an axe.พวกเราจะพยายามหยุดคุณ ด้วยการ / ทุบกำแพงให้พังลงด้วยการตัด Ladder 49 (2004)
I'll kill all you Axe Gangsters!ฉันจะฆ่าพวกแก๊งค์ขวานซิ่งของแกให้หมด! Kung Fu Hustle (2004)
THE AXE GANGแก๊งขวานซิ่ง Kung Fu Hustle (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
axeHe's gonna get axed.
axeShe always has some axe to grind.
axeI get the feeling you still have an axe to grind. If you've got something to say come on out and say it.
axeHe has had absolutely no part in the conspiracy; it was not he, but his brother, who had an axe to grind against the government.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขวาน[N] axe, See also: ax, hatchet, tomahawk, Example: มนุษย์ประดิษฐ์มีดหรือขวานขึ้นมาเพื่อช่วยผ่อนแรงในการตัดแยกวัตถุออกจากกัน, Count unit: เล่ม, Thai definition: เครื่องมือสำหรับตัด ฟัน ผ่า ถากไม้ ทำด้วยเหล็กมีสันหนาใหญ่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากร[n.] (ākøn) EN: rate ; tax ; duty ; fee ; revenue   FR: taxe [f]
อักษะ[n.] (aksa) EN: axis ; core   FR: axe [m]
เบาสมอง[adj.] (baosamøng) EN: lighthearted ; happy and relaxed ; relaxed   FR: décontracté
ชำระภาษี[v. exp.] (chamra phāsī) EN: pay up one's taxes   FR: payer la taxe
ได้รับการยกเว้นภาษี[v. exp.] (dāirap kān yokwen phāsī) FR: être exonéré de taxe
ดิวตี้ฟรี[adj.] (diūtī-frī) EN: duty-free ; duty free ; tax-free ; exempted from duty/taxes   FR: hors taxes ; détaxé
ฝนขวาน[v. exp.] (fon khwān) EN: grind an axe   
ใจเย็นลง[v. exp.] (jai yen long) EN: chill out   FR: se relaxer ; décompresser
จำเพาะ[v.] (jamphǿ) EN: be particular ; be specific ; be limited   FR: centrer ; axer
แกน[n.] (kaēn) EN: axle ; axis ; spindle   FR: axe [m] ; pivot [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
AXE    AE1 K S
AXED    AE1 K S T
AXEL    AE1 K S AH0 L
AXES    AE1 K S AH0 Z
AXES    AE1 K S IY0 Z
AXELRAD    AE0 K S EH1 L R AH0 D
AXELROD    AE1 K S AH0 L R AA2 D
AXELSEN    AE0 K S EH1 L S AH0 N
AXELSON    AE1 K S AH0 L S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
axe    (v) (a1 k s)
Axel    (n) (a1 k s @ l)
axed    (v) (a1 k s t)
axes    (v) (a1 k s i z)
axes    (n) (a1 k s ii z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beilklinge {f}axe blade [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
そぞろ歩き;漫ろ歩き[そぞろあるき, sozoroaruki] (n,vs) slow, relaxed walk; stroll [Add to Longdo]
ゆらり[, yurari] (adv,adv-to) (1) swaying (only once, in a large, slow motion); (2) relaxedly [Add to Longdo]
アクセル[, akuseru] (n) (1) (abbr) (See アクセラレータ) accelerator; (2) (abbr) (See アクセルジャンプ) Axel (figure skating jump); axel; (P) [Add to Longdo]
アクセルジャンプ;アクセル・ジャンプ[, akuserujanpu ; akuseru . janpu] (n) Axel jump (figure skating) [Add to Longdo]
アクセルパウルゼンジャンプ;アクセル・パウルゼン・ジャンプ[, akuserupauruzenjanpu ; akuseru . pauruzen . janpu] (n) (obsc) (See アクセルジャンプ) Axel Paulsen jump (figure skating) [Add to Longdo]
アックス[, akkusu] (n) axe [Add to Longdo]
カージナルテトラ;カージナル・テトラ[, ka-jinarutetora ; ka-jinaru . tetora] (n) cardinal tetra (Paracheirodon axelrodi) [Add to Longdo]
グリーンツーリズム[, guri-ntsu-rizumu] (n) taking a relaxed holiday in a rural area (wasei [Add to Longdo]
サックスブルー[, sakkusuburu-] (n) saxe blue [Add to Longdo]
トリプルアクセル[, toripuruakuseru] (n) triple axel (figure skating) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
斧子[fǔ zi, ㄈㄨˇ ㄗ˙, ] axe; hatchet [Add to Longdo]
[qiāng, ㄑㄧㄤ, ] axe [Add to Longdo]
[fū, ㄈㄨ, ] axe [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Axe \Axe\, Axeman \Axe"man\, etc.
   See {Ax}, {Axman}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ax \Ax\, Axe \Axe\, ([a^]ks), n. [OE. ax, axe, AS. eax, [ae]x,
   acas; akin to D. akse, OS. accus, OHG. acchus, G. axt, Icel.
   ["o]x, ["o]xi, Sw. yxe, Dan. ["o]kse, Goth. aqizi, Gr.
   'axi`nh, L. ascia; not akin to E. acute.]
   A tool or instrument of steel, or of iron with a steel edge
   or blade, for felling trees, chopping and splitting wood,
   hewing timber, etc. It is wielded by a wooden helve or
   handle, so fixed in a socket or eye as to be in the same
   plane with the blade. The broadax, or carpenter's ax, is an
   ax for hewing timber, made heavier than the chopping ax, and
   with a broader and thinner blade and a shorter handle.
   [1913 Webster]
 
   Note: The ancient battle-ax had sometimes a double edge.
      [1913 Webster]
 
   Note: The word is used adjectively or in combination; as,
      axhead or ax head; ax helve; ax handle; ax shaft;
      ax-shaped; axlike.
      [1913 Webster]
 
   Note: This word was originally spelt with e, axe; and so also
      was nearly every corresponding word of one syllable:
      as, flaxe, taxe, waxe, sixe, mixe, pixe, oxe, fluxe,
      etc. This superfluous e is not dropped; so that, in
      more than a hundred words ending in x, no one thinks of
      retaining the e except in axe. Analogy requires its
      exclusion here.
      [1913 Webster]
 
   Note: "The spelling ax is better on every ground, of
      etymology, phonology, and analogy, than axe, which has
      of late become prevalent." --New English Dict.
      (Murray).
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 axe
   n 1: an edge tool with a heavy bladed head mounted across a
      handle [syn: {ax}, {axe}]
   v 1: chop or split with an ax; "axe wood" [syn: {axe}, {ax}]
   2: terminate; "The NSF axed the research program and stopped
     funding it" [syn: {ax}, {axe}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 AXE
     Application eXecution Environment
     

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 axe [aks]
   axis; axle
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top