Search result for

avoided

(33 entries)
(1.0463 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -avoided-, *avoided*, avoid, avoide
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Perhaps if we gave away free tickets to the youth organisation annual sacrifice, all this could be avoided.บางทีถ้าเราให้ออกตั๋วฟรี ให้กับองค์กรเยาวชนเสียสละ ประจำปี และการเต้นรำอาหารค่ำ Help! (1965)
But if he'd listened to me we could have avoided this altogether.แต่ถ้าเขาได้ยินที่ฉันพูด เราควรหลีกเลี่ยงมันทั้งสองฝ่าย The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I guess I avoided it because I wanted to.ผมคงเลี่ยงมันน่ะ เพราะผมอยากเลี่ยงมันไปซะ Frailty (2001)
While it remains a burden assiduously avoided it is not unexpected and thus not beyond a measure of control which has led you, inexorably here.While it remains a burden assiduously avoided... ... itisnotunexpectedandthus not beyond a measure of control... ...ซึ่งนำคุณมา The Matrix Reloaded (2003)
- Aye. By a brilliant sense of positional play. He's avoided contact with the ball.หมอนั่นเก๋าจะตาย นี่ดันจงใจไม่เล่นบอลซะงั้น Goal! The Dream Begins (2005)
May I inquire as to how you've avoided detection?ไม่ทราบว่าคุณหลบ การตรวจสอบ มาอย่างไร? V for Vendetta (2005)
The 86 and FC have just avoided it.86 กับ FC ดูเหมือนจะหลบทัน Initial D (2005)
Officer Yeon, wouldn't it be better if we avoided any unnecessary killings?พวกนี้เป็นใครกัน พวกนั้นคือ ทัพมีดปลิดชีพ แห่ง ดองรานดุค องค์รักษ์ ยวน Shadowless Sword (2005)
When we are on our wits ends, they avoided us like the plague.ตอนที่พวกเราจนปัญญา พวกเขาหลีกเลี่ยงหยั่งกะเราเป็นโรคระบาด Episode #1.3 (2006)
A storm should be avoided. That's the proper means to take.ควรจะหลีกเลี่ยงมรสุมครั้งนี้ นั่นเป็นทางที่ถูกที่ควรทำ My Wife Is a Gangster 3 (2006)
He's now a rascal but then a quiet kid who'd fight a lot so other kids avoided him a lot.ตอนนั้นเค้าเป็นเด็กเกเร แต่ต่อมาก็กลายเป็นเด็กเงียบขรึมผู้ต่อสู้กับชีวิต ดังนั้นเด็กคนอื่นๆจึงหลีกเลี่ยงเค้า Almost Love (2006)
With excuses of seeing my boyfriend Sorry that I avoided you.ด้วยการให้เห็นแฟนของชั้น ขอโทษที่หลบหน้าเธอ Almost Love (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
avoidedA calamity was avoided by sheer luck.
avoidedBy that, Boeing means that there may also have been other problems, but that an accident could have been avoided if the crew had done their job correctly.
avoidedHad he known the facts, the accident might have been avoided.
avoidedHad they left a little earlier, they would have avoided the traffic jam.
avoidedHe avoided meeting her on the way.
avoidedHe avoided the bait.
avoidedHe recalled that a collision had been avoided by sheer luck.
avoidedHe says he avoided the danger by playing dead.
avoidedIf he had been a little more careful, the accident would have been avoided.
avoidedIf the Americans had had less influence on affairs, war might well have been avoided.
avoidedIf you had left a little earlier, you would have avoided the heavy traffic.
avoidedMayuko avoided doing hard work.

CMU English Pronouncing Dictionary
AVOIDED    AH0 V OY1 D AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
avoided    (v) (@1 v oi1 d i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
えんがちょ;エンガチョ[, engacho ; engacho] (n) (1) (chn) crossed fingers and word said to call someone to be avoided as 'dirty'; (vs) (2) to cross one's fingers (to ward off 'dirt') [Add to Longdo]
鬼門[きもん, kimon] (n) the northeastern (unlucky) direction; person or thing to be avoided [Add to Longdo]
禁忌[きんき, kinki] (n,vs,adj-no) (1) taboo; day, time, direction, words, etc. that must be avoided; (n) (2) contraindication (medical) [Add to Longdo]
犬も食わない[いぬもくわない, inumokuwanai] (exp) (id) avoided by everybody; disliked by everybody; lit [Add to Longdo]
先負[せんぶ;せんぷ;せんまけ;さきまけ, senbu ; senpu ; senmake ; sakimake] (n) (See 六曜) lucky day but not in the morning; day on which judgment and haste are avoided (judgement) [Add to Longdo]
避けて通れない[さけてとおれない, saketetoorenai] (exp,adj-i) (that) cannot be avoided (e.g. problem); unavoidable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Avoid \A*void"\, v. t. [imp. & p. p. {Avoided}; p. pr. & vb. n.
   {Avoiding}.] [OF. esvuidier, es (L. ex) + vuidier, voidier,
   to empty. See {Void}, a.]
   1. To empty. [Obs.] --Wyclif.
    [1913 Webster]
 
   2. To emit or throw out; to void; as, to avoid excretions.
    [Obs.] --Sir T. Browne.
    [1913 Webster]
 
   3. To quit or evacuate; to withdraw from. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Six of us only stayed, and the rest avoided
       the room.               --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   4. To make void; to annul or vacate; to refute.
    [1913 Webster]
 
       How can these grants of the king's be avoided?
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   5. To keep away from; to keep clear of; to endeavor no to
    meet; to shun; to abstain from; as, to avoid the company
    of gamesters.
    [1913 Webster]
 
       What need a man forestall his date of grief.
       And run to meet what he would most avoid ? --Milton.
    [1913 Webster]
 
       He carefully avoided every act which could goad them
       into open hostility.         --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   6. To get rid of. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. (Pleading) To defeat or evade; to invalidate. Thus, in a
    replication, the plaintiff may deny the defendant's plea,
    or confess it, and avoid it by stating new matter.
    --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To escape; elude; evade; eschew.
 
   Usage: To {Avoid}, {Shun}. Avoid in its commonest sense
      means, to keep clear of, an extension of the meaning,
      to withdraw one's self from. It denotes care taken not
      to come near or in contact; as, to avoid certain
      persons or places. Shun is a stronger term, implying
      more prominently the idea of intention. The words may,
      however, in many cases be interchanged.
      [1913 Webster]
 
         No man can pray from his heart to be kept from
         temptation, if the take no care of himself to
         avoid it.             --Mason.
      [1913 Webster]
 
         So Chanticleer, who never saw a fox,
         Yet shunned him as a sailor shuns the rocks.
                          --Dryden.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top