หรือคุณหมายถึง avenü?
Search result for

avenue

(59 entries)
(0.0177 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -avenue-, *avenue*
Possible hiragana form: あう゛ぇぬえ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
avenue[N] ถนนใหญ่, See also: ถนนสายหลัก, Syn. street, boulevard, road
avenue[N] วิธีการ, See also: ลู่ทาง, Syn. way, method, mode

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
avenue(แอฟ'วะนิว) n. ถนนกว้างใหญ่,ถนนเอก,วิถีทาง,เส้นทาง,ลู่ทาง, Syn. thoroughfare, lane,approach,walk)
fifth avenueถนนสายที่ 5 ในกรุงนิวยอร์ก

English-Thai: Nontri Dictionary
avenue(n) ถนนหลวง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
1100 Hillhouse avenue.1100 Hillhouse avenue New Haven Can Wait (2008)
It drives me down avenues that i wouldn't otherwise-มันทำให้ฉันตกถนน ฉันคิดว่าเป็นอีกอย่าง Not Cancer (2008)
I'm staying at the Pontchartrain hotel on the avenue.ผมพักอยู่ที่โรงแรม พอนท์ชารต์เทรน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
He's at 25052nd Street and she's on Avenue X at Cicero.เขาอยุ่ที่ถนนสาย 25052 และเธออยู่ที่ ถนน x ที่ซิเซโร่ The Dark Knight (2008)
Brighton Beach Avenue.ไบรท์ตัน บีช อเวนิว New York, I Love You (2008)
I Iive at 210 North Avenue, 23;ฉันพักอยู่ที่บ้านเลขที่ 210 นอร์ท อะเวนิวสายที่ 23 Changeling (2008)
I Iive at 210 Avenue 23,ผมอยู่ที่ 210 อเวนิว 23 Changeling (2008)
Yeah, I'm at 20 Avenue E, apartment 519.ครับ ผมอยู่ที่ ถนน 20 อี อพาร์ทเม้นท์ ห้อง 519 The Echo (2008)
20 Avenue E.ถนน 20 อี The Echo (2008)
- Hey, "Electric Avenue."- เพลง"อีเล็คทริค อะเวนิว" Pineapple Express (2008)
Then you put him in the back of your truck, drove him to fourth avenue and shot him in the back of the head.และคุณเอาเขาใส่ในท้ายรถ ขับออกไปยังถนนสายที่สี่ ยิงที่หลังของศรีษะเขา Pathology (2008)
Fifth Avenue, 68th Street, New York, New York 10021.ฟิฟ เอฟเวนิว ถนนที่ 68 นิวยอร์ค นิวยอร์ค... ...10021 Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
avenueI'd like to do shopping on Fifth Avenue in New York.
avenueI'd like to get off at fifth avenue.
avenueI met her by accident on Third Avenue.
avenueMy business address is 465 Fifth Avenue.
avenueMy office faces Fifth Avenue.
avenueNew York's Fifth Avenue is comparable to Ginza.
avenueThe ambulance broke down in the middle of the avenue.
avenueThe ambulance broke down in the middle of the busy avenue.
avenueThey explored every avenue in an attempt to avoid war.
avenueThey walked along the avenue, arm in arm.
avenueThis avenue is wide but not very long.
avenueWe walked along an avenue lined with trees.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถนน[n.] (thanon) EN: street ; road ; avenue ; boulevard ; way   FR: rue [f] ; route [f] ; chaussée [f] ; chemin [m] ; voie publique [f]
ถนนหลวง[n. exp.] (thanon lūang) EN: public road ; avenue ; public thoroughfare ; public way   FR: avenue [f] ; boulevrad [m]
ถนนราชดำเนิน[n. prop.] (Thanon Rātchadamnoēn) EN: Ratchadamnoen Avenue ; Ratchadamnoen Road   FR: avenue Ratchadamnoen
ถนนสีลม[n. prop.] (Thanon Sīlom) EN: Silom Rd. ; Thanon Silom   FR: avenue Silom ; thanon Silom
ถนนสุขุมวิท[n. prop.] (Thanon Sukhumwit) EN: Sukhumvit Rd.   FR: avenue Sukhumvit [f] ; thanon Sukhumvit

CMU English Pronouncing Dictionary
AVENUE    AE1 V AH0 N UW2
AVENUES    AE1 V AH0 N UW2 Z
AVENUE'S    AE1 V AH0 N UW2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
avenue    (n) (a1 v @ n y uu)
avenues    (n) (a1 v @ n y uu z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Allee {f}; Straße {f} | Alleen {pl}avenue | avenues [Add to Longdo]
Weg zum Ruhmavenue to fame [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アベニュー[, abenyu-] (n) avenue; (P) [Add to Longdo]
暗中模索;暗中摸索[あんちゅうもさく, anchuumosaku] (n,vs) groping in the dark; exploring new avenues without having any clues [Add to Longdo]
街路[がいろ, gairo] (n) road; street; avenue; (P) [Add to Longdo]
四神相応[しじんそうおう, shijinsouou] (n) an ideal topography for the four Taoist gods, with a river in the east, a broad avenue in the west, a basin in the south, and a hill in the north [Add to Longdo]
杉並木[すぎなみき, suginamiki] (n) avenue of cedars (cryptomeria) [Add to Longdo]
接近経路[せっきんけいろ, sekkinkeiro] (n) avenue of approach [Add to Longdo]
大道[だいどう(P);たいどう, daidou (P); taidou] (n) main street; avenue; (P) [Add to Longdo]
通り[どおり, doori] (n-adv,n) (1) avenue; street; way; road; (2) coming and going; street traffic; (3) flow (of water, air, etc.); (4) transmission (of sound); reach (e.g. of voice); (5) fame; reputation; popularity; (6) the same status or way; as (e.g. as expected, as I said); (7) understanding; comprehension; (ctr) (8) counter for sets of things; counter for methods, ways, types; (P) [Add to Longdo]
通り[どおり, doori] (n-suf) (1) in accordance with ...; following ...; (2) roughly; about; (3) .. Street; .. Avenue; (P) [Add to Longdo]
通路[つうろ, tsuuro] (n) passage; pathway; roadway; avenue; aisle; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大路[dà lù, ㄉㄚˋ ㄌㄨˋ, ] avenue [Add to Longdo]
香榭丽舍[Xiāng xiè lì shè, ㄒㄧㄤ ㄒㄧㄝˋ ㄌㄧˋ ㄕㄜˋ, / ] Avenue des Champs Elysés (Paris) [Add to Longdo]
香榭丽舍大街[Xiāng xiè lì shè dà jiē, ㄒㄧㄤ ㄒㄧㄝˋ ㄌㄧˋ ㄕㄜˋ ㄉㄚˋ ㄐㄧㄝ, / ] Avenue des Champs Elysés (Paris) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Avenue \Av"e*nue\, n. [F. avenue, fr. avenir to come to, L.
   advenire. See {Advene}.]
   1. A way or opening for entrance into a place; a passage by
    which a place may by reached; a way of approach or of
    exit. "The avenues leading to the city by land."
    --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       On every side were expanding new avenues of inquiry.
                          --Milman.
    [1913 Webster]
 
   2. The principal walk or approach to a house which is
    withdrawn from the road, especially, such approach
    bordered on each side by trees; any broad passageway thus
    bordered.
    [1913 Webster]
 
       An avenue of tall elms and branching chestnuts. --W.
                          Black.
    [1913 Webster]
 
   3. A broad street; as, the Fifth Avenue in New York.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 avenue
   n 1: a line of approach; "they explored every avenue they could
      think of"; "it promises to open new avenues to
      understanding"
   2: a wide street or thoroughfare [syn: {avenue}, {boulevard}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 avenue [avəny]
   avenue
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 avenue [avəny]
   avenue
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 ave
 
 1. Ave. (kıs.)avenue, Avenue.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top