Search result for

authenticity

(33 entries)
(0.012 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -authenticity-, *authenticity*
English-Thai: Longdo Dictionary
authenticity(n) ความถูกต้อง เช่น To ensure the authenticity of records, organizations should implement and document policies and procedures which control creation, receipt, and transmission.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
authenticity(ออเธนทิส'ซิที) n. ลักษณะของแท้,ลักษณะที่เชื่อถือได้, Syn. legitimacy

English-Thai: Nontri Dictionary
authenticity(n) ความจริง,ของแท้,ความแน่แท้,ความน่าเชื่อถือ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Authenticity (Philosophy)ลักษณะของแท้ (ปรัชญา) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yep. guess your convention folks wanted authenticity.ใช่ คิดว่าคนจัดงานชุมนุม อยากให้มันดูจริง The Real Ghostbusters (2009)
but since both parties hold each other accountable for the murder, it is essential to look into the authenticity and reliability of their testimonies...ต่างกล่าวโทษซึ่งกันและกัน มันเป็นเรื่องละเอียดในการมองหาความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือในคำให้การของทั้ง 2 คน The Case of Itaewon Homicide (2009)
Hey, if you get any more sweaty and puffy, your costume's gonna reach new levels of authenticity.ชุดคุณมีหวังแปลงร่างเป็นอย่างอื่นแน่ Epidemiology (2010)
Authenticity! We stand here today -- March 4th, 1861 -- to execute justice upon Elias Finch for the murder of his own wife. Wow.ของแท้เลยล่ะ พวกเรายืนอยู่ที่นี่ วันนี้... Frontierland (2011)
Talk about authenticity.ว๊าว พูดถึงความเป็นจริง Frontierland (2011)
May I say, having to explain that to you calls into question the authenticity of your ristorante?ขอบอกหน่อยได้ไหม ที่ผมต้องอธิบายให้คุณเนี่ย เป็นธรรมเนียมของร้านคุณหรือไง The Toast Derivation (2011)
Without the certificate of authenticity, that bat'leth is worthless.ถ้าไม่มีใบรับรองว่าเป็นของแท้ เครื่องพิฆาตนั่นก็ไม่มีค่าอะไรเลย The Zarnecki Incursion (2011)
Certificate of authenticity...ประกาศนียบัตรรับรอง... Critical Film Studies (2011)
The voice imprint proves its authenticity.รอยเสียงยืนยันว่าเป็นตัวจริง Turnabout (2011)
Or at least give me a reason to doubt its authenticity.หรือหาเหตุผล หรือ หลักฐานอะไรก็ได้ที่สามารถเชื่อถือได้ Pilot (2011)
We need to determine authenticity.เราต้องรู้ว่า นี่เป็นของแท้ Hope (2011)
I just hung out with her for a while to lend some authenticity to Clara Strike.ผมก็แค่ไปกับเธอแปปเดียวเอง เพื่อจะได้คิดลักษณะของคาร์ร่า สไตรส์ออกน่ะ Pandora (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
authenticityI doubt the authenticity of the document.
authenticityWhen it is appraised, in order to check the authenticity and state of preservation of the painting, the real thing has to be borrowed from its owner.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเป็นของแท้[n. exp.] (khwām pen khøng thaē) EN: authenticity   FR: authenticité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
AUTHENTICITY    AO2 TH AH0 N T IH1 S AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
authenticity    (n) (oo2 th @ n t i1 s i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーセンティシティ[, o-senteishitei] (n) authenticity [Add to Longdo]
カタログレゾネ[, katarogurezone] (n) catalogue with the entire works of one artist (used to check authenticity) (fre [Add to Longdo]
検真[けんしん, kenshin] (n,vs) (obsc) verification of the authenticity of a document (e.g. by seal or handwriting) [Add to Longdo]
信疑[しんぎ, shingi] (n) belief or doubt; truth or error; authenticity [Add to Longdo]
信頼性[しんらいせい, shinraisei] (n) credibility; authenticity; confidence; reliability; (P) [Add to Longdo]
信憑性;信ぴょう性[しんぴょうせい, shinpyousei] (n) authenticity; credibility [Add to Longdo]
真贋[しんがん, shingan] (n) genuineness or spuriousness; authenticity; the genuine and the spurious [Add to Longdo]
真贋論争[しんがんろんそう, shinganronsou] (n) argument as to (about) the authenticity (of...) [Add to Longdo]
真偽[しんぎ, shingi] (n) truth or error; authenticity; (P) [Add to Longdo]
真偽不明[しんぎふめい, shingifumei] (n) dubious; doubtful; of unknown authenticity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Authenticity \Au`then*tic"i*ty\, n. [Cf. F. authenticit['e].]
   1. The quality of being authentic or of established authority
    for truth and correctness.
    [1913 Webster]
 
   2. Genuineness; the quality of being genuine or not corrupted
    from the original.
    [1913 Webster]
 
   Note: In later writers, especially those on the evidences of
      Christianity, authenticity is often restricted in its
      use to the first of the above meanings, and
      distinguished from qenuineness.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 authenticity
   n 1: undisputed credibility [syn: {authenticity}, {genuineness},
      {legitimacy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top