หรือคุณหมายถึง außi?
Search result for

aussi

(68 entries)
(0.0616 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aussi-, *aussi*
Possible hiragana form: あうっし
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aussie(ออส'ซี) n. ชาวออสเตรเลีย
gaussian curven. ดูnormal curve
gaussian distributionn. ดูnormal-distribution

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Spoken like a true Aussie.พูดเหมือนคนออสซี่จริงๆ House Divided (2009)
Who ordered the Aussie sausage?ใครสั่งไส้กรอกออสซี่มาเนี่ย Sex and the City 2 (2010)
And be in the arms of your aussie girlfriendsกลับไปอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจ.. แฟนสาวออสซี่ของพวกคุณ.. Melbourne (2010)
They've got every song by every Aussie artist,เขามีทุกเพลงของศิลปินออสเตรเลียนะ Bombshells (2011)
And the aussies?แล้วพวกออสซี่ล่ะคะ The Long Way Down Job (2011)
Because I'm on a date with that hot Aussie over there.เพราะว่าวันนี้ฉันมาเดท กับหนุ่มฮ็อตคนนั้นไงล่ะ Making the Connection (2011)
Hey, we still can if the aussie's into it.ตอนนี้ก็ยังไหวนะ ถ้าหนุ่มๆยังชอบฉัน Putting It Together (2011)
Brushing up on her Aussie accent?หรือแบบต้องไปฝึกสำเนียง ออสเตรเลีย Traitor (2012)
Without it, your aussie friend... he ends up begging one of my guys not to shoot him in the kneecap.นี่ถ้าไม่ได้มัน เพื่อนออซซี่ของคุณ คงกำลังร้องขอเด็กๆของผม Get Out of My Life (2012)
- He's such an Aussie.- เขาเป็นเช่นออสซี่ Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
She acts so hoity-toity British, and she's really an Aussie.เธอทำท่าทางเป็นผู้ดีอังกฤษ และแท้จริงแล้วเธอคือคนออสเตรเลีย Saving Mr. Banks (2013)
It's time to jet... AUSSIE! AUSSIE!ฉันเห็นเมื่อกี้ ได้เวลาเผ่นแล้ว SubterrFaenean (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เช่นเดียวกัน[adv.] (chen dīokan) EN: also ; as well ; too   FR: aussi ; également ; de même
โดยทันที[adv.] (dōi thanthī) EN: immediately ; directly ; promptly ; instantly ; suddenly ; abruptly   FR: aussitôt ; immédiatement ; à l'instant même
ด้วย[X] (dūay) EN: also ; too ; as well ; either ; likewise   FR: aussi ; également ; de plus
ดูเพิ่ม[v. exp.] (dū phoēm) EN: see also   FR: voir aussi
อีกด้วย[adv.] (īk dūay) EN: also ; as wall   FR: aussi ; également
แค่นี้[adv.] (khaēnī) EN: only ; just ; solely ; merely ; no more and no less   FR: aussi ; à ce point ; aussi peu
ก็[adv.] (kø =kǿ) EN: then ; subsequently ; afterwards ; as ; still ; also ; too ; if ; well why not ; well   FR: alors ; aussi ; de même ; dans ce cas ; en conséquence ; par conséquent ; mais ; après tout
ก็ ... ก็[X] (kø ... kø) FR: aussi bien que
ก็มี[v. exp.] (kǿ mī) EN: have ... too   FR: avoir aussi ; avoir également
เหมือนกัน [adv.] (meūankan) EN: also ; too ; as well ; similarly ; identically   FR: aussi ; également ; pareillement

CMU English Pronouncing Dictionary
AUSSIE    AO1 S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Aussie    (n) (o1 z ii)
Aussies    (n) (o1 z i z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Aussicht(n) |die, pl. Aussichten| ทัศนียภาพ, โอกาส, ความหวัง, See also: S. die Sicht, die Chance, die Erwartung
Aussichtsturm(n) |der, pl. Aussichtstürme| ตึกหรือหอสังเกตการณ์
Aussichtsturm(n) |der, pl. Aussichtstürme| หอสังเกตการณ์
voraussichtlich(adj adv) เป็นไปได้สูง เช่น Ich komme voraussichtlich am Wochenende zur Arbeit. ฉันคงมาทำงานวันเสาร์อาทิตย์ค่อนข้างแน่, See also: S. sehr wahrscheinlich,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aussicht {f}; Chance {f}; Erwartung {f}; Sicht {f}; Perspektive {f} | Aussichten {pl}; Chancen {pl}; Erwartungen {pl}; Sichten {pl}; Perspektiven {pl}prospect | prospects [Add to Longdo]
Aussichtsplattform {f}observation platform [Add to Longdo]
Aussichtspunkt {m} | Aussichtspunkte {pl}viewpoint | viewpoints [Add to Longdo]
Aussichtspunkt {m} [mil.]vantage point [Add to Longdo]
Aussichtsturm {m}observation tower; lookout tower [Add to Longdo]
Aussiedler {m}emigrant; refugee [Add to Longdo]
aussichtslosunpromising [Add to Longdo]
aussichtslos {adv}unpromisingly [Add to Longdo]
aussichtslose Arbeit {f}blind alley work [Add to Longdo]
aussichtsreichpromising [Add to Longdo]
aussichtsvoll; vielversprechend {adj} | aussichtsvoller | am aussichtsvollstenpromising | more promising | most promising [Add to Longdo]
aussiedelnto move out; to relocate [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
aussi(adv) เท่ากับ(ใช้เปรียบเทียบของสองสิ่ง ใช้คู่กับ que) เช่น Il est aussi grand que moi. เขาสูงเท่ากับฉัน
aussi(adv.) ด้วย, เช่นกัน เช่น A: J'aime voyager. - B: Moi, aussi. ผมชอบท่องเที่ยว ฉันก็เหมือนกันค่ะ

Japanese-English: EDICT Dictionary
オージー[, o-ji-] (n) (1) (See OG) orgy; (2) Australian (Aussie) [Add to Longdo]
オージーパーティー[, o-ji-pa-tei-] (n) (1) orgy party; (2) Australian (Aussie) party [Add to Longdo]
オーストラリア式フットボール[オーストラリアしきフットボール, o-sutoraria shiki futtobo-ru] (n) Aussie-Rules Football; Australian-Rules Football [Add to Longdo]
ガウシアン[, gaushian] (n) Gaussian; (P) [Add to Longdo]
ガウス曲線[ガウスきょくせん, gausu kyokusen] (n) Gaussian curve [Add to Longdo]
ガウス消去[ガウスしょうきょ, gausu shoukyo] (n) {comp} Gaussian elimination [Add to Longdo]
ガウス分布[ガウスぶんぷ, gausu bunpu] (n) (See 正規分布) Gaussian distribution; normal distribution [Add to Longdo]
加法性白色ガウス雑音[かほうせいはくしょくガウスざつおん, kahouseihakushoku gausu zatsuon] (n) {comp} AWGN; additive white gaussian noise [Add to Longdo]
消磁[しょうじ, shouji] (n) demagnetization; demagnetisation; degaussing [Add to Longdo]
正規分布[せいきぶんぷ, seikibunpu] (n) normal distribution; Gaussian distribution [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ガウス消去[ガウスしょうきょ, gausu shoukyo] Gaussian elimination [Add to Longdo]
加法性白色ガウス雑音[かほうせいはくしょくがうすざつおん, kahouseihakushokugausuzatsuon] AWGN, additive white gaussian noise [Add to Longdo]
ガウス分布[ガウスぶんぷ, gausu bunpu] gaussian distribution [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
展望台[てんぼうだい, tenboudai] Aussichtsplattform [Add to Longdo]
[けい, kei] AUSSICHT, ANSICHT [Add to Longdo]
眺望[ちょうぼう, choubou] Aussicht, Ausblick [Add to Longdo]
見晴らし[みはらし, miharashi] Aussicht, Ausblick [Add to Longdo]
見込み[みこみ, mikomi] Aussicht, Moeglichkeit, Hoffnung [Add to Longdo]
見通し[みとおし, mitooshi] Aussicht [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 aussi [osi]
   also; likewise; too
   on that account; therefore
   as; so; that
 

From Longdo French-Thai Dictionary [longdo_fr_th]:

 aussi
 aussi	(adv.) ด้วย, เช่นกัน เช่น A: J'aime voyager. - B: Moi, aussi.
 ผมชอบท่องเที่ยว ฉันก็เหมือนกันค่ะ

From Longdo French-Thai Dictionary [longdo_fr_th]:

 aussi
 aussi	(adv) เท่ากับ(ใช้เปรียบเทียบของสองสิ่ง ใช้คู่กับ que) เช่น Il est
 aussi grand que moi. เขาสูงเท่ากับฉัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top