Search result for

aunt

(106 entries)
(0.0046 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aunt-, *aunt*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aunt[N] พี่หรือน้องสาวของแม่หรือพ่อ, Syn. grandaunt, auntie

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aunt(อานทฺ) n. ป้า,น้าผู้หญิง,อาผู้หญิง
auntie(อาน'ที) n. คำที่ใช้เรียก aunt อย่างสนิทสนมหรืออย่างเอาใจ
aunty(อาน'ที) n., (pl. aunties) = auntie
avaunt(อะวอนท') interj. ไป! (away ! go!)
chaunt(ชอนท', ชานทฺ) n.,vt.,vi.= chant
daunt(ดอนทฺ) {daunted,daunting,daunts} vt. ทำให้กลัว,ขู่ขวัญ,ทำให้หวาดหวั่น, See also: dauntingly adv. ดูdaunt, Syn. intimidate
dauntless(ดอนทฺ'เลส) adj. ไร้ความกลัว,กล้า,อาจหาญ, Syn. bold
flaunt(ฟลอนทฺ) vt. โอ้อวด,เดินโอ้อวด,ดูหมิ่น,เหยีดหยาม. vi. โอ้อวดด้วยตัวเอง,เดินโอ้อวด,แสดงโอ้อวด,โบก (ธง) สะบัดพลิ้ว n. การโอ้อวด,การโบก (ธง) ., See also: flaunter n., Syn. flourish,brandish
flaunty(ฟลอน'ที) adj. โอ้อวด,หยิ่ง,ยโส, See also: flauntily adv. flauntiness n.
gaunt(กอนทฺ) adj. ผอมแห้ง,มีแต่กระดูก,ซูบซีด,แห้งแล้ง,เปล่าเปลี่ยว,เศร้าสลด., See also: gauntly adv. gauntness n., Syn. emaciated,bleak

English-Thai: Nontri Dictionary
aunt(n) ป้า,น้าผู้หญิง,อาผู้หญิง
daunt(vt) ทำให้หวาดหวั่น,ทำให้เกรงขาม,ทำให้กลัว,ขู่ขวัญ
dauntless(adj) กล้าหาญ,อาจหาญ,ไม่ครั่นคร้าม,ไม่หวาดหวั่น,ไม่กลัว
flaunt(vi) ปลิวสะบัด,โบก,โอ้อวด,สะบัดพริ้ว
gaunt(adj) ผอมโซ,ซูบซีด,เก้งก้าง,ผอมแห้ง
gauntlet(n) ถุงมือฟันดาบ
haunt(n) สถานที่ที่ไปบ่อย,ผี
haunt(vt) ติดหูติดตา,สิงสู่,หลอกหลอน,ไปบ่อย,รบกวน
haunted(adj) ที่มีคนไปบ่อย,มีผีหลอก,มีผีสิง,ซึ่งสิงอยู่
jaunt(n) การเดินทางสั้นๆ,การไปเที่ยว,การท่องเที่ยว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Auntie?น้าเหรอ Episode #1.1 (2010)
- She's my aunt. - Good!-ป้าดิฉันเองค่ะ. Suspiria (1977)
I'm thinking of sending him off to live with his aunt.ฉันกำลังคิดว่าจะส่งเขาไปอยู่กับป้า Phantasm (1979)
Auntie Em! Toto! It's a twister!ป้าเอ็ม โตโต้ มันพายุหมุนนี่ Airplane! (1980)
It doesn't matter that you and Aunty Guo won't let me stay at Peach Blossom Island.มันจะไม่เป็นงั้นหรอกถ้าท่านลุงกับท่านป้าอึ้งย้งให้ข้าอยู่ด้วยที่เกาะดอกท้อ. Return of the Condor Heroes (1983)
Guo'er, Aunty Guo and I have been strict with you for your own good.ลูกก้วย ท่านป้าของเจ้ากับข้าเข้มงวดต่อเจ้ามาก. Return of the Condor Heroes (1983)
Guo'er, it's not that your Aunty Guo and I want to chase you away.ลูกก้วย, ไม่ใช่ว่าข้าและท่านป้าของเจ้าอยากไล่เจ้าไป. Return of the Condor Heroes (1983)
Is Aunty Guo not on good terms with my father?ท่านป้าอึ้งย้งไม่ถูกกับพ่อข้าเหรอ? Return of the Condor Heroes (1983)
My father was killed by you and Aunty Guo!พ่อข้าถูกท่านลุงกับท่านป้าฆ่า! Return of the Condor Heroes (1983)
That fat aunt of yours in Baltimore is missing you, I understand.นั่นป้าอ้วนของคุณในบัลติมอร์ จะหายไปคุณฉันเข้าใจ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Say hello to your aunt Alicia.สวัสดีป้าอลิเชียสิ Day of the Dead (1985)
Say, "hello, aunt Alicia. "พูด สวัสดีป้าอลิเชีย Day of the Dead (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
auntI'm staying at my aunt's.
auntMy aunt lives in New York.
auntMy six-year-old aunt inherited the huge estate.
auntThis doll is a gift from my aunt.
auntLinda was wildly excited to learn that her aunt Nancy was coming to visit her.
auntShe was named Elizabeth after her aunt.
auntShe is known as auntie at the office.
auntFather named me after his aunt.
auntThe vase broken by him is my aunt's.
auntAunt Yoko is too weak to work.
auntI am going to stay with my aunt in Kyoto.
auntMy aunt wears glasses when she reads the papers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุณป้า[N] aunt, See also: auntie, Syn. ป้า, Ant. คุณลุง, Example: หมู่นี้คุณป้าไม่ค่อยแข็งแรง, Count unit: คน, Thai definition: พี่สาวของพ่อหรือแม่
ป้า[N] aunt, Example: เมื่อถึงคราวที่แม่ต้องไปต่างจังหวัดนานๆ แม่จะให้ป้ามาคอยดูแลหนูนาเสมอ, Count unit: คน, Thai definition: พี่สาวของพ่อหรือแม่ หรือหญิงที่มีวัยไล่เลี่ยแต่แก่กว่าพ่อหรือแม่
มาตุจฉา[N] aunt, See also: mother's sister, Syn. ป้า, น้าผู้หญิง, น้าสาว, พระมาตุจฉา, Ant. ปิตุจฉา, Count unit: คน, Thai definition: พี่สาวหรือน้องสาวของแม่, Notes: (บาลี)
มาตุจฉา[N] aunt, See also: mother's sister, Syn. ป้า, น้าผู้หญิง, น้าสาว, พระมาตุจฉา, Ant. ปิตุจฉา, Count unit: คน, Thai definition: พี่สาวหรือน้องสาวของแม่, Notes: (บาลี)
น้าสะใภ้[N] aunt, Ant. น้าเขย, Example: คุณยายมีปัญหากับน้าสะใภ้อยู่เสมอ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้หญิงที่แต่งงานกับของชายของแม่
น้าสาว[N] aunt, See also: uncle's wife, Ant. น้าชาย, Example: แม่จะส่งฉันไปอยู่กับน้าสาวที่กรุงเทพฯ เร็วๆ นี้, Count unit: คน, Thai definition: น้องสาวของแม่
ซิ้ม[N] aunt, See also: uncle's wife, Example: การเดินทางมาเมืองไทยครั้งแรก ซิ้มกับผัวของแกไม่ได้มีอะไรติดตัวมามากนัก, Count unit: คน, Thai definition: คำที่ใช้เรียกหญิงจีน ตามศัพท์แปลว่าอาสะใภ้ หรือภรรยาของน้องผัว, Notes: (จีน)
น้า[N] aunt, See also: mother's sister, father's sister, uncle's wife, grandaunt, great-aunt, auntie, Syn. น้าสาว, Example: คุณน้าชอบซื้อตุ๊กตามาฝาก, Count unit: คน, Thai definition: น้องสาวของแม่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อา[n.] (ā) EN: uncle ; aunt   FR: oncle [m] ; tante [f]
บานผีสิง[n. exp.] (bān phīsing) EN: haunted house   FR: maison hantée [f]
โด่[v.] (dō) EN: stand erect ; stand high ; stand upright ; stand vertical ; stand gauntly   
เดินทอดน่อง[v. exp.] (doēn thøtnǿng) EN: stroll ; ramble ; saunter; walk in a preoccupied air   FR: se promener ; déambuler ; marcher d'un pas nonchalant
เหี้ยมหาญ[adj.] (hīemhān) EN: dauntless ; bold ; brave ; valiant ; valorous   FR: brave ; vaillant ; valeureux
เหี้ยมหาญ[adv.] (hīemhān) EN: dauntlessly ; boldly ; bravely ; valiantly ; valorously   FR: bravement ; valeureusement
เก่งแต่ปาก[v. exp.] (keng tāe pāk) EN: brag ; talk big ; boast ; swagger ; vaunt ; know only how to talk   FR: être fort en parole ; être un fort en gueule (fam.) ; avoir une grande gueule (fam.)
เขื่อง[adv.] (kheuang) EN: boastfully ; braggingly ; vauntingly ; swaggeringly   
คุยโต[v. exp.] (khui tō) EN: brag ; bluster ; boast ; swagger ; vaunt   FR: se vanter ; se flatter
คุณป้า[n.] (khun pā) EN: aunt (elder sister of one's father or mother)   FR: tante (soeur aînée du père ou de la mère) [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
AUNT    AE1 N T
AUNT    AO1 N T
AUNTS    AE1 N T S
AUNTS    AO1 N T S
AUNTIE    AE1 N T IY0
AUNT'S    AO1 N T S
AUNT'S    AE1 N T S
AUNTS'    AE1 N T S
AUNTS'    AO1 N T S
AUNTIE    AO1 N T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aunt    (n) (aa1 n t)
aunts    (n) (aa1 n t s)
aunty    (n) (aa1 n t ii)
auntie    (n) (aa1 n t ii)
aunties    (n) (aa1 n t i z)

German-Thai: Longdo Dictionary
gelaunt(adj) อยู่ในอารมณ์(เช่นใด) เช่น Er ist im Moment schlecht gelaunt. ช่วงนี้เขาอารมณ์ไม่ค่อยดี, See also: Related: die Laune
erstaunt(adj adv) รู้สึกทึ่ง, รู้สึกประหลาดใจ(ทางบวก) เช่น Sie ist über die Nachricht so erstaunt. เธอรู้สึกทึ่งเกี่ยวกับข่าวนี้

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tante {f} | Tanten {pl}aunt | aunts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おばたりあん[, obatarian] (n) (col) generally obnoxious middle-aged woman (from aunt and battalion) [Add to Longdo]
お化け屋敷;御化け屋敷[おばけやしき, obakeyashiki] (n) haunted house [Add to Longdo]
これ見よがし;此れ見よがし;此見よがし;是見よがし[これみよがし, koremiyogashi] (adj-no,adj-na) for show; ostentatious; flaunting; showing off [Add to Longdo]
ど演歌;ド演歌[どえんか(ど演歌);ドえんか(ド演歌), doenka ( do enka ); do enka ( do enka )] (n) (See 演歌) quintessential enka; enka with age-old lyrical themes set to a haunting traditional-style melody [Add to Longdo]
びくともしない[, bikutomoshinai] (adj-i) (1) unperturbed; undaunted; retaining composure; (2) unyielding; not giving an inch [Add to Longdo]
アーント[, a-nto] (n) aunt [Add to Longdo]
アウトカウント[, autokaunto] (n) out count [Add to Longdo]
アカウンタビリティ;アカウンタビリティー[, akauntabiritei ; akauntabiritei-] (n) accountability [Add to Longdo]
アカウンティング[, akaunteingu] (n) accounting [Add to Longdo]
アカウンティングファイル[, akaunteingufairu] (n) {comp} accounting file [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
叔婆[shū pó, ㄕㄨ ㄆㄛˊ, ] aunt by marriage; husband's aunt; husband's father's younger brother's wife [Add to Longdo]
叔母[shū mǔ, ㄕㄨ ㄇㄨˇ, ] aunt; wife of father's younger brother [Add to Longdo]
老大娘[lǎo dà niáng, ㄌㄠˇ ㄉㄚˋ ㄋㄧㄤˊ, / ] aunty; granny [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレスカウンタ[あどれすかうんた, adoresukaunta] address counter [Add to Longdo]
オートマウント[おーとまうんと, o-tomaunto] automount [Add to Longdo]
カウンタ[かうんた, kaunta] counter [Add to Longdo]
カウント[かうんと, kaunto] count [Add to Longdo]
ダウンタイム[だうんたいむ, dauntaimu] downtime [Add to Longdo]
プログラムカウンタ[ぷろぐらむかうんた, puroguramukaunta] program counter [Add to Longdo]
ヘッドマウンテッド[へっどまうんてっど, heddomaunteddo] head-mounted (display, for VR) [Add to Longdo]
マウンテンフレーム[まうんてんふれーむ, mauntenfure-mu] mounting frame [Add to Longdo]
マウンテンレール[まうんてんれーる, mauntenre-ru] mounting rail [Add to Longdo]
マウント[まうんと, maunto] mount (vs) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aunt \Aunt\, n. [OF. ante, F. tante, L. amita father's sister.
   Cf. {Amma}.]
   1. The sister of one's father or mother; -- correlative to
    nephew or niece. Also applied to an uncle's wife.
    [1913 Webster]
 
   Note: Aunt is sometimes applied as a title or term of
      endearment to a kind elderly woman not thus related.
      [1913 Webster]
 
   2. An old woman; and old gossip. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A bawd, or a prostitute. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Aunt Sally}, a puppet head placed on a pole and having a
    pipe in its mouth; also a game, which consists in trying
    to hit the pipe by throwing short bludgeons at it.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aunt
   n 1: the sister of your father or mother; the wife of your uncle
      [syn: {aunt}, {auntie}, {aunty}] [ant: {uncle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top