Search result for

aufstrebend

(58 entries)
(0.0182 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aufstrebend-, *aufstrebend*, aufstreben
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา aufstrebend มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *aufstrebend*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now there is an area with excellent suburban potential.Also das ist eine gute Gegend mit aufstrebenden Vororten. The Premonition (1980)
Now, when you're in a situation where you can't tell crazy from sane... that's pretty confusing for a soldier, but it's good stuff for an aspiring novelist.Wenn man nicht mehr zwischen verrückt und normal unterscheiden kann, ist das für einen Soldaten verwirrend, aber für einen aufstrebenden Autor ist es gutes Material. The Big Red One (1980)
Ah, and how is my fledgling real-estate agent this morning?Ah, und wie geht es meiner aufstrebenden Maklerin heute Morgen? The Tempest (1981)
" Debbie Wylder, an aspi ri ng actress... who studies at the Warren Robertson Theatre Workshop, said the man was maniacal.""Debbie Wylder, eine aufstrebende Schauspielerin am Warren Robertson... Two of a Kind (1983)
She and her patient have fallen in love, and it is no surprise when she forsakes the upwardly mobile attorney Koslow and announces wedding plans with Zelig.Sie und ihr Patient haben sich verliebt. Niemand ist überrascht, als sie dem aufstrebenden Anwalt Koslow entsagt und ihre Verlobung mit Zelig bekannt gibt. Zelig (1983)
He was a comer.Ein aufstrebendes Talent. High Flying Steele (1984)
Sporty, not too outlandish, the kind a young architect might drive.Sportlich... nicht zu exotisch... So was fährt ein junger, aufstrebender Architekt. The Prodigal (1985)
Two years ago in Sausalito... an aspiring young wrestler named Darryl Simmons... saw his flower shop going under.Vor zwei Jahren ging ein aufstrebender Wrestler namens Darryll Simmons in Sausalito mit seinem Blumenladen pleite. Grappling Steele (1985)
A real comer.Jung und männlich. AufstrebendNow You Steele It, Now You Don't (1985)
He discourages a lot of up-and-coming boys.Er entmutigt viele aufstrebende Jungs. Crossroads (1986)
I'm here with Rhett Clark, one of the fastest rising stars in Hollywood.Ich bin hier mit Rhett Clark, einer der aufstrebendsten Stars in Hollywood. Playing for Keeps (1987)
Jesse is an up-and-coming advertising jingle writer, he's a musician--Jesse ist ein aufstrebender Werbemusik-Komponist, ein Musiker... A Little Romance (1989)
You're like a big, bright shooting star and you're right, Ben, you'd burn out here.Du bist ein aufstrebender Star. Hier draußen würdest du verglühen. Doc Hollywood (1991)
- Budding capitalist youth.- Aufstrebende kapitalistische Jugend. Slacker (1990)
Everything for the upwardly mobile baby.Alles für das aufstrebende Kind. Lookin' for a Desk in All the Wrong Places (1991)
They're in all the saloons in all your prosperous communities!Die sind in jedem Saloon in lhren aufstrebenden Gemeinden! Unforgiven (1992)
Maryann?Zwei was? Aufstrebende Nationen? The Big Sleep-Over (1995)
Oh, brother. You know, back in the days when I was a cub reporter the old pros, they'd pull an all-nighter and be back first thing in the morning.Als ich noch ein junger aufstrebender Reporter war, standen die Alten trotz Nachtschicht morgens wieder auf der Matte. Target: Jimmy Olsen (1995)
I know a very ambitious new talent...Ich kenne da ein aufstrebendes Talent... Tokyo Mafia: Battle for Shinjuku (1996)
"Meet Tony Brancato and Anthony Trombino two rising lieutenants in the Mickey Cohen rackets.(SID ERZÄHLT) "Das sind Tony Brancato und Anthony Trombino, 2 aufstrebende Mitglieder aus Mickey Cohens Gang. L.A. Confidential (1997)
Yeah, well, it seems they're shifting the whole outfit... much more towards the emerging markets.Der ganze Laden läuft wohl in Richtung aufstrebende Märkte. Notting Hill (1999)
... startingwiththatup-and-coming young star, Ogden Wernstrom.Beginnen wir mit dem jungen, aufstrebenden Ogden Wernstrom. A Big Piece of Garbage (1999)
It's more for modern, go-getting women with something to say, women like...Es ist eher für moderne, aufstrebende Frauen, die etwas zu sagen haben, Frauen wie... Art (1999)
Many aspiring authors talked about writing the great 20th century novel.Viele aufstrebende Autoren wollten den großen Roman des Jahrhunderts schreiben. Finding Forrester (2000)
Kubrick shot several features on boxing for 'Look' one on the rising young fighter Walter Cartier. Passionate about the sport he realized he'd found the subject for his first film.Für Look fotografierte Kubrick den aufstrebenden Boxer Walter Cartier, den er sich dann zum Thema für seinen 1 . Stanley Kubrick: A Life in Pictures (2001)
Every aspiring "gallerina" in New York wanted Charlotte's job.Jede aufstrebende "Galerina" in New York wollte Charlottes Job. Time and Punishment (2001)
They contacted our local authorities who swiftly moved in to stop the town's budding paedophile.Sie kontaktierten unsere Behörden, die sich beeiJten, den aufstrebenden PädophiJen der Stadt aufzuhaJten. Buying the Cow (2002)
A coming fellow from Amsterdam.Ein aufstrebender Kollege aus Amsterdam, Schüler Rembrandts van Rijn. Girl with a Pearl Earring (2003)
In its most aspiring moments, Modern Times was about a Marxist concept:In seinen aufstrebendsten Momenten war Moderne Zeiten fast ein marxistisches Konzept: Charlie: The Life and Art of Charles Chaplin (2003)
Helstone not really a place The future, is not it?Nun, Helstone ist nun nicht gerade ein aufstrebender Ort, stimmts? Episode #1.3 (2004)
A chance to cash in while feting horned beasts and budding talent... with Consia in top billing.Eine Chance abzukassieren, feiernde Hinterwäldler und aufstrebende Möchtegerntalente... und Consia an vorderster Front. The Return of James Battle (2004)
Opera's new rising star, Anna Netrebko.Der neue aufstrebende Opernstar, Anna Netrebko. The Princess Diaries 2: Royal Engagement (2004)
Well, it's not, Franklin, it's going to your up and coming little museum!- Das tut es nicht. Ihr aufstrebendes Museum wird sie organisieren. Lies, Lies, Lies (2004)
Well, sort of a junior assistant shampoo girl, aspiring...Nun, so 'ne Art Junior-Assistentin, aufstrebende Schamponeuse... Losing It (2004)
Me at the top of the ticket... an emerging black leader, handsome, well-spoken.Ich an der Spitze... als aufstrebender schwarzer Anführer, gutaussehend, wortgewandt. Slapstick (2004)
Producer nations continue to look toward developing markets in Asia which is having a powerful effect on crude prices.Erdöl fördernde Länder suchen verstärkt nach aufstrebenden Märkten in Asien, was sich gravierend auf den Rohölpreis auswirkt. Syriana (2005)
Our story begins, as these stories often do with a young, up-and-coming politician.Wie so oft beginnt unsere Geschichte mit einem jungen, aufstrebenden Politiker. V for Vendetta (2005)
Then one day, Tom happened to met a rising young executive by the name of Lynette Lindquist.Eines Tages traf Tom zufällig eine aufstrebende Mitarbeiterin namens Lynette Lindquist. Fear No More (2005)
Twee clued him in because she knows he's always looking for up-and-comers.Twee gab ihm einen Tipp, da er sich immer nach aufstrebenden Talenten umsieht. How Many Kropogs to Cape Cod? (2005)
Apparently, you are an up-and-comer.Sie sagt, du bist ein aufstrebendes Talent. How Many Kropogs to Cape Cod? (2005)
I'm an up-and-comer.(Flüstert) Ein aufstrebendes Talent. How Many Kropogs to Cape Cod? (2005)
He's an up-and-coming scholar from yemen, some sort of expert on the qu'ran?Er ist ein aufstrebender Gelehrter aus dem Jemen, eine Art Experte des Korans? Scholar (2005)
Now, if you'll excuse me, I have to get back to my aspiring zionist ballplayers and their lovely mothers.Wenn Du mich jetzt entschuldigst, ich muss zurück zu meinen aufstrebenden zionistischen Spielern und ihren hübschen Müttern. Target (2005)
- He's a budding pianist.- Ein aufstrebender Pianist. - Lustig. Gray Matters (2006)
And a second-round draft pick for the San Diego Chargers.Und ein aufstrebendes Talent bei den San Diego Chargers. Vegas Baby, Vegas! (2006)
House husband. And aspiring artist.Hausmann und aufstrebender Künstler. Shrink Wrap (2006)
Ethan's an aspiring journalist and a big fan of your daughter's.Ethan ist ein aufstrebender Journalist und ein Fan Ihrer Tochter. Go, Bulldogs! (2006)
It's one of a series, the work of Isaac Mendez, a rising artist.Es ist eines aus einer Serie, die Arbeit von Isaac Mendez, einem aufstrebenden Künstler. Chapter Nine 'Homecoming' (2006)
Apple, IBM, Microsoft... I'm out.Mir wurde ein Posten in einer aufstrebenden Internet-Firma angeboten. Lorelai? Lorelai? (2007)
Dowisetrepla the up-and-coming neighborhood.Dowisetrepla das aufstrebende Viertel. Dowisetrepla (2007)

German-Thai: Longdo Dictionary
aufstrebend(adj) ที่มีความทะเยอทะยาน เช่น Sie sind aufstrebend, engagiert und dienstleistungsorientiert; zeichnen sich durch Flexibilität.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Industriezweig {m}; Industriebranche {f} | aufstrebender, innovativer Industriezweigbranch of industry | sunrise industry [Add to Longdo]
Politiker {m}; Politikerin {f} | Politiker {pl} | ein ehrgeiziger, aufstrebender Politiker | Politiker von Rangpolitician | politicians | a thrusting politician | distinguished politician [Add to Longdo]
aufstreben; streben | aufstrebend; strebend | aufgestrebt; gestrebtto aspire | aspiring | aspired [Add to Longdo]
aufstrebend {adj}upcoming [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  aufstrebend [aufʃtreːbənt]
     up coming
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top