Search result for

audit

(150 entries)
(0.0122 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -audit-, *audit*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
audit[N] การตรวจสอบบัญชี, Syn. checking, inspection, review
audit[N] การวัดประสิทธิภาพ
audit[VI] ตรวจสอบบัญชี
audit[VT] ตรวจสอบบัญชี, Syn. examine, check, inspect
audit[VT] เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต, Syn. sit in
audit[VI] เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
auditor[N] นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนโดยไม่ได้รับหน่วยกิต
auditor[N] ผู้ฟัง, Syn. listener, hearer, audience
auditor[N] ผู้สอบบัญชี, See also: ผู้ตรวจสอบบัญชี, Syn. accountant, examiner
audition[N] การได้ยิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
audit(ออ'ดิท) n. การตรวจสอบบัญชี,บัญชี,การไตร่สวนคดี. -vt. ตรวจสอบบัญชี,เข้าฟัง (วิชาที่ไม่เอาคะแนน), Syn. examine, check)
audition(ออดิช'เชิน) n. การได้ยิน,ประสาทหรืออำนาจในการฟัง,การทดลองฟัง,การทดลองแสดง, Syn. hearing, tryout, test)
auditive(ออ'ดิทิฟว) adj. = auditory (ดู)
auditor(ออ'ดิเทอะ) n. ผู้ตรวจสอบบัญชี,ผู้ฟัง,นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาที่ไม่เอาคะแนน
auditorium(ออดิโท'เรียม) n. ห้องบรรยาย,ห้องประชุม,อาคารห้องประชุม (meeting place)
auditory(ออ'ดิทอรี) adj.,n. เกี่ยวกับการฟังหรือการได้ยิน,เกี่ยวกับโสตประสาท,กลุ่มคนที่ฟัง,ห้องประชุม,ห้องบรรยาย
auditory nerveควบตุมการทรงตัวและการได้ยิน
computer auditการตรวจสอบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์หมายถึง การนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการตรวจสอบการประมวลผลเพื่อความถูกต้องทางบัญชี
plaudit(พอล'ดิท) n. การตบมือแสดงความชื่นชมสรรเสริญ,การแสดงความชื่นชมอย่างกระตือรือร้น, Syn. applause

English-Thai: Nontri Dictionary
audit(n) การตรวจสอบบัญชี,บัญชี
audit(vt) ตรวจสอบบัญชี
audition(n) การได้ยิน,การฟัง
auditor(n) ผู้ฟัง,ผู้ตรวจสอบบัญชี
auditorium(n) หอประชุม,ห้องประชุม,ห้องบรรยาย
auditory(adj) เกี่ยวกับการฟัง,เกี่ยวกับโสตประสาท
auditory(n) ผู้ฟัง,หอประชุม,ห้องประชุม,ห้องบรรยาย
plaudit(n) การโห่ร้อง,การตบมือสรรเสริญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
auditสอบบัญชี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
audit of computer systemsการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
audit trailหลักฐานการตรวจสอบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
auditingการสอบบัญชี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
auditing, internalการสอบบัญชีภายใน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
audition๑. การฟัง๒. การได้ยิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
auditorผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
auditorผู้สอบบัญชี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Auditor-Generalผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
auditory๑. -ฟัง๒. -ได้ยิน๓. -หู [มีความหมายเหมือนกับ aural; otic; otor] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Auditการตรวจสอบบัญชี [การบัญชี]
Audit adjustmentรายการปรับปรุงจากการตรวจสอบบัญชี [การบัญชี]
Audit around the computerการตรวจสอบข้อมูลจากรายงานคอมพิวเตอร์ [การบัญชี]
Audit committeeคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องมีคุณสมบัติและหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทาน ความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ รวมทั้งการทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบ ก.ล.ต. กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนแต่ละแห่งต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน [ตลาดทุน]
Audit committeesคณะกรรมการตรวจสอบ [TU Subject Heading]
Audit evidenceหลักฐานจากการสอบบัญชี [การบัญชี]
Audit guideแนวทางการตรวจสอบบัญชี [การบัญชี]
Audit memorandumบันทึกงานตรวจสอบบัญชี [การบัญชี]
Audit notebookสมุดบันทึกจากการตรวจสอบบัญชี [การบัญชี]
Audit opinionรายงานตรวจสอบบัญชี [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
audition (n) การคัดตัวแสดง
auditor's report (n) รายงานของผู้สอบบัญชี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We're going to pick the trumpet through an audition, so...เรากำลังกลับไปเล่นทรัมเป็ต โดยการทดสอบ, ดังนั้น Beethoven Virus (2008)
An audition?ทดสอบเหรอ? Beethoven Virus (2008)
Another 100,000 won for the audition.ค่าทดสอบอีก หนึ่งแสนวอน Beethoven Virus (2008)
And the audition cost that you told me of.อ้อ นี่ค่ะ ค่าออดิชั่นที่คุณบอกไว้ Beethoven Virus (2008)
Who's the one who set me up with an audition?ใครกันที่เป็นคนฉันเข้ามาอยู่ตรงนี้ Beethoven Virus (2008)
I told him I had been invited to audition in New York City, for the School of American Ballet.แม่บอกเขาว่า แม่ถูกเชิญ ให้ไปทดสอบในนิวยอร์ค เพื่อเข้าโรงเรียน อเมริกัน บัลเล่ต์ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I heard you were auditioning for a part so...ผมได้ยินว่าคุณไปทดสอบ Superhero Movie (2008)
Someone in this auditorium is the Hourglass.บางคนในห้องประชุมนี้ เป็น มนุษย์ นาฬิกาทราย Superhero Movie (2008)
She´s comin´ in for an audition on Wednesday.จิงโว๊ย... ชั้นนัดเธอมาเทสหน้ากล้องพุธนี้ Shutter (2008)
- # Kinda # lmagine first audition after college I get the leadจินตนาการถึงการออดิชั่นข้างแรก หลังจากจบจากโรงเรียน แล้วเราได้รับมัน High School Musical 3: Senior Year (2008)
If you can get us some suits and ID, we could go in there as IRS Agents auditing the books...ถ้านายหาชุดทำงานและบัตรประจำตัว เราก็สามารถเข้าไปเหมือนเจ้าหน้าที่สรรพากร ตรวจสอบบัญชี ฉันหมายถึงตรวจสอบ Five the Hard Way (2008)
The point is... if the good officer gets his hands on these papers, you know you're going to be up to your eyeballs in IRS auditors.ถ้าคุณนักสืบรู้เรื่องนี้เข้า คุณโดนสรรพากรจับตาแน่ๆ Greatness Achieved (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
auditI always take my fan with me to sumo tournaments as it gets so hot in the auditorium.
auditI've staked out places for us in the front row of the auditorium.
auditShe went in for the audition last week.
auditThe accounts have been audited.
auditThe auditorium is filled to capacity with anxious applicants.
auditThe auditorium is terribly stained. It is, in part, due to acid rain.
auditThe crowd poured out of the auditorium.
auditThe (outside walls of the) auditorium are terribly stained. It is, in part, due to acid rain.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หอประชุม[N] auditorium, See also: hall, Syn. ห้องประชุม, Example: นักศึกษาเข้าไปดูการแสดงดนตรีไทยในหอประชุม, Count unit: หลัง, Thai definition: ห้องประชุมขนาดใหญ่
ห้องประชุม[N] meeting room, See also: auditorium, assembly hall, boardroom, conference room, Example: การประชุมกลุ่มย่อยซึ่งแยกห้องประชุม เป็นการประชุมที่ต้องใช้เวลามากเป็นพิเศษ, Count unit: ห้อง
ผู้สอบบัญชี[N] auditor, Syn. ผู้ตรวจสอบบัญชี, Example: ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนทุกแห่งจะต้องมีผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบสมุดบัญชีและงบการเงิน, Count unit: คน, Thai definition: พนักงานที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการให้สามารถตรวจสอบและรับรองบัญชีรับจ่ายของสถานประกอบการ
ผู้สอบบัญชี[N] auditor, Syn. ผู้ตรวจสอบบัญชี, Example: ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนทุกแห่งจะต้องมีผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบสมุดบัญชีและงบการเงิน, Count unit: คน, Thai definition: พนักงานที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการให้สามารถตรวจสอบและรับรองบัญชีรับจ่ายของสถานประกอบการ
รูหู[N] auditory canal, See also: external auditory canal, Example: เขาเงี่ยหูฟังหวูดรถไฟส่งเสียงแหลมเสียดรูหู บอกสัญญาณว่ารถกำลังจะเคลื่อนออกจากตัวสถานี
โสตประสาท[N] auditory nerve, See also: hearing, Example: เสียงระเบิดดังปังขึ้นในโสตประสาท โมมองเห็นขาควายฉีกกระเด็นพร้อมเสียงกระสุนปืนรัวเป็นตับ, Thai definition: ประสาทที่ใช้ฟังเสียง
ประสาทหู[N] auditory nerve, Example: ประสาทหูของเขาแว่วเสียงอะไรบางอย่างข้างนอก
กระดูกนำเสียง[N] auditory ossicles, Thai definition: กระดูกหูส่วนช่วยในการได้ยิน
ช่องหู[N] auditory canal, See also: ear hole, Example: การรักษาโดยทำความสะอาดช่องหูนับว่าสำคัญที่สุด, Count unit: ช่อง, Thai definition: รูหู
พนักงานตรวจบัญชี[N] auditor, Syn. คนตรวจบัญชี, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้าย-[pref. (adj.)] (āi-) EN: damned ; bastard ; dirty   FR: maudit ; sale
อัปรีย์[adj.] (apprī) EN: unpropitious ; inauspicious ; wicked ; despicable ; contemptible ; diabolical ; evil ; vicious   FR: maudit ; méprisable ; diabolique
บ้องหู[n.] (bǿnghū) EN: opening of the ear   FR: conduit auditif [m]
ช่องหู[n. exp.] (chǿng hū) EN: auditory canal   FR: conduit auditif [m]
ฟัง[v.] (fang) EN: listen to ; hear ; hark   FR: écouter ; auditionner ; prêter l'oreille
ห้องประชุม[n. exp.] (hǿng prachum) EN: meeting room ; auditorium ; assembly hall ; boardroom ; conference room   FR: salle de réunion [f] ; salle de conférence [f] ; auditoire [m] (Belg., Sui.)
หอประชุม[n.] (høprachum) EN: hall ; auditorium   FR: auditoire [m] ; salle académique [f] ; salle de congrés [f] ; salle de réunion [f]
จัญไร[adj.] (janrai) EN: horrid ; cursed ; damned ; wicked ; evil   FR: maudit ; damné ; ignoble ; diabolique ; mauvais
การตรวจสอบ[n.] (kān trūatsøp) EN: audit ; inspection   FR: examen [m] ; vérification [f] ; contrôle [m] ; audit [m]
การตรวจสอบบัญชี[n. exp.] (kān trūatsøp banchī) EN: audit   

CMU English Pronouncing Dictionary
AUDIT    AO1 D AH0 T
AUDITS    AA1 D AH0 T S
AUDITED    AO1 D AH0 T AH0 D
AUDITOR    AO1 D AH0 T ER0
AUDITORY    AO1 D AH0 T AO2 R IY0
AUDITORS    AA1 D AH0 T ER0 Z
AUDITION    AA0 D IH1 SH AH0 N
AUDITING    AA1 D AH0 T IH0 NG
AUDITIONS    AO2 D IH1 SH AH0 N Z
AUDITOR'S    AO1 D AH0 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
audit    (v) (oo1 d i t)
audits    (v) (oo1 d i t s)
audited    (v) (oo1 d i t i d)
auditor    (n) (oo1 d i t @ r)
auditing    (v) (oo1 d i t i ng)
audition    (v) (oo1 d i1 sh @ n)
auditors    (n) (oo1 d i t @ z)
auditory    (j) (oo1 d i t r ii)
auditions    (v) (oo1 d i1 sh @ n z)
auditioned    (v) (oo1 d i1 sh @ n d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
jährliche Abschlussprüfung {f} [econ.]audit of annual accounts [Add to Longdo]
Bestätigungsvermerk {m}; Prüfungsbericht {m}audit certificate [Add to Longdo]
Buchungskontrolle {f}audit trail [Add to Longdo]
Bücherrevision {f} | Bücherrevisionen {pl}audit (of the accounts) | audits [Add to Longdo]
Dialogprotokolldatei {f}; Prüfdatei {f}audit file [Add to Longdo]
Prüfungstest {m}audit test [Add to Longdo]
Prüfungsauftrag {m}audit assignment [Add to Longdo]
Prüfungsausschuss {m}audit committee [Add to Longdo]
Prüfungshonorar {n}audit fee [Add to Longdo]
Prüfungsprogramm {n}audit program [Add to Longdo]
Rechnungshof {m}audit division [Am.]; Auditor General's office [Br.] [Add to Longdo]
Testladen {m}audit store [Add to Longdo]
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft {f}audit firm [Add to Longdo]
auditierte Organisationauditee [Add to Longdo]
auditiv {adj}; das Gehör betreffend [med.]auditory; hearing-related [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
オーディション[, o-deishon] (n) audition; (P) [Add to Longdo]
オーディトリアム[, o-deitoriamu] (n) auditorium [Add to Longdo]
システム監査[システムかんさ, shisutemu kansa] (n) {comp} system auditing [Add to Longdo]
安全保護監査[あんぜんほごかんさ, anzenhogokansa] (n) {comp} security audit [Add to Longdo]
安全保護監査証跡[あんぜんほごかんさしょうせき, anzenhogokansashouseki] (n) {comp} security audit trail [Add to Longdo]
委員会設置会社[いいんかいせっちかいしゃ, iinkaisecchikaisha] (n) company with a committee governance structure (e.g. auditing, appointment, compensation) [Add to Longdo]
音感教育[おんかんきょういく, onkankyouiku] (n) acoustic or auditory training [Add to Longdo]
会計監査[かいけいかんさ, kaikeikansa] (n) (financial) audit; auditing [Add to Longdo]
会計検査[かいけいけんさ, kaikeikensa] (n,adj-no) audit [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
审计长[shěn jì zhǎng, ㄕㄣˇ ㄐㄧˋ ㄓㄤˇ, / ] auditor [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
安全保護監査[あんぜんほごかんさ, anzenhogokansa] security audit [Add to Longdo]
安全保護監査証跡[あんぜんほごかんさしょうせき, anzenhogokansashouseki] security audit trail [Add to Longdo]
監査[かんさ, kansa] audit [Add to Longdo]
監査記録[かんさきろく, kansakiroku] audit trail [Add to Longdo]
監査検討ファイル[かんさけんとうファイル, kansakentou fairu] audit-review file [Add to Longdo]
監査証跡[かんさしょうせき, kansashouseki] audit trail [Add to Longdo]
計算機システム監査[けいさんきシステムかんさ, keisanki shisutemu kansa] computer-system audit [Add to Longdo]
動作記録[どうさきろく, dousakiroku] audit trail, history [Add to Longdo]
認定[にんてい, nintei] certification (from an audit) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Audit \Au"dit\, v. t. [imp. & p. p. {Audited}; p. pr. & vb. n.
   {Auditing}.]
   To examine and adjust, as an account or accounts; as, to
   audit the accounts of a treasure, or of parties who have a
   suit depending in court.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Audit \Au"dit\, v. i.
   To settle or adjust an account.
   [1913 Webster]
 
      Let Hocus audit; he knows how the money was disbursed.
                          --Arbuthnot.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Audit \Au"dit\, n. [L. auditus a hearing, fr. audire. See
   {Audible}, a.]
   1. An audience; a hearing. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He appeals to a high audit.      --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. An examination in general; a judicial examination.
    [1913 Webster]
 
   Note: Specifically: An examination of an account or of
      accounts, with the hearing of the parties concerned, by
      proper officers, or persons appointed for that purpose,
      who compare the charges with the vouchers, examine
      witnesses, and state the result.
      [1913 Webster]
 
   3. The result of such an examination, or an account as
    adjusted by auditors; final account.
    [1913 Webster]
 
       Yet I can make my audit up.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. A general receptacle or receiver. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       It [a little brook] paid to its common audit no more
       than the revenues of a little cloud. --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   {Audit ale}, a kind of ale, brewed at the English
    universities, orig. for the day of audit.
 
   {Audit house}, {Audit room}, an appendage to a cathedral, for
    the transaction of its business.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 audit
   n 1: an inspection of the accounting procedures and records by a
      trained accountant or CPA [syn: {audited account}, {audit}]
   2: a methodical examination or review of a condition or
     situation; "he made an audit of all the plants on his
     property"; "an energy efficiency audit"; "an email log audit"
   v 1: examine carefully for accuracy with the intent of
      verification; "audit accounts and tax returns" [syn:
      {audit}, {scrutinize}, {scrutinise}, {inspect}]
   2: attend academic courses without getting credit

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 AUDIT
     AUtomated Data Input Terminal
     

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Audit [audiːtoːriːum]
   (company) audit
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top