Search result for

attorney

(83 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -attorney-, *attorney*
English-Thai: Longdo Dictionary
Attorney General(n) รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม (ของสหรัฐฯ)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
attorney[N] ทนาย, See also: ทนายความ, นักกฎหมาย, นิติกร, Syn. lawyer
attorney general[N] อัยการสูงสุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
attorney(อะเทอ'นี) n., (pl. -neys) ทนายความ, นักกฎหมาย,ตัวแทน,ผู้รับมอบอำนาจ
attorney generalอธิบดีกรมอัยการ
attorney-at-law(อะเทอ'นีแอทลอ) n., (pl. attorneys-at-law) ทนายความ
attorney-in-factตัวแทน, ผู้รับมอบอำนาจ
power of attorneyn. เอกสารมอบฉันทะ
prosecuting attorneyn. อัยการ

English-Thai: Nontri Dictionary
attorney(n) ทนายความ,หมอความ,นักกฎหมาย,อัยการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
attorneyผู้รับมอบอำนาจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attorney at lawทนายความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attorney in factผู้รับมอบอำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
attorney, power ofหนังสือมอบอำนาจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attorney, prosecutingพนักงานอัยการ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
attorney, prosecutingพนักงานอัยการ (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attorney, State'sอัยการมลรัฐ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
attorney-at-lawทนายความ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Attorney-General๑. อธิบดีกรมอัยการ (อังกฤษ)๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (อเมริกัน)๓. ที่ปรึกษากฎหมายแห่งมลรัฐ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Attorney-General๑. อัยการแผ่นดิน (อังกฤษ)๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Attorney and clientทนายความกับลูกความ [TU Subject Heading]
Attorneys generalอัยการสูงสุด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Divorce attorneys.ทนายเรื่องหย่า Birthmarks (2008)
Look at the new district attorney.ดูอัยการเขตคนใหม่สิ The Dark Knight (2008)
Your friend the district attorney, or his blushing bride-to-be.เพื่อนของนาย อัยการเขต หรือว่าว่าที่เจ้าสาวของเขา The Dark Knight (2008)
I went to the best attorney in town, a man who's sued this city four times and won;ผมพบทนายที่เก่งที่สุดในเมืองนี้แล้ว เขาฟ้องร้องเมืองนี้มา 4 ครั้งแล้ว และชนะ Changeling (2008)
Gordon Stewart Northcott, you've been charged with three counts of murder in the first degree, with an additional 1 7 counts under review by the district attorney's office;กอร์ดอน สจ๊วต นอร์ทคอทท์ คุณถูกจับเพราะฆาตรกรรมโหด 3 คดี และอื่น ๆ อีก 17 คดี ภายใต้การรายงานของเจ้าหน้าที่ Changeling (2008)
You can call your attorney later, Mr. Massude.คุณจะเรียกทนายได้ภายหลัง คุณมาสซุท WarGames: The Dead Code (2008)
Call with all my attorneys, including London and Hong-Kong, it's the estate manager and the direstor of the Peabody foundation.ตามทนายมาให้หมดนะ ที่ลอนดอนกับฮ่องกงด้วย แล้วก็ผู้จัดการเรื่องที่ดิน ผอ.มูลนิธิพีบอดี้.. Loyal and True (2008)
I'm an attorney for oceanic airlines.ผมเป็นทนายความของ สายการบินโอเชี่ยนนิค The Beginning of the End (2008)
As a District Attorney in New York,จะบอกกับคุณว่า ผมอุทิศชีวิต เพื่อปกป้องผู้คน ดังเช่นอัยการ ในเขตนิวยอร์ค Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
Once you synchronize, shop-mind and empty bladder you get caught, demand an attorney and don't ever say my name.ถ้าถูกจับเรียกทนายทันที และอย่าซัดทอดฉัน Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
The attorney general wants you transferred to his custody so he can file criminal charges.กระทรวงยุติธรรมต้องการย้ายสิทธิการดูแล\ เขาจะตั้งข้อกล่าวหากับคุณ Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
The attorney general will raise hell about us involving the military in this operation.ประธานอัยการ พร้อมอยู่แล้ว สำหรับการใช้ทหาร ในปฎิบัติการครั้งนี้ Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
attorneyCompany attorneys are working around the clock to complete the merger.
attorneyCould you find me an attorney?
attorneyHe trusted his defense attorney.
attorneyIt's totally without precedent for the suspect's attorney to be a criminal himself.
attorneyThe attorney has strong evidence that she is innocent.
attorneyThe district attorney indicted him for theft and murder.
attorneyThe district attorney wasn't content with a two-year sentence.
attorneyWe'll have our firm's attorneys look through the provisional agreement.
attorneyWhy don't you consult an attorney in person?
attorneyYou'd better consult an attorney beforehand.
attorneyYou should confer with your attorney on this matter.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้รับมอบอำนาจ[N] attorney, Ant. ผู้มอบอำนาจ, Example: ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดได้เป็นผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัดแทนนายกรัฐมนตรีได้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจจัดการหรือทำการแทน
อัยการสูงสุด[N] Attorney-General, Example: อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการอนุมัติขึ้นค่าทางด่วนของมท. 1

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัยการ[n.] (aiyakān) EN: public prosecutor ; crown prosecutor ; public attorney ; state attorney   FR: procureur général [m] ; procureur de la République [m]
อัยการสูงสุด[n. exp.] (aiyakān sūngsut) EN: Attorney-General   
ใบมอบฉันทะ[n. exp.] (bai møpchantha) EN: power of attorney ; letter of attorney ; proxy   
ฉันทะ[n.] (chantha) EN: consent ; authority ; will ; power of attorney   FR: procuration [f] ; mandat [m]
จดหมายมอบฉันทะ[n. exp.] (jotmāi møpchantha) EN: letter of attorney   
หนังสือมอบอำนาจ[n. exp.] (nangseū møp amnāt) EN: power of attorney ; proxy   
หนังสือมอบฉันทะ[n. exp.] (nangseū møp chantha) EN: proxy ; letter of power of attorney   
เนติบัณฑิต[n.] (nētibandit) EN: lawyer ; solicitor ; barrister ; barrister-at-law ; attorney   FR: avocat [m] ; licencié en droit [m]
พนักงานอัยการ[n. exp.] (phanakngān aiyakān) EN: public prosecutor ; district attorney ; officer in the public prosecutor's office ; officer in the district attorney's office   
ผู้รับมอบอำนาจ[n.] (phūrapmøp-amnāt) EN: attorney   

CMU English Pronouncing Dictionary
ATTORNEY    AH0 T ER1 N IY0
ATTORNEYS    AH0 T ER1 N IY0 Z
ATTORNEY'S    AH0 T ER1 N IY0 Z
ATTORNEYS'    AH0 T ER1 N IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
attorney    (n) (@1 t @@1 n ii)
attorneys    (n) (@1 t @@1 n i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anwalt {m} | Anwälte {pl}attorney | attorneys [Add to Longdo]
Anwaltsgebühren {pl}attorney fees [Add to Longdo]
Generalbundesanwalt {m}Attorney General [Add to Longdo]
Oberstaatsanwalt {m}Attorney General [Add to Longdo]
Rechtsanwalt {m}; Anwalt {m}; Rechtsanwältin {f}; Anwältin {f} | Rechtsanwälte {pl} | sich einen Anwalt nehmenattorney [Am.]; attorney at law [Am.] | attorneys | to get an attorney [Add to Longdo]
Stellvertreter {m}; Bevollmächtigte {m}attorney in fact [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
委任状[いにんじょう, ininjou] (n) commission; proxy; power of attorney; authorization [Add to Longdo]
委任状による代理人[いにんじょうによるだいりにん, ininjouniyorudairinin] (n) attorney-in-fact [Add to Longdo]
官選弁護人[かんせんべんごにん, kansenbengonin] (n) (obs) (See 国選弁護人) court-appointed attorney [Add to Longdo]
検事総長[けんじそうちょう, kenjisouchou] (n) attorney general [Add to Longdo]
国選弁護人[こくせんべんごにん, kokusenbengonin] (n) court-appointed attorney [Add to Longdo]
司法長官[しほうちょうかん, shihouchoukan] (n) attorney general; attorney-general [Add to Longdo]
全権を委ねる[ぜんけんをゆだねる, zenkenwoyudaneru] (exp,v1) to entrust (a person) with power of attorney (to do something for one) [Add to Longdo]
全権委任[ぜんけんいにん, zenken'inin] (n) complete power of attorney [Add to Longdo]
代言[だいげん, daigen] (n,vs) advocacy; pleading by proxy; speaking for another; attorney [Add to Longdo]
代言人[だいげんにん, daigennin] (n) attorney; lawyer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Attorney \At*tor"ney\, n.; pl. {Attorneys}. [OE. aturneye, OF.
   atorn['e], p. p. of atorner: cf. LL. atturnatus, attornatus,
   fr. attornare. See {Attorn}.]
   1. A substitute; a proxy; an agent. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       And will have no attorney but myself. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law)
    (a) One who is legally appointed by another to transact
      any business for him; an attorney in fact.
    (b) A legal agent qualified to act for suitors and
      defendants in legal proceedings; an attorney at law.
      [1913 Webster]
 
   Note: An attorney is either public or private. A private
      attorney, or an attorney in fact, is a person appointed
      by another, by a letter or power of attorney, to
      transact any business for him out of court; but in a
      more extended sense, this class includes any agent
      employed in any business, or to do any act in pais, for
      another. A public attorney, or attorney at law, is a
      practitioner in a court of law, legally qualified to
      prosecute and defend actions in such court, on the
      retainer of clients. --Bouvier. -- The attorney at law
      answers to the procurator of the civilians, to the
      solicitor in chancery, and to the proctor in the
      ecclesiastical and admiralty courts, and all of these
      are comprehended under the more general term lawyer. In
      Great Britain and in some states of the United States,
      attorneys are distinguished from counselors in that the
      business of the former is to carry on the practical and
      formal parts of the suit. In many states of the United
      States however, no such distinction exists. In England,
      since 1873, attorneys at law are by statute called
      solicitors.
      [1913 Webster]
 
   {A power}, {letter}, or {warrant}, {of attorney}, a written
    authority from one person empowering another to transact
    business for him.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Attorney \At*tor"ney\, v. t.
   To perform by proxy; to employ as a proxy. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 attorney
   n 1: a professional person authorized to practice law; conducts
      lawsuits or gives legal advice [syn: {lawyer}, {attorney}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 att
 
 1. (kıs.)attention, for the attention of dikkatine
 2. attorney.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top