หรือคุณหมายถึง attentiveneß?
Search result for

attentiveness

(12 entries)
(0.0137 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -attentiveness-, *attentiveness*, attentivenes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
attentiveness[N] ความสนใจ, See also: ความใส่ใจ, Syn. attention, awareness

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But then, after a couple of sessions, he developed an attentiveness and a warmth that I hadn't seen in him before.แต่แล้วหลังจากการเจอไม่กี่ครั้ง เค้ามีความเอาใจใส่และความอบอุ่น ที่ผมไม่เห็นในตัวเค้ามาก่อนหน้า Red Velvet Cupcakes (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความตื่นตัว[N] attentiveness, See also: alert, awaking, activation, stir, Syn. ความกระตือรือร้น, Ant. ความเฉื่อยชา, Example: ทุกวันนี้คนไทยมีความตื่นตัวทางการเมืองกันมากขึ้น, Thai definition: ความเอาใจใส่ต่อเหตุการณ์และปรับตัวเพื่อรับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความตื่นตัว[n.] (khwām teūntūa) EN: attentiveness   

CMU English Pronouncing Dictionary
ATTENTIVENESS    AH0 T EH1 N T IH0 V N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
attentiveness    (n) (@1 t e1 n t i v n i s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
気配り[きくばり, kikubari] (n,vs) care; attentiveness; attention; consideration (for others); solicitude; (P) [Add to Longdo]
注意力[ちゅういりょく, chuuiryoku] (n) attentiveness [Add to Longdo]
不熱心[ふねっしん, funesshin] (adj-na,n) indifference; lack of enthusiasm; inattentiveness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Attentive \At*ten"tive\ ([a^]t*t[e^]n"t[i^]v), a. [Cf. F.
   attentif.]
   1. Heedful; intent; observant; regarding with care or
    attention.
    [1913 Webster]
 
   Note: Attentive is applied to the senses of hearing and
      seeing, as, an attentive ear or eye; to the application
      of the mind, as in contemplation; or to the application
      of the mind, in every possible sense, as when a person
      is attentive to the words, and to the manner and
      matter, of a speaker at the same time.
      [1913 Webster]
 
   2. Heedful of the comfort of others; courteous.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Heedful; intent; observant; mindful; regardful;
     circumspect; watchful.
     [1913 Webster] -- {At*ten"tive*ly}, adv. --
     {At*ten"tive*ness}, n.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 attentiveness \at*ten"tive*ness\ n.
   1. the quality of paying careful attention; attentiveness to
    detail.
 
   Syn: heed, regard, paying attention.
     [PJC]
 
   2. paying particular notice (as to children or helpless
    people).
 
   Syn: heed, regard, paying attention.
     [WordNet 1.5]
 
   3. the trait of being considerate and thoughtful of others.
    [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 attentiveness
   n 1: paying particular notice (as to children or helpless
      people); "his attentiveness to her wishes"; "he spends
      without heed to the consequences" [syn: {attentiveness},
      {heed}, {regard}, {paying attention}] [ant: {heedlessness},
      {inattentiveness}]
   2: the trait of being considerate and thoughtful of others
   3: the trait of being observant and paying attention [ant:
     {inattentiveness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top