Search result for

attendance

(57 entries)
(0.004 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -attendance-, *attendance*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
attendance[ADJ] การเข้างาน
attendance[N] การเข้าชั้นเรียน, Syn. presence, appearance, Ant. absence, nonappearance, nonattendance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
attendance(อะเทน'เดินซฺ) n. การอยู่กับ,การไป (เข้าร่วม) ,จำนวนหรือผู้คนที่ไปเข้าร่วม,การดูแลรักษา, Syn. presence)

English-Thai: Nontri Dictionary
attendance(n) การอยู่,การไปร่วม,การดูแลรักษา,ความสนใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
attendance of witnessการมาศาลของพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attendance officer; truant officerสารวัตรศึกษา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
attendance ratioอัตราส่วนการมาเรียน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I didn't expect the whole staff to be in attendance.- ผมไม่ได้คาดว่าทุกคนจะมารอรับ Rebecca (1940)
I stood at the back of a cathedral... waiting, in celibacy, for you... with 300 friends and relatives in attendance.ฉันยืนอยู่ที่ด้านหลังของโบสถ์ กำลังรอคอยให้คุณเป็นโสด กับเพื่อนอีก 300 คนและญาติๆที่เฝ้ารอ The Blues Brothers (1980)
Mr. Gandhi I am instructed to request your attendance at an all-government conference in London to discuss the possible independence of India.ผมได้รับแจ้งให้เชิญคุณไปร่วม สัมมนากับรัฐบาลของเราในลอนดอน เพื่อปรึกษาความเป็นไปได้ ในการให้เอกราช Gandhi (1982)
Attendance at religious services has risen a dramatic 39% in recent days.ครั้งที่เข้าร่วมบริการ ทางศาสนามี เพิ่มขึ้นอย่างมากถึง 39% ในวันที่ผ่าน Contact (1997)
That's the Perfect Attendance Award and the Punctuality Award.นี่เป็นรางวัลไม่เคยขาดเรียน และนี่รางวัลตรงต่อเวลา Rushmore (1998)
Your attendance at school and your grades need to be pristine.ใส่ใจที่จะไปโรงเรียน และผลการเรียนจะดีขึ้น Cell Test (2005)
-Where's the attendance?สมุดเช็คชื่อเด็กอยู่ไหน? The Wicker Man (2006)
In attendance during this trial, Dr. Samuel Loomis.ในระหว่างการพยายามทำการรักษา โดยดร.แซมมวล ลูมิส Halloween (2007)
No, Mrs. Bartlett, it's not his grades and it's not his attendance.เปล่าครับ คุณนายบาร์ทเล็ต ไม่ใช่เพราะเกรดหรือการเข้าเรียนของเขา Charlie Bartlett (2007)
Garcia, you've got viper's attendance records?การ์เซีย คุณได้ทะเบียนนักเรียน ของไวเปอร์มารึยัง 52 Pickup (2008)
And attendance is mandatory for me and whoever I'm with.ต้องเข้าร่วมและออกคำสั่งกับชั้นให้พาคนที่อยู่กับชั้นด้วยไปด้วย Chuck in Real Life (2008)
Let's take attendance, then.เช็กชื่อก่อนละกัน Pilot (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
attendanceAttendance had been falling off and such people as did come sat about indifferently.
attendanceAttendance is charged extra.
attendanceAttendance is compulsory for all members.
attendanceAttendance should be good provided the weather is favorable.
attendanceHis attendance is irregular.
attendanceHis mother is in attendance on him.
attendanceHow was the attendance?
attendanceI'll take attendance first.
attendanceIn Japan, attendance at elementary and junior high school is compulsory.
attendanceI took his attendance for granted.
attendanceRegular attendance is important in a foreign language class.
attendanceRegular attendance is required in that class.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบี้ยประชุม[n. exp.] (bīa prachum) EN: attendance fee   
เฝ้าแหน[v.] (faohaēn) EN: be on guard against ; defend ; watch over ; be in attendance   FR: être sur ses gardes

CMU English Pronouncing Dictionary
ATTENDANCE    AH0 T EH1 N D AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
attendance    (n) (@1 t e1 n d @ n s)
attendances    (n) (@1 t e1 n d @ n s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anwesenheitsbeleg {m}; Anwesenheitsliste {f}attendance sheet [Add to Longdo]
Anwesenheitskarte {f}attendance card [Add to Longdo]
Anwesenheitsliste {f} | Anwesenheitslisten {pl} | Führung einer Anwesenheitsliste (zu Beginn einer Unterrichtsstunde)attendance list | attendance lists | attendance; roll call [Add to Longdo]
Anwesenheitsprämie {f}attendance bonus [Add to Longdo]
Anwesenheitszeit {f}attendance time [Add to Longdo]
Dienstleistung {f}; Wartung {f} | Dienstleistungen {pl}; Wartungen {pl}attendance | attendances [Add to Longdo]
Kirchenbesuch {m}attendance at church; churchgoing [Add to Longdo]
Sitzungsgeld {n}; Betreuungsgebühr {f}attendance fee [Add to Longdo]
Stechuhr {f}; Stempeluhr {f}attendance recorder [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アテンダンス[, atendansu] (n) attendance [Add to Longdo]
アテンド[, atendo] (n,vs) (See 世話をする,接待) attendance; attending to someone; taking care of someone [Add to Longdo]
会葬[かいそう, kaisou] (n,vs) attendance at a funeral [Add to Longdo]
皆勤[かいきん, kaikin] (n,vs) perfect attendance [Add to Longdo]
皆勤賞[かいきんしょう, kaikinshou] (n) reward or prize for perfect attendance [Add to Longdo]
顔を揃える;顔をそろえる[かおをそろえる, kaowosoroeru] (exp,v1) to be in complete attendance [Add to Longdo]
供奉[ぐぶ, gubu] (n,vs) (1) accompanying; being in attendance on; (n) (2) (abbr) (See 内供奉) inner offerer (any of the 10 high-ranking monks serving at the inner offering hall) [Add to Longdo]
勤惰[きんだ, kinda] (n) diligence and indolence; attendance [Add to Longdo]
勤怠[きんたい, kintai] (n) (See 出欠,勤惰) diligence and indolence; diligence; attendance; attendance and absence [Add to Longdo]
近侍[きんじ, kinji] (n,vs) attendant; attendance upon another [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Attendance \At*tend"ance\, n. [OE. attendance, OF. atendance,
   fr. atendre, F. attendre. See {Attend}, v. t.]
   1. Attention; regard; careful application. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Till I come, give attendance to reading. --1 Tim.
                          iv. 13.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of attending; state of being in waiting; service;
    ministry; the fact of being present; presence.
    [1913 Webster]
 
       Constant attendance at church three times a day.
                          --Fielding.
    [1913 Webster]
 
   3. Waiting for; expectation. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Languishing attendance and expectation of death.
                          --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   4. The persons attending; a retinue; attendants.
    [1913 Webster]
 
       If your stray attendance by yet lodged. --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 attendance
   n 1: the act of being present (at a meeting or event etc.) [syn:
      {attendance}, {attending}] [ant: {nonattendance}]
   2: the frequency with which a person is present; "a student's
     attendance is an important factor in her grade"
   3: the number of people that are present; "attendance was up by
     50 per cent"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top