Search result for

attempt

(80 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -attempt-, *attempt*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
attempt[N] ความพยายาม, See also: ความมานะ, ความอุตสาหะ, Syn. try, endeavor
attempt[VT] พยายาม, See also: หาทาง, ขวนขวาย, Syn. try, endeavor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
attempt(อะเทมพฺทฺ') vt.,n. พยายาม,ทดลอง

English-Thai: Nontri Dictionary
attempt(n) ความพยายาม,การทดลอง
attempt(vt) พยายาม,ทดลอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
attemptพยายาม, การพยายาม (กระทำความผิดอาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attempted suicideการพยายามฆ่าตัวตาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Attempts assassination ; Assassination attemptsการพยายามลอบฆ่า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Just because you two are making a doomed attemptแค่เพราะพวกเธอพยายามอย่างมาก Pret-a-Poor-J (2008)
You actually surprised me. I mean, for your first attempt at heroism.คุณทำให้ฉันประหลาดใจ หมายถึง ความพยายามที่จะเป็นพระเอกของคุณ Odyssey (2008)
Why does attempted murder from 25 years ago suddenly become relevant to her health now?ทำไมการพยายามฆาตกรรมเธอเมื่อ25ปีก่อน\ ถึงได้มีผลต่อสุขภาพเธอในปัจจุบัน Birthmarks (2008)
Sir, the enemy is attempting to flee through the debris field.ท่านครับ พวกศัตรูพยายามที่จะหลบหนีผ่านซากปรักหักพังไปครับ Rising Malevolence (2008)
- They're not attempting to jump to hyperspace.-พวกนั้นไม่เข้าไปใน Destroy Malevolence (2008)
- I was attempting to find the cause.กระหม่อมต้องการหาสาเหตุก่อน The Mark of Nimueh (2008)
And their attempt to free Gunray has failed?และความพยายามของพวกเขา ที่จะมาช่วยกันเรย์ก็ล้มเหลว ใช่มั้ย? Cloak of Darkness (2008)
My name is Claire Bennet, and this is attempt number 7.ฉันชื่อ แคลร์ เบนเน็ต และนี่คือความพยายามครั้งที่ 7 Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Minister of the Interior, Hong Seo Hyun is causing a stir in government by treating it as a coup attempt.ท่านเสนาบดีมหาดไทย, ฮง โซ ฮุน เป็นสาเหตุของการกระตุ้นจากความมุ่งมั่นที่จะก่อการกบฏ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Who cares if there was a coup attempt?ใครจะสนหล่ะว่าจะมีคนพยายามที่จะก่อกบฏ? Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Then we will find out who is behind the coup attempt! Please have faith in me!เราต้องพบผู้บงการอยู่เบื้องหลัง /Nโปรดวางพระทัยกระหม่อม! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Is this... the reason why Yongmun is trying to attempt a coup?นี่หรือเปล่า... คือเหตุผลว่าทำไมยองมันถึงพยายามก่อการกบฏ? Hong Gil Dong, the Hero (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
attemptAll our attempts failed.
attemptAll our attempts were in vain.
attemptAmerican industry makes various attempts to find and encourage brilliant students from abroad.
attemptAn investors' group is attempting a leveraged buy-out of the firm.
attemptAttempt a difficult task.
attemptAttempts to redraw voting districts have hit a wall of opposition.
attemptDespair drove him to attempt suicide.
attemptDon't attempt two projects at a time.
attemptDon't attempt two thing at a time.
attemptExcessive reliance on monetary policy an attempt to curb inflation could unnecessarily constrain credit and hence business.
attemptFor some reason it didn't go well, shot down at every attempt, and he led a sad "History of no girlfriend = Age" life.
attemptHe attempted to escape.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุปกรม[N] attempt, Syn. การพยายาม
ตะเกียกตะกาย[V] attempt, See also: struggle, try, Syn. ขวนขวาย, พากเพียร, Example: เด็กบ้านนอกจะเรียนกันสบายๆ มากกว่าเด็กในกรุงเทพฯ เพราะไม่ต้องตะเกียกตะกายแย่งกันเข้าโรงเรียนดีๆ, Thai definition: พยายามทุกทางเพื่อให้ประสบความสำเร็จ
ความพยายาม[N] attempt, See also: try, endeavor, Syn. ความมานะบากบั่น, ความอุตสาหะ, ความพากเพียร, Example: ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น
ความเพียรพยายาม[N] attempt, See also: endeavor, try, Syn. ความพยายาม, ความเพียร, ความพากเพียร, ความอุตสาหะ, Ant. ความขี้เกียจ, ความเกียจคร้าน, Example: ท่านได้ใช้ความเพียรพยายามทุ่มเทขยันและอดทนจนประสบความสำเร็จในชีวิต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขวนขวาย[v.] (khūankhwāi) EN: struggle ; attempt ; take the trouble ; go out of one's way   FR: essayer ; faire son possible
ความพยายาม[n.] (khwām phayāyām) EN: attempt ; effort ; try ; endeavour = endeavor (Am.)   FR: effort [m]
ความอุตสาหะ[n.] (khwām utsāha) EN: effort ; industry ; endeavour = endeavor (Am.) ; try ; attempt ; diligence   
ลอง[v.] (løng) EN: try (on) ; experiment ; attempt ; sample ; test ; experience   FR: essayer ; expérimenter ; éprouver ; tester ; tenter
มิจฉาวายามะ[n.] (mitchāwāyāma) EN: wrong effort ; wrong attempt ; wrong perserverance   
มุ[v.] (mu) EN: try hard ; work hard ; make determined effort ; attempt ; strive ; concentrate   FR: travailler dur ; bûcher (fam.) ; travailler sans relâche ; travailler d'arrache-pied
มุ่งหน้า[v.] (mungnā) EN: aim ; intend ; mean ; attempt ; endeavour ; strive ; try   
พยายาม[v.] (phayāyām) EN: try ; attempt : make an effort ; make great efforts ; endeavour = endeavor (Am.) ; strive ; exert ; strain   FR: essayer ; tenter ; s'efforcer (de) ; tâcher
ตั้งเป้า[v.] (tangpao) EN: aim at ; intend ; mean ; plan ; endeavor ; attempt ; strive ; try   

CMU English Pronouncing Dictionary
ATTEMPT    AH0 T EH1 M P T
ATTEMPTS    AH0 T EH1 M P T S
ATTEMPTS    AH0 T EH1 M P S
ATTEMPTED    AH0 T EH1 M P T AH0 D
ATTEMPTING    AH0 T EH1 M P T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
attempt    (v) (@1 t e1 m p t)
attempts    (v) (@1 t e1 m p t s)
attempted    (v) (@1 t e1 m p t i d)
attempting    (v) (@1 t e1 m p t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Attentat auf jdn. | ein Attentat auf jdn. verübenattempt on someone's life | to make an attempt on someone's life [Add to Longdo]
Einigungsversuch {m}attempt to reach an agreement [Add to Longdo]
Einschüchterungsversuch {m} | Einschüchterungsversuche {pl}attempt at intimidation | attempts at intimidation [Add to Longdo]
Fluchtversuch {m}; Ausbruchversuch {m} | Fluchtversuche {pl}attempt to escape; escape attempt; escape bid | attempts to escape [Add to Longdo]
Gehversuch {m} | Gehversuche {pl}attempt at walking | attempts at walking [Add to Longdo]
Leseversuch {m}attempt to read [Add to Longdo]
Rekordversuch {m}attempt on the record [Add to Longdo]
Schutzbehauptung {f}attempt to justify one's behaviour [Add to Longdo]
Täuschungsversuch {m} | Täuschungsversuche {pl}attempt to deceive | attempts to deceive [Add to Longdo]
Vermittlungsversuch {m}attempt at mediation [Add to Longdo]
Wiederbelebungsversuch {m} | Wiederbelebungsversuche {pl}attempt at resuscitation | attempts at resuscitation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しようとする[, shiyoutosuru] (exp,vs-i) (See 為る・する・1,とする・1) to try and do something; to attempt to do something [Add to Longdo]
せんとする[, sentosuru] (exp,vs-i) (arch) (See しようとする) to attempt to do something [Add to Longdo]
虻蜂取らず[あぶはちとらず, abuhachitorazu] (n) attempting two tasks simultaneously, accomplishing neither [Add to Longdo]
暗殺未遂[あんさつみすい, ansatsumisui] (n) attempted assassination [Add to Longdo]
案ずるより産むが易し;案ずるより生むが易し[あんずるよりうむがやすし, anzuruyoriumugayasushi] (exp) (id) it is easier to do something than worry about it; the anxiety that comes from doing nothing is worse than any danger you might face; fear overruns the danger; an attempt is sometimes easier than expected; it is easier to bear (a child) than to worry about it [Add to Longdo]
闇夜に鉄砲[やみよにてっぽう, yamiyoniteppou] (n) (obsc) aimless attempt; shot in the dark [Add to Longdo]
闇夜の鉄砲[やみよのてっぽう, yamiyonoteppou] (n) (obsc) aimless attempt; shot in the dark [Add to Longdo]
闇夜の礫[やみよのつぶて, yamiyonotsubute] (exp) (obsc) aimless attempt; shot in the dark [Add to Longdo]
為す(P);成す(P);生す[なす, nasu] (v5s,vt) (1) (esp. 成す) to build up; to establish; (2) (esp. 成す) to form; to become (a state); (3) to accomplish; to achieve; to succeed in; (4) to change into; (5) (esp. 為す) to do; to perform; (aux-v) (6) (arch) to intend to; to attempt; to try; (7) (arch) (esp. 生す) to have a child; (P) [Add to Longdo]
為る[する, suru] (vs-i) (1) (uk) to do; (2) to cause to become; to make (into); to turn (into); (3) to serve as; to act as; to work as; (4) to wear (clothes, a facial expression, etc.); (5) (as 〜にする,〜とする) to judge as being; to view as being; to think of as; to treat as; to use as; (6) to decide on; to choose; (vs-i,vi) (7) (as 〜がする) to be sensed (of a smell, noise, etc.); (8) to be (in a state, condition, etc.); (9) to be worth; to cost; (10) to pass (of time); to elapse; (suf,vs-i) (11) verbalizing suffix (applies to nouns noted in this dictionary with the part of speech "vs"); (aux-v,vs-i) (12) (See お願いします,御・お) creates a humble verb (after a noun prefixed with "o" or "go"); (13) (as 〜うとする,〜ようとする) (See とする・1) to be just about to; to be just starting to; to try to; to attempt to; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
企图[qǐ tú, ㄑㄧˇ ㄊㄨˊ, / ] attempt, #5,364 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Attempt \At*tempt"\ (?; 215), v. t. [imp. & p. p. {Attempted};
   p. pr. & vb. n. {Attempting}.] [OF. atenter, also spelt
   atempter, F. attenter, fr. L. attentare to attempt; ad +
   tentare, temptare, to touch, try, v. intens. of tendere to
   stretch. See {Tempt}, and cf. {Attend}.]
   1. To make trial or experiment of; to try; to endeavor to do
    or perform (some action); to assay; as, to attempt to
    sing; to attempt a bold flight.
    [1913 Webster]
 
       Something attempted, something done,
       Has earned a night's repose.     --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   2. To try to move, by entreaty, by afflictions, or by
    temptations; to tempt. [Obs. or Archaic]
    [1913 Webster]
 
       It made the laughter of an afternoon
       That Vivien should attempt the blameless king.
                          --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   3. To try to win, subdue, or overcome; as, one who attempts
    the virtue of a woman.
    [1913 Webster]
 
       Dear sir, of force I must attempt you further:
       Take some remembrance of us, as a tribute. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To attack; to make an effort or attack upon; to try to
    take by force; as, to attempt the enemy's camp.
    [1913 Webster]
 
       Without attempting his adversary's life. --Motley.
    [1913 Webster]
 
   Syn: See {Try}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Attempt \At*tempt"\, v. i.
   To make an attempt; -- with upon. [Obs.] --Sir T. Browne.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Attempt \At*tempt"\, n.
   A essay, trial, or endeavor; an undertaking; an attack, or an
   effort to gain a point; esp. an unsuccessful, as contrasted
   with a successful, effort.
   [1913 Webster]
 
      By his blindness maimed for high attempts. --Milton.
   [1913 Webster]
 
   {Attempt to commit a crime} (Law), such an intentional
    preparatory act as will apparently result, if not
    extrinsically hindered, in a crime which it was designed
    to effect. --Wharton.
    [1913 Webster]
 
   Syn: {Attempt}, {Endeavor}, {Effort}, {Exertion}, {Trial}.
 
   Usage: These words agree in the idea of calling forth our
      powers into action. Trial is the generic term; it
      denotes a putting forth of one's powers with a view to
      determine what they can accomplish; as, to make trial
      of one's strength. An attempt is always directed to
      some definite and specific object; as, "The attempt,
      and not the deed, confounds us." --Shak. An endeavor
      is a continued attempt; as, "His high endeavor and his
      glad success." --Cowper. Effort is a specific putting
      forth of strength in order to carry out an attempt.
      Exertion is the putting forth or active exercise of
      any faculty or power. "It admits of all degrees of
      effort and even natural action without effort." --C.
      J. Smith. See {Try}.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 attempt
   n 1: earnest and conscientious activity intended to do or
      accomplish something; "made an effort to cover all the
      reading material"; "wished him luck in his endeavor"; "she
      gave it a good try" [syn: {attempt}, {effort}, {endeavor},
      {endeavour}, {try}]
   2: the act of attacking; "attacks on women increased last year";
     "they made an attempt on his life" [syn: {attack}, {attempt}]
   v 1: make an effort or attempt; "He tried to shake off his
      fears"; "The infant had essayed a few wobbly steps"; "The
      police attempted to stop the thief"; "He sought to improve
      himself"; "She always seeks to do good in the world" [syn:
      {try}, {seek}, {attempt}, {essay}, {assay}]
   2: enter upon an activity or enterprise [syn: {undertake}, {set
     about}, {attempt}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top