Search result for

athen

(45 entries)
(0.0122 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -athen-, *athen*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
athena(อะธี'นะ) n. เทพเจ้ากรีกแห่งปัญญาความอุดมสมบูรณ์ศิลป์., Syn. Athene, Pallas, Pallas Athena (goddess of wisdom)
athenaeum(แอธธินี'อัม) n. สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้, ห้องสมุด., Syn. atheneum
athenian(อะธี'เนียน) adj. เกี่ยวกับกรุงเอเธนส์ของกรีก. -n. ชาวเอเธนส์
athens(แอธ'เธน') n. กรุงเอเธนส์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของกรีก (capital of Greece)
heathen(ฮี'เธิน) n. คนนอกศาสนา,คนที่ไม่ยอมเชื่อว่ามีพระเจ้า,คนที่ไม่นับถือศาสนาคริสต์หรือยิว,คนป่าเถื่อน adj. ไม่มีศาสนา,นอกศาสนา,นอกรีต,ป่าเถื่อน., See also: heathenness n., Syn. infidel,pagan,idolater,atheist,agnostic คำศั

English-Thai: Nontri Dictionary
heathen(adj) เกี่ยวกับคนนอกศาสนา,ไม่มีศาสนา
heathen(n) คนนอกศาสนา,คนป่าเถื่อน,คนนอกรีต,คนไม่มีศาสนา
heathenish(adj) นอกศาสนา,ป่าเถื่อน,นอกรีต,ที่ไม่นับถือศาสนา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You mixed athenol and nitric acid with the alcohol.คุณผสมแอลกอฮอลล์กับกรดไนตริคที่อยู่ในรูปแอลกอฮอลล์ หรือมีรสแอลกอฮอลล์อยู่ Pathology (2008)
Lady, I worked Yemen, Athens and Cairo.คุณผู้หญิง,ผมผ่านมาแล้วทั้งเยเมน,เอเธนส์ และไคโร Duplicity (2009)
- You were together in Athens.-คุณทำงานกับเขาที่เอเธนส์ Duplicity (2009)
And this last piece was saved by his sister, Pallas Athena,เป็นชิ้นสุดท้าย เก็บไว้ให้น้องสาว พาลัส อาเทน่า Beyond Here Lies Nothin' (2009)
Behold arkadios! Scourge of athens!นั้นไง อาร์คาดอสผู้สร้างหายณะสู่นครเอเธนส์ The Red Serpent (2010)
They've got it on display at the National Archeology Museum in Athens.ที่พิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งชาติ ในกรุงเอเธนส์ Goodbye Yellow Brick Road (2010)
It's definitely her. I got a hit on the pressure senser, pulled up athenasat, boom.เป็นเธอแน่นอน ,ผมได้รับสัญญาน อย่างชัดเจน Pilot (2010)
When he came for her, she ran to Athena's temple, thinking that the Goddess will protect her.แต่เอเธนน่าไม่ช่วย โพไซดอนย่ำยีนาง บนพื้นเย็นเฉียบ Clash of the Titans (2010)
She prayed to Athena for comfort, but the Goddess felt nothing but disgust.พระองค์สาป ไม่ให้ชายใดปรารถนาเมดูซ่าอีก Clash of the Titans (2010)
It was Athena's one bit of solace to Medusa, so the Medusa would never harm a woman.เพื่อมิให้เมดูซ่าทำลายสตรีด้วยกันเอง มีเพียงบุรุษที่จะเข้าสู่วิหารได้ แต่ไม่เคยมีบุรุษใดกลับออกมาได้เลย Clash of the Titans (2010)
Annabeth. Daughter of Athena, the goddess of wisdom.แอนนาเบ็ธ ลูกสาวของอะธีน่า เทพแห่งสงคราม Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
- Daughter of Athena. - How do you know me?ธิดาแห่งอธีน่า เธอรู้จักฉันได้ยังไง? Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
athenA cargo vessel, bound for Athens, sank in the Mediterranean without a trace.
athenI am not an Athenian, nor a Greek.
athenWe stopped over in Athens on our way to Paris.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอเธนส์[n. prop.] (Ēthēns) EN: Athens   FR: Athènes [f]
โรงเรียนมัธยม[n. exp.] (rōngrīen matthayom) EN: secondary school ; high school   FR: école secondaire [f] ; lycée [m] ; athénée (belg.) [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ATHENA    AH0 TH IY1 N AH0
ATHENS    AE1 TH AH0 N Z
ATHENEUM    AE1 TH AH0 N UW0 M
ATHENIAN    AH0 TH IY1 N IY0 AH0 N
ATHENAEUM    AE2 TH AH0 N IY1 AH0 M
ATHENAIOS    AE2 TH AH0 N AY1 OW0 S
ATHENIANS    AH0 TH IY1 N IY0 AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Athens    (n) (a1 th i n z)
Athenian    (n) (@1 th ii1 n i@ n)
Athenians    (n) (@1 th ii1 n i@ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アテナ[, atena] (n) Athena (Greek goddess); Athene [Add to Longdo]
アテネ[, atene] (n) Athens (lat [Add to Longdo]
デロス同盟[デロスどうめい, derosu doumei] (n) Delian League (the Athenian empire) [Add to Longdo]
異教[いきょう, ikyou] (n,adj-no) paganism; heathenism [Add to Longdo]
穴堀梟[あなほりふくろう;アナホリフクロウ, anahorifukurou ; anahorifukurou] (n) (uk) burrowing owl (Athene cunicularia) [Add to Longdo]
交替神教[こうたいしんきょう, koutaishinkyou] (n) kathenotheism [Add to Longdo]
邪教[じゃきょう, jakyou] (n) heresy; heathenism; paganism [Add to Longdo]
小金目梟[こきんめふくろう;コキンメフクロウ, kokinmefukurou ; kokinmefukurou] (n) (uk) little owl (Athene noctua) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
雅典[Yǎ diǎn, ㄧㄚˇ ㄉㄧㄢˇ, ] Athens (capital of Greece) [Add to Longdo]
雅典娜[Yǎ diǎn nà, ㄧㄚˇ ㄉㄧㄢˇ ㄋㄚˋ, ] Athena [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top