Search result for

at the beginning

(48 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -at the beginning-, *at the beginning*, at the beginn
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Let's start at the beginning then;งั้นลองเริ่มตั้งแต่ต้นซิ Changeling (2008)
Let's start at the beginning.มาเริ่มต้นกันก่อนค่ะ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Jesse never really felt gay at the beginning.เจสซี่ก็ไม่ได้เป็นเกย์ ตั้งแต่แรกนี่ Loyal and True (2008)
At the beginning, our planet was no more than a chaos of fire, a cloud of agglutinated dust particles, similar to so many similar clusters in the universe.โลกของเราเริ่มต้นขึ้น ด้วยกลุ่มควันไฟคละคลุ้ง เป็นเพียงกลุ่มก้อนของฝุ่นละออง ไม่ต่างกับกลุ่มฝุ่นอื่นๆ มากมายในเอกภพ Home (2009)
The story that Ric showed me at the beginning was just the tip of the iceberg.เรื่องราวที่ริค ได้ให้ผมดูในตอนแรก เป็นแค่ส่วนปลายยอด ของภูเขาน้ำแข็งเท่านั้น The Cove (2009)
I'm back at the beginning of the level.ฉันกลับมาที่ จุดเริ่มต้นของเกมส์ใหม่ ว่ะ Air: Part 1 (2009)
Want to start at the beginning? Yes.เอาตั้งแต่ต้นเลยมั้ย? Wheels (2009)
We traveled together at the beginning of summer.เราไปด้วยกันตั้งแต่เริ่มหน้าร้อน Reversals of Fortune (2009)
You feel like you're there at the beginning of something... miraculous...คุณรู้สึกเหมือนคุณอยู่ีที่นั้น แล้วเริ่มต้นมี อะไรบางอย่าง... ที่แสนสุดมหัศจรรย์... Scary Monsters and Super Creeps (2009)
Perhaps at the beginning, he will feel that I made this decision because I hate him.บางทีในตอนแรก, เขาจะต้องคิดว่า ที่ฉันตัดสินใจทำอย่างนี้เพราะฉันเกลียดเขา. Shining Inheritance (2009)
I thought I'd lost you for a minute at the beginning there.ผมคิดว่าผมสุญเสียคุณไปซักนาทีนึง ตอนแรกเริ่มนั่น Burlesque (2010)
The explosion of violence in this township is an ominous sign for South Africa at the beginning of a week of planned protests and demonstrations by Inkatha.การจลาจลภายในเมืองยังคงดำเนินต่อไป ในแอฟริกาใต้ ในต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นการต่อต้านของพวก อินคาธ่าครับ The Bang Bang Club (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
at the beginningA capital letter is used at the beginning of a sentence.
at the beginningAt the beginning of a marathon race, scores of runners start, but only a few finish and just one takes the cake.
at the beginningAt the beginning of next month.
at the beginningAt the beginning of the fifth year, Tony said he was going to have to charge more.
at the beginningCalm down and begin at the beginning.
at the beginningHe came right at the beginning of the game.
at the beginningHe left for England at the beginning of August.
at the beginningI had great difficulty at the beginning.
at the beginningLet's begin at the beginning.
at the beginningMy father will be back at the beginning of next month.
at the beginningOur teacher called the roll at the beginning of the class.
at the beginningShe will arrive in Tokyo at the beginning of next month.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระยะแรก[ADV] at the beginning, See also: first, initial, Syn. ระยะต้น, ระยะเริ่มต้น, ช่วงแรก, Ant. ระยะหลัง, Example: การลงทุนในระยะแรกมีปัญหาที่สำคัญคือ คนในองค์การส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักวิธีใช้คอมพิวเตอร์
แรกเริ่มเดิมที[ADV] originally, See also: at the beginning, at first, formerly, initially, Example: การที่ท่านเขียนหนังสือนั้น แรกเริ่มเดิมทีก็เพื่อทำความเข้าใจให้กับตนเองหลังจากอ่านงานเขียนของผู้อื่น
ในขั้นต้น[ADV] at the first stage, See also: at the beginning, at the first phase, initially, primarily, Syn. ในขั้นแรก, ในตอนแรก, ในระยะแรก, Ant. ในขั้นสุดท้าย, ในตอนท้าย, Example: ในการพัฒนาระบบเกษตรกรรมทางนั้นในขั้นต้นกลุ่มเกษตรกรรมในแต่ละพื้นที่จะต้องเก็บรวบรวมภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านเกษตรกรรมเพื่อนำมาพัฒนา
ต้นปี[N] at the beginning of the year, See also: early in the year, Ant. ท้ายปี, ปลายปี, Example: ช่วงเวลาต้นปีจะเบิกงบประมาณทำอะไรก็ดูง่ายไปหมดไม่เหมือนตอนปลายปี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบื้องต้น[adv.] (beūangton) EN: at the beginning   FR: au début
หัวเก่า[n.] (hūakao) EN: circle at the beginning of a Thai letter which turns inwards (ย)   FR: boucle initiale senestrorsum de certaines lettres thaïes (ย)
หัวลม[n.] (hūalom) EN: windward ; start of the gale ; wind at the beginning of the winter   
หัวออก[n.] (hūa-øk) EN: circle at the beginning of a Thai letter which turns outwards (พ)   FR: boucle initiale dextrorsum de certaines lettres thaïes (พ)
หัวปีท้ายปี[adv.] (hūapī thāi pī) EN: bearing one child at the beginning of a year and another child towards the end of the same year   
ปากถนน[X] (pāk thanon) EN: at the beginning of the street   FR: à l'entrée de la rue
เริ่มแรก[adv.] (roēmraēk) EN: at first ; firstly ; initially ; at the beginning ; at the outset ; in the first place   FR: d'abord ; au début ; au départ ; initialement
ต้นเดือน[X] (ton deūoen) EN: at the beginning of this month ; early this month   FR: au début du mois
ต้นปี[X] (ton pī) EN: at the beginning of the year ; early in the year   FR: au début de l'année ; plus tôt dans l'année
ต้นปีหน้า[X] (ton pī nā) EN: at the beginning of next year   FR: au début de l'année prochaine

Japanese-English: EDICT Dictionary
ていうか[, teiuka] (exp) I mean (used at the beginning of a sentence) [Add to Longdo]
ノリ突っ込み[ノリつっこみ, nori tsukkomi] (n) (See 突っ込み・2) going along with a joke, etc. at the beginning then pointing out its ridiculousness [Add to Longdo]
一筆啓上[いっぴつけいじょう, ippitsukeijou] (exp) (male) (set formula of greeting used by a man at the beginning of a brief note) Just a short note to tell you ...; This will just be a short note. [Add to Longdo]
間もないころ;間も無いころ[まもないころ, mamonaikoro] (exp) in the early period (of something); at the beginning [Add to Longdo]
四月病[しがつびょう, shigatsubyou] (n) (See 五月病,六月病) euphoria experienced by college students or workplace recruits at the beginning of school or work [Add to Longdo]
粛白[しゅくはく, shukuhaku] (int) (hon) (arch) (See 敬白,粛啓) humble greeting at the beginning of a letter [Add to Longdo]
前株[まえかぶ, maekabu] (n) (See 後株) company name with the "kabushiki kaisha" at the beginning [Add to Longdo]
知らず;不知[しらず, shirazu] (n-suf) (1) not having; unaffected by; (conj) (2) (often as ~は知らず) aside; I don't know about ...; (3) (arch) (at the beginning of a sentence) I know not whether; I know not if [Add to Longdo]
追い羽根[おいばね, oibane] (n) battledore and shuttlecock game (played at the beginning of the year) [Add to Longdo]
年神;歳神[としがみ, toshigami] (n) (1) (See 神・かみ) kami celebrated at the beginning of New Year (usu. to pray for a good harvest); (2) (See 歳徳神) goddess of (lucky) directions [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top