Search result for

at that time

(47 entries)
(0.0571 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -at that time-, *at that time*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I didn't realize it at that time.ฉันไม่เข้าใจมันเลยในครั้งนั้น Beethoven Virus (2008)
I was really sick at that time.ตอนนั้นชั้นกำลังไม่สบาย My Sassy Girl (2008)
Now, we were in the Lincoln Sitting Room at that time.พวกเราจะเข้าไปอยู่ ห้องนั่งเล่นลินคอล์น Frost/Nixon (2008)
At that time, he left our place and went to school.ในตอนนั้น เขาออกจากบ้านและเดินทางไปโรงเรียน The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
At that time I had to start walking away, slowly, to go back to the world in which he was already gone.ในเวลานั้นถึงเวลาที่ฉันต้องเตรียมเดินทาง ฉันก้าวออกไปอย่างช้าๆ, เพื่อที่จะกลับไปยังโลก ซึ่งเค้าได้ตายจากไปแล้ว. Cyborg Girl (2008)
And how long were you walking at that Time?แล้วคุณใช้เวลาเดินเท่าไหร่ Safe and Sound (2008)
You'll also recall that we requisitioned a missile system at that time--ท่านยังได้ยกเลิก ว่าเราต้องการระบบขีปนาวุธในครั้งนั้น Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
That we requisitioned a missile system at that time.เราร้องขอระบบมิสไซน์ในตอนนั้น Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
At that time, you could have defeated him without that knife.ฉันเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น เวลานั้น Crows Zero II (2009)
At that time, the body is ready to face all dangers.ถึงเวลานั้น ร่างกายของพวกเธอจะพร้อม ที่จะเผชิญกับอันตรายข้างนอก Dogtooth (2009)
Now, theoretically, at that time, the full power of the star should be available to us.ตามทฤษฎี ในตอนนั้น ควรมีดวงดาวที่มีพลังงานให้เรา Earth (2009)
Not on this stretch. Not at that time of day, at least.ก็ไม่ค่อยเยอะครับ อย่างน้อยก็ไม่ใช่ในช่วงเวลานั้นของวัน Roadkill (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
at that timeA good idea occurred to me at that time.
at that timeAt that time I had a poor income and couldn't live on it.
at that timeAt that time I really understood that gorillas have feelings.
at that timeAt that time I was in Canada.
at that timeAt that time I was still awake.
at that timeAt that time Mexico was not yet independent of Spain.
at that timeAt that time Nato bombed the bases of Bosnian-Serbs.
at that timeAt that time she was a student at Yale.
at that timeAt that time she was bathing in the sun.
at that timeAt that time she was engaged in operating a tractor.
at that timeAt that time she was engaged in some sort of work.
at that timeAt that time the snow plow was certainly our hero.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครานั้น[N] at that time, See also: at that moment, Syn. เมื่อนั้น, ครั้งนั้น, Example: ครานั้น บุคคลที่เคารพนับถือท่านหนึ่งชักชวนให้ไปร่วมขบวนผ้าป่าของท่าน
ในเวลานั้น[N] at that time, Syn. ณ เวลานั้น, Ant. ในเวลานี้, Example: ความสำเร็จของการปฏิวัติในวันที่ 24 มิถุนายน 2475 ส่วนสำคัญมาจากการวางแผนอันรอบคอบ ทั้งๆ ที่ในเวลานั้นคณะราษฎรแทบจะไม่มีกำลังในมือ
ในขณะนั้น[ADV] at that time, See also: then, Syn. ในตอนนั้น, ในเวลานั้น, Example: การแก้ปัญหาเศรษฐกิจของสวีเดนคือการลงมือแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วเพราะในขณะนั้นหนี้สูญของธนาคารทั้งระบบอยู่ที่ 7% ของสินเชื่อทั้งหมด
ตอนนั้น[ADV] at that time, See also: then, by then, in those days, during those days, Syn. ในขณะนั้น, ในเวลานั้น, Example: ในอดีตนักศึกษา มธ. ตั้งเวทีอภิปรายตรงหน้าตึกเอนกประสงค์ซึ่งตอนนั้นยังเป็นเพียงตึกสองชั้นต่อเนื่องกับตึกโดม, Thai definition: ณ เวลานั้น
ตอนนั้น[ADV] at that time, See also: then, by then, in those days, during those days, Syn. ในขณะนั้น, ในเวลานั้น, Example: ในอดีตนักศึกษา มธ. ตั้งเวทีอภิปรายตรงหน้าตึกเอนกประสงค์ซึ่งตอนนั้นยังเป็นเพียงตึกสองชั้นต่อเนื่องกับตึกโดม, Thai definition: ณ เวลานั้น
ครั้งนั้น[ADV] at that time, Syn. คราวนั้น, ตอนนั้น, Ant. ครั้งนี้, Example: ครั้งนั้นเธอทำผิดโดยไม่ได้ตั้งใจ ผมจึงให้อภัยเธอ, Thai definition: ณ เวลานั้น
ขณะนั้น[ADV] at that time, See also: at that moment, Syn. ในเวลานั้น, ในตอนนั้น, Example: ผลงานของศิลปินที่เกิดความรู้สึกรักประเทศชาติในยามสงครามสะท้อนภาวะจิตใจขณะนั้นออกมาเป็นงานชุดโลก, Thai definition: ณ เวลานั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขณะนั้น[adv.] (khana nan) EN: at that time ; at that moment ; then   FR: à ce moment (là) ; à cette époque (là) ; alors
ครั้งนั้น[n. exp.] (khrang nan) EN: on that occasion ; at that time ; then   FR: cette fois-là
ในขณะนั้น[adv.] (nai khana nan) EN: at that time   FR: alors
ในเวลานั้น[n. exp.] (nai wēlā nan) EN: at that time   
เวลานั้น[n. exp.] (wēlā nan) EN: at that time   FR: à ce moment ; à ce moment-là

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
折から[おりから, orikara] Thai: ในตอนนั้น English: at that time

Japanese-English: EDICT Dictionary
その頃[そのころ, sonokoro] (n,adj-no) (uk) at that time; in those days; at that moment; then [Add to Longdo]
その時[そのとき, sonotoki] (exp) at that time; at that moment; then; on that occasion [Add to Longdo]
その折り;其の折[そのおり, sonoori] (n-t,n-adv) on that occasion; at that time [Add to Longdo]
その節;其の節[そのせつ, sonosetsu] (n-adv) at that time; that time [Add to Longdo]
[じゃく, jaku] (n) (1) (entering into) nirvana; (n-suf) (2) used after a date to indicate the death of a monk at that time; (adj-t,adv-to) (3) silent; tranquil [Add to Longdo]
折から(P);折りから;折柄;折り柄[おりから(P);おりがら(折柄;折り柄), orikara (P); origara ( ori gara ; ori gara )] (exp,n-t) (1) just then; at that time; right then; at that moment; (2) appropriate moment; (P) [Add to Longdo]
当時[とうじ, touji] (n-adv,n-t) at that time; in those days; (P) [Add to Longdo]
当年[とうねん, tounen] (n-adv,n-t) the present year; at that time [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
当初[dāng chū, ㄉㄤ ㄔㄨ, / ] at that time; originally [Add to Longdo]
那时侯[nà shí hòu, ㄋㄚˋ ㄕˊ ㄏㄡˋ, / ] at that time [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top