Search result for

at random

(45 entries)
(0.9245 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -at random-, *at random*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
at random[IDM] แบบสุ่ม, See also: โดยสุ่มขึ้นมา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They follow employees at random as we leave the building.พวกเขาออกสุ่มตรวจพนักงาน ในขณะที่เราออกจากอาคาร Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
He did not pick mccarty at random.เค้าต้องการให้นายดมที่เตียงดู L.D.S.K. (2005)
My mum was... Is, to this day, a very important editor at Random House.บก.ของแรนดอมเฮ้าส์ The Holiday (2006)
Unless the vics were poisoned at random.หรือไม่เหยื่อของเราก็ถูกสุ่มวางยา Page Turner (2008)
I have no idea. I just pushed those buttons at random.ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน ฉันก็กดมันไปมั่วๆน่ะ Self Made Man (2008)
He's picking cops at random.เค้าเลือกตำรวจแบบสุ่ม Brothers in Arms (2008)
We will strike at random, across Europe, then America, continually.เราจะโจมตีโดยไม่ระบุล่วงหน้า ทั้งยุโรป อเมริกาอย่างต่อเนื่อง Body of Lies (2008)
I'm an editor at Random House, and I just read your blog and it's great.ผมเป็นบ.ก.ที่ Random House, Julie & Julia (2009)
Every week I pick someone at random And I kick them out.ทุกๆสัปดาห์ฉันจะสุ่ม ไล่ใครสักคนออกไป Vitamin D (2009)
Yeah, who vandalize and attack people at random.ใช่ เป็นคนที่ทำลายทรัพย์สิน และทำร้ายคนโดยไม่มีแบบแผน Hopeless (2009)
Attacked at random.ถูกทำร้าย โดยการเลือกสุ่ม The Eyes Have It (2009)
Families are picked at random taken to a place of execution and then forced to dig their own graves.ครอบครัวจะถูกสุ่มเลือกมา ..พามาที่กลางลานสังหาร บังคับให้ขุดหลุมศพให้ตัวเอง Shanghai (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
at randomAnimals seem to move at random.
at randomChoose three books at random.
at randomHe always speaks at random.
at randomHe always tells at random.
at randomHe asked questions at random.
at randomHe bought books at random.
at randomHe fired a shot at random.
at randomHe listened to his CDs at random.
at randomHe reads books at random.
at randomI read novels at random.
at randomIt is better to read a few books carefully than to read many at random.
at randomI used to read novels at random.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มั่วซั่ว[ADV] haphazardly, See also: at random, perfunctorily, Syn. มั่ว, ส่งเดช, Example: บ่อยครั้งที่เธอชอบพูดมั่วซั่วไปโดยที่ไม่ได้รู้ว่าความจริงคืออะไร, Thai definition: ทำแบบโมเม ไม่รู้จริง, Notes: (ปาก)
ส่งเดช[ADV] at random, See also: haphazardly, Syn. ลวกๆ, มักง่าย, ส่งๆ, มั่วๆ, Example: คุณจะพูดส่งเดชไปอย่างนั้นไม่ได้ คนอื่นเขาเสียหาย, Thai definition: อย่างมักง่ายไม่ใส่ใจเท่าที่ควร, Notes: (ปาก)
กราด[ADV] sweepingly, See also: at random, scatteringly, indiscriminately, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจยิงกราดใส่ผู้ร้าย, Thai definition: ซัดส่ายไปโดยไม่เจาะจง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบสุ่ม[X] (baēp sum) EN: random ; at random   
กราด[adv.] (krāt) EN: sweepingly ; indiscriminately ; at random   
ส่งเดช[adv.] (songdēt) EN: at random   
สุ่ม[v.] (sum) EN: choose at random ; choose whimsically   FR: choisir au hasard
สุ่ม[adv.] (sum) EN: at random ; randomly   FR: au hasard

Japanese-English: EDICT Dictionary
アットランダム[, attorandamu] (n) at random [Add to Longdo]
アトランダム[, atorandamu] (adj-na,n) at random [Add to Longdo]
闇雲[やみくも, yamikumo] (adj-na,n) recklessly; blindly; at random [Add to Longdo]
手当たり次第[てあたりしだい, teatarishidai] (adv) using anything one can lay one's hands on; haphazardly; on the rebound; at random; indiscriminately; (P) [Add to Longdo]
打ちまくる;撃ちまくる[うちまくる, uchimakuru] (v5r,vt) to pound away; to hit at random; to hit ceaselessly [Add to Longdo]
当てずっぽう[あてずっぽう, atezuppou] (n) (See 当て推量) conjecture; guesswork; at random [Add to Longdo]
当ても無く;当てもなく[あてもなく, atemonaku] (adv) at random; aimlessly [Add to Longdo]
当て推量[あてずいりょう, atezuiryou] (n) (See 当てずっぽう) conjecture; guesswork; at random [Add to Longdo]
漫言放語[まんげんほうご, mangenhougo] (n,vs) saying whatever one feels; speaking at random; making careless remarks; rambling talk [Add to Longdo]
無闇に(P);無暗に[むやみに, muyamini] (adv) (uk) unreasonably; absurdly; recklessly; indiscreetly; at random; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Random \Ran"dom\, a.
   1. Going at random or by chance; done or made at hazard, or
    without settled direction, aim, or purpose; hazarded
    without previous calculation; left to chance; haphazard;
    as, a random guess.
    [1913 Webster]
 
       Some random truths he can impart.   --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
       So sharp a spur to the lazy, and so strong a bridle
       to the random.            --H. Spencer.
    [1913 Webster]
 
   2. (Statistics) Of, pertaining to, or resulting from a
    process of selection from a starting set of items, in
    which the probability of selecting any one object in the
    starting set is equal to the probability of selecting any
    other.
    [PJC]
 
   3. (Construction) of unequal size or shape; made from
    components of unequal size or shape.
    [PJC]
 
   {at random} in a manner so that all possible results have an
    equal probability of occurrence; for processes, each
    possible result is counted separately although the same
    type of result may occur more than once .
 
   {Random courses} (Masonry), courses of stone of unequal
    thickness.
 
   {Random shot}, a shot not directed or aimed toward any
    particular object, or a shot with the muzzle of the gun
    much elevated.
 
   {Random work} (Masonry), stonework consisting of stones of
    unequal sizes fitted together, but not in courses nor
    always with flat beds.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 at random
   adv 1: in a random manner; "the houses were randomly scattered";
       "bullets were fired into the crowd at random" [syn:
       {randomly}, {indiscriminately}, {haphazardly}, {willy-
       nilly}, {arbitrarily}, {at random}, {every which way}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top