Search result for

at par

(30 entries)
(0.0822 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -at par-, *at par*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
at parเสมอมูลค่า, ตามมูลค่า (ที่ตราไว้) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
At parราคาตามมูลค่า [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I know you used to work on the stamping line at Parrish Shoes.รู้ว่าคุณเคยทำงานที่โรงงานรองเท้าพาร์ริช Jumanji (1995)
I saw Deirdre up at Parents' Weekend, but I didn't see you.พอดีฉันเห็น เดียเจอร์ ที่งานวันหยุดผู้ปกครอง แต่ไม่เห็นคุณ The Story of Us (1999)
Probably in the hot tub. She always ends up in the hot tub at parties.เอาละ ไปต่อที่อันกัน ไปเถอะ Valentine (2001)
Your high school sweetheart got drunk at party then cheated on you with whole wrestling team.สงสัยแฟนสมัยม.ปลายของนายเมาที่งานปาร์ตี้ และนอกใจนายด้วยการนอนกับนักมวยปล้ำทั้งทีมใช่มะ 50 First Dates (2004)
So you see dear, at parties, sake only in moderation.อย่างที่คุณเห็น ในงานเลี้ยงเขาสนใจแต่สาเก Memoirs of a Geisha (2005)
Not so good at parties.ไม่ค่อยดีต่องานปาร์ตี้นะ Out of the Past (2007)
Look at Paris Hilton.ดู ปาริส ฮิลตันสิ Zack and Miri Make a Porno (2008)
And you used to date jake. - On and off. - at parties sometimes.ฉันหมายถึง อะไร พี่เขียนกลอนลับๆ ให้แฟนพี่หรืออะไรหรือไง You Are My Everything (2008)
I'm an expert at parties and boys. I'm a Bunny.เรื่องพวกนี้ฉันรู้ดี ฉันเป็นบันนี้ The House Bunny (2008)
- You're at Parker Center? - Yeah.คุณอยู่ที่ปาร์เกอร์ เซ็นเตอร์ใช่ไหม ใช่ Double Blind (2009)
- Sure, that's what people do at parties.แน่นอน ก็นั่นเป็นสิ่งที่คนเค้าทำกันเวลามางานปาร์ตี้ไง ใช้เวลาด้วยกัน Remains of the J (2009)
I'm sorry. I've been the person not welcome at parties,ขอโทษนะ คือฉันเคยเป็นคนที่ไม่เป็นที่ยอมรับในปาร์ตี้ The Freshmen (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
at parHe arrived at Paris and immediately started for London.
at parHe often turned up at parties without an invitation in his days.
at parI met lots of famous people at party.
at parI ran across an old friend of mine at party the other day.
at parJapanese speakers of English often have difficulty in dealing with informal conversation, such as at parties or in small informal groups.
at parShe is very shy and feels ill at ease at parties.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เท่าทุน[ADV] (to sell) at cost, See also: at par, Syn. เสมอตัว, Thai definition: ไม่ได้ไม่เสีย, ไม่ได้กำไรไม่ขาดทุน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พรรคประชาธิปัตย์[org.] (Phak Prachāthipat ) EN: Democrat Party ; Democrats   FR: Parti Démocrate [m]
เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้[xp] (thaokap mūnlakhā thī trā wai) EN: at par   
ปชป. (พรรคประชาธิปัตย์)[] (Pøchøpø.) EN: Democrat Party ; Democrats   FR: Parti Démocrate [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ロンパリ[, ronpari] (n) (col) walleyes (from London-Paris, i.e. "One eye looks at London, one eye looks at Paris"); squint; divergent strabismus [Add to Longdo]
衛視[えいし, eishi] (n) guards at parliament [Add to Longdo]
歌妓[かぎ, kagi] (n) woman who earns her living by entertaining with song, dance and playing the shamisen; geisha who sings at parties [Add to Longdo]
別れ際[わかれぎわ, wakaregiwa] (n-adv,adj-no) at parting; on parting [Add to Longdo]
名残惜しい(P);名残り惜しい[なごりおしい, nagorioshii] (adj-i) regret (at parting); reluctance (to part); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Par \Par\, n. [L. par, adj., equal. See {Peer} an equal.]
   [1913 Webster]
   1. Equal value; equality of nominal and actual value; the
    value expressed on the face or in the words of a
    certificate of value, as a bond or other commercial paper.
    [1913 Webster]
 
   2. Equality of condition or circumstances.
    [1913 Webster]
 
   3. An amount which is taken as an average or mean. [Eng.]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   4. (Golf) The number of strokes required for a hole or a
    round played without mistake, two strokes being allowed on
    each hole for putting. Par represents perfect play,
    whereas {bogey} makes allowance on some holes for human
    frailty. Thus if par for a course is 75, bogey is usually
    put down, arbitrarily, as 81 or 82. If par for one hole is
    5, a {bogey} is 6, and a score of 7 strokes would be a
    {double bogey}.
    [Webster 1913 Suppl. +PJC]
 
   {At par}, at the original price; neither at a discount nor at
    a premium; -- used especially of financial instruments,
    such as bonds.
 
   {Above par}, at a premium.
 
   {Below par},
    (a) at a discount.
    (a) less than the expected or usual quality; -- of the
      quality of objects and of the performance of people;
      as, he performed below par in the game.
 
   {On a par}, on a level; in the same condition, circumstances,
    position, rank, etc.; as, their pretensions are on a par;
    his ability is on a par with his ambition.
 
   {Par of exchange}. See under {Exchange}.
 
   {Par value}, nominal value; face value; -- used especially of
    financial instruments, such as bonds.
    [1913 Webster +PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top