Search result for

at once

(61 entries)
(0.0179 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -at once-, *at once*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She's better. I can tell at once.เธอดีขึ้น ฉันสามารถบอกได้ครั้งเดียว Not Cancer (2008)
Massive doses of all three at once.ยาทั้งสามชนิดออกฤทธิ์พร้อมกันในครั้งเดียว Adverse Events (2008)
I've proved that I can work two cases at once.ผมพิสูจน์แล้ว\ ว่าทำ 2 เรื่องได้พร้อมกัน Emancipation (2008)
Return at once.กลับมาในทันที Rising Malevolence (2008)
At once, Madam.ได้ครับ มาดาม Shadow of Malevolence (2008)
What are you doing? Get me down at once.นั่นเจ้าจะทำอะไร ปล่อยข้าลงเดี๋ยวนี้นะ Bombad Jedi (2008)
Take me to Senator Amidala at once!พาข้าไปหาวุฒิสมาชิกอมิดาลาเดี่ยวนี้! Bombad Jedi (2008)
It has to explode with a bang all at once!มันจะต้องมีเสียงระเบิด ปัง อย่างไม่ตั้งตัว Beethoven Virus (2008)
We'll be everywhere at once, more powerful than a whisper, invading your dreams, thinking your thoughts for you while you sleep.เราจะอยู่ทุกแห่งหน เสียงกระซิบที่ทรงพลัง บุกเข้าไปในความฝัน คิดแทนคุณ ตอนคุณหลับ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Savor it... and don't eat it all at once.ลิ้มรสของมัน... แต่อย่ากินทีเดียวหมดล่ะ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
But only if your cells could absorb that much energy at once, and they can't.แต่ เซลล์คุณต้องรับได้เท่านั้น แต่มันมากเกินไปต่อครั้ง \ จริง แล้วคงไม่ได้ Superhero Movie (2008)
Five hundred and forty-nine criminals at once.อาชญากรพร้อมกัน 549 กระทง The Dark Knight (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
at onceA doctor was sent for at once.
at onceAll at once he spoke out.
at onceAll at once, I heard a cry.
at onceAll at once I heard a scream.
at onceAll at once I heard a shrill cry.
at onceAll at once I saw a human form in the distance, and, to my surprise, soon recognized that the traveler was a woman.
at onceAll at once it began to rain heavily.
at onceAll at once she began to shout in a shrill voice.
at onceAll at once the bride burst into laughter.
at onceAll at once, the Buddhist priest burst into laughter, spoiling the solemn atmosphere.
at onceAll at once the lights went out.
at onceAll at once there was an explosion.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รวด[ADV] at once, See also: at one time, at a stretch, throughout, Example: รัฐบาลช่วยนายจ้างโดยออกกฎหมาย 4 ฉบับผ่านรวด แต่กฎหมายของลูกจ้างผ่านสภามาถึง 3 วาระกลับยกเลิก, Thai definition: ติดต่อกันครั้งเดียวโดยไม่หยุด
เดี๋ยวนั้น[ADV] at once, See also: suddenly, abruptly, all of a sudden, unexpectedly, Example: เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้น ทำให้ผมตั้งตัวไม่ติด, Thai definition: อย่างทันทีขณะนั้น
ปั๊บ[ADV] at once, See also: immediately, suddenly, Syn. ทันควัน, ทันทีทันใด, Example: หลักการทำงานของผมคือมีอะไรดีๆ ผ่านมาในสมองปุ๊บจดปั๊บเลย
พริบ[ADV] suddenly, See also: at once, in a wink, in an instant, Syn. พริบตา, ชั่วพริบตา, Example: หากคุณไม่มีสติ ความโกรธจะทำให้คุณเป็นคนชั่วไปได้ในพริบเดียว, Thai definition: ทันทีทันใด, ฉับพลัน
พริบตา[ADV] suddenly, See also: at once, Syn. ชั่วพริบตา, Example: น้าแช่มอ้อแอ้ก่อนล้มตัวลงนอนเหยียดยาว และหลับไปในพริบตา, Thai definition: ทันทีทันใด, ฉับพลัน
พริบตาเดียว[ADV] suddenly, See also: at once, Syn. ในพริบตา, ชั่วพริบตา, Example: เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ธรรมดานี้จะทำงานชั่วร้ายได้ชั่วพริบตาเดียว, Thai definition: เร็วมาก, ทันที, ทันทีทันใด
พลัน[ADV] at once, See also: instantly, immediately, promptly, suddenly, Syn. ฉับพลัน, ทันที, โดยพลัน, Example: ปีนี้ตลาดผงซักฟอกสูตรมาตรฐานสำหรับซักด้วยมือที่สงบมานานก็พลันระเบิดศึกโปรโมชั่นกันขึ้นอีกครั้ง
พึ่บ[ADV] suddenly, See also: at once, immediately, simultaneously, abruptly, Example: พอเสียงกริ่งดังทุกคนก็ลุกพรึ่บพร้อมกันเหมือนนัดกันไว้, Thai definition: ทันทีทันใด
ทันที[ADV] immediately, See also: at once, right away, promptly, instantly, forthwith, suddenly, quickly, Syn. ทันทีทันใด, ในทันที, โดยทันที, โดยฉับพลัน, ฉับไว, รวดเร็ว, ทันใดนั้น, โดยพลัน, Ant. อย่างเชื่องช้า, Example: ืเมื่อได้รับคำสั่ง คนงานก็เริ่มทำงานทันที

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉับพลัน[adv.] (chapphlan) EN: at once ; abruptly ; all of a sudden ; promptly ; suddenly   FR: sur le champ ; instantanément ; soudainement ; subitement ; brusquement
เดี๋ยวนี้[adv.] (dīonī) EN: now ; right now ; at this moment ; instantly ; at once ; right now ; immediately   FR: maintenant ; à présent ; tout de suite ; immédiatement
ฝนตกไม่ทั่วฟ้า[xp] (fontok mai thūa fā) EN: It does not rain everywhere at once ; There is bound to be some discrimination and favoritism   
จับปลาสองมือ[xp] (jap plā søng meū) EN: try to do two things at once ; seek two things simultaneously ; catch two fish with each hand   FR: faire deux choses à la fois ; courir deux lièvres à la fois ; poursuivre deux buts différents
พลัน[X] (phlan) EN: swiftly ; rapidly ; instantly ; immediately ; suddenly ; abruptly ; urgently ; right away ; promptly ; unexpectedly ; at once   FR: immédiatement ; instantanément ; rapidement ; soudainement
รวด[adv.] (rūat) EN: at once ; at one time ; at a stretch ; throughout ; in succession ; one after another ; repeatedly   FR: de suite ; en ligne ; consécutivement ; l'un après l'autre ; sans cesse ; à chaque fois
รวดเดียว[adv.] (rūatdīo) EN: nonstop ; in a single stretch ; throughout ; all at once   FR: d'un trait ; en une fois
ทันใด[adv.] (thandai) EN: that very instant ; instantly ; suddenly ; at that moment ; at once ; promptly ; quickly ; right away ; as soon as   FR: sur-le-champ
ทันใดนั้น[adv.] (thandai nan) EN: instantly ; immediately ; abruptly ; at once ; promptly ; suddenly   FR: tout à coup ; soudainement
ทันควัน[adv.] (thankhwan) EN: suddenly ; immediately ; instantly ; at once ; promptly; quickly ; right away ; quickly ; then and there   FR: au bon moment ; à pic

Japanese-English: EDICT Dictionary
きりきり[, kirikiri] (adv) (on-mim) at once; right away; quickly [Add to Longdo]
すぐそこ[, sugusoko] (adv,adj-no) (1) close by; right there; short distance away; a hop, skip and jump away; (2) at once; as soon as possible; immediately [Add to Longdo]
どさどさ[, dosadosa] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See ドサ) throwing down multiple objects in succession; (2) at once in great numbers [Add to Longdo]
ディスクアットワンス[, deisukuattowansu] (n) {comp} disk at once [Add to Longdo]
トラックアットワンス[, torakkuattowansu] (n) {comp} track at once [Add to Longdo]
一気に[いっきに, ikkini] (adv) (1) in one go; in one gulp; in one breath; without stopping; without pausing; without resting; in one sitting; at a stretch; all at once; (2) immediately; instantly; right away; straight away; straightaway; (P) [Add to Longdo]
一斉[いっせい, issei] (n-adv,n) simultaneous; all at once; (P) [Add to Longdo]
一斉に[いっせいに, isseini] (adv) simultaneously; all at once; (P) [Add to Longdo]
一度に[いちどに, ichidoni] (adv) all at once; (P) [Add to Longdo]
一擲千金[いってきせんきん, ittekisenkin] (exp) being lavish with one's money; spending a huge sum of money at once on a treat [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiù, ㄐㄧㄡˋ, ] at once; right away; only; just (emphasis); as early as; already; as soon as; right away; then; in that case; as many as; even if; to approach; to move towards; to undertake; to engage in; to suffer; subjected to; to accomplish; to take advantage of; to g, #18 [Add to Longdo]
马上[mǎ shàng, ㄇㄚˇ ㄕㄤˋ, / ] at once; right away; immediately; lit. on horseback; mounted, #1,357 [Add to Longdo]
顿时[dùn shí, ㄉㄨㄣˋ ㄕˊ, / ] at once; immediately; forthwith, #3,478 [Add to Longdo]
赶快[gǎn kuài, ㄍㄢˇ ㄎㄨㄞˋ, / ] at once; immediately, #3,872 [Add to Longdo]
当即[dāng jí, ㄉㄤ ㄐㄧˊ, / ] at once; on the spot, #6,368 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Once \Once\ (w[u^]ns), adv. [OE. ones, anes, an adverbial form
   fr. one, on, an, one. See {One-}, {-Wards}.]
   1. For one time; by limitation to the number one; not twice
    nor any number of times more than one.
    [1913 Webster]
 
       Ye shall . . . go round about the city once. --Josh.
                          vi. 3.
    [1913 Webster]
 
       Trees that bear mast are fruitful but once in two
       years.                --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. At some one period of time; -- used indefinitely.
    [1913 Webster]
 
       My soul had once some foolish fondness for thee.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
       That court which we shall once govern. --Bp. Hall.
    [1913 Webster]
 
   3. At any one time; -- often nearly equivalent to ever, if
    ever, or whenever; as, once kindled, it may not be
    quenched.
    [1913 Webster]
 
       Wilt thou not be made clean? When shall it once be?
                          --Jer. xiii.
                          27.
    [1913 Webster]
 
       To be once in doubt
       Is once to be resolved.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: Once is used as a noun when preceded by this or that;
      as, this once, that once. It is also sometimes used
      elliptically, like an adjective, for once-existing.
      "The once province of Britain." --J. N. Pomeroy.
      [1913 Webster]
 
   {At once}.
    (a) At the same point of time; immediately; without delay.
      "Stand not upon the order of your going, but go at
      once." --Shak. "I . . . withdrew at once and
      altogether." --Jeffrey.
    (b) At one and the same time; simultaneously; in one body;
      as, they all moved at once.
 
   {Once and again}, once and once more; repeatedly. "A dove
    sent forth once and again, to spy." --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 At \At\, prep. [AS. [ae]t; akin to OHG. az, Goth., OS., & Icel.
   at, Sw. [*a]t, Dan. & L. ad.]
   Primarily, this word expresses the relations of presence,
   nearness in place or time, or direction toward; as, at the
   ninth hour; at the house; to aim at a mark. It is less
   definite than in or on; at the house may be in or near the
   house. From this original import are derived all the various
   uses of at. It expresses: 
   [1913 Webster]
 
   1. A relation of proximity to, or of presence in or on,
    something; as, at the door; at your shop; at home; at
    school; at hand; at sea and on land.
    [1913 Webster]
 
   2. The relation of some state or condition; as, at war; at
    peace; at ease; at your service; at fault; at liberty; at
    risk; at disadvantage.
    [1913 Webster]
 
   3. The relation of some employment or action; occupied with;
    as, at engraving; at husbandry; at play; at work; at meat
    (eating); except at puns.
    [1913 Webster]
 
   4. The relation of a point or position in a series, or of
    degree, rate, or value; as, with the thermometer at
    80[deg]; goods sold at a cheap price; a country estimated
    at 10,000 square miles; life is short at the longest.
    [1913 Webster]
 
   5. The relations of time, age, or order; as, at ten o'clock;
    at twenty-one; at once; at first.
    [1913 Webster]
 
   6. The relations of source, occasion, reason, consequence, or
    effect; as, at the sight; at this news; merry at anything;
    at this declaration; at his command; to demand, require,
    receive, deserve, endure at your hands.
    [1913 Webster]
 
   7. Relation of direction toward an object or end; as, look at
    it; to point at one; to aim at a mark; to throw, strike,
    shoot, wink, mock, laugh at any one.
    [1913 Webster]
 
   {At all}, {At home}, {At large}, {At last}, {At length}, {At
   once}, etc. See under {All}, {Home}, {Large}, {Last} (phrase
    and syn.), {Length}, {Once}, etc.
 
   {At it}, busily or actively engaged.
 
   {At least}. See {Least} and {However}.
 
   {At one}. See {At one}, in the Vocabulary.
    [1913 Webster]
 
   Syn: {In}, {At}.
 
   Usage: When reference to the interior of any place is made
      prominent in is used. It is used before the names of
      countries and cities (esp. large cities); as, we live
      in America, in New York, in the South. At is commonly
      employed before names of houses, institutions,
      villages, and small places; as, Milton was educated at
      Christ's College; money taken in at the Customhouse; I
      saw him at the jeweler's; we live at Beachville. At
      may be used before the name of a city when it is
      regarded as a mere point of locality. "An English king
      was crowned at Paris." --Macaulay. "Jean Jacques
      Rousseau was born at Geneva, June, 28, 1712." --J.
      Morley. In regard to time, we say at the hour, on the
      day, in the year; as, at 9 o'clock, on the morning of
      July 5th, in the year 1775.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 at once
   adv 1: without delay or hesitation; with no time intervening;
       "he answered immediately"; "found an answer
       straightaway"; "an official accused of dishonesty should
       be suspended forthwith"; "Come here now!" [syn:
       {immediately}, {instantly}, {straightaway}, {straight
       off}, {directly}, {now}, {right away}, {at once},
       {forthwith}, {like a shot}]
   2: simultaneously; "he took three cookies at a time" [syn: {at a
     time}, {at once}, {at one time}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top