Search result for

at last

(51 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -at last-, *at last*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
at last[IDM] ในที่สุด, See also: สุดท้าย, ท้ายที่สุด, Syn. finally

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That despite events at last night's reception,ถึงแม้จะเกิดเหตุการณ์เลวร้ายที่งานเลี้ยงต้อนรับเมื่อคืน New Haven Can Wait (2008)
I am very pleased to meet you, at last.ดีใจจริงที่ได้พบกับท่านในที่สุด Ambush (2008)
You made it. I'm rescued at last.ท่านทำได้ ในที่สุดท่านก็มาช่วยข้า Bombad Jedi (2008)
So good to see you at last.ในที่สุดก็เจอท่านจนได้ Bombad Jedi (2008)
At last we can finish this.ในที่สุด เราก็จบเรื่องกันซะที Bombad Jedi (2008)
At last the entire valley will be ours!และท้ายที่สุด หุบเขานี้จะเป็นของเราแต่ผุ้เดียว The Secret of Moonacre (2008)
Because of you, our city is safe at last.เพราะคุณ เมืองของเรา จึงได้สงบสุข Superhero Movie (2008)
I now pronounce you husband and wife. At last...ฉันขอประกาศให้ คุณ เป็น เจ้าบ่าว และ เจ้าสาว Made of Honor (2008)
# At last ## At last500 Days of Summer (2009)
# Oh, at last ## Oh, at last500 Days of Summer (2009)
# At last # I don't think I will be.ผมไม่คิดว่าผมจะมีธุระอะไรนะ 500 Days of Summer (2009)
So? Do you want to tell me your name at last?ของทางหน่อย Goemon (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
at lastAt last a chance in a million arrived.
at lastAt last a good idea struck me.
at lastAt last both countries agreed on putting an end to the war.
at lastAt last he appeared.
at lastAt last, he came.
at lastAt last he came to.
at lastAt last he could finish the work.
at lastAt last he found a clue to the mystery.
at lastAt last he found out how to make it.
at lastAt last he found out the truth.
at lastAt last he found the evidence he was looking for.
at lastAt last he gained his end.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุดท้ายนี้[ADV] finally, See also: at last, ultimately, eventually, lastly, in the end, Syn. ท้ายที่สุด, สุดท้าย, Ant. เริ่มต้น, ก่อนอื่น, Example: สุดท้ายนี้ ผมขออวยพรให้ทุกคนจงมีความสุข
ท้ายสุด[ADV] finally, See also: at last, ultimately, Syn. ในที่สุด, Example: ทนายจำเลยมีความพยายามดึงเรื่องเอาไว้จนท้ายสุดไม่สามารถเจรจากันได้
ไปๆ มาๆ[ADV] finally, See also: at last, ultimately, lastly, eventually, in the end, Syn. ในที่สุด, ผลสุดท้าย, Example: ไปๆ มาๆ หนังเรื่องนี้ก็ไม่ได้สร้างล้มโครงการไปเสียกลางคัน
ผลที่สุด[N] finally, See also: at last, in conclusion, in the end, Syn. ผลสุดท้าย, ในที่สุด, Example: ่ผลที่สุด เรื่องทั้งหมดกลับไปตกที่เลขานุการ, Thai definition: สิ่งที่ได้รับในบั้นปลาย
ในที่สุด[ADV] finally, See also: at last, eventually, lastly, ultimately, Syn. ลงท้าย, สุดท้าย, Ant. เริ่มแรก, Example: ในตอนแรกมนุษย์ใช้คอมพิวเตอร์ทำงานส่วนตัว แต่ต่อมาก็เชื่อมโยงเข้าหาเครื่องอื่นๆ จนกลายเป็นเครือข่ายที่สลับซับซ้อน และในที่สุดคอมพิวเตอร์ต่างๆ ในโลกนี้สามารถส่งข้อมูลข่าวสารถึงกันได้
ลงท้าย[ADV] finally, See also: at last, Syn. ในที่สุด, สุดท้าย, Ant. เริ่มแรก, Example: องคุลีมารเกิดมามีดวงชะตาเป็นโจร แต่ลงท้ายเมื่อดวงตาเห็นธรรมะได้พ้นจากความเป็นโจรมาบวชในพุทธศาสนา
ท้ายที่สุด[ADV] at last, See also: lastly, finally, Syn. ในบั้นปลาย, สุดท้ายนี้, ในที่สุด, สุดท้าย, ตอนท้าย, Ant. เริ่มแรก, แต่แรก, Example: ท้ายที่สุดเรื่องจริงก็เปิดเผยออกมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลอยตัว[adj.] (løitūa) EN: free at last ; floating   FR: libre
ในที่สุด[adv.] (nai thīsut) EN: finally ; at last ; eventually ; lastly ; ultimately   FR: finalement ; en définitive ; au final ; enfin
ท้ายสุด[adv.] (thāisut) EN: finally ; at last ; ultimately   
ท้ายที่สุด[adv.] (thāi thīsut) EN: at last; lastly; finally   

Japanese-English: EDICT Dictionary
ここで会ったが百年目;ここで逢ったが百年目;此処で会ったが百年目;此処で逢ったが百年目[ここであったがひゃくねんめ, kokodeattagahyakunenme] (exp) (id) At last your time has come [Add to Longdo]
やっと[, yatto] (adv) (1) (on-mim) at last; at length; (2) (on-mim) barely; narrowly; just; by the skin of one's teeth; (P) [Add to Longdo]
やっとこさ;やっとこせ;やっとこ[, yattokosa ; yattokose ; yattoko] (adv) (1) (See やっと・1) at last; at length; (2) barely; just; by the skin of one's teeth; (int) (3) (やっとこさ, やっとこせ only) (See やっとこまかせ) yo-ho!; heave-ho! [Add to Longdo]
今や[いまや, imaya] (adv) now (esp. in contrast to the past); now at last; at present; right now; (P) [Add to Longdo]
遂に(P);終に;竟に[ついに, tsuini] (adv) (1) (uk) finally; at last; (2) (with neg) in the end; (P) [Add to Longdo]
漸く[ようやく, youyaku] (adv) (1) (uk) finally; at last; (2) barely; narrowly; hardly; only just; (3) gradually; little by little; by degrees; (P) [Add to Longdo]
等々(P);等等[とうとう, toutou] (n-adv) and so on; at last; finally; after all; (P) [Add to Longdo]
到頭[とうとう, toutou] (adv) (uk) finally; at last; reaching a head; (P) [Add to Longdo]
愈々(P);愈愈;愈[いよいよ, iyoiyo] (adv) (1) (uk) more and more; all the more; increasingly; (2) at last; finally; beyond doubt; (3) (at the) last moment; worst possible time; (P) [Add to Longdo]
揚げ句(P);揚句(P);挙げ句(P);挙句(P)[あげく, ageku] (n-adv,n-t) (uk) (esp. 〜したあげく) in the end (after a long process); finally; after all; at last; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
到了[dào le, ㄉㄠˋ ㄌㄜ˙, ] at last; finally; in the end; has arrived; when subj. arrives at a location or time [Add to Longdo]
终于[zhōng yú, ㄓㄨㄥ ㄩˊ, / ] at last; in the end; finally; eventually [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Last \Last\ (l[.a]st), a. [OE. last, latst, contr. of latest,
   superl. of late; akin to OS. lezt, lazt, last, D. laatst, G.
   letzt. See {Late}, and cf. {Latest}.]
   1. Being after all the others, similarly classed or
    considered, in time, place, or order of succession;
    following all the rest; final; hindmost; farthest; as, the
    last year of a century; the last man in a line of
    soldiers; the last page in a book; his last chance.
    [1913 Webster]
 
       Also day by day, from the first day unto the last
       day, he read in the book of the law of God. --Neh.
                          viii. 18.
    [1913 Webster]
 
       Fairest of stars, last in the train of night.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Next before the present; as, I saw him last week.
    [1913 Webster]
 
   3. Supreme; highest in degree; utmost.
    [1913 Webster]
 
       Contending for principles of the last importance.
                          --R. Hall.
    [1913 Webster]
 
   4. Lowest in rank or degree; as, the a last place finish.
    --Pope.
    [1913 Webster]
 
   5. Farthest of all from a given quality, character, or
    condition; most unlikely; having least fitness; as, he is
    the last person to be accused of theft.
    [1913 Webster]
 
   {At last}, at the end of a certain period; after delay. "The
    duke of Savoy felt that the time had at last arrived."
    --Motley.
 
   {At the last}. [Prob. fr. AS. on l[=a]ste behind, following
    behind, fr. l[=a]st race, track, footstep. See {Last} mold
    of the foot.] At the end; in the conclusion. [Obs.] "Gad,
    a troop shall overcome him; but he shall overcome at the
    last." --Gen. xlix. 19.
 
   {Last heir}, the person to whom lands escheat for lack of an
    heir. [Eng.] --Abbott.
 
   {On one's last legs}, at, or near, the end of one's
    resources; hence, on the verge of failure or ruin,
    especially in a financial sense. [Colloq.]
 
   {To breathe one's last}, to die.
 
   {To the last}, to the end; till the conclusion.
    [1913 Webster]
 
       And blunder on in business to the last. --Pope.
 
   Syn: {At Last}, {At Length}.
 
   Usage: These phrases both denote that some delayed end or
      result has been reached. At length implies that a long
      period was spent in so doing; as, after a voyage of
      more than three months, we at Length arrived safe. At
      last commonly implies that something has occurred (as
      interruptions, disappointments, etc.) which leads us
      to emphasize the idea of having reached the end; as,
      in spite of every obstacle, we have at last arrived.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 At \At\, prep. [AS. [ae]t; akin to OHG. az, Goth., OS., & Icel.
   at, Sw. [*a]t, Dan. & L. ad.]
   Primarily, this word expresses the relations of presence,
   nearness in place or time, or direction toward; as, at the
   ninth hour; at the house; to aim at a mark. It is less
   definite than in or on; at the house may be in or near the
   house. From this original import are derived all the various
   uses of at. It expresses: 
   [1913 Webster]
 
   1. A relation of proximity to, or of presence in or on,
    something; as, at the door; at your shop; at home; at
    school; at hand; at sea and on land.
    [1913 Webster]
 
   2. The relation of some state or condition; as, at war; at
    peace; at ease; at your service; at fault; at liberty; at
    risk; at disadvantage.
    [1913 Webster]
 
   3. The relation of some employment or action; occupied with;
    as, at engraving; at husbandry; at play; at work; at meat
    (eating); except at puns.
    [1913 Webster]
 
   4. The relation of a point or position in a series, or of
    degree, rate, or value; as, with the thermometer at
    80[deg]; goods sold at a cheap price; a country estimated
    at 10,000 square miles; life is short at the longest.
    [1913 Webster]
 
   5. The relations of time, age, or order; as, at ten o'clock;
    at twenty-one; at once; at first.
    [1913 Webster]
 
   6. The relations of source, occasion, reason, consequence, or
    effect; as, at the sight; at this news; merry at anything;
    at this declaration; at his command; to demand, require,
    receive, deserve, endure at your hands.
    [1913 Webster]
 
   7. Relation of direction toward an object or end; as, look at
    it; to point at one; to aim at a mark; to throw, strike,
    shoot, wink, mock, laugh at any one.
    [1913 Webster]
 
   {At all}, {At home}, {At large}, {At last}, {At length}, {At
   once}, etc. See under {All}, {Home}, {Large}, {Last} (phrase
    and syn.), {Length}, {Once}, etc.
 
   {At it}, busily or actively engaged.
 
   {At least}. See {Least} and {However}.
 
   {At one}. See {At one}, in the Vocabulary.
    [1913 Webster]
 
   Syn: {In}, {At}.
 
   Usage: When reference to the interior of any place is made
      prominent in is used. It is used before the names of
      countries and cities (esp. large cities); as, we live
      in America, in New York, in the South. At is commonly
      employed before names of houses, institutions,
      villages, and small places; as, Milton was educated at
      Christ's College; money taken in at the Customhouse; I
      saw him at the jeweler's; we live at Beachville. At
      may be used before the name of a city when it is
      regarded as a mere point of locality. "An English king
      was crowned at Paris." --Macaulay. "Jean Jacques
      Rousseau was born at Geneva, June, 28, 1712." --J.
      Morley. In regard to time, we say at the hour, on the
      day, in the year; as, at 9 o'clock, on the morning of
      July 5th, in the year 1775.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 at last
   adv 1: as the end result of a succession or process; "ultimately
       he had to give in"; "at long last the winter was over"
       [syn: {ultimately}, {finally}, {in the end}, {at last},
       {at long last}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top