Search result for

astute

(43 entries)
(0.0271 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -astute-, *astute*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
astute[ADJ] ฉลาด, See also: หลักแหลม, มีไหวพริบ, มีเล่ห์เหลี่ยม, Syn. cunning, crafty, shrewd
astuteness[N] ความมีไหวพริบ, See also: ความฉลาด, ความมีเล่ห์เหลี่ยม, ความฉลาดเฉลียว, Syn. shrewdness, keenness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
astute(แอสทิวทฺ') adj. ฉลาด,มีเชาว์,มีเล่ห์,

English-Thai: Nontri Dictionary
astute(adj) ฉลาด,มีเล่ห์กระเท่ห์,มีเชาวน์
astutely(adv) อย่างชาญฉลาด,อย่างเจ้าเล่ห์
astuteness(n) ความฉลาด,ความเจ้าเล่ห์,เชาวน์,ปฏิภาณ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That's very astute. Good, because I don't want to settle either.เมื่อคืนมีความหมายมากกับผม Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
When I came to Craig three months ago with this, he told me, and quite astutely, it's only a problem if you have a solution.เมื่อสามเดือนที่แล้ว ดิฉันมาพบกับเคร้ก พร้อมกับเรื่องนี้ เขาบอกกับฉันอย่างฉลาดว่า มันถือว่าเป็นปัญหาก็ได้ ถ้าคุณมีวิธีแก้ Up in the Air (2009)
I checked detroit crime reports over the last month because derek and emily astutely thought there might be some sorts of assaults or disturbancesจากแฟ้มอาชญากรรมของดีทรอยท์เมื่อเดือนที่แล้ว ที่ดีเร็คกับเอมิลี่ขอให้ช่วยเช็คเผื่อมีการทำร้ายร่างกายหรือก่อเหตุ To Hell... And Back (2009)
Brimming with young men who are not socially astute enoughที่เปี่ยมไปด้วยคนหนุ่มสาว ผู้ไม่มีความฉลาดทางสังคมมากพอที่จะ Dr. Estrangeloved (2010)
Very astute of you, Colonel Hendry.ฉลาดไม่เบานี่ผู้พันเฮนรี่ X-Men: First Class (2011)
The Japanese are very astute!พวกมันเถรตรงมาก The Flowers of War (2011)
Very astute, Porcelain.ฉลาดมาก, พอร์เซลีน Funeral (2011)
My assistant, Miss Watson, was perusing it last night when she very astutely noticed that Saldua had a rather strong allergy to rice.ผู้ช่วยฉัน คุณวัตสัน อ่านเอกสารนี้เมื่อคืน เธอสังเกตุเห็นว่า ซอลดัลมีอาการแพ้ข้าว ที่ค่อนข้างรุนแรง Pilot (2012)
Astute observation, Commander.สังเกตุได้แม่นยำครับ ผู้การ Ua Hala (2012)
And as you so astutely pointed out, our value to them is in our ability to serve, for the moment.และตามทีคุณให้ข้อสังเกตุอย่างชาญฉลาด ประโยชน์ของเราต่อพวกเขา มันอยู่ในความสามารถในการรับใช้ สำหรับเวลานี้ Penance (2012)
Astute as always.ฉลาดเช่นเคย. Elysium (2013)
and no, I'm not a mind-reader, I'm just astute, like you.และ ไม่ฉันไม่ใช่ นักอ่านใจ คนหรอกนะ ฉันก็แค่คนที่ฉลาดเหมือนกับนาย Sadie Hawkins (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาญฉลาด[adv.] (chānchalāt ) EN: cleverly ; smartly ; sharply ; wisely ; prudently ; intelligently ; astutely ; shrewdly   FR: intelligemment ; ingénieusement
เฉียบแหลม[adj.] (chīeplaēm) EN: bright ; clever ; smart ; keen ; shrewd ; astute ; acute   FR: subtil ; sagace
คล่อง[adj.] (khlǿng) EN: fluent ; easy ; facile ; astute ; effortless ; flowing   FR: facile ; aisé ; naturel
คล่องแคล่ว[adj.] (khlǿngkhlaēo) EN: deft ; adroit ; dexterous ; expert ;astute ; agile   FR: habile ; adroit ; agile
หลักแหลม[adj.] (laklaēm) EN: brilliant ; sharp ; keen ; clever ; shrewd ; smart ; astute ; sagacious ; penetrating   FR: perspicace ; pénétrant (fig.) ; sagace ; spirituel ; brillant
ไหวพริบ[n.] (waiphrip) EN: resourcefulnes ; sagacity ; astuteness ; cleverness; adroitness ; intelligence ; aptitude   FR: tact [m] ; sagacité [f] ; intuition [f] ; intelligence [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ASTUTE    AH0 S T UW1 T
ASTUTELY    AH0 S T UW1 T L IY0
ASTUTENESS    AH0 S T UW1 T N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
astute    (j) (@1 s t y uu1 t)
astutely    (a) (@1 s t y uu1 t l ii)
astuteness    (n) (@1 s t y uu1 t n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
鋭い[するどい, surudoi] (adj-i) (1) sharp (blade); pointed; (2) sharp (pain); stabbing; cutting (remark); stinging; pointed (question or look); screeching (noise); (3) perceptive; keen; quick (mind); astute; shrewd; discerning; (4) nimble; agile; quick; (P) [Add to Longdo]
資質英明[ししつえいめい, shishitsueimei] (n,adj-na) wise and clear-sighted; intelligent and astute by nature; blessed with talents [Add to Longdo]
資性英明[しせいえいめい, shiseieimei] (n,adj-na) wise and clear-sighted; intelligent and astute by nature; blessed with talents [Add to Longdo]
焼きが回る[やきがまわる, yakigamawaru] (v5r) to become decrepit; to be in one's dotage; to become dull; to lose one's astuteness; to lose one's touch; to become senile; to lose one's edge; to go downhill [Add to Longdo]
抜け目がない[ぬけめがない, nukemeganai] (exp,adj-i) (See 抜け目ない,抜け目のない) shrewd; astute; cunning; alert [Add to Longdo]
抜け目ない;抜け目無い[ぬけめない, nukemenai] (adj-i) shrewd; astute; cunning; alert [Add to Longdo]
抜け目のない[ぬけめのない, nukemenonai] (exp,adj-i) (See 抜け目がない,抜け目ない) shrewd; astute; cunning; alert [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ruì, ㄖㄨㄟˋ, ] astute; perspicacious; farsighted, #10,375 [Add to Longdo]
精明[jīng míng, ㄐㄧㄥ ㄇㄧㄥˊ, ] astute; skilled, #12,229 [Add to Longdo]
[ruì, ㄖㄨㄟˋ, ] astute; perspicacious, #128,760 [Add to Longdo]
筹略[chóu, ㄔㄡˊlu:e4, / ] astute; resourceful, #331,076 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Astute \As*tute"\, a. [L. astutus, fr. astus craft, cunning;
   perh. cognate with E. acute.]
   Critically discerning; sagacious; shrewd; subtle; crafty.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Keen; eagle-eyed; penetrating; skilled; discriminating;
     cunning; sagacious; subtle; wily; crafty.
     [1913 Webster] {As*tute"ly}, adv. -- {As*tute"ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 astute
   adj 1: marked by practical hardheaded intelligence; "a smart
       businessman"; "an astute tenant always reads the small
       print in a lease"; "he was too shrewd to go along with
       them on a road that could lead only to their overthrow"
       [syn: {astute}, {sharp}, {shrewd}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top