หรือคุณหมายถึง aßured?
Search result for

assured

(60 entries)
(0.0841 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -assured-, *assured*, assur, assure
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assured[ADJ] เชื่อมั่น, See also: มั่นใจ, Syn. sure, undoubted
assured[N] ผู้เอาประกันภัย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assured(อะ ชัวดฺ) adj. ประกัน,แน่นอน,ปลอดภัย, กล้า,มั่นใจ,กล้าเกิน. -n. ผู้เอาประกันภัย, Syn. self-possessed, confident

English-Thai: Nontri Dictionary
assured(adj) แน่ใจ,แน่นอน,มั่นใจ
assured(n) ผู้เอาประกัน
assuredly(adj) อย่างแน่ใจ,อย่างแน่นอน,เป็นแน่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
assuredผู้เอาประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
assuredผู้เอาประกันภัย [ดู insured] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
# But now these days are gone I'm not so self assuredแค่ตอนนี้วันนั้นจะหายไป ฉันไม่ได้มั่นใจในตัวเอง ตอนนี้ฉันคิดว่าฉันได้เปลี่ยนความคิด ของฉัน Help! (1965)
# But now these days are gone I'm not so self assuredแค่ตอนนี้วันนี้จะหายไป ฉันไม่ได้เพื่อให้มั่นใจในตัวเอง Help! (1965)
# But now these days are gone I'm not so self assuredแค่ตอนนี้วันนี้จะหายไป ฉันไม่ได้เพื่อให้มั่นใจในตัวเอง Help! (1965)
# But now these days are gone I'm not so self assuredแค่ตอนนี้วันนี้จะหายไป ฉันไม่ได้เพื่อให้มั่นใจในตัวเอง Help! (1965)
I made everything sound boring. I assured him he didn't have a story.ฉันกุเรื่องให้ทุกอย่างมันดูน่าเบื่อ ฉันรับรองเขาว่ายังไงเขาก็ไม่มีทางได้เรื่อง Basic Instinct (1992)
"For be ye well assured,"เพราะจงมั่นใจเถิด Wuthering Heights (1992)
But I'm afraid of alarming you. Be assured we are all well.แต่ฉันเกรงว่าฉันต้องบอกเธอ เพื่อให้เธอแน่ใจว่าพวกเรายังดีอยู่ Episode #1.5 (1995)
You may be assured of my secrecy.คุณแน่ใจได้เลยว่าผมจะเก็บเป็นความลับ Episode #1.5 (1995)
Be assured, ladies, that Mrs Collins and myself sincerely sympathise with you in your distress, which must be of the bitterest kind, proceeding from a cause which no time can remove.โปรดมั่นใจได้เลยครับสาวๆ ว่าคุณนายคอลลินส์และตัวผม เห็นอกเห็นใจอย่างแท้จริงในความทุกข์ของพวกคุณ สำหรับความขมขื่นสุดแสนที่ดำเนินไป โดยที่เวลาก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ Episode #1.5 (1995)
-Your place is assured.- ไม่ต้องห่วง Gattaca (1997)
Rest assured, there will be no surrender as long as I am in Chamdo.ไว้ใจเถอะ จะไม่มีการยอมแพ้ ตรายใดที่ผมยังอยู่ในชัมโด Seven Years in Tibet (1997)
Thanks to you two, now I can be rest assuredขอบคุณที่มานะครับ แบบนี้ผมค่อยเบาใจหน่อย Failan (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
assuredFull religious freedom is assured to all people.
assuredHe assured me of his help.
assuredHe had an assured manner.
assuredHis affected manner of speaking seemed very assured.
assuredI am assured of his honesty.
assuredI am assured of your help.
assuredRest assured that I will do my best.
assuredThe captain assured us that there would be no danger.
assuredThe man assured us that she didn't commit the murder.
assuredThe principal assured me of her honesty.
assuredYou may rest assured; I have no ulterior motive in making this donation.
assuredYou may rest assured that we shall do all we can.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้เอาประกัน[N] the assured, See also: assured, Syn. ผู้ประกัน, Example: ผู้เอาประกันฟ้องผู้รับประกันว่าไม่จ่ายเงินตามวงเงินที่ประกันไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่แน่ใจ[v. exp.] (mai naējai) EN: be not sure ; be not assured ; be uncertain ; be not convinced   FR: ne pas être sûr ; douter ; ne pas être convaincu ; être incertain ; être indécis
มั่นใจ[v.] (manjai) EN: be confident ; be certain ; believe firmly ; be convinced ; be full of confidence ; be assured of;   FR: être sûr (de soi) ; être persuadé ; être convaincu ; être confiant ; croire fermement
นอนใจ [v.] (nønjai) EN: remain calm ; be unconcerned ; rest assured   FR: dormir sur ses deux oreilles ; ne pas s'inquiéter
เป็นตัวของตัวเอง[adj.] (pen tūa khøng tūa-ēng) EN: self-confident; self-assured   
ผู้เอาประกันภัย[n. exp.] (phū ao prakanphai) EN: assured ; insured ; insuree   
วางใจ[v.] (wāngjai) EN: rest assured ; rest easy ; trust ; have confidence   FR: se fier à ; avoir confiance

CMU English Pronouncing Dictionary
ASSURED    AH0 SH UH1 R D
ASSUREDLY    AH0 SH UH1 R AH0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
assured    (v) (@1 sh u@1 d)
assuredly    (a) (@1 sh u@1 r i d l ii)
assuredness    (n) (@1 sh u@1 r i d n i s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
なのだ;なんだ;なのです;なんです[, nanoda ; nanda ; nanodesu ; nandesu] (aux) it is assuredly that ...; can say with confidence that ... [Add to Longdo]
なのである[, nanodearu] (aux) (See なのだ) it is assuredly (that)...; can say with confidence that it is... [Add to Longdo]
アシュアリッドリ[, ashuariddori] (adv) assuredly [Add to Longdo]
休心[きゅうしん, kyuushin] (n,vs) rest assured [Add to Longdo]
強気[つよき, tsuyoki] (adj-na,adj-no,n) (1) confident; assured; self-assured; firm; strong; cocksure; (2) (See 弱気・よわき・2) bullish (e.g. market); (P) [Add to Longdo]
固定票[こていひょう, koteihyou] (n) solid (an assured, a safe) vote; solid (assured) support [Add to Longdo]
再生保証領域[さいせいほしょうりょういき, saiseihoshouryouiki] (n) {comp} assured reproduction area [Add to Longdo]
先憂後楽[せんゆうこうらく, senyuukouraku] (n) hardship now, pleasure later; seeking pleasure only after dealing with difficulties; seeking pleasure only after the happiness of the people is assured (a precept to be observed by a ruler) [Add to Longdo]
相互確証破壊[そうごかくしょうはかい, sougokakushouhakai] (n) mutual assured destruction [Add to Longdo]
品質保持期限[ひんしつほじきげん, hinshitsuhojikigen] (n) freshness assured through this date [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
保证破坏战略[bǎo zhèng pò huài zhàn, ㄅㄠˇ ㄓㄥˋ ㄆㄛˋ ㄏㄨㄞˋ ㄓㄢˋlu:e4, / ] assured destruction strategy [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
再生保証領域[さいせいほしょうりょういき, saiseihoshouryouiki] assured reproduction area [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assured \As*sured"\, a.
   Made sure; safe; insured; certain; indubitable; not doubting;
   bold to excess.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assured \As*sured"\, n.
   One whose life or property is insured.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assure \As*sure\, v. t. [imp. & p. p. {Assured}; p. pr. & vb. n.
   {Assuring}.] [OF. ase["u]rer, F. assurer, LL. assecurare; L.
   ad + securus secure, sure, certain. See {Secure}, {Sure}, and
   cf. {Insure}.]
   1. To make sure or certain; to render confident by a promise,
    declaration, or other evidence.
    [1913 Webster]
 
       His promise that thy seed shall bruise our foe . . .
       Assures me that the bitterness of death
       Is past, and we shall live.      --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To declare to, solemnly; to assert to (any one) with the
    design of inspiring belief or confidence.
    [1913 Webster]
 
       I dare assure thee that no enemy
       Shall ever take alive the noble Brutus. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To confirm; to make certain or secure.
    [1913 Webster]
 
       And it shall be assured to him.    --Lev. xxvii.
                          19.
    [1913 Webster]
 
       And hereby we know that we are of the truth, and
       shall assure our hearts before him.  --1 John iii.
                          19.
    [1913 Webster]
 
   4. To affiance; to betroth. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. (Law) To insure; to covenant to indemnify for loss, or to
    pay a specified sum at death. See {Insure}.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To declare; aver; avouch; vouch; assert; asseverate;
     protest; persuade; convince.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 assured
   adj 1: marked by assurance; exhibiting confidence; "she paints
       with an assured hand"
   2: characterized by certainty or security; "a tiny but assured
     income"; "we can never have completely assured lives"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top